ZP Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU"

Transkrypt

1 ZP Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu dla grupy 30 osób. 2. Przedmiotem zamówienia jest kurs z podstawowej usługi komputera i Internetu (w tym wynagrodzenie trenera, wynajem sali, zakup podręczników i certyfikatów). W ramach realizacji zamówienia należy: 1. Przeprowadzić na terenie Miasta Skwierzyna kurs z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 30 osób będących beneficjentami ostatecznymi projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skwierzyna. 2. Zapewnić lokal do przeprowadzenia szkolenia ( lokal wyposażony w komputery i dostęp do Internetu). 3. Zapewnić wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną odpowiednią do pracy z dziećmi i dorosłymi (wynagrodzenie kadry dydaktycznej znajduje się w gestii Wykonawcy) 4. Przygotować materiały szkoleniowe w języku polskim, materiały muszą się składać z teczki, długopisu, programu szkolenia, podręcznika. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. OPIS SZCZEGÓŁOWY: 1. Szkolenie należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia r. 2. Szkolenie w łącznym wymiarze 40 godzin szkoleniowych na jednego uczestnika należy przeprowadzić w 2 grupach szkoleniowych (maksymalnie 15 beneficjentów ostatecznych w grupie). 3. Jedna godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia.

2 5. Szkolenie dla każdej z grup należy przeprowadzić w czasie max. 10 dni szkoleniowych w maksymalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 6. Wykonawca opracuje harmonogram zajęć uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 4 godziny, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 16:00 i kończących się nie później niż o godzinie Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dla potrzeb szkolenia odpowiedniego lokalu, wyposażonego w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem i podłączony do Internetu (zapewnienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i podłączenia do Internetu leży w gestii Wykonawcy). 8. Wykonawca zapewni jeden zestaw komputerowy dla każdej z osób uczestniczących w szkoleniu oraz dla trenera. 9. Wykonawca zapewni wyposażenie sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny, rzutnik multimedialny, ekran, markery, kredę, tablicę, flipchart. 10. Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje planu zajęć ( tematy poszczególnych wykładów) i harmonogramu zajęć dla grup szkoleniowych. 11. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeszkoli beneficjentów ostatecznych z co najmniej następujących zagadnień: a. budowa komputera, b. podłączenie zestawu komputerowego i drukarki, prawidłowe włączanie i wyłączanie komputera, c. omówienie podstawowych przypadków, w których można popsuć komputer; d. poruszanie się po pulpicie, używanie myszki i klawiatury; e. tworzenie katalogów i podkatalogów (zaznajomienie się ze strukturą katalogów), f. tworzenie, kopiowanie, modyfikowanie, zapisywanie, usuwanie i zmiana nazwy plików w środowisku systemu operacyjnego g. nagrywanie płyt CD i DVD, kopiowanie danych z/na pendrive, h. korzystanie z menu Start, ikony Mój komputer, panelu sterowania, tworzenie skrótów i. korzystanie z kalkulatora, j. korzystanie z Paint a, WordPad'a, Notatnika, k. podłączanie komputera do Internetu; l. korzystanie z przeglądarek internetowych np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;

3 m. korzystanie z wyszukiwarki; n. dodawanie stron do ulubionych, ustawianie strony startowej; o. zakładanie konta , tworzenie, wysyłanie i odbieranie i, dodawanie załączników do i, konfigurowanie konta ; p. korzystanie z komunikatorów internetowych jak np. Gadu-Gadu; q. rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych (np. zawieszenie komputera); r. odtwarzanie filmów na komputerze; s. obsługa pakietu biurowego, w tym: 1) w ramach obsługi edytora tekstu: tworzenie dokumentów tekstowych, dostosowywanie ustawień strony, dobór rodzaju i wielkości czcionki, akapity, tworzenie wizytówki, formatowanie i edycja dokumentu; 2) w ramach obsługi programu do tworzenia prezentacji: podstawowe pojęcia, wybieranie układu prezentacji, wklejanie plików graficznych; t. korzystanie z plików.pdf; u. demonstracja praktycznego zastosowania Internetu: czytanie gazet w Internecie, oglądanie filmów, bankowość internetowa, zakupy w Internecie, portale społecznościowe, szukanie pracy. v. bezpieczeństwo w Internecie; 12. Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom szkolenia certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wzór certyfikatu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy również przygotować wzór certyfikatu dla Zamawiającego, który zostanie dołączony do dokumentacji projektu. 13. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika oraz dla osoby prowadzącej zajęcia podręcznik. Podręcznik musi być zgodny z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników zajęć, list obecności, potwierdzenia odbioru otrzymanych przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych, odbioru certyfikatu, odbioru podręczników oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej (15 zdjęć). Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże sporządzoną dokumentację Zamawiającemu. 15. Wykonawca zobowiązany jest oznakować wszystkie przygotowane dokumenty oraz salę szkoleniową zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach PO IG.

4 16. Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia w okresie jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. 17. Wykonawca szkolenia przybywa do miejsca szkolenia we własnym zakresie. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród grup szkoleniowych ankiety ewaluacyjnej na początku i na końcu kursu. Treść ankiety powinna zostać ustalona z Zamawiającym w terminie 10 dni od podpisania umowy. 19. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem szkolenia tj. dzienniki zajęć, harmonogram zajęć, listy obecności, wzór certyfikatu itp. powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 3. Termin realizacji zamówienia do dnia 29 sierpnia 2014 r. 4. Miejsce i termin złożenia oferty - Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, Skwierzyna, Biuro Obsługi Klienta, z dopiskiem: ZP kurs komputerowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Warunki płatności - zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty 100% cena. 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Iwona Komar-Pawlicka, tel , 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, 9. Treść oferty: 9.1 nazwa wykonawcy adres wykonawcy NIP regon nr rachunku bankowego Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: netto... zł (słownie złotych ) Podatek VAT... zł (słownie złotych ) brutto... zł (słownie złotych ) 9.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 9.8 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności/czynności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i

5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Termin realizacji zamówienia Okres gwarancji Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu rynku. dnia... podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.01.2015 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia na Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) Lublin, 04.02.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe POKL.441.14.2014 Zakopane 27.10.2014 r. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zwraca się o przedstawienie oferty cenowej wraz z programem na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Załącznik nr 1c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Przedmiotem Zadania 3 jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo