RACHUNKI DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH POSIADACZY AGRO KONTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKI DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH POSIADACZY AGRO KONTO"

Transkrypt

1 LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1) bieżącego, 2) pomocniczego, 3) wyodrębnionych środków pieniężnych (funduszy celowych). 4) lokaty terminowej 2. Posiadanie rachunku bankowego: I. bieżącego: 1. AGRO KONTO 0 zł (miesięcznie) II. pomocniczego, III. wyodrębnionych środków pieniężnych (funduszy celowych). IV. lokaty terminowej V. automatycznego rachunku depozytowego lokat overnight UWAGA: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym otwarto rachunek po 15-tym dniu danego miesiąca; opłata za każdy kolejny miesiąc posiadania rachunku naliczana jest wg stanu na dzień 15-go każdego miesiąca i pobierana jest w ciągu następnych dwóch dni roboczych (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku zmiany rachunku lub zamknięcia rachunku po 15-tym dniu danego miesiąca) 3. Usługi bankowości biometrycznej 1. wpłata gotówkowa, 2. wypłata gotówkowa, 3. przelew na rachunki prowadzone w PBS, 4. przelew na rachunki w innych bankach, 5. czynności zdefiniowane w systemie InterVein, 6. wypłata w bankomacie biometrycznym. 1 zł (miesięcznie) 1 zł (miesięcznie) (miesięcznie) opłaty jak w pkt 7* UWAGA: * nie dot. przekazów w obrocie dewizowym 4. 1) Wpłaty gotówkowe własne 2) Wystawienie protokołu różnicy kasowej przy wpłacie zamkniętej 5. Wypłaty gotówkowe z rachunków: 1) na podstawie czeków gotówkowych (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 0,3% min. 2 zł 2) na podstawie asygnaty kasowej na rzecz Posiadacza rachunku (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 0,3% min. 2 zł 3) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej zł w oddziałach lub zł w Punktach Obsługi Klienta awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty 4) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej ,00 zł w 0,3 % min. 2 zł * Oddziałach lub ,00 zł w Punktach Obsługi Klienta nieawizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej na co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty, 5) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie. UWAGA! prowizja obciąża Posiadacza rachunku, * w przypadku wypłaty w nominałach wskazanych przez Posiadacza rachunku prowizja ulega podwyższeniu o 30 % ** opłatę pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki. 6. Zlecenia stałe: 1) przyjęcie lub zmiana zlecenia, 2) za każdą operację ze złożonego zlecenia (z wyjątkiem zleceń na rachunki prowadzone w PBS), 3) za monitorowanie i regulowanie sald w drodze przelewu na wskazany rachunek, 4) za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia według ustalonej kolejności, 5) akumulacja środków na rachunkach bankowych, 6) blokada środków na rachunku. 7. Przelewy: 1. na rachunki bankowe prowadzone w PBS 2,00 zł 2. w systemie ELIXIR: 1) na rachunki w innych bankach, 2) z tytułu ZUS, 3) z tytułu przekazania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. 3. w systemie SORBNET: 1) od 1 mln zł 1 2) poniżej 1 mln zł 30 zł UWAGA! - *w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych. 8. Za wydanie potwierdzenia przelewu 3 zł 9. Polecenie zapłaty 0,8% od całej kwoty 0,8% od całej kwoty** 3 zł (od operacji) (za każdy przelew wymieniony w dyspozycji) 12 zł (miesięcznie) 3,00 zł 3,50 zł

2 1) realizacja w ciężar rachunku Posiadacza 2) złożenie (za każdą dyspozycję) 5,00 zł 3) odrzucenie z powodu braku środków na rachunku 0,50 zł 4) modyfikacja polecenia zapłaty 3,00 zł 5) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 6) złożenie żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty 10,00 zł 10. Czeki 1) za wydanie: a) czeku gotówkowego, b) czeku rozrachunkowego, 2) przyjęcie czeku do inkasa, 3) potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego, 4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków. 11. Weksel - obsługa weksla 12. WYCIĄGI A. I. za sporządzenie wyciągu: a) z rachunku bieżącego/pomocniczego: B dla klientów, którzy nie posiadają usługi PBSBank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia - wysyłane drogą pocztową 3) dekadowe/za okres 10 dni odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 4) dekadowe/za okres 10 dni wysyłane drogą pocztową 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez klienta w Oddziale/POK 6) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 7) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień dla klientów, którzy posiadają usługę PBSBank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia - wysyłane drogą pocztową 3) dekadowe/za okres 10 dni odbierane przez klienta w Oddziale/POK 4) dekadowe/za okres 10 dni wysyłane drogą pocztową 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez klienta w Oddziale/POK 6) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 7) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą elektroniczną 8) po każdej operacji/za okres 1 dnia - dostępny za pośrednictwem usługi PBSBank24 9) za okres 1 miesiąca - dostępny za pośrednictwem usługi PBSBank24 10) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień b) z rachunku lokaty terminowej: dla klientów, którzy zadeklarowali odbiór wyciągów w Oddziale Banku 1) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) za inny niż w pkt. 1) dowolny okres - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK dla klientów, którzy zadeklarowali odbiór wyciągów w ramach usługi PBSBank24: 1) za dowolny okres odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) za dowolny okres - za pośrednictwem usługi PBSBank24 dla pozostałych klientów: 1) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 2) za dowolny okres - odbierane przez Klienta w oddziale/pok II. za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu 1) każdego dokumentu, z wyjątkiem pkt 2) 2) przelewu do ZUS, US,z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC Uwaga: * stawka opłaty ustalana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Oddziału dla ogółu Posiadaczy 1 zł 1 zł 3 zł od 0 do 1 zł* C III. za przechowywanie wyciągów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdy rozpoczęty miesiąc D IV. za wydanie kopii (duplikatu wyciągu 13. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia zawieranych umów kredytowych przez Posiadacza rachunku: 1) z Oddziałami Banku, 2) z innymi bankami lub podmiotami. 50 zł 14. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części 0,5% min. z rachunków bankowych Posiadacza od przekazywanej zajętej kwoty (dotyczy każdej operacji) 15. Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek Posiadacza 16. 1) Za wydanie zaświadczenia o stanie rachunku (rachunków), w tym kredytowych, 2) Za wydanie opinii o Posiadaczu rachunku w zakresie dotyczącym współpracy w trakcie realizacji umowy. 17. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku (o ile umowa nie stanowi inaczej) 30 zł 30 zł (miesięcznie) 18. Za wysłanie Klientowi komunikatu informacyjnego o błędnym numerze NRB (od transakcji) 19. Za wydanie kopii (duplikatu) dokumentu (umowy, karty wzoru podpisów) 20. Za odpis dowodu księgowego z roku bieżącego sporządzony na życzenie klienta 21. Za odpis dowodu księgowego z roku ubiegłego sporządzony na życzenie klienta 22. Historia operacji na rachunku sporządzona na wniosek klienta:

3 1) w roku bieżącym (za każdy dokument) 30 zł 2) w latach ubiegłych (za każdy dokument) 23. Za wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty zadłużenia na rachunku 24. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od do 300 zł USŁUGA PBSBANK24 a) Za zawarcie umowy dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej b) Opłaty miesięczne: 1) za usługę PBSbank24: autoryzowaną tokenem sprzętowym autoryzowaną tokenem programowym autoryzowaną za pomocą sms autoryzowaną za pomocą Hasła maskowanego 2) za usługę PBSbank24 dla kolejnego kontekstu (modulo) - przy wykorzystaniu tej samej metody autoryzacji * UWAGA! - opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym uruchomiono usługę po 15-tym dniu danego miesiąca, - opłata za każdy kolejny miesiąc naliczana jest wg stanu na dzień 15-go każdego miesiąca i pobierana jest w ciągu następnych dwóch dni roboczych ** opłaty nie pobiera się od Użytkowników korzystających z metody autoryzacji przy użyciu tokena programowego oraz Hasła maskowanego c) Opłaty jednorazowe: 1) za wydanie pierwszemu użytkownikowi tokena sprzętowego 2) za wydanie pierwszemu użytkownikowi tokena programowego 3) za udostępnienie pierwszemu użytkownikowi metody autoryzacji za pomocą SMS 4) za udostępnienie metody autoryzacji za pomocą Hasła maskowanego 5) za wydanie kolejnemu użytkownikowi tokena sprzętowego 6) za wydanie kolejnemu użytkownikowi tokena programowego 7) za udostępnienie kolejnemu użytkownikowi metody autoryzacji za pomocą SMS 8) za wymianę tokena sprzętowego po upływie jego terminu ważności 9) za wydanie zamiennika w przypadku zniszczenia lub zgubienia tokena sprzętowego 10) za nie zwrócenie tokenów sprzętowych w przypadku rozwiązania umowy dostępu do usługi PBSbank24 3 zł * 2 zł * */** 150 zł 100 zł 150 zł 200 zł (za każdy token) d) Wizyta pracownika Banku na życzenie Klienta 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę e) Przelewy */** * w przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż za 1 szt. przelew ** nie dot. przelewów BlueCash, SORBNET, Express Elixir i przekazów dewizowych Przelewy BlueCash 1) do kwoty 5 000,00 zł (za każdy przelew) 2) powyżej 5 000,00 zł do kwoty ,00 zł (za każdy przelew) Przelewy SORBNET od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 20 zł (za każdy przelew) UWAGA! - *w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych. Przelewy Express Elixir (za każdy przelew) UWAGA! 1) W systemie Express Elixir nie można realizować przelewów na rachunek ZUS oraz organów podatkowych (urzędów Skarbowych) 2) maksymalna kwota przelewu ,00 zł f) PRZEKAZY DEWIZOWE POZA PBS- REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1) Przelewy SEPA 2 10,00 2) Polecenia wypłaty 3 0,20 % min. max. 200,00 Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt f) ppkt 8), w przypadku opcji kosztowej OUR 3) Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, od każdego polecenia wypłaty *. * Nie pobiera się opłaty za brak kodu SWIFT w zleceniach, co do których nie występuje taki obowiązek zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 260/2012 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt f) ppkt2) 4) Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: (dotyczy przekazów w EUR, USD i GBP):

4 - z datą waluty dziś 100,00 Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt f) ppkt 2) 5) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20,00 6) Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na 75,00 + koszty banków zlecenie klienta. trzecich 7) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 10,00 dewizowym Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego - PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego - PLN 10,00. 8) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 8.1)Przy kwotach nie przekraczających EUR 5000,00 lub jej równowartości w innej 50,00 walucie wymienialnej 8.2) Przy kwotach od EUR 5000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w 60,00 innej walucie wymienialnej 8.3) Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej 70,00 walucie wymienialnej 9) Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich PBS-SMS 25. Za udostępnienie PBS-SMS 26. Opłata za funkcje aktywne, pasywne opłaty pobierane z dołu za faktyczną ilość przesłanych SMS-ów. Koszt SMS-a 0, Za zmianę warunków umowy 28. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KIOSK-PBS 29. Za udostępnienie Kiosk-PBS 30. Opłata za Kiosk-PBS 31. Za zmianę warunków umowy 32. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do TELE-PBS 33. Za udostępnienie Tele-PBS 34. Opłata za Tele-PBS 35. Za zmianę warunków umowy 36. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KARTY PŁATNICZE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI VISA BUSINESS ELECTRON PBS 37. Wydanie nowej karty 80,00 zł 38. Wznowienie karty 80,00 zł 39. Wydanie duplikatu karty z przyczyn nie zależnych od klienta z winy klienta 40. Opłata za kartę*: 1. miesięczna 2. roczna 3. dwuletnia * Od klientów przechodzących z innych pakietów na rachunek AGRO KONTO i posiadających kartę płatniczą, nie pobiera się opłaty za kartę do końca terminu jej ważności. 41. Opłata za następna kartę do rachunku: 1. miesięczna 2. roczna 0,00 zł 10,00 zł 3,00 zł miesięcznie (opłata nie jest pobierana jeżeli wykonano transakcje bezgotówkowe o wartości 350 zł w miesiącu rozliczeniowym 1 zł - - VISA BUSINESS CLASSIC PBS 0,00 zł 25,00 zł 3. dwuletnia 42. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach Zrzeszeń Banków Spółdzielczych 43. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 3 % min 5,00 zł 3 % min 5,00 zł 44. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków za granicą 3 % min.10,00 zł 3 % min. 12,00 zł -

5 45. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 3 % min 5,00 zł 3 % min 5,00 zł 46. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3 % min 5,00 zł 3 % min 5,00 zł 47. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju (usługa cash back ) 48. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 49. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 50. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczane 2,8 % 2,8% od wartości transakcji po przewalutowaniu na PLN) 51. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty limitu do autoryzacji (płatna - - jednorazowo i dotyczy udzielenia oraz zmiany limitu) 52. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego 5,00 zł 10,00 zł 53. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku 0,00 zł 0,00 zł 54. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci 8,00 zł 8,00 zł BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji 56. Zastrzeżenie karty 57. Sprawdzenie dostępnego salda i limitu transakcyjnego w bankomacie Banku 58. Sprawdzenie dostępnego salda i/lub limitu transakcyjnego w bankomacie 5,00 zł 5,00 zł BZ WBK (w zależności od bankomatu)* *dostępność w zależności od funkcjonalności bankomatu 59. Generowanie zestawienia transakcji dla użytkownika karty 5,00 zł 5,00 zł 60. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 8,00 zł 8,00 zł 61. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 500,00 zł 500,00 zł RACHUNKI I OPERACJE WALUTOWE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 62. RACHUNKI I OPERACJE WALUTOWE 62.1 Otwarcie rachunku walutowego 1) bieżącego lub pomocniczego 2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 3) lokaty terminowej STAWKA W PLN 10,00 10, Otwarcie rachunku walutowego bez dokonania pierwszej wpłaty 10, Posiadanie rachunku walutowego: 1) bieżącego lub pomocniczego 2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 3) lokaty terminowej Uwaga: - nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym otwarto rachunek po 15-tym dniu danego miesiąca; - opłata za każdy kolejny miesiąc posiadania rachunku naliczana jest wg stanu na dzień 15-go każdego miesiąca i pobierana jest w ciągu następnych dwóch dni roboczych (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku zamknięcia rachunku po 15-tym dniu danego miesiąca). 20,00 (miesięcznie) 20,00 (miesięcznie) 62.4 Wpłaty gotówkowe w walucie obcej na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w PBS. 0,4 % min. 5, Wypłaty gotówkowe w walutach obcych z rachunków walutowych: 1) wypłaty na podstawie asygnaty kasowej (z zastrzeżeniem pkt 2 i 3) 2) wypłaty powyżej 2500 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej dokonywane w ciągu 1 dnia, awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godziny 10:00 na co najmniej 2 dni robocze przed dniem wypłaty, 3) wypłaty powyżej 2500 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie obcej dokonywane w ciągu 1 dnia nieawizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej 2 dni robocze przed dniem wypłaty 3) wypłaty awizowane, nieodebrane w wyznaczonym terminie*. 0,4 % min. 0,4 % od całej kwoty 0,8 % od całej kwoty 0,8 % od całej kwoty - prowizja obciąża Posiadacza rachunku, * prowizję pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki Przelewy w walutach obcych z prowadzonych w PBS rachunków walutowych podmiotów gospodarczych na prowadzone w PBS rachunki walutowe: - podmiotów gospodarczych - klientów indywidualnych 62.7 Przelewy w walutach obcych na prowadzone w PBS rachunki walutowe podmiotów gospodarczych z prowadzonych w PBS rachunków walutowych: - podmiotów gospodarczych - klientów indywidualnych Uwaga: prowizja pobierana jest w ciężar rachunku podmiotu gospodarczego, na który wpłynął przelew. 63 CZEKI ZAGRANICZNE 62.1 Skup czeków wystawionych/ sprzedanych w obrocie dewizowym. Uwaga: jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 0,4 % min. 20,00 0,4% min. 20,00 2,00 % min. 40,00

6 63.2 Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku): - z dyspozycją uznania rachunku w PLN, 0,50 % min.40,00 max 400,00 - z dyspozycją uznania rachunku walutowego. 0,75 % min.40,00 max. 400,00 Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 63.3 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika (bank zagraniczny) 64 Uwaga: opłata jest pobierana od podawcy czeku. REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM ¹ 35,00 + koszty rzeczywiste 64.1 Przelewy SEPA ² 10, Polecenia wypłaty 3 0,20 % min. max. 200,00 Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 64.8, w przypadku opcji kosztowej OUR 64.3 Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, od każdego polecenia wypłaty*. * Nie pobiera się opłaty za brak kodu SWIFT w zleceniach, co do których nie występuje taki obowiązek zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 260/2012 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: (dotyczy przekazów w EUR, USD i GBP): - z datą waluty dziś 100,00 Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt ; 64.5 Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20, Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego - PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego - PLN 10, Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 75,00+ koszty banków trzecich Przy kwotach nie przekraczających EUR 5000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50, Przy kwotach od EUR 5000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 60, Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 70, Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym. 75,00 zł + koszty banków trzecich 65 REALIZACJA PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 65.1 Przelewy SEPA/ polecenia wypłaty/przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające 5,00 równowartości 10,00 EUR 65.2 Przelewy SEPA 10, Polecenia wypłaty Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami,,our 65.4 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zwrot kwoty polecenia wypłaty w związku z błędami uniemożliwiającymi rozliczenie płatności lub zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty. Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA za wyjątkiem zwrotu na żądanie banku zlecającego (30 zł ). Prowizja pobierana jest z kwoty przekazu 65.6 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Uwaga:. Opłat nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku. 66 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I/ LUB FINANSOWYCH Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 66.1 W zamian za zapłatę od kwoty inkasa Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla. 10,00 25,00 75,00 + koszty rzeczywiste 0,20% min. 60,00 max. 300,00 + koszty przesyłki kurierskiej

7 66.2 W zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, gwarancje lub jego poręczenie Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla. 0,20% min. 60,00 max. 300,00 + koszty przesyłki kurierskiej 66.3 Zwrot dokumentów nie zainkasowanych 70, Odmowa zapłaty inkasa 50,00 (Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określona w pkt 66.3) 66.5 Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 50, Oddanie weksla do protestu 150,00 + koszty notarialne 67 POZOSTAŁE OPERACJE 67.1 Za realizację tytułu wykonawczego. Opłata pobierana jest za każdą wyegzekwowaną kwotę w ramach jednego zajęcia Za wydanie na żądanie klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem, wysokością salda na rachunku 0,5% min. 10, Opłata SWIFT 15, Skup i sprzedaż walut obcych 68. WYCIĄGI 68.1 I. za sporządzenie wyciągu: a) z rachunku bieżącego/pomocniczego: dla klientów, którzy nie posiadają usługi PBSBank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia - wysyłane drogą pocztową 3) dekadowe/za okres 10 dni odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 4) dekadowe/ za okres 10 dni wysyłane drogą pocztową 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 6) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 7) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień dla klientów, którzy posiadają usługę PBSBank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia - wysyłane drogą pocztową 3) dekadowe/za okres 10 dni odbierane przez Klienta w oddziale/pok 4) dekadowe/ za okres 10 dni wysyłane drogą pocztową 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez klienta w Oddziale/POK 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą elektroniczną 6) po każdej operacji/za okres 1 dnia - dostępny za pośrednictwem usługi PBSBank24 7) za okres 1 miesiąca - dostępny za pośrednictwem usługi PBSBank24 8) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień b) z rachunku lokaty terminowej: dla klientów, którzy zadeklarowali odbiór wyciągów w Oddziale Banku 1) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) za inny niż w pkt. 1) dowolny okres - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK dla klientów, którzy zadeklarowali odbiór wyciągów w ramach usługi PBSBank24: 1) za dowolny okres odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 2) za dowolny okres - za pośrednictwem usługi PBSBank24 dla pozostałych klientów: 1) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca - wysyłane drogą pocztową 2) za dowolny okres - odbierane przez Klienta w Oddziale/POK 68.2 II. za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu: 6 zł 6 zł 68.3 III. przechowywanie wyciągów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc (za każdy rozpoczęty miesiąc) 68.4 IV. wydanie kopii (duplikatu) wyciągu 10 z

8 ¹ Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT 3 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNYCH JEDNOSTEK

RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNYCH JEDNOSTEK Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 227/2016 z 26.10.2016 r ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Przeniesienie rachunku ROR dla klienta indywidualnego 3. Zmiana rachunku/pakietu na pakiet TĘCZOWE KONTO 4. Posiadanie rachunku: (miesięcznie)*/**/***

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU (TARYFA DOT. UMÓW RACHUNKÓW ZAWARTYCH DO DNIA 31.03.2017 R. ORAZ USŁUG Z NIMI ZWIĄZANYCH)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE. Mikro 1) przedsiębiorcy Rachunki rozliczeniowe. 0,20% min. 2,00 zł. 0,20% min. 2,00 zł. 0,12% min. 3,00 zł. 0,12% min.

RACHUNKI BANKOWE. Mikro 1) przedsiębiorcy Rachunki rozliczeniowe. 0,20% min. 2,00 zł. 0,20% min. 2,00 zł. 0,12% min. 3,00 zł. 0,12% min. Lp. 1 Wyszczególnienie czynności Otwarcie rachunku w złotych i/lub w walucie (EUR, USD, GBP, SEK) 2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 4) 2.1 w sposób standardowy RACHUNKI BANKOWE Mikro 1) przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 CZERWCA 2017 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 CZERWCA 2017 R. Sanok, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 R. Sanok,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo