Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. - tekst jednolity - (obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r.)

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (DOPASOWANE KONTO, SEZAM MAX, KONTO OSOBISTE PRIVATE BANKING, RACHUNEK A VISTA W RAMACH USŁUGI PRIVATE BANKING, COOL KONTO, A VISTA W WALUTACH WYMIENIALNYCH, SEZAM OSZCZĘDZAM, LUBIĘ TO! KONTO) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 5 I.A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (SEZAM, SREBRNY SEZAM, ZŁOTY SEZAM, SEZAM STUDENT, SEZAM JUNIOR, A VISTA W ZŁOTYCH) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 9 II. KARTY DEBETOWE III. LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM ORAZ KREDYTY/ POŻYCZKI Limit w saldzie debetowym Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe Kredyty na nieruchomości IV. OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego Wypłaty z rachunku oszczędnościowego Wypłaty z rachunku Lubię to! konto V. INNE CZYNNOŚCI VI. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja poleceń wypłaty Realizacja operacji czekowych VII. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWE ORAZ KREDYTY KONTRAKTOWE NA CELE MIESZKANIOWE VIII. USŁUGI POWIERNICZE (DLA REZYDENTÓW I NIEREZYDENTÓW) IX. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W AGENCJACH I PLACÓWKACH PARTNERSKICH BANKU BPH SA IX.1. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto; Sezam Max; Cool konto; Sezam Oszczędzam; Lubię to! konto) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.1.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam; Srebrny Sezam; Złoty Sezam; Sezam Junior; Sezam Student) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.2. Limit w saldzie debetowym IX.3. Kredyty IX.4. Operacje gotówkowe IX.5. Inne czynności... 25

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 5. W obrocie dewizowym przez Polecenie wypłaty w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 1) tryb zwykły data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni, 2) tryb pilny data waluty na następny dzień roboczy, 3) tryb ekspres data waluty na dziś. W przypadku Polecenia wypłaty EOG 1 : 1) tryb zwykły - data waluty na następny dzień roboczy, 2) tryb ekspres- data waluty na dziś. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 9. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 10. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 9 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 11. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 9 powyżej. 12. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 13. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej. 14. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 1 Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane - Polecenie wypłaty zlecane z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), wysyłane w walucie euro, na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą w EOG, w walucie euro, na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG.

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/ Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Bank, opłaty pobrane okresowo (np. miesięcznie lub rocznie) z góry zostaną naliczone do końca okresu obowiązywania umowy i zwrócone proporcjonalnie za pozostały okres.

5 I. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto, Sezam Max, Konto Osobiste Private Banking, rachunek a vista w ramach usługi Private Banking, Cool konto, A vista w walutach wymienialnych, Sezam Oszczędzam, Lubię to! konto) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Cool konto A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 7 zł 13,99 zł bez opłat 0 zł Uwaga: W danym miesiącu opłata nie zostanie pobrana jeżeli wpływy na rachunek Dopasowane konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynoszą min zł 4 Uwaga: Dla posiadaczy rachunku Cool konto, którzy ukończyli 18 rok życia, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 7 zł. Uwaga: Dla posiadaczy kont Srebrny Sezam, Sezam Max, Złoty Sezam, Maksymalne konto, Kapitalne konto prowadzenie rachunku jest bez opłat. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6-go, wynosi 0,35 zł. bez opłat bez opłat bez opłat 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6-go, wynosi 0,35 zł. 1 zł bez opłat bez opłat 1 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 2

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 2. Polecenie Uwaga: 1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą Poleceń wypłaty realizowanych w złotych i walutach obcych. W tym zakresie Bank BPH SA stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit, z wyjątkiem poleceń składanych z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt W ramach rachunku Sezam Oszczędzam Bank nie obsługuje funkcjonalności przelew do ZUS i US. 2.1 Przelewy wewnętrzne na rachunki własne Klientów i na rachunki obce (z zastrzeżeniem ppkt 2.2) realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat 1,99 zł bez opłat 3

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych ,99 zł d) przez oddział w formie dokumentu papierowego 2.2 Przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego lub a vista na rachunki bieżące własne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej 2.3 Przelewy wychodzące do innego banku realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 3. Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku 4. Stałe zlecenia płatnicze odwołania/ modyfikacji 6,99 zł 6,99 zł bez opłat 6,99 zł 6,99 zł dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 7,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy 7,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł nie dotyczy 7,99 zł 1 zł 6,99 zł 6,99 zł bez opłat 8,99 zł 6,99 zł 7,99 zł 8,99 zł 10 zł 10 zł bez opłat 30 zł 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 0,99 zł bez opłat bez opłat 0,99 zł nie dotyczy nie dotyczy 0,99 zł 5 zł bez opłat bez opłat 5 zł nie dotyczy nie dotyczy 5 zł Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA, z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt

8 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone: a) w Banku BPH SA 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 1,99 zł wykonanego zlecenia b) w innych bankach wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł nie dotyczy 1,99 zł 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od jednej modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub rzadziej za wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku za wyciąg za wyciąg odpisu 3 zł bez opłat bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł bez opłat 15 zł 10 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł bez opłat 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 5

9 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem. 2 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 4 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: a) wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH S.A. oraz w Agencjach Uniwersalnych i Placówkach Partnerskich Banku BPH S.A., b) przelewy przychodzące z innych banków, c) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH S.A., których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, d) przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. 6

10 I.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam, Srebrny Sezam, Złoty Sezam, Sezam Student, Sezam Junior, A vista w złotych) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku Uwaga: Bez opłat prowadzenie kont Sezam Student i Sezam Junior dla dzieci Klientów Private Banking oraz posiadaczy kont Sezam Max lub Złoty Sezam. miesięcznie od każdego rachunku 7,99 zł 9,99 zł 19,99 zł 3 zł 1,50 zł 9,95 zł 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 8 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 0,35 zł bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6- go, wynosi 0,35 zł. bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6- go, wynosi 0,35 zł. 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 1 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 3 zł bez opłat bez opłat 3 zł 3 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 7

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Polecenie Uwaga: 1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą Poleceń wypłaty realizowanych w złotych i walutach obcych. W tym zakresie Bank BPH SA stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2.1 Przelewy wewnętrzne na rachunki własne Klientów i na rachunki obce (z zastrzeżeniem ppkt 2.2) realizowane: a) przez Bankowość Internetową, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną - 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 2.2 Przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub a vista na rachunki bieżące własne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej 2.3 Przelewy wychodzące do innego banku realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł nie dotyczy 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł nie dotyczy 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy 30 zł 8

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku odwołania/ modyfikacji 4. Stałe zlecenia płatnicze Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA. 4.1 Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku BPH SA i innych bankach 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego wykonanego zlecenia od jednej modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub za rzadziej wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku za wyciąg za wyciąg odpisu 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 3 zł bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 9

13 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Nie pobiera się opłat od Klientów Personal Banking posiadających konto Złoty Sezam, korzystających z rachunków a vista za czynności określone w następujących punktach: 1.1; 3.2; Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 10

14 II. Karty debetowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Karta Debit MasterCard Max Maestro Sezam Max Karta Debit MasterCard Dopasowana Maestro Sezam dla Dopasowanego konta Karta Debit MasterCard Cool Maestro Sezam dla Cool konta Karta Debit MasterCard Maestro Sezam Karta Maestro Chip Private Banking Karta Visa Classic Walutowa Karta Visa Classic Silver Za wydanie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 2. Za wznowienie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 3. Za obsługę karty rocznie 29,99 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy miesięczne 3 zł 1 3 zł 1 3 zł 1, 2 5,50 zł 3 bez opłat bez opłat bez opłat 4. Za wydanie: a) karty w miejsce zastrzeżonej każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł b) duplikatu karty każdorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 20 zł 15 zł 38 zł Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty nie pobiera się w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Klienta. 5. Opłata dodatkowa za dostarczenie karty w każdorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł trybie ekspresowym na terytorium Polski 6. Opłata za transakcje bezgotówkowe od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) bankomaty Banku BPH S.A. i krajowej od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł sieci Euronet b) pozostałe bankomaty i bankowe kasy 4 od kwoty transakcji bez opłat 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 4%, min. 6 zł 4%, min. 6 zł na terytorium Polski oraz kasy Poczty Polskiej c) bankomaty i bankowe kasy 4 poza od kwoty transakcji 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł bez opłat 4%, min. 12 zł terytorium Polski d) w ramach usługi Cashback od każdej transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 8. Zmiana kodu PIN karty w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 9. Sprawdzenie stanu dostępnych środków w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 10. Wydruk zestawienia transakcji z bankomatu Banku BPH S.A. 11. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty każdorazowo przy zmianie kodu PIN 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł każdorazowo 29 zł 24 zł 24 zł 24 zł 24 zł 29 zł 75 zł 11

15 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Karta Debit MasterCard Max Maestro Sezam Max Karta Debit MasterCard Dopasowana Maestro Sezam dla Dopasowanego konta Karta Debit MasterCard Cool Maestro Sezam dla Cool konta Karta Debit MasterCard Maestro Sezam Karta Maestro Chip Private Banking Karta Visa Classic Walutowa Karta Visa Classic Silver Operacje dostępne na rachunkach w samoobsługowych terminalach transakcyjnych Banku BPH SA: a) sprawdzenie stanu dostępnych środków każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) wydruk historii operacji za wybrany okres każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) sprawdzenie informacji o kredytach/ każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat pożyczkach d) sprawdzenie informacji o rachunkach każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat lokat terminowych e) wydruk listy lokat terminowych każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 13. Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2% 6 2% 5 1 Opłata nie zostanie naliczona w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 2 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów będących posiadaczami rachunku Cool konto, którzy nie ukończyli 18. roku życia. 3 Opłata zostanie obniżona do 2,50 zł dla kart debetowych Maestro/Debit MasterCard wydanych do innych rachunków niż Dopasowane konto lub Cool konto w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 4 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 5 Niniejsza opłata jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza opłata nie jest pobierana. 6 Niniejsza opłata jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta Rachunku oraz w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza opłata nie jest pobierana. 12

16 III. Limit w saldzie debetowym oraz kredyty/ pożyczki Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto; Lubię to! konto; Sezam; Sezam Max; A vista w złotych; A vista w walutach wymienialnych; Sezam Student; Cool konto Srebrny Sezam Złoty Sezam Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking Sezam Junior Limit w saldzie debetowym 1.1 Opłata za przyznanie i coroczne odnowienie limitu w saldzie debetowym Uwaga: W przypadku zmiany typu konta wiążącej się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za limit, opłata stanowi różnicę między nową a dotychczasową opłatą i pobierana jest proporcjonalnie w skali roku za okres jaki pozostał do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej. 1.2 Opłata za podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o przyznanie/ podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.4 Zawarcie ugody z Klientem w zakresie limitu w saldzie debetowym rocznie z góry 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy każdorazowo od kwoty podwyższenia limitu ponad kwotę limitu zwolnioną z opłaty w ramach danego rodzaju rachunku wniosku od kwoty objętej ugodą od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających Konto Osobiste Private Banking od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł nie dotyczy 1.5 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda dostępnego lub braku wpływów na rachunek w wysokości adekwatnej do przyznanego limitu w saldzie debetowym: list zwykły monitu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł nie dotyczy list polecony monitu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł nie dotyczy 13

17 Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania Pożyczka od ręki Pożyczka Personal Banking Kredyt Auto Sezam Kredyty na zakup papierów wartościowych 1 Kredyty Studenckie z dopłatami z BGK Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe 2.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku wniosku nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 2.2 Opłata przygotowawcza/ prowizja od przyznanego kredytu/ pożyczki 2.3 Prowizja od wcześniejszej spłaty części/ całości kredytu/ pożyczki od kwoty udzielonego kredytu/ pożyczki/ transzy 5% a) Klienci Private i Personal Banking 3,5% b) pozostali Klienci 5% a) do 80 tys. zł od 2% do 5% b) powyżej 80 tys. zł od 2% do 10% od 1% do 5% od kwoty spłaty nie dotyczy od 1,5% do 5%, min. 50 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy a) dla posiadaczy ROR w Banku BPH SA 0% b) dla pozostałych Klientów 0,5% Uwaga: Nie dotyczy kredytów, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 2.4 Wydanie promesy udzielenia kredytu/ pożyczki od wartości promesy 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł nie dotyczy 2.5 Zmiana warunków umowy kredytu/ pożyczki na wniosek Klienta: a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia nie dotyczy od 1% do 5%, min. 70 zł 1%, min. 100 zł od 1% do 5%, min. 70 zł nie dotyczy Uwaga: Prowizja dotyczy również podwyższenia z tytułu kredytowania składki ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu. b) prolongata terminu od kwoty objętej od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł nie dotyczy prolongatą c) przewalutowanie od kwoty przewalutowania nie dotyczy 1%, min. 300 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy d) zmiana planu spłaty od kwoty od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 1%, min. 100 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł objętej zmianą e) zmiana prawnego zabezpieczenia od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł f) karencja w spłacie kapitału od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy g) odroczenie () spłaty kapitału w okresie od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy kredytowania pozostającego do spłaty h) inne od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł Uwaga: Odstępuje się od pobierania prowizji określonych w ppkt 2.5 lit. d), e), h) przy aneksowaniu umów o Kredyt Studencki jeżeli zmiany wynikają z inicjatywy Banku (zmiany wprowadzone przez MEN/BGK), jak również w przypadku kontynuacji nauki po ukończeniu studiów licencjackich. 2.6 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty od kwoty kapitału 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 1%, min. 100 zł 0,1%, min. 30 zł nie dotyczy zadłużenia objętego porozumieniem 2.7 Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz Banku BPH SA od pełnomocnictwa bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 14

18 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Kredyty na nieruchomości 3.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku każdorazowo bez opłat 3.2 Prowizja od przyznanego kredytu/ opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 0% - 3,5% 3.3 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2%, min. 200 zł 3.4 Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty wcześniejszej spłaty 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych oraz od umów kredytów w PLN o stałej stopie procentowej, których kwota przekracza 5000 zł, zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.5 Przedterminowa częściowa spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej, dokonana w okresie pierwszych trzech lat kredytowania, jeżeli przedterminowa spłata/ suma przedterminowych spłat przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Uwaga: Prowizję stosuje się do umów zawieranych od 20 lutego 2006 r. Uwaga: Prowizja nie jest pobierana od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.6 Przedterminowa całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.7 Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (z wyjątkiem zmiany po zakończeniu okresu obowiązywania stopy stałej ustalonego w umowie kredytu), jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat 3.8 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej z wyłączeniem zmiany na PLN od kwoty wcześniejszych spłat od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 3%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł 0,75%, min. 200 zł 3.9 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej na PLN każdorazowo bez opłat 3.10 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 2,25%, min. 200 zł 3,75%, min. 200 zł 6,75%, min. 200 zł 3.11 Wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 200 zł 3.12 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia aneksu do umowy za każdy aneks od 200 zł do 500 zł Uwaga. Nie dotyczy zmiany wynikającej z konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia kredytu. Uwaga: Nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku przedterminowej częściowej spłaty kredytu Wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta 60 zł zaświadczenia/opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3.14 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia od kapitału objętego 0,1%, min. 150 zł porozumieniem 3.15 Inspekcja nieruchomości każdorazowo 200 zł Uwaga: w sytuacji gdy w umowie kredytu dokonuje się kilku jednoczesnych zmian, za które Bank zgodnie z niniejszą Taryfą zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej, Bank pobiera tylko jedną prowizję/opłatę - najwyższą. 1 Opłata przygotowawcza dla kredytów na nabywanie akcji w pierwszej ofercie publicznej ustalana każdorazowo dla danej oferty. 15

19 IV. Operacje gotówkowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka w zł lub % 1. Wpłaty gotówkowe Uwaga: Nie pobiera się prowizji/ opłat od wpłat gotówkowych: - na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku BPH SA, - z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A., w tym spłat dokonywanych w walutach wymienialnych na rzecz tego samego Klienta Banku BPH S.A., - na rachunki BPH TFI SA oraz Biura Maklerskiego Banku BPH SA, - na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stanowiących składki ubezpieczeniowe wpłacane na rachunek STU Ergo Hestia SA z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Umowy Generalnej nr WAUG 156/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. z późn. zm., - z tytułu składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2. Bank nie przyjmuje wpłat walut wymienialnych w bilonie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wpłat dokonywanych na poczet spłaty w całości lub w części udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A. kredytów lub pożyczek denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. 1.1 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w Banku BPH SA od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł a) w złotych i w walutach wymienialnych 1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w złotych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 15 zł 1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 20 zł Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach wymienialnych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie (przekaz zagraniczny wychodzący). 2. Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane 2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwoty określonej w komunikacie: a) nie podjęcie gotówki lub podjęcie w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie 3. Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania 3.1 Całości i/lub części środków z lokaty terminowej VaBank od każdej wypłaty/ i VaBank 2 przed upływem okresu umownego 3.2 Z rachunku systematycznego oszczędzania części środków od kwoty wypłaty/ od 0,25% do 3,00% 4 zł 1%, min. 4 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty z tytułu wypłaty/ należnych odsetek oraz ewentualnego bonusa w ciągu 14 dni od dnia ostatniego odnowienia. 4. Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego 4.1 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od części kwoty wypłaty, która 0,5% Wypłaty z Planu Lokacyjnego przewyższa sumę wpłat do Planu Lokacyjnego przed okresem 12 miesięcy 4.2 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od kwoty wypłaty bez opłaty Zmiany Planu Lokacyjnego 4.3 Całości środków w wyniku rozwiązania umowy Planu Lokacyjnego od kwoty wypłaty 0,5% spowodowanego brakiem wymaganych wpłat w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia w/w umowy 5. Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego 5.1 Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty od kwoty przenoszonych środków 0,5%, min. 100 zł podpisania umowy o prowadzenie IKE 5.2 Zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania od kwoty wycofywanych środków 0,5%, min. 100 zł umowy o prowadzenie IKE 6. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego 6.1 Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w kasie Banku od każdej wypłaty 7,99 zł 7. Wypłaty z rachunku Lubię to! konto 7.1 Wypłata gotówkowa z rachunku Lubię to! konto w kasie Banku od każdej wypłaty 8,99 zł 16

20 V. Inne czynności Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli o wymagalności zadłużenia, z wyjątkiem opłat z części III pkt 1. ppkt 1.5 wysłane listem zwykłym wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu 15 zł wysłane listem poleconym Uwaga. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku. 2. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na życzenie Klienta, z wyjątkiem części I pkt 5 i części I.A pkt 5 3. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych Uwaga. Opłata dotyczy obrotu gotówkowego. wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży walut obcych w bilonie. a) na rzecz Klientów Banku BPH SA od kwoty skupionej lub sprzedanej 0% b) na rzecz Klientów innych banków od kwoty skupionej lub sprzedanej 0,30%, min. 10 zł 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na zlecenie Klienta na rzecz osoby trzeciej od każdej blokady 30 zł Uwaga. Nie dotyczy kredytobiorców Banku BPH SA 5. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako pełnomocnictwa 20 zł zabezpieczenie należności innego banku 6. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie bez opłat 7. Dokonanie cesji rachunku terminowego rachunku 30 zł 8. Wymiana banknotów na banknoty o innych nominałach od kwoty wymiany 0,5%, min. 10 zł Uwaga: Bank nie prowadzi zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 9. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i dokumentów miesięcznie wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 10. a) Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej 100 zł Uwaga: Zwrot kaucji następuje w przypadku całkowitej rezygnacji z usługi. W przypadku zgubienia klucza i jednoczesnej rezygnacji z usługi kaucja pomniejszana jest o rzeczywiste koszty dorobienia klucza. b) Za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej Uwaga: Opłata za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej dotyczy nowych umów, zawartych od 24 czerwca 2003 roku. każdorazowo 20 zł 60 zł opłata ustalana przez dyrektora placówki w oparciu o rzeczywiste koszty 11. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 12. Przyjęcie do przechowywania kasety miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min.30 zł 13. Poszukiwanie rachunków bankowych i innych informacji o Kliencie na wniosek uprawnionych Klientów Indywidualnych Klienta 30 zł Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 17

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo