Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego Nr 86/PMiZP/2011 z dnia 16 września 2011 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. - tekst jednolity - (obowiązuje od dnia 19 września 2011 r.)

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (SEZAM START, SEZAM MAX, KONTO OSOBISTE PRIVATE BANKING, RACHUNEK A VISTA W RAMACH USŁUGI PRIVATE BANKING, SEZAM < 26, A VISTA W WALUTACH WYMIENIALNYCH, SEZAM OSZCZĘDZAM, SEZAM DIRECT) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 6 I.A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (SEZAM, SREBRNY SEZAM, ZŁOTY SEZAM, SEZAM STUDENT, SEZAM JUNIOR, A VISTA W ZŁOTYCH) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 9 II. KARTY PŁATNICZE III. KARTY KREDYTOWE (BPH-VISA CREDIT SILVER, BPH-MASTERCARD CREDIT SILVER, BPH-VISA CREDIT GOLD, BPH-MASTERCARD CREDIT GOLD, KARTY PARTNERSKIE, KARTY PŁASKIE) IV. KARTY KREDYTOWE (BPH-MASTERCARD CREDIT PLATINUM, BPH-MASTERCARD WORLD SIGNIA) V. LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM ORAZ KREDYTY/ POŻYCZKI Limit w saldzie debetowym Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe Kredyty na nieruchomości VI. OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego Wypłaty z rachunku oszczędnościowego Wypłaty z rachunku Sezam Direct VII. INNE CZYNNOŚCI VIII. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja poleceń wypłaty Realizacja operacji czekowych IX. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWE ORAZ KREDYTY KONTRAKTOWE NA CELE MIESZKANIOWE X. USŁUGI POWIERNICZE (DLA REZYDENTÓW I NIEREZYDENTÓW) XI. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W AGENCJACH I PLACÓWKACH PARTNERSKICH BANKU BANKU BPH SA XI.1. Obsługa rachunków bankowych Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku XI.1.A. Obsługa rachunków bankowych wycofanych z oferty Banku Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku XI.2. Karty identyfikacyjno - bankomatowe XI.3. Karty kredytowe XI.4. Limit w saldzie debetowym XI.5. Kredyty XI.6. Operacje gotówkowe XI.7. Inne czynności... 29

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 5. W obrocie dewizowym pod pojęciem przelew w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 1) tryb zwykły data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni, 2) tryb pilny data waluty na następny dzień roboczy, 3) tryb ekspres data waluty na dziś. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są z góry bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem opłat miesięcznych, które są pobierane za pełny okres obliczeniowy. 9. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 10. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość opłat i prowizji, 2) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności, 3) zmiany stawek opłat i prowizji za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez banki konkurencyjne, 4) zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, 5) zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz innych czynników wpływających na poziom kosztów stałych Banku, 6) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonego przez GUS, 7) zmiany kursu walut NBP. Okoliczności, o których mowa powyżej, przyjęte jako podstawa do zmiany Taryfy, dla poszczególnych rodzajów produktów określają szczegółowo umowy/ regulaminy tych produktów. 11. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 12. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej. 13. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku nie obejmuje opłat z tytułu: 1) wypłat z bankomatów Banku BPH SA i krajowej sieci Euronet, 2) wysyłki wyciągów w formie papierowej do Klienta. 14. Zastosowany w tabelach znak X oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu lub go nie dotyczy. 15. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 16. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych.

4 I. Obsługa rachunków bankowych (Sezam Start, Sezam Max, Konto Osobiste Private Banking, rachunek a vista w ramach usługi Private Banking, Sezam < 26, A vista w walutach wymienialnych, Sezam Oszczędzam, Sezam Direct) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Start Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Sezam < 26 A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Sezam Direct Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej 2 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy SMS wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie za każdy kod SMS wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.3 Korzystanie z usługi SMS miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 4 zł 13,99 zł bez opłat bez opłat 5 zł bez opłat bez opłat Uwaga: Bez opłat prowadzenie rachunków walutowych a vista dla posiadaczy kont Srebrny Sezam, Sezam Max i Złoty Sezam. 8 zł bez opłat bez opłat bez opłat X bez opłat bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat 0,35 zł X bez opłat bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6-go, wynosi 0,35 zł. 1 zł bez opłat bez opłat 1 zł X X X bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X bez opłat bez opłat 2

5 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Start Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Sezam < 26 A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Sezam Direct a) Opłata za komunikat SMS za każdy SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X 0,35 zł 0,35 zł (niezależnie od sieci operatora) wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie 1.4 Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat 3 zł X bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi 2. Polecenie Uwaga: 1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą przekazów zagranicznych wychodzących realizowanych w złotych i walutach obcych oraz przelewów realizowanych w walutach obcych na rachunki w innych bankach na terenie kraju. W tym zakresie Bank BPH SA stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VIII Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków Sezam Oszczędzam w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit, z wyjątkiem poleceń składanych z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt W ramach rachunku Sezam Oszczędzam Bank nie obsługuje funkcjonalności przelew do ZUS i US. 2.1 Przelewy wewnętrzne na rachunki własne Klientów i na rachunki obce (z zastrzeżeniem ppkt 2.2) realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS od każdego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat 3

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny Sezam Start Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Sezam < 26 A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Sezam Direct od każdego 1,99 zł c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego 2.2 Przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego lub a vista na rachunki bieżące własne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej 2.3 Przelewy wychodzące do innego banku realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne od każdego od każdego od każdego od każdego od każdego od każdego 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł X dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6,99 zł 6,99 zł bez opłat 6,99 zł 6,99 zł dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 7,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł X 7,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł X 7,99 zł 1 zł 8,99 zł 4

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Start Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Sezam < 26 A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Sezam Direct d) przez oddział w formie dokumentu od każdego 6,99 zł 6,99 zł bez opłat 8,99 zł X 7,99 zł 8,99 zł papierowego e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 od każdego 10 zł 10 zł bez opłat 30 zł 10 zł 10 zł 10 zł mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN od każdego 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 2.4 Obsługa odrzuconego przez system każdorazowo 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł X 10 zł 14,99 zł polecenia ze względu na błędne dane beneficjenta 3. Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty od każdego 0,99 zł bez opłat bez opłat 0,99 zł X X 0,99 zł wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub od każdego 5 zł bez opłat bez opłat 5 zł X X 5 zł odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku odwołania/ modyfikacji 4. Stałe zlecenia płatnicze Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA, z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone: a) w Banku BPH SA od każdego 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 1,99 zł wykonanego zlecenia b) w innych bankach od każdego wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł X X 1,99 zł 5

8 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego Sezam Start Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Sezam < 26 A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Sezam Direct Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od jednej modyfikacji 3 zł bez opłat bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 3 zł Uwaga. Opłaty nie pobiera się, jeżeli liczba transakcji zrealizowanych w ramach jednego zlecenia stałego przekracza 3 przelewy oraz gdy wykonywana jest przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową. od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta: a) za okres do 3 miesięcy za każdy wyciąg za okres jednego m-ca lub krótszy b) powyżej 3 miesięcy za każdy wyciąg za okres jednego m-ca lub krótszy 5.2 Odpis dowodu do wyciągu od każdego odpisu dowodu 5.3 Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale od każdego potwierdzenia b) kanałach elektronicznych od każdego potwierdzenia 10 zł 10 zł bez opłat 15 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł bez opłat 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10 zł, max 100 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem. 2 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 6

9 I.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam, Srebrny Sezam, Złoty Sezam, Sezam Student, Sezam Junior, A vista w złotych) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku Uwaga: Bez opłat prowadzenie kont Sezam Student i Sezam Junior dla dzieci Klientów Private Banking oraz posiadaczy kont Sezam Max lub Złoty Sezam. 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej 2 miesięcznie od każdego rachunku miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy SMS wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie za każdy kod SMS wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.3 Korzystanie z usługi SMS miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi a) Opłata za komunikat SMS (niezależnie od sieci operatora) za każdy SMS wysłany przez Bank, zbiorczo miesięcznie 1.4 Korzystanie z usługi WAP miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 7,99 zł 9,99 zł 19,99 zł 3 zł 1,50 zł 9,95 zł 8 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X 0,35 zł bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6- go, wynosi 0,35 zł. bez opłat Uwaga: W przypadku wysłania przez Bank w danym miesiącu więcej niż 5 kodów SMS opłata za kolejne kody SMS w danym miesiącu, począwszy od 6- go, wynosi 0,35 zł. 0,35 zł 0,35 zł X 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 1 zł X bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 3 zł bez opłat bez opłat 3 zł 3 zł X bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 7

10 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Polecenie Uwaga: 1. Opłaty określone w ppkt 2.3 za przelewy wychodzące do innego banku nie dotyczą przekazów zagranicznych wychodzących realizowanych w złotych i walutach obcych oraz przelewów realizowanych w walutach obcych na rachunki w innych bankach na terenie kraju. W tym zakresie Bank BPH SA stosuje opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VIII Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy wewnętrzne: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków Sezam Oszczędzam w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2.1 Przelewy wewnętrzne na rachunki własne Klientów i na rachunki obce (z zastrzeżeniem ppkt 2.2) realizowane: a) przez Bankowość Internetową, od każdego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną - od każdego 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale od każdego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat transakcyjne d) przez oddział w formie od każdego 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł dokumentu papierowego 2.2 Przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub a vista na rachunki bieżące własne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej 2.3 Przelewy wychodzące do innego banku realizowane: a) przez Bankowość Internetową, WAP, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego od każdego od każdego od każdego od każdego od każdego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł X 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 8

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 od każdego 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł X 10 zł mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN od każdego 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł X 30 zł 2.4 Obsługa odrzuconego przez system polecenia ze względu na błędne dane beneficjenta 3. Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty od każdego wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku 4. Stałe zlecenia płatnicze każdorazowo 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł od każdego odwołania/ modyfikacji 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA. 4.1 Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku BPH SA i innych bankach 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego Uwaga. Opłaty nie pobiera się, jeżeli liczba transakcji zrealizowanych w ramach jednego zlecenia stałego przekracza 3 przelewy oraz gdy wykonywana jest przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową. od każdego wykonanego zlecenia od jednej modyfikacji od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta: a) za okres do 3 miesięcy za każdy wyciąg za okres jednego m-ca lub krótszy 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 3 zł bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15 zł 10 zł 10 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych b) powyżej 3 miesięcy za każdy wyciąg za okres jednego m-ca lub krótszy 5.2 Odpis dowodu do wyciągu od każdego odpisu dowodu 5.3 Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale od każdego potwierdzenia b) kanałach elektronicznych od każdego potwierdzenia 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 10 zł, max 100 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10 zł, max 100 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Nie pobiera się opłat od Klientów Personal Banking posiadających konto Złoty Sezam, korzystających z rachunków a vista za czynności określone w następujących punktach: 1.1; 3.2; 4.1; Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 10

13 II. Karty płatnicze Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Mestro Sezam (okres ważności 2 lata) Visa Sezam Electron Maestro Sezam Max Maestro Personal Banking Maestro Chip Personal Banking Karty debetowe Maestro Private Banking Maestro Chip Private Banking Visa Classic Walutowa (okres ważności 1 rok) Visa Classic Silver (okres ważności 1 rok) Visa Sezam Direct Karty obciążeniowe Diners Club Za wydanie karty dla posiadacza, współposiadacza lub/i użytkownika rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł bez opłat 300 zł * posiadacz 150 zł * współposiadacz lub/i użytkownik 2. Za wznowienie karty dla posiadacza, współposiadacza lub/i użytkownika rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł bez opłat 300 zł * posiadacz 150 zł * współposiadacz lub/i użytkownik 3. Za obsługę karty rocznie X 29,99 zł X X X X X miesięczne 2,50 zł X 2,50 zł bez opłat bez opłat bez opłat X 4. Za wydanie: a) karty w miejsce zastrzeżonej b) duplikatu karty Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty nie pobiera się w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Klienta. 5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych Uwaga: W przypadku nie dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym przez posiadacza/ współposiadacza/ użytkownika dowolną posiadaną kartą (w tym kartą kredytową), dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 3 zł. Nie dotyczy posiadaczy konta Sezam < 26, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Uwaga: W przypadku nie dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym przez posiadacza/ współposiadacza/ użytkownika dowolną posiadaną kartą (w tym kartą kredytową), dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 3 zł w trybie miesięcznym. Uwaga: W przypadku nie dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym przez posiadacza/ współposiadacza/ użytkownika dowolną posiadaną kartą (w tym kartą kredytową), dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 3 zł. Uwaga: W przypadku nie dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym przez posiadacza/ współposiadacza/ użytkownika dowolną posiadaną kartą (w tym kartą kredytową), pobierana jest opłata w wysokości 6 zł. każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł bez opłat X każdorazowo 15 zł 15 zł bez opłat 20 zł 38 zł 15 zł 150 zł posiadacz 75 zł współposiadacz lub/i użytkownik kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat w kraju 1% za granicą 11

14 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Mestro Sezam (okres ważności 2 lata) Visa Sezam Electron Maestro Sezam Max Maestro Personal Banking Maestro Chip Personal Banking Karty debetowe Maestro Private Banking Maestro Chip Private Banking Visa Classic Walutowa (okres ważności 1 rok) Visa Classic Silver (okres ważności 1 rok) Visa Sezam Direct Karty obciążeniowe Diners Club Wypłata gotówki: a) bankomaty Banku BPH SA i kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4%, min. 5 zł bez opłat 4% krajowej sieci Euronet b) pozostałe bankomaty i kwoty transakcji 6 zł bez opłat 6 zł 6 zł 4%, min. 6 zł 0 zł 4% bankowe kasy 5 na terytorium Polski oraz kasy Poczty Polskiej c) bankomaty i bankowe kasy 5 kwoty transakcji 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 4%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 4% poza terytorium Polski d) w ramach usługi Cashback od każdej bez opłat 1 bez opłat bez opłat bez opłat X X X transakcji 7. Zmiana kodu PIN karty w każdorazowo 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 2 3,99 zł X bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę przy zmianie kodu PIN 8. Sprawdzenie stanu każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X dostępnych środków w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 9. Wydruk zestawienia transakcji każdorazowo 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 2 1,99 zł X z bankomatu Banku BPH SA 10. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty 11. Operacje dostępne na rachunkach w samoobsługowych terminalach transakcyjnych Banku BPH SA: a) sprawdzenie stanu dostępnych środków b) wydruk historii operacji za wybrany okres c) sprawdzenie informacji o kredytach/ pożyczkach d) sprawdzenie informacji o rachunkach lokat terminowych e) wydruk listy lokat terminowych każdorazowo 24 zł 29 zł 24 zł 24 zł 75 zł 29 zł 300 zł posiadacz 150 zł współ - posiadacz lub/i użytkownik każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12

15 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Mestro Sezam (okres ważności 2 lata) Visa Sezam Electron Maestro Sezam Max Maestro Personal Banking Maestro Chip Personal Banking Karty debetowe Maestro Private Banking Maestro Chip Private Banking Visa Classic Walutowa (okres ważności 1 rok) Visa Classic Silver (okres ważności 1 rok) Visa Sezam Direct Karty obciążeniowe Diners Club Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznych 3 kwoty transakcji 2% 4 bez opłat bez opłat bez opłat 2% 2% bez opłat 1 Usługa nie jest dostępna w ramach karty Visa Sezam Electron. 2 Usługa nie jest dostępna w ramach karty Visa Classic Walutowa. 3 W przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż USD, doliczana jest automatycznie opłata za przewalutowanie transakcji z waluty dokonania transakcji na USD. 4 Dotyczy karty Visa Sezam Elektron. 5 O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 13

16 III. Karty kredytowe (BPH-Visa Credit SILVER, BPH-MasterCard Credit SILVER, BPH-Visa Credit GOLD, BPH-MasterCard Credit GOLD, Karty partnerskie, Karty płaskie) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka w zł lub % Opłata za podjęte przez Bank czynności windykacyjne (obowiązuje do dnia 30 listopada 2010 r.): a) opłata za obsługę nieterminowej spłaty 1 45 zł 1. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010 r.) 2 : a) opłata za monit listowny b) opłata za monit telefoniczny c) opłata za wizytę indykatora 2. Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 5 zł 3. Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list zagraniczny 6 zł 4. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych (za wyjątkiem dokumentów umowy kredytowej) 15 zł 5. Opłata za wysłanie informacji o kredycie 20 zł 6. Opłata za wystawienie opinii bankowej 30 zł 7. Opłata za ustanowienie spłaty zadłużenia na karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 8. Miesięczna spłata 4% zadłużenia, nie mniej niż 30 zł 1 Opłata jest pobierana raz w miesiącu w następstwie podjętych czynności windykacyjnych. 2 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 16 zł 28 zł 66 zł IV. Karty kredytowe (BPH-MasterCard Credit PLATINUM, BPH-MasterCard WORLD SIGNIA) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka w zł lub % Opłata za podjęte przez Bank czynności windykacyjne (obowiązuje do dnia 30 listopada 2010 r.): a) opłata za obsługę nieterminowej spłaty 1 45 zł 1. Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010 r.) 2 : a) opłata za monit listowny b) opłata za monit telefoniczny c) opłata za wizytę indykatora 2. Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list krajowy specjalny (np. priorytetowy, polecony) 5 zł 3. Opłata za korespondencję na życzenie Klienta list zagraniczny 6 zł 4. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych (za wyjątkiem dokumentów umowy kredytowej) 15 zł 5. Opłata za wysłanie informacji o kredycie 20 zł 6. Opłata za wystawienie opinii bankowej 30 zł 7. Opłata za ustanowienie spłaty zadłużenia na karcie w ramach usługi Polecenia Zapłaty oraz każdorazowa zmiana danych w dyspozycji 3,50 zł 8. Miesięczna spłata 4% zadłużenia, nie mniej niż 30 zł 1 Opłata jest pobierana raz w miesiącu w następstwie podjętych czynności windykacyjnych. 2 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). 16 zł 28 zł 66 zł 14

17 V. Limit w saldzie debetowym oraz kredyty/ pożyczki Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Start; Sezam Direct; Sezam; Sezam Max; A vista w złotych; A vista w walutach wymienialnych; Sezam Student; Sezam <26 Srebrny Sezam Złoty Sezam Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking Sezam Junior Limit w saldzie debetowym 1.1 Opłata za przyznanie i coroczne odnowienie limitu w saldzie debetowym Uwaga: W przypadku zmiany typu konta wiążącej się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za limit, opłata stanowi różnicę między nową a dotychczasową opłatą i pobierana jest proporcjonalnie w skali roku za okres jaki pozostał do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej. 1.2 Opłata za podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o przyznanie/ podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.4 Zawarcie ugody z Klientem w zakresie limitu w saldzie debetowym rocznie z góry 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł X każdorazowo od kwoty podwyższenia limitu ponad kwotę limitu zwolnioną z opłaty w ramach danego rodzaju rachunku od każdego wniosku od kwoty objętej ugodą od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających Konto Osobiste Private Banking od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł X bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat X 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł X 1.5 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda dostępnego lub braku wpływów na rachunek w wysokości adekwatnej do przyznanego limitu w saldzie debetowym: list zwykły od każdego monitu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł X list polecony od każdego monitu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł X 15

18 Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania Pożyczka od ręki Pożyczka Personal Banking Kredyt Auto Sezam Kredyty na zakup papierów wartościowych 1 Kredyty Studenckie z dopłatami z BGK Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe 2.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku od każdego wniosku X bez opłat X bez opłat X 2.2 Opłata przygotowawcza/ prowizja od przyznanego kredytu/ pożyczki 2.3 Prowizja od wcześniejszej spłaty części/ całości kredytu/ pożyczki od kwoty udzielonego kredytu/ pożyczki/ transzy 5% a) Klienci Private i Personal Banking 3,5% b) pozostali Klienci 5% a) do 80 tys. zł od 2% do 5% b) powyżej 80 tys. zł od 2% do 10% od 1% do 5% od kwoty spłaty X od 1,5% do 5%, min. 50 zł 1%, min. 100 zł X X Uwaga: Nie dotyczy kredytów, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 2.4 Wydanie promesy udzielenia kredytu/ pożyczki od wartości promesy 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł X 2.5 Zmiana warunków umowy kredytu/ pożyczki na wniosek Klienta: a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia X od 1% do 5%, min. 70 zł 1%, min. 100 zł od 1% do 5%, min. 70 zł X a) dla posiadaczy ROR w Banku BPH SA 0% b) dla pozostałych Klientów 0,5% Uwaga: Prowizja dotyczy również podwyższenia z tytułu kredytowania składki ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu. b) prolongata terminu od kwoty objętej od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł X prolongatą c) przewalutowanie od kwoty X 1%, min. 300 zł 1%, min. 100 zł X X przewalutowania d) zmiana planu spłaty od kwoty od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 1%, min. 100 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł objętej zmianą e) zmiana prawnego zabezpieczenia od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł f) karencja w spłacie kapitału od kwoty kapitału X X 1%, min. 100 zł X X g) odroczenie () spłaty kapitału w okresie od kwoty kapitału X X 1%, min. 100 zł X X kredytowania pozostającego do spłaty h) inne od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł Uwaga: Odstępuje się od pobierania prowizji określonych w ppkt 2.5 lit. d), e), h) przy aneksowaniu umów o Kredyt Studencki jeżeli zmiany wynikają z inicjatywy Banku (zmiany wprowadzone przez MEN/BGK), jak również w przypadku kontynuacji nauki po ukończeniu studiów licencjackich. 2.6 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty od kwoty kapitału 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 1%, min. 100 zł 0,1%, min. 30 zł X zadłużenia objętego porozumieniem 2.7 Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz Banku BPH SA od pełnomocnictwa bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 16

19 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Kredyty na nieruchomości 3.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku każdorazowo bez opłat 3.2 Prowizja od przyznanego kredytu/ opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 0% - 3,5% 3.3 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2%, min. 200 zł 3.4 Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych oraz od umów kredytów w PLN o stałej stopie procentowej, których kwota przekracza 5000 zł, zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.5 Przedterminowa częściowa spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej, dokonana w okresie pierwszych trzech lat kredytowania, jeżeli przedterminowa spłata/ suma przedterminowych spłat przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Uwaga: Prowizję stosuje się do umów zawieranych od 20 lutego 2006 r. Uwaga: Prowizja nie jest pobierana od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.6 Przedterminowa całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.7 Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (z wyjątkiem zmiany po zakończeniu okresu obowiązywania stopy stałej ustalonego w umowie kredytu), jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat 3.8 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej z wyłączeniem zmiany na PLN od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty wcześniejszych spłat od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł 0,75%, min. 200 zł 3.9 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej na PLN każdorazowo bez opłat 3.10 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 2,25%, min. 200 zł 3,75%, min. 200 zł 6,75%, min. 200 zł 3.11 Wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 200 zł 3.12 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia aneksu do za każdy aneks od 200 zł do 500 zł umowy Uwaga. Nie dotyczy zmiany wynikającej z konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia kredytu. Uwaga: Nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku przedterminowej częściowej spłaty kredytu Wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta od każdego 60 zł zaświadczenia/opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3.14 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia od kapitału objętego 0,1%, min. 150 zł porozumieniem 3.15 Inspekcja nieruchomości każdorazowo 200 zł Uwaga: w sytuacji gdy w umowie kredytu dokonuje się kilku jednoczesnych zmian, za które Bank zgodnie z niniejszą Taryfą zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej, Bank pobiera tylko jedną prowizję/opłatę - najwyższą. 1 Opłata przygotowawcza dla kredytów na nabywanie akcji w pierwszej ofercie publicznej ustalana każdorazowo dla danej oferty. 17

20 VI. Operacje gotówkowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka w zł lub % 1. Wpłaty gotówkowe Uwaga: Nie pobiera się prowizji/ opłat od wpłat gotówkowych: - na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A., - na rachunki BPH TFI SA oraz Biura Maklerskiego Banku BPH SA, - na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stanowiących składki ubezpieczeniowe wpłacane na rachunek STU Ergo Hestia SA z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Umowy Generalnej nr WAUG 156/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. z późn. zm., - z tytułu składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2. Bank nie przyjmuje wpłat walut wymienialnych w bilonie. 1.1 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w Banku BPH SA a) w złotych i w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł 1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w złotych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 15 zł 1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 20 zł Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach wymienialnych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie (przekaz zagraniczny wychodzący). 2. Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane 2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwoty określonej w komunikacie: a) nie podjęcie gotówki lub podjęcie w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie 3. Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania 3.1 Całości i/lub części środków z lokaty terminowej VaBank od każdej wypłaty/ i VaBank 2 przed upływem okresu umownego 3.2 Z rachunku systematycznego oszczędzania części środków od kwoty wypłaty/ od 0,25% do 3,00% 4 zł 1%, min. 4 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty z tytułu wypłaty/ należnych odsetek oraz ewentualnego bonusa w ciągu 14 dni od dnia ostatniego odnowienia. 4. Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego 4.1 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od części kwoty wypłaty, która 0,5% Wypłaty z Planu Lokacyjnego przewyższa sumę wpłat do Planu Lokacyjnego przed okresem 12 miesięcy 4.2 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od kwoty wypłaty bez opłaty Zmiany Planu Lokacyjnego 4.3 Całości środków w wyniku rozwiązania umowy Planu Lokacyjnego od kwoty wypłaty 0,5% spowodowanego brakiem wymaganych wpłat w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia w/w umowy 5. Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego 5.1 Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty od kwoty przenoszonych środków 0,5%, min. 100 zł podpisania umowy o prowadzenie IKE 5.2 Zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania od kwoty wycofywanych środków 0,5%, min. 100 zł umowy o prowadzenie IKE 6. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego 6.1 Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w kasie Banku od każdej wypłaty 7,99 zł 7. Wypłaty z rachunku Sezam Direct 7.1 Wypłata gotówkowa z rachunku Sezam Direct w kasie Banku od każdej wypłaty 8,99 zł 18

21 VII. Inne czynności Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli o wymagalności zadłużenia, z wyjątkiem opłat z części V pkt 1. ppkt 1.5 wysłane listem zwykłym od każdego wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu 15 zł wysłane listem poleconym Uwaga. Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku. 2. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na życzenie Klienta, z wyjątkiem części I pkt 5 i części I.A pkt 5 3. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych Uwaga. Opłata dotyczy obrotu gotówkowego. od każdego wezwania wysłanego do posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczycieli - nie więcej niż raz w miesiącu od każdego potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży walut obcych w bilonie. a) na rzecz Klientów Banku BPH SA od kwoty skupionej lub sprzedanej 0% b) na rzecz Klientów innych banków od kwoty skupionej lub sprzedanej 0,30%, min. 10 zł 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na zlecenie Klienta na rzecz osoby trzeciej od każdej blokady 30 zł Uwaga. Nie dotyczy kredytobiorców Banku BPH SA 5. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako od każdego pełnomocnictwa 20 zł zabezpieczenie należności innego banku 6. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie bez opłat 7. Dokonanie cesji rachunku terminowego od każdego rachunku 30 zł 8. Wymiana banknotów na banknoty o innych nominałach od kwoty wymiany 0,5%, min. 10 zł Uwaga: Bank nie prowadzi zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 9. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku. każdorazowo od przekazywanej kwoty Uwaga: Powyższy zapis obowiązuje od 1 lutego 2004 roku. Uwaga: Zapis określony w powyższej Uwadze obowiązuje od 1 lutego 2004 roku. 10. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i dokumentów miesięcznie wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 11. Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej 100 zł Uwaga: Zwrot kaucji następuje w przypadku całkowitej rezygnacji z usługi. W przypadku zgubienia klucza i jednoczesnej rezygnacji z usługi kaucja pomniejszana jest o rzeczywiste koszty dorobienia klucza. Za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej Uwaga: Opłata za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej dotyczy nowych umów, zawartych od 24 czerwca 2003 roku. każdorazowo 20 zł 60 zł 0,5%, min 15 zł, max 100 zł opłata ustalana przez dyrektora placówki w oparciu o rzeczywiste koszty 12. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 13. Przyjęcie do przechowywania kasety miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min.30 zł 14. Poszukiwanie rachunków bankowych i innych informacji o Kliencie na wniosek uprawnionych Klientów Indywidualnych Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. od każdego Klienta 30 zł 19

22 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: a) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego, d) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach, e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, f) służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, g) innego banku na zasadzie wzajemności, tj. wykonywania przez inny bank na zlecenie Banku BPH SA usług w tym zakresie bez pobierania opłaty. W przypadku banków, które pobierają od innych banków opłatę z tytułu udzielenia informacji stosuje się opłaty w wysokości analogicznej do opłat przez nie stosowanych. 50 zł + koszty przesyłki Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 16. Zamknięcie rachunku od każdego zamykanego rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest w odniesieniu do kont typu Sezam (z wyjątkiem konta Sezam Oszczędzam) otwieranych/prowadzonych w ramach ofert promocyjnych, a zamykanych na wniosek Klienta w okresie 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. 17. Przelew z rachunku lokaty terminowej do innego banku od każdego 6,99 zł 18. Automatyczne odesłanie kwoty nadpłaty z rachunku terminowego lokaty od kwoty przelewanych środków 0,5%, min. 10 zł Indywidualnego Konta Emerytalnego na rachunek w innym banku 19. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości/ numeru rachunku Klienta od każdego dokumentu/ rachunku bez opłat 20. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie 50 zł wypowiedzenia umowy) na wniosek klienta. Uwaga: Dotyczy umowy pożyczki/ kredytu, umowy o limit w saldzie debetowym, umowy ROR, umowy UKOK. 50 zł 20

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/PMiZP/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

b) dodaje się lit. d) określającą nową opłatę za dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy

b) dodaje się lit. d) określającą nową opłatę za dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Szanowni Państwo, Od 1 października 2012 r. Bank BPH S.A. zmienia nazwy następujących rachunków bankowych: - nazwę Sezam Start zastępuje się nazwą Dopasowane konto, - nazwę Sezam Direct zastępuje się nazwą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr./PMiZP/2014 z dnia. 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../PMiZP/2012 z dnia września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych -

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 86/PMiZP/2011 z dnia 16 września 2011 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.9. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa - "Karta

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr /PF/2016 z dnia maja 2016 r. TARYFA 9.5. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH ; Visa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku RACHUNKI LEKKIE egbs PRESTIŻ OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr /PF/2015 z dnia.. 2015 r. TARYFA 9.7. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.6. Karty kredytowe wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH (dotyczy umów zawartych z GE

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 3.2. Karty kredytowe prestiżowe 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Bank

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Od dnia 11

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane w Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 30/PF/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TARYFA 9.3. Karty kredytowe wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH (dotyczy umów zawartych od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo