Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. - tekst jednolity - (obowiązuje od dnia 3 marca 2014 r.)

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (DOPASOWANE KONTO, SEZAM MAX, KONTO OSOBISTE PRIVATE BANKING, RACHUNEK A VISTA W RAMACH USŁUGI PRIVATE BANKING, COOL KONTO, A VISTA W WALUTACH WYMIENIALNYCH, SEZAM OSZCZĘDZAM, LUBIĘ TO! KONTO) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia... 6 I.A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH (SEZAM, SREBRNY SEZAM, ZŁOTY SEZAM, SEZAM STUDENT, SEZAM JUNIOR, A VISTA W ZŁOTYCH) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Polecenie zapłaty Stałe zlecenia płatnicze Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia II. KARTY DEBETOWE III. LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM ORAZ KREDYTY/ POŻYCZKI Limit w saldzie debetowym Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe Kredyty na nieruchomości IV. OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego Wypłaty z rachunku oszczędnościowego Wypłaty z rachunku Lubię to! konto V. INNE CZYNNOŚCI VI. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja poleceń wypłaty Realizacja operacji czekowych VII. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWE ORAZ KREDYTY KONTRAKTOWE NA CELE MIESZKANIOWE VIII. USŁUGI POWIERNICZE (DLA REZYDENTÓW I NIEREZYDENTÓW) IX. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W AGENCJACH I PLACÓWKACH PARTNERSKICH BANKU BPH SA IX.1. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto; Sezam Max; Cool konto; Sezam Oszczędzam; Lubię to! konto) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.1.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam; Srebrny Sezam; Złoty Sezam; Sezam Junior; Sezam Student) Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług Polecenie Wpłaty gotówkowe Wyciąg z rachunku IX.2. Limit w saldzie debetowym IX.3. Kredyty IX.4. Operacje gotówkowe IX.5. Inne czynności... 26

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Postanowienia ogólne 1. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 2. Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych lub walutach wymienialnych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku BPH SA kursów kupna/sprzedaży walut. 4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej. 5. W obrocie dewizowym przez Polecenie wypłaty w trybie zwykłym, pilnym i ekspres rozumie się: 1) tryb zwykły data waluty 2 dni robocze, rozliczenie z bankiem za 2 dni, 2) tryb pilny data waluty na następny dzień roboczy, 3) tryb ekspres data waluty na dziś. W przypadku Polecenia wypłaty EOG 1 : 1) tryb zwykły - data waluty na następny dzień roboczy, 2) tryb ekspres- data waluty na dziś. 6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich. 8. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 9. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 poniżej, zmiana stawek opłat lub prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 10. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 9 ppkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 11. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w pkt 9 powyżej. 12. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i Urzędów Skarbowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 13. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej. 1 Polecenie wypłaty EOG - szczególny rodzaj Polecenia wypłaty, które spełnia następujące warunki: Wysłane - Polecenie wypłaty zlecane z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich krajów UE w tym Polski oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), wysyłane w walucie euro, na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG, z maksymalnie jednym przewalutowaniem, z opcją kosztową SHA. Otrzymane - Polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą w EOG, w walucie euro, na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG.

4 14. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. 15. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klientów Indywidualnych. 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Klienta lub przez Bank, opłaty pobrane okresowo (np. miesięcznie lub rocznie) z góry zostaną naliczone do końca okresu obowiązywania umowy i zwrócone proporcjonalnie za pozostały okres. 2

5 I. Obsługa rachunków bankowych (Dopasowane konto, Sezam Max, Konto Osobiste Private Banking, rachunek a vista w ramach usługi Private Banking, Cool konto, A vista w walutach wymienialnych, Sezam Oszczędzam, Lubię to! konto) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 Cool konto A vista w walutach wymienialnych Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z Bankowości Mobilnej miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 7 zł 14,99 zł bez opłat 0 zł Uwaga: W danym miesiącu opłata nie zostanie pobrana jeżeli wpływy na rachunek Dopasowane konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynoszą min zł 4 Uwaga: Dla posiadaczy rachunku Cool konto, którzy ukończyli 18 rok życia, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 7 zł. Uwaga: Dla posiadaczy kont Srebrny Sezam, Sezam Max, Złoty Sezam, Maksymalne konto, Kapitalne konto prowadzenie rachunku jest bez opłat. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 1 zł bez opłat bez opłat 1 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 3

6 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 2. Polecenie Uwaga: 1. Dla poleceń wypłaty realizowanych w złotych lub walutach obcych wysłanych do innego banku poza terytorium Polski oraz poleceń wypłaty realizowanych w walutach obcych wysłanych do innego banku na terytorium Polski, stosuje się opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A.: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit, z wyjątkiem poleceń składanych z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt W ramach rachunku Sezam Oszczędzam Bank nie obsługuje funkcjonalności przelew do ZUS i US. 2.1 Przelewy w złotych lub walutach obcych na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A. (z zastrzeżeniem ppkt 2.2), realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł bez opłat 1,99 zł bez opłat 4

7 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych ,99 zł d) przez oddział w formie dokumentu papierowego 2.2 Przelewy w złotych lub walutach obcych na własny rachunek związany z działalnością gospodarczą, prowadzony w Banku BPH S.A. 2.3 Przelewy w złotych wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 3. Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku 4. Stałe zlecenia płatnicze odwołania/ modyfikacji 6,99 zł 8,99 zł bez opłat 6,99 zł 6,99 zł dwa pierwsze w m- cu kalendarzowym: bez opłat; każdy kolejny: 7,99 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7,99 zł 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 7,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł nie dotyczy 7,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł nie dotyczy 7,99 zł 1 zł 6,99 zł 8,99 zł bez opłat 8,99 zł 6,99 zł 7,99 zł 8,99 zł 10 zł 10 zł bez opłat 30 zł 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł 30 zł bez opłat 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 0,99 zł bez opłat bez opłat 0,99 zł nie dotyczy nie dotyczy 0,99 zł 5 zł bez opłat bez opłat 5 zł nie dotyczy nie dotyczy 5 zł Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA, z wyjątkiem stałych zleceń z rachunku Sezam Oszczędzam, które podlegają opłacie zgodnie z ppkt

8 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone: a) w Banku BPH SA 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 1,99 zł wykonanego zlecenia b) w innych bankach wykonanego zlecenia 1,99 zł bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł nie dotyczy 1,99 zł 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego od jednej modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub rzadziej jednorazowo za wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie jednorazowo za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku jednorazowo za wyciąg jednorazowo za wyciąg odpisu 3 zł bez opłat bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł bez opłat 15 zł 10 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł bez opłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł bez opłat 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł bez opłat 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 6

9 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto Sezam Max Konto Osobiste Cool konto A vista w walutach Sezam Oszczędzam Lubię to! konto Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 1 wymienialnych Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł bez opłat 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Za usługę Private Banking Bank pobiera opłatę pakietową wg umowy z Klientem. 2 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 4 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: a) wpłaty gotówkowe w kasach Banku BPH S.A. oraz w Agencjach Uniwersalnych i Placówkach Partnerskich Banku BPH S.A., b) przelewy przychodzące z innych banków, c) przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku BPH S.A., których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, d) przelewy z tytułu wypłaty kredytu lub transzy kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. 7

10 I.A. Obsługa rachunków bankowych (Sezam, Srebrny Sezam, Złoty Sezam, Sezam Student, Sezam Junior, A vista w złotych) Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Prowadzenie rachunków, udostępnianie usług 1.1 Prowadzenie rachunku Uwaga: Bez opłat prowadzenie kont Sezam Student i Sezam Junior dla dzieci Klientów Private Banking oraz posiadaczy kont Sezam Max lub Złoty Sezam. miesięcznie od każdego rachunku 9,99 zł 9,99 zł 19,99 zł 3 zł 1,50 zł 9,95 zł 1.2 Korzystanie z Bankowości Internetowej a) Opłata za komunikat SMS w ramach subskrybowanych powiadomień (niezależnie od sieci operatora) b) Opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń (niezależnie od sieci operatora) c) Udostępnienie internetowej skrzynki pocztowej Opłata za komunikat SMS w ramach Usługi SMS (niezależnie od sieci operatora) miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank 3 za każdy kod SMS wysłany przez Bank 3 miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi za każdy komunikat SMS wysłany przez Bank Korzystanie z Bankowości Mobilnej miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 1.5 Korzystanie z Bankowości Telefonicznej: a) serwis automatyczny + konsultant miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi b) serwis automatyczny miesięcznie od każdej osoby korzystającej z usługi 8 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 1 zł nie dotyczy 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 3 zł bez opłat bez opłat 3 zł 3 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 8

11 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Polecenie Uwaga: 1. Dla poleceń wypłaty realizowanych w złotych lub walutach obcych wysłanych do innego banku poza terytorium Polski oraz poleceń wypłaty realizowanych w walutach obcych wysłanych do innego banku na terytorium Polski, stosuje się opłaty określone w niniejszej Taryfie w części VI Operacje w obrocie dewizowym. 2. Nie pobiera się opłat za przelewy na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A.: - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - dokonywane w celu zasilania rachunków lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych w Banku BPH SA, - na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - na rachunki BPH TFI SA, - z tytułu wpłaty składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2.1 Przelewy w złotych lub walutach obcych na rachunki prowadzone w Banku BPH S.A. (z zastrzeżeniem ppkt 2.2), realizowane: a) przez Bankowość Internetową, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną - 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 2.2 Przelewy w złotych lub walutach obcych na własny rachunek związany z działalnością gospodarczą, prowadzony w Banku BPH S.A. 2.3 Przelewy w złotych wychodzące do innego banku na terytorium Polski, realizowane: a) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną, SMS b) przez Bankowość Telefoniczną konsultant, serwis automatyczny c) przez samoobsługowe terminale transakcyjne d) przez oddział w formie dokumentu papierowego e) przez system SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN dla kwot poniżej 1 mln PLN 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł nie dotyczy 6 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 8,99 zł 6,99 zł 6,99 zł 10 zł 10 zł 10 zł 30 zł nie dotyczy 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy 30 zł 9

12 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Polecenie zapłaty 3.1 Realizacja polecenia zapłaty 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł wykonanego polecenia 3.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub 5 zł 5 zł bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł odwołanie/modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku odwołania/ modyfikacji 4. Stałe zlecenia płatnicze Uwaga: Nie pobiera się opłat za realizację: - automatycznych spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH SA oraz zadłużenia na rachunkach kart kredytowych Banku BPH SA, - stałych zleceń z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez były GE Money Bank S.A. oraz spłaty zadłużenia na rachunkach kart kredytowych byłego GE Money Banku S.A., - stałych zleceń na rachunki Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone w Banku BPH SA zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stałych zleceń na rachunki BPH TFI SA. 4.1 Realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku BPH SA i innych bankach 4.2 Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego wykonanego zlecenia od jednej modyfikacji Uwaga. Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Bankowość Telefoniczną, Bankowość Internetową oraz za zlecenia z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielanych przez Bank BPH SA 4.3 Odwołanie zlecenia stałego od pojedynczego zlecenia 5. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 5.1 Wyciąg z rachunku: a) dostarczany raz w miesiącu lub jednorazowo za rzadziej wyciąg b) dodatkowy wyciąg na życzenie jednorazowo za Klienta za okres do 3 miesięcy wyciąg za okres wstecz nie dłuższy niż 3 miesiące c) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za okres straszy niż 3 miesiące wstecz d) dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta wysłany pocztą - w przypadku, gdy Klient korzysta z wyciągów udostępnionych w kanałach elektronicznych 5.2 Odpis dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w Banku jednorazowo za wyciąg jednorazowo za wyciąg odpisu 1,99 zł 1,99 zł bez opłat 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 3 zł 3 zł bez opłat 15 zł 3 zł 3 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15 zł 10 zł 10 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10

13 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Sezam Srebrny Sezam Złoty Sezam Sezam Student Sezam Junior A vista w złotych Potwierdzenie wykonania / zlecenia stałego zlecanego w: a) oddziale 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł potwierdzenia b) kanałach elektronicznych potwierdzenia 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 15,99 zł 1 Nie pobiera się opłat od Klientów Personal Banking posiadających konto Złoty Sezam, korzystających z rachunków a vista za czynności określone w następujących punktach: 1.1; 3.2; Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 3 Opata naliczana jest zbiorczo raz w miesiącu każdego 24 dnia miesiąca za SMS-y wysłane przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 24 dnia poprzedniego miesiąca do 23 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku gdy podane terminy nie są dniem roboczym, przyjmuje się poprzedni dzień roboczy). 11

14 II. Karty debetowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Karta Debit MasterCard Max Maestro Sezam Max Karta Debit MasterCard Dopasowana Maestro Sezam dla Dopasowanego konta Karta Debit MasterCard Cool Maestro Sezam dla Cool konta Karta Debit MasterCard Maestro Sezam Karta Maestro Chip Private Banking Karta Debit MasterCard Gold Private Banking Karta Visa Classic Walutowa Karta Visa Classic Silver Za wydanie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 2. Za wznowienie karty dla posiadacza, rocznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł współposiadacza lub/i użytkownika 3. Za obsługę karty rocznie 29,99 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy miesięczne 3 zł 1 3 zł 1 3 zł 1, 2 5,50 zł 3 bez opłat bez opłat bez opłat 4. Za wydanie: a) karty w miejsce zastrzeżonej każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 75 zł b) duplikatu karty każdorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 20 zł 15 zł 38 zł Uwaga: Opłaty za wydanie duplikatu karty nie pobiera się w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Klienta. 5. Opłata dodatkowa za dostarczenie karty w każdorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł trybie ekspresowym na terytorium Polski 6. Opłata za transakcje bezgotówkowe od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki 4 : a) bankomaty partnerskie Banku BPH S.A. i od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4%, min. 5 zł 4%, min. 5 zł krajowej sieci Euronet b) pozostałe bankomaty i bankowe kasy na od kwoty transakcji bez opłat 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 4%, min. 6 zł 4%, min. 6 zł terytorium Polski oraz kasy Poczty Polskiej c) bankomaty i bankowe kasy poza od kwoty transakcji 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł 2,5%, min. 12 zł bez opłat 4%, min. 12 zł terytorium Polski d) w ramach usługi Cashback od każdej transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 8. Zmiana kodu PIN karty w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 9. Sprawdzenie stanu dostępnych środków w bankomatach na terytorium Polski, o ile dany bankomat umożliwia taką usługę 10. Wydruk zestawienia transakcji z bankomatu partnerskiego Banku BPH S.A. 11. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty każdorazowo przy zmianie kodu PIN 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat każdorazowo 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł każdorazowo 29 zł 24 zł 24 zł 24 zł 24 zł 29 zł 75 zł 12

15 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Karta Debit MasterCard Max Maestro Sezam Max Karta Debit MasterCard Dopasowana Maestro Sezam dla Dopasowanego konta Karta Debit MasterCard Cool Maestro Sezam dla Cool konta Karta Debit MasterCard Maestro Sezam Karta Maestro Chip Private Banking Karta Debit MasterCard Gold Private Banking Karta Visa Classic Walutowa Karta Visa Classic Silver Operacje dostępne na rachunkach w samoobsługowych terminalach transakcyjnych Banku BPH SA: a) sprawdzenie stanu dostępnych środków każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) wydruk historii operacji za wybrany okres każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) sprawdzenie informacji o kredytach/ każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat pożyczkach d) sprawdzenie informacji o rachunkach każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat lokat terminowych e) wydruk listy lokat terminowych każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 13. Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2% 6 2% 5 1 Opłata nie zostanie naliczona w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 2 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów będących posiadaczami rachunku Cool konto, którzy nie ukończyli 18. roku życia. 3 Opłata zostanie obniżona do 2,50 zł dla kart debetowych Maestro/Debit MasterCard wydanych do innych rachunków niż Dopasowane konto lub Cool konto w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na imię i nazwisko tego samego Klienta. 4 Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Bank BPH S.A. 5 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana. 6 Niniejsza prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta Rachunku oraz w walucie innej niż PLN. W przypadku pozostałych transakcji niniejsza prowizja nie jest pobierana. 13

16 III. Limit w saldzie debetowym oraz kredyty/ pożyczki Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Dopasowane konto; Lubię to! konto; Sezam; Sezam Max; A vista w złotych; A vista w walutach wymienialnych; Sezam Student; Cool konto Srebrny Sezam Złoty Sezam Konto Osobiste Private Banking oraz rachunek a vista w ramach usługi Private Banking Sezam Junior Limit w saldzie debetowym 1.1 Opłata za przyznanie i coroczne odnowienie limitu w saldzie debetowym Uwaga: W przypadku zmiany typu konta wiążącej się ze zwiększeniem wysokości opłaty rocznej za limit, opłata stanowi różnicę między nową a dotychczasową opłatą i pobierana jest proporcjonalnie w skali roku za okres jaki pozostał do dnia pobrania kolejnej opłaty rocznej. 1.2 Opłata za podwyższenie limitu w saldzie debetowym 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o przyznanie/ podwyższenie limitu w saldzie debetowym rocznie z góry 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy każdorazowo od kwoty podwyższenia limitu ponad kwotę limitu zwolnioną z opłaty w ramach danego rodzaju rachunku jednorazowo wniosku od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu od kwoty powyżej zł przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających Konto Osobiste Private Banking od kwoty przyznanego/ odnawianego limitu w odniesieniu do Klientów posiadających rachunek a vista w ramach usługi Private Banking 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 14

17 Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania Pożyczka od ręki Pożyczka Personal Banking Kredyt Auto Sezam Kredyty na zakup papierów wartościowych 1 Kredyty Studenckie z dopłatami z BGK Kredyty/ pożyczki gotówkowe i celowe 2.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku wniosku nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 2.2 Opłata przygotowawcza/ prowizja od przyznanego kredytu/ pożyczki 2.3 Prowizja od wcześniejszej spłaty części/ całości kredytu/ pożyczki od kwoty udzielonego kredytu/ pożyczki/ transzy 5% a) Klienci Private i Personal Banking 3,5% b) pozostali Klienci 5% a) do 80 tys. zł od 2% do 5% b) powyżej 80 tys. zł od 2% do 10% od 1% do 5% od kwoty spłaty nie dotyczy od 1,5% do 5%, min. 50 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy a) dla posiadaczy ROR w Banku BPH SA 0% b) dla pozostałych Klientów 0,5% Uwaga: Nie dotyczy kredytów, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 2.4 Wydanie promesy udzielenia kredytu/ pożyczki od wartości promesy 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł 0,5%, min. 100 zł nie dotyczy 2.5 Zmiana warunków umowy kredytu/ pożyczki na wniosek Klienta: a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia nie dotyczy od 1% do 5%, min. 70 zł 1%, min. 100 zł od 1% do 5%, min. 70 zł nie dotyczy Uwaga: Prowizja dotyczy również podwyższenia z tytułu kredytowania składki ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu. b) prolongata terminu od kwoty objętej od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł od 1% do 5%, min. 40 zł nie dotyczy prolongatą c) przewalutowanie od kwoty przewalutowania nie dotyczy 1%, min. 300 zł 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy d) zmiana planu spłaty jednorazowo od kwoty od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł 1%, min. 100 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł objętej zmianą e) zmiana prawnego zabezpieczenia jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł f) karencja w spłacie kapitału od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy g) odroczenie (jednorazowo) spłaty kapitału w okresie od kwoty kapitału nie dotyczy nie dotyczy 1%, min. 100 zł nie dotyczy nie dotyczy kredytowania pozostającego do spłaty h) inne jednorazowo od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł od 25 zł do 150 zł Uwaga: Odstępuje się od pobierania prowizji określonych w ppkt 2.5 lit. d), e), h) przy aneksowaniu umów o Kredyt Studencki jeżeli zmiany wynikają z inicjatywy Banku (zmiany wprowadzone przez MEN/BGK), jak również w przypadku kontynuacji nauki po ukończeniu studiów licencjackich. 2.6 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty od kwoty kapitału 0,1%, min. 30 zł 0,1%, min. 30 zł 1%, min. 100 zł 0,1%, min. 30 zł nie dotyczy zadłużenia objętego porozumieniem 2.7 Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz Banku BPH SA od pełnomocnictwa bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 15

18 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Kredyty na nieruchomości 3.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku każdorazowo bez opłat 3.2 Prowizja od przyznanego kredytu/ opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 0% - 3,5% 3.3 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2%, min. 200 zł 3.4 Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty wcześniejszej spłaty 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych oraz od umów kredytów w PLN o stałej stopie procentowej, których kwota przekracza 5000 zł, zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.5 Przedterminowa częściowa spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej, dokonana w okresie pierwszych trzech lat kredytowania, jeżeli przedterminowa spłata/ suma przedterminowych spłat przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Uwaga: Prowizję stosuje się do umów zawieranych od 20 lutego 2006 r. Uwaga: Prowizja nie jest pobierana od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.6 Przedterminowa całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej Uwaga: W przypadku kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim prowizję pobiera się wyłącznie od umów kredytów w walutach obcych zawartych w okresie od 19 września 2002 r. do 26 września 2003 r. włącznie. Uwaga: Prowizja nie dotyczy Pożyczki hipotecznej w linii odnawialnej w okresie odnawiania. 3.7 Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (z wyjątkiem zmiany po zakończeniu okresu obowiązywania stopy stałej ustalonego w umowie kredytu), jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat 3.8 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej z wyłączeniem zmiany na PLN od kwoty wcześniejszych spłat od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 3%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 2%, min. 500 zł 3%, min. 500 zł 6%, min. 500 zł 0,75%, min. 200 zł 3.9 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej na PLN każdorazowo bez opłat 3.10 Zmiana waluty kredytu oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza: a) 2 lat b) 5 lat c) 10 lat od kwoty aktualnego zadłużenia na datę przewalutowania 2,25%, min. 200 zł 3,75%, min. 200 zł 6,75%, min. 200 zł 3.11 Wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 200 zł 3.12 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia aneksu do umowy za każdy aneks 200 zł Uwaga. Nie dotyczy zmiany wynikającej z konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia kredytu. Uwaga: Nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku przedterminowej częściowej spłaty kredytu Wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta 45 zł zaświadczenia/opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3.14 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia od kapitału objętego 0,1%, min. 150 zł porozumieniem 3.15 Inspekcja nieruchomości każdorazowo 250 zł 3.16 Wezwanie do dostarczenia dokumentów wymaganych zgodnie z umową kredytu 2 : każdorazowo, ale nie więcej niż a) kredyty w PLN jedno naliczenie w miesiącu dla 35 zł b) kredyty w EUR każdego z wymaganych 9 EUR c) kredyty w USD dokumentów 13 USD d) kredyty w CHF 15 CHF Uwaga: w sytuacji gdy w umowie kredytu dokonuje się kilku jednoczesnych zmian, za które Bank zgodnie z niniejszą Taryfą zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej, Bank pobiera tylko jedną prowizję/opłatę - najwyższą. 1 Opłata przygotowawcza dla kredytów na nabywanie akcji w pierwszej ofercie publicznej ustalana każdorazowo dla danej oferty. 2 Nie pobiera się opłaty za pierwsze wezwanie dotyczące każdego z wymaganych dokumentów. 16

19 IV. Operacje gotówkowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Stawka w zł lub % 1. Wpłaty gotówkowe Uwaga: Nie pobiera się prowizji/ opłat od wpłat gotówkowych: - na rachunki Klientów Indywidualnych prowadzone w Banku BPH SA, - z tytułu spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A., w tym spłat dokonywanych w walutach wymienialnych na rzecz tego samego Klienta Banku BPH S.A., - na rachunki BPH TFI SA oraz Biura Maklerskiego Banku BPH SA, - na wydzielone rachunki Kasy Mieszkaniowej Banku BPH SA prowadzone zgodnie z finansowym wyodrębnieniem kas mieszkaniowych, - stanowiących składki ubezpieczeniowe wpłacane na rachunek STU Ergo Hestia SA z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Umowy Generalnej nr WAUG 156/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. z późn. zm., - z tytułu składki ubezpieczeniowej na Optima Profit. 2. Bank nie przyjmuje wpłat walut wymienialnych w bilonie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wpłat dokonywanych na poczet spłaty w całości lub w części udzielonych przez Bank BPH S.A. i były GE Money Bank S.A. kredytów lub pożyczek denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. 1.1 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w Banku BPH SA od kwoty wpłaty 0,5%, min. 5 zł a) w złotych i w walutach wymienialnych 1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w złotych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 15 zł 1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach a) w walutach wymienialnych od kwoty wpłaty 0,75%, min. 20 zł Uwaga: Przy wpłatach gotówkowych w walutach wymienialnych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie (przekaz zagraniczny wychodzący). 2. Wypłaty gotówkowe nienotyfikowane 2.1 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych powyżej kwoty określonej w komunikacie: a) nie podjęcie gotówki lub podjęcie w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie 3. Wypłaty/przelewy z lokat VaBank i rachunków systematycznego oszczędzania 3.1 Całości i/lub części środków z lokaty terminowej VaBank od każdej wypłaty/ i VaBank 2 przed upływem okresu umownego 3.2 Z rachunku systematycznego oszczędzania części środków od kwoty wypłaty/ od 0,25% do 3,00% 4 zł 1%, min. 4 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty z tytułu wypłaty/ należnych odsetek oraz ewentualnego bonusa w ciągu 14 dni od dnia ostatniego odnowienia. 4. Wypłaty z lokat terminowych prowadzonych w ramach rachunku Planu Lokacyjnego 4.1 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od części kwoty wypłaty, która 0,5% Wypłaty z Planu Lokacyjnego przewyższa sumę wpłat do Planu Lokacyjnego przed okresem 12 miesięcy 4.2 Całości/części środków z lokaty terminowej w wyniku dyspozycji od kwoty wypłaty bez opłaty Zmiany Planu Lokacyjnego 4.3 Całości środków w wyniku rozwiązania umowy Planu Lokacyjnego od kwoty wypłaty 0,5% spowodowanego brakiem wymaganych wpłat w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia w/w umowy 5. Wypłaty z rachunku terminowego lokaty IKE Indywidualnego Konta Emerytalnego 5.1 Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty od kwoty przenoszonych środków 0,5%, min. 100 zł podpisania umowy o prowadzenie IKE 5.2 Zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania od kwoty wycofywanych środków 0,5%, min. 100 zł umowy o prowadzenie IKE 6. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego 6.1 Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w kasie Banku od każdej wypłaty 7,99 zł 7. Wypłaty z rachunku Lubię to! konto 7.1 Wypłata gotówkowa z rachunku Lubię to! konto w kasie Banku od każdej wypłaty 8,99 zł 17

20 V. Inne czynności Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania Stawka w zł lub % Wezwanie do zapłaty 1, 2 wezwania wysłanego do 30 zł posiadacza rachunku, kredytobiorcy, poręczyciela - nie częściej niż raz w miesiącu 2. Potwierdzenia/ zaświadczenia/ opinie bankowe/ kopie wydawane na potwierdzenia/ 45 zł życzenie Klienta, z wyjątkiem części I pkt 5 i części I.A pkt 5 zaświadczenia/ opinii, w ramach tej samej dyspozycji Klienta bez względu na liczbę umów, których dyspozycja dotyczy 3. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych Uwaga. Opłata dotyczy obrotu gotówkowego. Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży walut obcych w bilonie. a) na rzecz Klientów Banku BPH SA od kwoty skupionej lub sprzedanej 0% b) na rzecz Klientów innych banków od kwoty skupionej lub sprzedanej 0,30%, min. 10 zł 4. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako pełnomocnictwa 20 zł zabezpieczenie należności innego banku 5. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie jednorazowo bez opłat 6. Dokonanie cesji rachunku terminowego rachunku 30 zł 7. Wymiana banknotów na banknoty o innych nominałach od kwoty wymiany 0,5%, min. 10 zł Uwaga: Bank nie prowadzi zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 8. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i dokumentów miesięcznie wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 9. a) Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej jednorazowo 100 zł Uwaga: Zwrot kaucji następuje w przypadku całkowitej rezygnacji z usługi. W przypadku zgubienia klucza i jednoczesnej rezygnacji z usługi kaucja pomniejszana jest o rzeczywiste koszty dorobienia klucza. b) Za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej Uwaga: Opłata za zgubienie klucza do kasety lub skrytki sejfowej dotyczy nowych umów, zawartych od 24 czerwca 2003 roku. każdorazowo opłata ustalana przez dyrektora placówki w oparciu o rzeczywiste koszty 10. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł 11. Przyjęcie do przechowywania kasety miesięcznie Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min.30 zł 12. Poszukiwanie rachunków bankowych i innych informacji o Kliencie na wniosek uprawnionych Klientów Indywidualnych jednorazowo Klienta 30 zł Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 13. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę jednorazowo bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: a) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego, d) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach, e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, f) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, g) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań, 50 zł + koszty przesyłki 18

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Krajowe jednostki organizacyjne Banku pobierają/potrącają prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE Taryfa obowiązująca dla umów zawieranych od dnia 25 stycznia 2014 roku str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od sierpnia 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r.

Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r. Taryfa prowizji i opłat Kredyt Banku S.A. dla Indywidualnych Klientów Detalicznych 21 czerwca 2010 r. Depozyty w Kredyt Banku S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Infolinia: 0 801 360

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo