Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu, finansowanego ze środków Programu Kapitał Ludzki , Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uniwersytet Warszawski, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz Zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę. TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do 3 sierpnia 2012 r. do godziny Otwarcie i przegląd ofert odbędzie się 6 sierpnia 2012 r. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana 8 sierpnia 2012 r. na stronie www Zamawiającego, tj. na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ADRES PRZESYŁANIA OFERT Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kopercie na nazwisko Ewa Kral z dopiskiem BOSS - www w Portierni Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO Ewa Kral, tel ,

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: Usługi w zakresie projektowania stron www. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej na potrzeby projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu. Projekt Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu obejmuje zadania związane z uatrakcyjnieniem studiów na kierunkach zamawianych w okresie 15 czerwca 2012 r. 30 listopada 2015 r. Cel projektu: Zwiększenie liczby studentów kierunków Biotechnologia i Ochrona środowiska oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych absolwentów. Grupa docelowa: 140 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Biotechnologia i Ochrona środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Działania przewidziane w projekcie: program stażowy (staże zagraniczne i krajowe) i stypendialny dla najlepszych studentów, kursy specjalistyczne oraz warsztaty w obszarach związanych z kierunkami studiów oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w zakresie równości szans i zatrudnienia. Ogólne informacje o projekcie znajdują się na stronie Zamawiającego: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 10 dni od dnia podpisania umowy. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu 3. O wykonanie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 1. Kompetencje i doświadczenie autorstwo co najmniej 4 stron dla projektów edukacyjnych; w tym min. 3 dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; w tym: min. 2 dla projektów finansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki;

3 znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki; w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL; WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne: 1.1. Strona internetowa musi zawierać następujące informacje: Zakładka: Informacje o projekcie, w tym: Charakterystyka projektu, grupa docelowa Cele projektu Zespół zarządzający projektem Zakładka: Działania w projekcie; w tym: materiały dla kandydatów, materiały dla studentów, materiały dla wykładowców. Zakładka: Aktualności Zakładka: zamówienia publiczne Kontakt: dane teleadresowe osób zarządzających i realizujących projekt Galeria Przydatne linki 2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych lub/i multimedialnych Wykonawca musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów. 3. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalnoużytkowym. Wymagania techniczne w zakresie strony www: 1. Budowa serwisu WWW opartego na autorskim lub zaadaptowanym na potrzeby serwisu bezpłatnym systemie CMS (joomla, wordpress, etc.) 2. Funkcje systemu CMS: intuicyjne zarządzanie systemem; intuicyjny system nawigacji; menu i nawigacja po systemie w języku PL lub ANG; system zarządzania uprawnieniami redaktorów i użytkowników CMS; możliwość tworzenia grup użytkowników i dawania im określonych uprawnień do zarządzania treściami zamieszonymi w serwisie oraz modyfikacjami stron i podstron serwisu); możliwość administrowania serwisem poprzez dodawanie i usuwanie stron i podstron serwisu, ich aktywacji i czasowej dezaktywacji; edytor treści WYSYWIG pozwalający na samodzielne edytowanie treści zgromadzonych w serwisie; dodawanie materiałów Word, Excel, Power Point, PDF, JPG (galerie zdjęć, pokazy slajdów, banery ze zdjęciami, pojedyncze zdjęcia ilustracyjne umieszczone w ramach tekstu), AVI, MPG (prezentacje video, filmy), pozycjonowanie możliwość dodawania w systemie CMS słów kluczowych w ramach stron i podstron serwisu w celu pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach internetowych; formularze możliwość tworzenia formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych.

4 3. Funkcje serwisu WWW: RSS (dla wszystkich tekstów); TAGI dla tekstów; intuicyjne menu; wyszukiwarka; aktywna mapa strony; opcje społecznościowe możliwość polecenia artykułu (publikacja na portalu społeczności, możliwość wysłania linku); drukuj, przejdź do góry. 4. Portal powinien być zbudowany z zachowaniem wszelkich standardów umożliwiających pozycjonowanie w wyszukiwarkach, w tym wyszukiwarce Google. 5. Wspomagane przeglądarki i systemy (minimum): Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Mozilla Firefox 3.5, Opera 10, Safari 4.0; 6. Grafika i układ treści: projekt layoutu strony powinien nawiązywać kolorystyką do projektu logotypu. Utrzymana powinna zostać kolorystyka i ew. wybrane elementy graficzne oraz inne wymagane w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 4 lutego 2009 r. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym. 2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ Proponowany koszt brutto wykonania strony internetowej. Dokumenty w formie oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymagań zapisanych w Zapytaniu ofertowym w zakresie kompetencji i doświadczenia. KRYTERIA WYBORU OFERTY Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi udziału w postępowaniu. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: a) Cena brutto wykonania strony www % ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA WYNIKU POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY. Załącznik do zapytania ofertowego: Formularz ofertowy.

5 Imię i nazwisko Wykonawcy... Adres korespondencyjny, telefon, FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Zamawiający : Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27 lipca 2012 r. dotyczące wykonania strony www zamieszczone na stronie www Zamawiającego oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. Proponowana cena za wykonanie strony www:.. PLN brutto Wymagania w zakresie kompetencji i doświadczenia Wykonawcy: 1. Dokumenty w formie oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań: Autorstwo co najmniej 4 stron dla projektów edukacyjnych; w tym Zał. nr 1 do Oferty min. 3 dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; w tym: min. 2 dla projektów finansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki wraz z wykazem wykonanych stron www. Znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów Zał. nr 2 do Oferty współfinansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki; w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL. Miejscowość, data Podpis...

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro Łomża, dnia 22.02.2013r. Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro W związku z realizacją przez projektu WND-POKL.09.02.00-20-183/12 Technik geodeta twój wymarzony zawód

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL Zielonka, dnia 26 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Kolos BIURO PROJEKTU: ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo