Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr./PMiZP/2014 z dnia r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. - tekst jednolity - (obowiązuje od dnia 2 czerwca 2014 r.)

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (DOPASOWANE KONTO, SEZAM MAX, KONTO OSOBISTE PRIVATE BANKING, RACHUNEK A VISTA W RAMACH USŁUGI PRIVATE BANKING, COOL KONTO, A VISTA W WALUTACH WYMIENIALNYCH, SEZAM OSZCZĘDZAM, LUBIĘ TO! KONTO) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 6 I.A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (SEZAM, SREBRNY SEZAM, ZŁOTY SEZAM, SEZAM STUDENT, SEZAM JUNIOR, A VISTA W ZŁOTYCH) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia II. KARTY DEBETOWE III. LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM ORAZ KREDYTY/ POŻYCZKI Limit w saldzie debetowym Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe Kredyty na nieruchomości IV. OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego Wypłaty z rachunku oszczędnościowego Wypłaty z rachunku Lubię to! konto V. INNE CZYNNOŚCI VI. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja poleceń wypłaty Realizacja operacji czekowych VII. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWE ORAZ KREDYTY KONTRAKTOWE NA CELE MIESZKANIOWE VIII. USŁUGI POWIERNICZE (DLA REZYDENTÓW I NIEREZYDENTÓW) IX. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W AGENCJACH I PLACÓWKACH PARTNERSKICH BANKU BPH SA IX.1. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto; Sezam Max; Cool konto; Sezam Oszczędzam; Lubię to! konto) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.1.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam; Srebrny Sezam; Złoty Sezam; Sezam Junior; Sezam Student) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.2. Limit w saldzie debetowym IX.3. Kredyty IX.4. Operacje gotówkowe IX.5. Inne czynności... 26

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych lub walutach wymienialnych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 5. W obrocie dewizowym przez Polecenie wypłaty w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 1) tryb zwykły data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni, 2) tryb pilny data waluty na następny dzień roboczy, 3) tryb ekspres data waluty na dziś. W przypadku Polecenia wypłaty EOG 1 : 1) tryb zwykły - data waluty na następny dzień roboczy, 2) tryb ekspres- data waluty na dziś. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 9. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 10. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 9 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 11. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 9 powyżej. 12. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 13. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej. 1 Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane - Polecenie wypłaty zlecane z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), wysyłane w walucie euro, na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą w EOG, w walucie euro, na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG.

4 14. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 15. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Bank, opłaty pobrane okresowo (np. miesięcznie lub rocznie) z góry zostaną naliczone do końca okresu obowiązywania umowy i zwrócone proporcjonalnie za pozostały okres. 2

5 I. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto, Sezam Max, Konto Osobiste Private Banking, rachunek a vista w ramach usługi Private Banking, Cool konto, A vista w walutach wymienialnych, Sezam Oszczędzam, Lubię to! konto) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Cool konto A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z Bankowości Mobilnej miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 7 zł 14,99 zł bez opłat 0 zł Uwaga: W danym miesiącu opłata nie zostanie pobrana jeżeli wpływy na rachunek Dopasowane konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynoszą min zł 4 Uwaga: Dla posiadaczy rachunku Cool konto, którzy ukończyli 18 rok życia, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 7 zł. Uwaga: Dla posiadaczy kont Srebrny Sezam, Sezam Max, Złoty Sezam, Maksymalne konto, Kapitalne konto prowadzenie rachunku jest bez opłat. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 1 zł bez opłat bez opłat 1 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 3

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Cool konto A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Lubię to! konto b) serwis automatyczny miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi 2. Polecenie Uwaga: 1. Dla poleceń wypłaty realizowanych w złotych lub walutach obcych wysłanych do innego banku poza terytorium Polski oraz poleceń wypłaty realizowanych w walutach obcych wysłanych do innego banku na terytorium Polski, stosuje się opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A.: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, z wyjątkiem poleceń składanych z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt W ramach rachunku Sezam Oszczędzam Bank nie obsługuje funkcjonalności przelew do ZUS i US. 2.1 Przelewy w złotych lub walutach obcych na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A. (z zastrzeżeniem ppkt 2.2), realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez oddział w formie dokumentu papierowego 2.2 Przelewy w złotych lub walutach obcych na własny rachunek związany z działalnością gospodarczą, prowadzony w Banku BPH S.A. 2.3 Przelewy w złotych wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy dwa pierwsze w m- 1,99 zł cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6,99 zł 8,99 zł bez opłat 6,99 zł 6,99 zł dwa pierwsze w m- 8,99 zł cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 7,99 zł bez opłat 4

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto prowizji/opłat Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych b) przez Bankowość Telefoniczną 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy 7,99 zł 1,99 zł konsultant, serwis automatyczny c) przez oddział w formie dokumentu 6,99 zł 8,99 zł bez opłat 8,99 zł 6,99 zł 7,99 zł 8,99 zł papierowego d) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 10 zł 10 zł bez opłat 30 zł 10 zł 10 zł 10 zł mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 2.4 Przelewy natychmiastowe w złotych 5 zł 5 zł 5 zł 6 / nie dotyczy 7 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5 zł wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane przez Bankowość Internetową 5 3. Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty wykonanego polecenia 0,99 zł bez opłat bez opłat 0,99 zł nie dotyczy nie dotyczy 0,99 zł 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku 4. Stałe zlecenia płatnicze odwołania/ modyfikacji 5 zł bez opłat bez opłat 5 zł nie dotyczy nie dotyczy 5 zł Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA, z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone: a) w Banku BPH SA 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 1,99 zł wykonanego zlecenia b) w innych bankach wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł nie dotyczy 1,99 zł 5

8 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych od jednej 3 zł bez opłat bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 3 zł modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub rzadziej jednorazowo za wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie jednorazowo za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku jednorazowo za wyciąg jednorazowo za wyciąg odpisu 5.3 Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 10 zł 10 zł bez opłat 15 zł 10 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł bez opłat 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem. 2 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 4 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: a) wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH S.A. oraz w Agencjach Uniwersalnych i Placówkach Partnerskich Banku BPH S.A., b) przelewy przychodzące z innych banków, c) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH S.A., których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, d) przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. 5 Usługa dostępna od dnia 30 lipca 2014 r., dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, którzy posiadają dostęp do kanałów elektronicznych. 6

9 6 Dotyczy rachunku Konto Osobiste Private Banking. 7 Usługa nie dotyczy rachunku a vista Private Banking. 7

10 I.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam, Srebrny Sezam, Złoty Sezam, Sezam Student, Sezam Junior, A vista w złotych) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych 1 prowizji/opłat Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku Uwaga: Bez opłat prowadzenie kont Sezam Student i Sezam Junior dla dzieci Klientów Private Banking oraz posiadaczy kont Sezam Max lub Złoty Sezam. miesięcznie od każdego rachunku 9,99 zł 9,99 zł 19,99 zł 3 zł 1,50 zł 9,95 zł 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z Bankowości Mobilnej miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 8 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 1 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 3 zł bez opłat bez opłat 3 zł 3 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 8

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych 1 prowizji/opłat Polecenie Uwaga: 1. Dla poleceń wypłaty realizowanych w złotych lub walutach obcych wysłanych do innego banku poza terytorium Polski oraz poleceń wypłaty realizowanych w walutach obcych wysłanych do innego banku na terytorium Polski, stosuje się opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A.: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA. 2.1 Przelewy w złotych lub walutach obcych na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A. (z zastrzeżeniem ppkt 2.2), realizowane: a) przez Bankowość Internetową, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną - 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł konsultant, serwis automatyczny c) przez oddział w formie dokumentu papierowego 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 2.2 Przelewy w złotych lub walutach obcych na własny rachunek związany z działalnością gospodarczą, prowadzony w Banku BPH S.A. 2.3 Przelewy w złotych wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez oddział w formie dokumentu papierowego d) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 2.4 Przelewy natychmiastowe w złotych wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane przez Bankowość Internetową 4 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł nie dotyczy 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł nie dotyczy 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy 30 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy nie dotyczy 9

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych 1 prowizji/opłat Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku odwołania/ modyfikacji 4. Stałe zlecenia płatnicze Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA. 4.1 Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku BPH SA i innych bankach 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego wykonanego zlecenia od jednej modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub jednorazowo za rzadziej wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie jednorazowo za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku jednorazowo za wyciąg jednorazowo za wyciąg odpisu 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 3 zł bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10

13 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych 1 prowizji/opłat Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Nie pobiera się opłat od Klientów Personal Banking posiadających konto Złoty Sezam, korzystających z rachunków a vista za czynności określone w następujących punktach: 1.1; 3.2; Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 4 Usługa dostępna od dnia 30 lipca 2014 r., dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, którzy posiadają dostęp do kanałów elektronicznych. 11

14 II. Karty debetowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Karta Debit MasterCard Max Maestro Sezam Max Karta Debit MasterCard Dopasowana Maestro Sezam dla Dopasowanego konta Karta Debit MasterCard Cool Maestro Sezam dla Cool konta Karta Debit MasterCard Maestro Sezam Karta Maestro Chip Private Banking Karta Debit MasterCard Gold Private Banking Karta Visa Classic Walutowa Karta Visa Classic Silver Za wydanie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 2. Za wznowienie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 3. Za obsługę karty rocznie 29,99 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy miesięczne 3 zł 1 3 zł 1 3 zł 1, 2 5,50 zł 3 bez opłat bez opłat bez opłat 4. Za wydanie: a) karty w miejsce zastrzeżonej każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł b) duplikatu karty każdorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 20 zł 15 zł 38 zł Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty nie pobiera się w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Klienta. 5. Opłata dodatkowa za dostarczenie karty w każdorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł trybie ekspresowym na terytorium Polski 6. Opłata za transakcje bezgotówkowe od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki 4 : a) bankomaty partnerskie Banku BPH S.A. i od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł krajowej sieci Euronet b) pozostałe bankomaty i bankowe kasy na od kwoty transakcji bez opłat 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 4%, min. 6 zł 4%, min. 6 zł terytorium Polski oraz kasy Poczty Polskiej c) bankomaty i bankowe kasy poza od kwoty transakcji 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł bez opłat 4%, min. 12 zł terytorium Polski d) w ramach usługi Cashback od każdej transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 8. Zmiana kodu PIN karty w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 9. Sprawdzenie stanu dostępnych środków w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 10. Wydruk zestawienia transakcji z bankomatu partnerskiego Banku BPH S.A. 11. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty 12. Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych każdorazowo przy zmianie kodu PIN 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł każdorazowo 29 zł 24 zł 24 zł 24 zł 24 zł 29 zł 75 zł od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2% 6 2% 5 1 Opłata nie zostanie naliczona w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 2 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów będących posiadaczami rachunku Cool konto, którzy nie ukończyli 18. roku życia. 12

15 3 Opłata zostanie obniżona do 2,50 zł dla kart debetowych Maestro/Debit MasterCard wydanych do innych rachunków niż Dopasowane konto lub Cool konto w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 4 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 5 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana. 6 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta Rachunku oraz w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana. 13

16 III. Limit w saldzie debetowym oraz kredyty/ pożyczki Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Dopasowane konto; Lubię to! konto; Sezam; Sezam Max; A vista w złotych; A vista w walutach wymienialnych; Sezam Student; Cool konto Srebrny Sezam Złoty Sezam Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking Sezam Junior Limit w saldzie debetowym 1.1 Opłata za przyznanie i coroczne odnowienie limitu w saldzie debetowym Uwaga: W przypadku zmiany typu konta wiążącej się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za limit, opłata stanowi różnicę między nową a dotychczasową opłatą i pobierana jest proporcjonalnie w skali roku za okres jaki pozostał do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej. 1.2 Opłata za podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o przyznanie/ podwyższenie limitu w saldzie debetowym rocznie z góry 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy każdorazowo od kwoty podwyższenia limitu ponad kwotę limitu zwolnioną z opłaty w ramach danego rodzaju rachunku jednorazowo wniosku od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających Konto Osobiste Private Banking od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 14

17 Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Pożyczka od ręki Pożyczka Personal Banking Kredyt Auto Sezam Kredyty na zakup papierów wartościowych 1 Kredyty Studenckie z dopłatami z BGK Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe 2.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku wniosku nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 2.2 Opłata przygotowawcza/ prowizja od przyznanego kredytu/ pożyczki 2.3 Prowizja od wcześniejszej spłaty części/ całości kredytu/ pożyczki od kwoty udzielonego kredytu/ pożyczki/ transzy 5% a) Klienci Private i Personal Banking 3,5% b) pozostali Klienci 5% a) do 80 tys. zł od 2% do 5% b) powyżej 80 tys. zł od 2% do 10% od 1% do 5% od kwoty spłaty nie dotyczy od 1,5% do 5%, min. 50 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy a) dla posiadaczy ROR w Banku BPH SA 0% b) dla pozostałych Klientów 0,5% Uwaga: Nie dotyczy kredytów, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 2.4 Wydanie promesy udzielenia kredytu/ pożyczki od wartości promesy 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł nie dotyczy 2.5 Zmiana warunków umowy kredytu/ pożyczki na wniosek Klienta: a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia nie dotyczy od 1% do 5%, min. 70 zł 1%, min. 100 zł od 1% do 5%, min. 70 zł nie dotyczy Uwaga: Prowizja dotyczy również podwyższenia z tytułu kredytowania składki ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu. b) prolongata terminu od kwoty objętej od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł nie dotyczy prolongatą c) przewalutowanie od kwoty przewalutowania nie dotyczy 1%, min. 300 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy d) zmiana planu spłaty jednorazowo od kwoty od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 1%, min. 100 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł objętej zmianą e) zmiana prawnego zabezpieczenia jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł f) karencja w spłacie kapitału od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy g) odroczenie (jednorazowo) spłaty kapitału w okresie od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy kredytowania pozostającego do spłaty h) inne jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł Uwaga: Odstępuje się od pobierania prowizji określonych w ppkt 2.5 lit. d), e), h) przy aneksowaniu umów o Kredyt Studencki jeżeli zmiany wynikają z inicjatywy Banku (zmiany wprowadzone przez MEN/BGK), jak również w przypadku kontynuacji nauki po ukończeniu studiów licencjackich. 2.6 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty od kwoty kapitału 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 1%, min. 100 zł 0,1%, min. 30 zł nie dotyczy zadłużenia objętego porozumieniem 2.7 Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz Banku BPH SA od pełnomocnictwa bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 15

18 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % Kredyty na nieruchomości 3.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku każdorazowo bez opłat 3.2 Prowizja od przyznanego kredytu/ opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 0% - 3,5% 3.3 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2%, min. 200 zł 3.4 Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty wcześniejszej spłaty 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych oraz od umów kredytów w PLN o stałej stopie procentowej, których kwota przekracza 5000 zł, zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.5 Przedterminowa częściowa spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej, dokonana w okresie pierwszych trzech lat kredytowania, jeżeli przedterminowa spłata/ suma przedterminowych spłat przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Uwaga: Prowizję stosuje się do umów zawieranych od 20 lutego 2006 r. Uwaga: Prowizja nie jest pobierana od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.6 Przedterminowa całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.7 Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (z wyjątkiem zmiany po zakończeniu okresu obowiązywania stopy stałej ustalonego w umowie kredytu), jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat 3.8 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej z wyłączeniem zmiany na PLN od kwoty wcześniejszych spłat od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 3%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł 0,75%, min. 200 zł 3.9 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej na PLN każdorazowo bez opłat 3.10 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 2,25%, min. 200 zł 3,75%, min. 200 zł 6,75%, min. 200 zł 3.11 Wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 200 zł 3.12 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia aneksu do umowy za każdy aneks 200 zł Uwaga. Nie dotyczy zmiany wynikającej z konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia kredytu. Uwaga: Nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku przedterminowej częściowej spłaty kredytu Wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta 45 zł zaświadczenia/opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3.14 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia od kapitału objętego 0,1%, min. 150 zł porozumieniem 3.15 Inspekcja nieruchomości każdorazowo 250 zł 3.16 Wezwanie do dostarczenia dokumentów wymaganych zgodnie z umową kredytu 2 : każdorazowo, ale nie więcej niż a) kredyty w PLN jedno naliczenie w miesiącu dla 35 zł b) kredyty w EUR każdego z wymaganych 9 EUR c) kredyty w USD dokumentów 13 USD d) kredyty w CHF 15 CHF Uwaga: w sytuacji gdy w umowie kredytu dokonuje się kilku jednoczesnych zmian, za które Bank zgodnie z niniejszą Taryfą zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej, Bank pobiera tylko jedną prowizję/opłatę - najwyższą. 1 Opłata przygotowawcza dla kredytów na nabywanie akcji w pierwszej ofercie publicznej ustalana każdorazowo dla danej oferty. 2 Nie pobiera się opłaty za pierwsze wezwanie dotyczące każdego z wymaganych dokumentów. 16

19 IV. Operacje gotówkowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka w zł lub % 1. Wpłaty gotówkowe Uwaga: Nie pobiera się prowizji/ opłat od wpłat gotówkowych: - na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku BPH SA, - z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A., w tym spłat dokonywanych w walutach wymienialnych na rzecz tego samego Klienta Banku BPH S.A., - na rachunki BPH TFI SA oraz Biura Maklerskiego Banku BPH SA, - na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stanowiących składki ubezpieczeniowe wpłacane na rachunek STU Ergo Hestia SA z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Umowy Generalnej nr WAUG 156/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. z późn. zm. 2. Bank nie przyjmuje wpłat walut wymienialnych w bilonie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wpłat dokonywanych na poczet spłaty w całości lub w części udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A. kredytów lub pożyczek denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. 1.1 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w Banku BPH SA od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł a) w złotych i w walutach wymienialnych 1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w złotych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 15 zł 1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 20 zł Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach wymienialnych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie (przekaz zagraniczny wychodzący). 2. Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane 2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwoty określonej w komunikacie: a) nie podjęcie gotówki lub podjęcie w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie 3. Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania 3.1 Całości i/lub części środków z lokaty terminowej VaBank od każdej wypłaty/ i VaBank 2 przed upływem okresu umownego 3.2 Z rachunku systematycznego oszczędzania części środków od kwoty wypłaty/ od 0,25% do 3,00% 4 zł 1%, min. 4 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty z tytułu wypłaty/ należnych odsetek oraz ewentualnego bonusa w ciągu 14 dni od dnia ostatniego odnowienia. 4. Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego 4.1 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od części kwoty wypłaty, która 0,5% Wypłaty z Planu Lokacyjnego przewyższa sumę wpłat do Planu Lokacyjnego przed okresem 12 miesięcy 4.2 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od kwoty wypłaty bez opłaty Zmiany Planu Lokacyjnego 4.3 Całości środków w wyniku rozwiązania umowy Planu Lokacyjnego od kwoty wypłaty 0,5% spowodowanego brakiem wymaganych wpłat w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia w/w umowy 5. Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego 5.1 Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty od kwoty przenoszonych środków 0,5%, min. 100 zł podpisania umowy o prowadzenie IKE 5.2 Zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania od kwoty wycofywanych środków 0,5%, min. 100 zł umowy o prowadzenie IKE 6. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego 6.1 Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w kasie Banku od każdej wypłaty 7,99 zł 7. Wypłaty z rachunku Lubię to! konto 7.1 Wypłata gotówkowa z rachunku Lubię to! konto w kasie Banku od każdej wypłaty 8,99 zł 17

20 V. Inne czynności Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % Wezwanie do zapłaty 1, 2 wezwania wysłanego do 30 zł posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczyciela - nie częściej niż raz w miesiącu 2. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na potwierdzenia/ 45 zł życzenie Klienta, z wyjątkiem części I pkt 5 i części I.A pkt 5 zaświadczenia/ opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych Uwaga. Opłata dotyczy obrotu gotówkowego. Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży walut obcych w bilonie. a) na rzecz Klientów Banku BPH SA od kwoty skupionej lub sprzedanej 0% b) na rzecz Klientów innych banków od kwoty skupionej lub sprzedanej 0,30%, min. 10 zł 4. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako pełnomocnictwa 20 zł zabezpieczenie należności innego banku 5. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie jednorazowo bez opłat 6. Dokonanie cesji rachunku terminowego rachunku 30 zł 7. Wymiana banknotów na banknoty o innych nominałach od kwoty wymiany 0,5%, min. 10 zł Uwaga: Bank nie prowadzi zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 8. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i dokumentów miesięcznie wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 9. a) Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej jednorazowo 100 zł Uwaga: Zwrot kaucji następuje w przypadku całkowitej rezygnacji z usługi. W przypadku zgubienia klucza i jednoczesnej rezygnacji z usługi kaucja pomniejszana jest o rzeczywiste koszty dorobienia klucza. b) Za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej Uwaga: Opłata za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej dotyczy nowych umów, zawartych od 24 czerwca 2003 roku. każdorazowo opłata ustalana przez dyrektora placówki w oparciu o rzeczywiste koszty 10. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 11. Przyjęcie do przechowywania kasety miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min.30 zł 12. Poszukiwanie rachunków bankowych i innych informacji o Kliencie na wniosek uprawnionych Klientów Indywidualnych jednorazowo Klienta 30 zł Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 13. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę jednorazowo bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: a) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego, d) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach, e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, f) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, g) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań, 50 zł + koszty przesyłki 18

21 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % h) organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe, oraz na żądanie innego banku na zasadzie wzajemności, tj. wykonywania przez inny bank na zlecenie Banku BPH S.A. usługi w tym zakresie bez pobierania opłaty. Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy Przelew z rachunku lokaty terminowej do innego banku 6,99 zł 15. Automatyczne odesłanie kwoty nadpłaty z rachunku terminowego lokaty od kwoty przelewanych środków 0,5%, min. 10 zł Indywidualnego Konta Emerytalnego na rachunek w innym banku 16. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości/ numeru rachunku Klienta dokumentu/ rachunku bez opłat 17. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie jednorazowo 50 zł wypowiedzenia umowy) na wniosek klienta. Uwaga: Dotyczy umowy pożyczki/ kredytu, umowy o limit w saldzie debetowym, umowy ROR, umowy UKOK. 18. Odzyskanie przez Bank środków pieniężnych, które trafiły na niewłaściwy numer rachunku z winy Zleceniodawcy jednorazowo za odzyskanie środków 50 zł 1 Opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Sezam Junior. 2 Nie pobiera się opłaty za ostateczne wezwanie do zapłaty dotyczące umów o kredyt konsumencki zawartych do dnia 17 grudnia 2011 r. (włącznie). 19

22 VI. Operacje w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka w zł lub % 1. Realizacja poleceń wypłaty Uwaga: 1. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w niniejszej Taryfie, w przypadku wyboru opcji kosztowej OUR 3 pobiera się opłaty i prowizje innych banków naliczane w wysokości określonej w tabeli opłat banków pośredniczących, dostępnej w placówkach Banku BPH S.A. Rozliczenie tych opłat ze zleceniodawcą jest ostateczne. 2. W ramach rachunków oszczędnościowych Bank nie wykonuje poleceń wypłaty wysyłanych. 3. Dla poleceń wypłaty wysłanych na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A. zastosowanie mają opłaty kreślone w niniejszej Taryfie w ppkt 2.1 i 2.2 w części I. Obsługa rachunków bankowych i części I.A. Obsługa rachunków bankowych wycofanych z oferty Banku. 4. W trybie ekspres mogą być realizowane polecenia wypłaty w walucie PLN, USD, GBP i EUR. 5. Na wyciągach z rachunków bankowych polecenia wypłaty wysłane opisane są jako Polecenie wypłaty POS, a polecenia wypłaty otrzymane opisane są jako Polecenie wypłaty POR. 1.1 Polecenie wypłaty otrzymane, gdy koszty ponosi beneficjent (opcja kosztowa SHA 1 /BEN 2 ), w tym przelew walut obcych z innych banków w kraju: a) na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Uwaga. Opłaty nie pobiera się: jeżeli kwota polecenia wypłaty nie przekracza równowartości 500 zł, jeżeli kwota polecenia wypłaty z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza równowartosci50 zł jednorazowo 30 zł b) na rzecz Klientów innych banków jednorazowo 70 zł c) Polecenie wypłaty EOG 4 jednorazowo 5 zł 1.2 Polecenie wypłaty EOG 4 : a) realizowane w Oddziale: - tryb zwykły jednorazowo 20 zł - tryb ekspres jednorazowo 40 zł b) realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych: - tryb zwykły jednorazowo 10 zł - tryb ekspres jednorazowo 25 zł 1.3 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa SHA 1 ), w tym przelew walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w Oddziale: a) tryb zwykły jednorazowo 70 zł b) tryb pilny jednorazowo 110 zł c) tryb ekspres od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł, max zł 1.4 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa SHA 1 ), w tym przelew walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych: a) tryb zwykły jednorazowo 60 zł b) tryb pilny jednorazowo 100 zł c) tryb ekspres od kwoty przekazu 0,1%, min. 130 zł, max zł 1.5 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa BEN 2 ), w tym przelew walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w Oddziale: a) tryb zwykły jednorazowo 20 EUR lub równowartość w PLN b) tryb pilny jednorazowo 30 EUR lub równowartość w PLN c) tryb ekspres od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł 1.6 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa BEN 2 ), w tym przelew walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych: a) tryb zwykły jednorazowo 20 EUR lub równowartość w PLN b) tryb pilny jednorazowo 30 EUR lub równowartość w PLN c) tryb ekspres od kwoty przekazu 0,1%, min. 130 zł 1.7 Polecenie wypłaty wysłane (opcja kosztowa OUR 3 ), w tym przelew walut obcych na rachunki w innych bankach w kraju, realizowane w Oddziale: a) tryb zwykły jednorazowo 70 zł + koszty banków pośredniczących b) tryb pilny jednorazowo 110 zł + koszty banków pośredniczących c) tryb ekspres od kwoty przekazu 0,1%, min. 150 zł, max zł + koszty banków pośredniczących 20

b) dodaje się lit. d) określającą nową opłatę za dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy

b) dodaje się lit. d) określającą nową opłatę za dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Szanowni Państwo, Od 1 października 2012 r. Bank BPH S.A. zmienia nazwy następujących rachunków bankowych: - nazwę Sezam Start zastępuje się nazwą Dopasowane konto, - nazwę Sezam Direct zastępuje się nazwą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/PMiZP/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego Nr 86/PMiZP/2011 z dnia 16 września 2011 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Alior Banku w ramach działalności przejętej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/PF/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane w Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach działalności przejętej z Banku BPH Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 80/2016 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA kierującego Pionem Sprzedaży Pośredniej z dnia 27 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych -

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

2.3. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY EUROKONTO HIPOTECZNE PLUS

2.3. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY EUROKONTO HIPOTECZNE PLUS 2.3. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY Lp. 1. Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług 1.1. Otwarcie rachunku bez opłat 1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 1.3. Zamknięcie rachunku w ciągu 90

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../PMiZP/2012 z dnia września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.9. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa - "Karta

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) Wprowadzana Nazwa Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 1. Pożyczka Ekspresowa TRYB POBIERANIA PROWIZJI/OPŁATY OPŁATA / PROWIZJA 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat 1.2 Prowizja za udzielenie pożyczki:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku RACHUNKI LEKKIE egbs PRESTIŻ OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 4 2. Pakiet NORDic 5 3. Pakiet

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych (data wejścia w życie: 2011.12.19) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych, będąca Załącznikiem Nr 8 do Decyzji Nr 010/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo