TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTA DETALICZNEGO - DLA RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY BANKU (TARYFA DOT. UMÓW RACHUNKÓW ZAWARTYCH DO DNIA R. ORAZ USŁUG Z NIMI ZWIĄZANYCH)

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Przeniesienie rachunku ROR dla klienta indywidualnego 3. Zmiana rachunku/pakietu na pakiet TĘCZOWE KONTO 10 zł 4. Posiadanie rachunku: 4 zł (miesięcznie) UWAGA! opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 5. Udostępnienie usługi bankowości biometrycznej 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) w dowolnej kwocie, awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, 2) w trybie natychmiastowej wypłaty gotówki (tj. nieawizowane w sposób opisany w pkt 1): a) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie nie przekraczającej ,00 zł w Oddziałach lub ,00 zł w Punktach Obsługi Klienta b) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej zł w Oddziałach lub zł w Punktach Obsługi Klienta 3) wypłaty awizowane nieodebrane w wyznaczonym terminie. UWAGA: * prowizję pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki. 7. Wpłaty gotówkowe 8. Zlecenia stałe: 1) przyjęcie lub zmiana zlecenia, 2) za każdą operację ze złożonego zlecenia (z wyjątkiem zleceń na rachunki prowadzone w PBS), UWAGA! - od zleceń stałych złożonych za pośrednictwem usługi PBSbank24 oraz od poszczególnych operacji ze złożonego w ten sposób zlecenia nie pobiera się opłat 9. PRZELEWY 1. na rachunki bankowe prowadzone w PBS 2. w systemie ELIXIR: na rachunki w innych bankach 3. w systemie SORBNET**: 1) od 1 mln zł 2) poniżej 1 mln zł 4. za wydanie osobnego dokumentu potwierdzającego realizację dyspozycji rozliczeniowej 5. za wydanie ostemplowanego egzemplarza polecenia przelewu bezpośrednio po obciążeniu rachunku kwotą przelewu UWAGA! *- w przypadku, gdy dyspozycje posiadacza rachunku dotyczą przelewu środków na jego rachunek bieżący prowadzony w PBS - prowizja wynosi 10,00 zł za przelew. - bez prowizji - przelewy z tytułu przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego - od przelewów dokonanych za pośrednictwem usługi PBSbank24 nie pobiera się opłat - **w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych ) Realizacja polecenia zapłaty w ciężar rachunku posiadacza 2) Odrzucenie polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku 11. Obsługa rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wpływu na rachunek renty/emerytury zagranicznej 12. Czeki 1) za wydanie czeku 2) potwierdzenie czeku 3) przyjęcie czeku do inkasa 4) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych (w systemie MIG DZ) 13. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG DZ) 14. I. Wyciągi */** - za sporządzenie wyciągu rozszerzonego: dla klientów, którzy nie posiadają usługi PBSbank24: 0,4 % od całej kwoty 0,4 % od całej kwoty* 1 zł * 1 30 zł 0,50 zł 0,2% kwoty wpływu min. 10 zł, max. 100 zł 1 zł (od 1 szt.) (od 1 szt.) 10 zł 10 zł

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 6) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą elektroniczną) 6) po każdej operacji/za okres 1 dnia (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 7) za okres 1 miesiąca (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 8) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień II. Wyciągi za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu: 1) każdego dokumentu za wyjątkiem pkt 2) 2) przelewu do ZUS, US, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC* 5zł 5zł 5zł od 0 zł do 1 zł* UWAGA! *stawka opłaty ustalana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Oddziału dla ogółu Posiadaczy 15. Za dokonanie blokady środków na ROR z tytułu zabezpieczenia zawieranych umów kredytowych przez Posiadacza rachunku: 1) z oddziałami banku 2) z innymi bankami lub podmiotami 50 zł 16. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunków bankowych dłużnika: - od przekazywanej zajętej kwoty (dotyczy każdej operacji) 0,5% min 10 zł 17. Za wykonywane operacje z tytułu zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego i czekowego UWAGA! - prowizję pobiera się od klienta, - nie pobiera się prowizji od klientów banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości 18. Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 10 zł 19. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: 1) do poszczególnych rachunków 2) do wszystkich rachunków (do modulo) 20. Realizacja dyspozycji wypłaty środków z tytułu spadkobrania UWAGA: *Prowizja pobierana jest w przypadku gdy saldo rachunku wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku pobrania niniejszej prowizji Bank nie pobiera opłaty za realizację przelewu. 21. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem, wysokością salda na rachunku 22. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku (o ile umowa nie stanowi inaczej) (od każdej operacji) 1/ za każdy rachunek 30 zł (jednorazowo) 0,3%kwoty spadkobrania, nie mniej niż 20 zł od każdego spadkobiercy* 10 zł (miesięcznie) 23. Za wysłanie klientowi komunikatu informacyjnego o błędnym numerze NRB (od transakcji) 24. Za wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty zadłużenia na rachunku 10 zł 25. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 10 zł do 300 zł Usługa PBSbank Za zawarcie umowy dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej 27. Opl 1.) Opłaty miesięczne za usługę PBSbank24: a) autoryzowaną tokenem sprzętowym 1 - od klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym do dnia 16 czerwca 2014 r., oraz klientów, którzy do dnia 17 sierpnia 2014 r. wymienili token na nowy po upływie terminu jego ważności) (miesięcznie)* - od klientów zawierających umowę dostępu do Usługi PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym od dnia 17 czerwca 2014 r. oraz klientów dokonujących od dnia 18 sierpnia 2014 r. wymiany tokenów na nowe po upływie terminu ich ważności) b) autoryzowaną tokenem programowym dot. również rachunków otwieranych do r. pod nazwą ROR c) autoryzowaną za pomocą SMS d) autoryzowaną za pomocą Hasła maskowanego 6 zł (miesięcznie)* 0 zł (miesięcznie)* 4 zł (miesięcznie)* 0 zł (miesięcznie)*

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO 2) za usługę PBSbank24 dla kolejnego kontekstu (modulo) - przy wykorzystaniu tej samej metody autoryzacji (miesięcznie)*/** 1. Metoda autoryzacji tokenem sprzętowym możliwa jest jedynie dla klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 do dnia r. UWAGA! * opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; **opłata nie dotyczy autoryzacji za pomocą tokena programowego oraz Hasła maskowanego. 28. Uwaga opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, Opłaty jednorazowe: 1. za wydanie pierwszemu użytkownikowi tokena programowego 2. za udostępnienie pierwszemu użytkownikowi metody autoryzacji za pomocą SMS 3. za udostępnienie metody autoryzacji za pomocą Hasła maskowanego 4. za wydanie kolejnemu użytkownikowi tokena programowego 5. za udostępnienie kolejnemu użytkownikowi metody autoryzacji za pomocą SMS 6. za nie zwrócenie tokenów sprzętowych w przypadku rozwiązania umowy dostępu do usługi PBSbank zł 200 zł (za każdy token) 29. Przelewy UWAGA! * W przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż 10zł za 1 szt. przelewu 30. Przelewy BlueCash * do kwoty 5 000,00 zł powyżej 5 000,00 zł do kwoty ,00 zł Od dnia r. usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 31. Przelewy SORBNET* od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Od dnia r. usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. (za każdy przelew)* 10 zł (za każdy przelew)* 20 zł (za każdy przelew) UWAGA! - *w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych. 32. Przelewy Express Elixir UWAGA! w systemie Express Elixir nie można realizować przelewów na rachunek ZUS oraz organów podatkowych (Urzędów Skarbowych) maksymalna kwota przelewu ,00 zł usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 33. Raporty BIK udostępniane z wykorzystaniem Systemu Bankowości Elektronicznej: (za każdy przelew) 1. Opłata za udostępnienie Profilu Kredytowego w wersji polskiej 3 (za każdy 2. Opłata za udostępnienie Profilu Kredytowego w polskiej i angielskiej wersji językowej udostępniony raport) 42 zł (za każdy udostępniony raport) 34. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KANAŁ PBS-SMS 35. Za udostępnienie PBS-SMS 36. Opłata za funkcje aktywne, pasywne opłaty pobierane z dołu za faktyczną ilość przesłanych SMS-ów. Koszt SMSa 0, Za zmianę warunków umowy

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO 38. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KANAŁ KIOSK-PBS 39. Za udostępnienie Kiosk-PBS 40. Opłata za Kiosk-PBS 41. Za zmianę warunków umowy 42. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KANAŁ TELE-PBS 43. Za udostępnienie Tele-PBS 44. Opłata za kanał Tele-PBS 45. Za zmianę warunków umowy 46. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KARTY PŁATNICZE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI VISA ELECTRON PBS VISA ELECTRON PBS INTERNET VISA CLASSIC PBS VISA ELECTRON PBS ZBLIŻENIOWA 47. Wydanie nowej karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 48. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 49. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 50. Wydanie duplikatu karty: z przyczyn niezależnych od klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł z winy klienta 51. Wydanie nowej karty na wniosek Klienta przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej 10,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 52. Wydanie karty zastępczej za granicą 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 53. Opłata za kartę*/** *opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; **opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 2,00 zł/ miesiąc* *Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 200 zł w miesiącu rozliczeniowym 2,00 zł/ miesiąc* *Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 200 zł w miesiącu rozliczeniowym 3,00 zł/ miesiąc* *Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 350 zł w miesiącu rozliczeniowym 4,00 zł/miesiąc* *Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie, co najmniej 350 zł w miesiącu rozliczeniowym 54. Opłata za następną kartę do rachunku*/** *opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; **opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 2,00 zł/miesiąc* *Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 200 zł w miesiącu rozliczeniowym; 2,00 zł/miesiąc* Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 200 zł w miesiącu rozliczeniowym 3,00 zł/miesiąc* Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowyc h osiągnie wartość co najmniej 350 zł w miesiącu rozliczeniowym 4,00 zł/miesiąc* *Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie, co najmniej 350 zł w miesiącu rozliczeniowym 55. Wypłata gotówki w bankomatach Banku, Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat bankomatach Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego 56. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 2,00% min 3,00 zł 2,00% min 3,00 zł 2,00% min 4,00 zł 2,00% min 3,00 zł 57. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 12 zł 2% min. 12 zł 1,8% min. 12 zł 2% min. 12 zł 58. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 59. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 60. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej w kraju (usługa cash back ) 2,00% min 3,00 zł 2,00% min 3,00 zł 2,00% min 4,00 zł 2% min. 12 zł 2% min. 12 zł 1,8% min. 12 zł 2,00% min 3,00 zł 2% min. 12 zł

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO 61. Płatność kartą w punktach handlowousługowych w kraju 62. Płatność kartą w punktach handlowousługowych za granicą 63. Przewalutowanie transakcji dokonanej w 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % walucie innej niż PLN (naliczane od wartości transakcji po przewalutowaniu na PLN) 64. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku 65. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji 67. Zastrzeżenie karty: 68. Sprawdzenie dostępnego salda i limitu transakcyjnego w bankomacie Banku 69. Sprawdzenie dostępnego salda i/lub limitu transakcyjnego w bankomacie BZ WBK (w zależności od bankomatu)* 70. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres: 1) do 12 miesięcy, 2) dłuższy niż 12 miesięcy 71. Mini wyciąg generowany w bankomacie Banku 72. Mini wyciąg generowany w bankomatach BZ WBK 73. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego karty 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 74. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Awaryjna 75. wypł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 72. Włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4B DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK NIEBIESKIE KONTO LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Przeniesienie rachunku dla klienta indywidualnego 3. Posiadanie rachunku: 4,00 zł/miesiąc*/** 4. Posiadanie rachunku z usługą bezprowizyjnej wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce *opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; **opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 5. Udostępnienie usługi bankowości biometrycznej 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) w dowolnej kwocie, awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, 2) w trybie natychmiastowej wypłaty gotówki (tj. nieawizowane w sposób opisany w pkt 1): a) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie nie przekraczającej ,00 zł w Oddziałach lub ,00 zł w Punktach Obsługi Klienta b) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej zł w Oddziałach lub zł w Punktach Obsługi Klienta 0,4 % od całej kwoty 3) wypłaty awizowane nieodebrane w wyznaczonym terminie. 0,4 % od całej UWAGA: kwoty* * prowizję pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki. 7. Wpłaty gotówkowe Bez opłat 8. Zlecenia stałe: 1) przyjęcie lub zmiana zlecenia, 2) za każdą operację ze złożonego zlecenia (z wyjątkiem zleceń na rachunki prowadzone w PBS), UWAGA! - od zleceń stałych złożonych za pośrednictwem usługi PBSbank24 oraz od poszczególnych operacji ze złożonego w ten sposób zlecenia nie pobiera się opłat 9. PRZELEWY 1. na rachunki bankowe prowadzone w PBS 2. w systemie ELIXIR: na rachunki w innych bankach 3. w systemie SORBNET**: 1) od 1 mln zł 2) poniżej 1 mln zł 4. za wydanie osobnego dokumentu potwierdzającego realizację dyspozycji rozliczeniowej 5. za wydanie ostemplowanego egzemplarza polecenia przelewu bezpośrednio po obciążeniu rachunku kwotą przelewu UWAGA! *- w przypadku, gdy dyspozycje posiadacza rachunku dotyczą przelewu środków na jego rachunek bieżący prowadzony w PBS- prowizja wynosi 10,00 zł za przelew. - bez prowizji - przelewy z tytułu przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego - od przelewów dokonanych za pośrednictwem usługi PBSbank24 nie pobiera się opłat - **w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych ) Realizacja polecenia zapłaty w ciężar rachunku posiadacza 2) Odrzucenie polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku 11. Obsługa rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wpływu na rachunek renty/emerytury zagranicznej 12. Czeki 1) za wydanie czeku 2) potwierdzenie czeku 3) przyjęcie czeku do inkasa 1 zł * 1 zł 1 30 zł 4) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych (w systemie MIG DZ) 10 zł 13. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG DZ) 10 zł 14. I. Wyciągi za sporządzenie wyciągu rozszerzonego: 0,50 zł 0,2% kwoty wpływu min. 10 zł, max. 100 zł * 1 zł (od 1 szt.) (od 1 szt.) dla klientów, którzy nie posiadają usługi PBSbank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24:

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4B DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK NIEBIESKIE KONTO 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą elektroniczną) 6) po każdej operacji/za okres 1 dnia (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 7) za okres 1 miesiąca (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 8) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień II. Wyciągi za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu: 1) każdego dokumentu za wyjątkiem pkt 2) 2) przelewu do ZUS, US, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC* UWAGA! 5zł 5zł 5zł od 0 zł do 1 zł* *stawka opłaty ustalana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Oddziału dla ogółu Posiadaczy 15. Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia zawieranych umów kredytowych przez Posiadacza rachunku: 1) z oddziałami banku 2) z innymi bankami lub podmiotami 16. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunków bankowych dłużnika: - od przekazywanej zajętej kwoty (dotyczy każdej operacji) 0,5% min 10 zł 17. Za wykonywane operacje z tytułu zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego i czekowego UWAGA! - prowizję pobiera się od Klienta, - nie pobiera się prowizji od klientów banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości 18. Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 10 zł 19. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: 1) do poszczególnych rachunków 2) do wszystkich rachunków (do modulo) 20. Realizacja dyspozycji wypłaty środków z tytułu spadkobrania UWAGA: *Prowizja pobierana jest w przypadku gdy saldo rachunku wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku pobrania niniejszej prowizji Bank nie pobiera opłaty za realizację przelewu. 21. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem, wysokością salda na rachunku 22. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku (o ile umowa nie stanowi inaczej) 50 zł (od każdej operacji) 1 /za każdy rachunek 30 zł (jednorazowo) 0,3%kwoty spadkobrania, nie mniej niż 20 zł od każdego spadkobiercy* 10 zł (miesięcznie) 23. Za wysłanie Klientowi komunikatu informacyjnego o błędnym numerze NRB (od transakcji) 24. Za wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty zadłużenia na rachunku 10 zł 25. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 10 zł do 300 zł Usługa PBSbank Za zawarcie umowy dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej 27. OpłOpłaty miesięczne: 1) za usługę PBSbank24 przy wykorzystaniu dowolnej metody autoryzacji 1. 2) za usługę PBSbank24 dla kolejnego kontekstu (modulo) - przy wykorzystaniu tej samej metody autoryzacji */** 1. Metoda autoryzacji tokenem sprzętowym możliwa jest jedynie dla klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 do dnia r. *Opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku. **Opłata nie dotyczy autoryzacji za pomocą tokena programowego oraz Hasła maskowanego. 28. UWAGA Opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych. Opłaty jednorazowe: 1. za wydanie pierwszemu użytkownikowi tokena programowego 2. za wydanie kolejnemu użytkownikowi tokena programowego 3. za udostępnienie kolejnemu użytkownikowi metody autoryzacji za pomocą SMS 100 zł 4. za nie zwrócenie tokenów sprzętowych w przypadku rozwiązania umowy dostępu do usługi PBSbank Przelewy UWAGA! W przypadku prowadzenia działalności finansowej konkurencyjnej do działalności bankowej, prowizja za przelewy pobierana jest zgodnie z zawartą umową, jednak nie mniej niż 10 zł za 1 szt. przelewu 200 zł (za każdy token) *

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4B DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK NIEBIESKIE KONTO 30. Przelewy BlueCash do kwoty 5 000,00 zł powyżej 5 000,00 zł do kwoty ,00 zł Od dnia r. usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. (za każdy przelew)* 10 zł (za każdy przelew)* 31. Przelewy SORBNET* od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. UWAGA! - *w systemie SORBNET nie można realizować przelewów na rachunki prowadzone w BPS S.A. oraz rachunki banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. a także przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne na rachunki ZUS w O.O. NBP w Warszawie, płatności na rzecz organów podatkowych, płatności na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych. Od dnia r. usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 32 Przelewy Express Elixir UWAGA! w systemie Express Elixir nie można realizować przelewów na rachunek ZUS oraz organów podatkowych (Urzędów Skarbowych) maksymalna kwota przelewu ,00 zł usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 20 zł (za każdy przelew) (za każdy przelew) 33. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł PBS-SMS 34. Za udostępnienie PBS-SMS 35. Opłata za funkcje aktywne, pasywne opłaty pobierane z dołu za faktyczną ilość przesłanych SMS-ów. Koszt SMSa 0, Za zmianę warunków umowy 37. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KIOSK-PBS 38. Za udostępnienie Kiosk-PBS 39. Opłata za Kiosk-PBS 40. Za zmianę warunków umowy 41. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do 1000 TELE-PBS 42. Za udostępnienie Tele-PBS 43 Opłata za Tele-PBS 44. Za zmianę warunków umowy 45. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł LP KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON PBS STUDENT ZBLIŻENIOWA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 46. Wydanie nowej karty 47. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 10,00 zł 48. Wznowienie karty Bez opłat 49. Wydanie duplikatu karty: z przyczyn nie zależnych od klienta z winy klienta 0,00 zł 15,00 zł 50. Wydanie nowej karty na wniosek Klienta przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej 15,00 zł 51. Wydanie karty zastępczej za granicą 800,00 zł 52. Opłata za kartę: 3,00 zł/miesiąc*/**/*** *opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wartość co najmniej 150 zł w miesiącu rozliczeniowym **opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; ***opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 53. Opłata za następna kartę do rachunku: * Opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wartość co najmniej 150 zł w miesiącu rozliczeniowym 3,00 zł/miesiąc*/**/***

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4B DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK NIEBIESKIE KONTO 54. Wypłata gotówki w bankomatach Banku, bankomatach Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Bez opłat Krakowskiego Banku Spółdzielczego 55. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 1,50% min 2,00 zł 56. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 9 zł 57. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 1,50% min 2,00 zł 58. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2% min. 9 zł 59. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju (usługa cash back ) 60. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 61. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 62. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczane od wartości transakcji 2,8 % po przewalutowaniu na PLN) 63. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku 64. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji 66. Zastrzeżenie karty 67. Sprawdzenie dostępnego salda i limitu transakcyjnego w bankomacie Banku 68. Sprawdzenie dostępnego salda i/lub limitu transakcyjnego w bankomacie BZ WBK (w zależności 2 zł od bankomatu)* 69. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres: 1) do 12 miesięcy, 2) dłuższy niż 12 miesięcy 20 zł 70. Mini wyciąg generowany w bankomacie Banku 1 zł 71. Mini wyciąg generowany w bankomatach BZ WBK 2 zł 72. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego karty 73. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 74. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 500 zł 75. Włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowej

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu PBS Nr 170/2015 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4C DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PAKIET PRODUKTOWY SREBRZYSTE KONTO 1. PRZEZNACZENIE dla klientów indywidualnych, którzy ukończyli 55 rok życia i posiadają status emeryta lub 2. ZAWARTOŚĆ 3. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI rencisty rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy usługi bankowości biometrycznej* bankowość elektroniczna PBS Bank24** karta płatnicza Visa Elektron PBS lub Visa Elektron PBS Internet*** * na wniosek Klienta możliwe jest uruchomienie pakietu bez Usług bankowości biometrycznej ** na wniosek Klienta możliwe jest uruchomienie pakietu bez usługi bankowości elektronicznej *** na wniosek Klienta możliwe jest uruchomienie pakietu bez karty płatniczej cena pakietu * opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; ** opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 2 zł/miesiąc*/** 1) otwarcie rachunku podstawowego 2) prowadzenie rachunku podstawowego 3) przelewy w systemie ELIXIR na rachunki w innych bankach 4) krajowe przelewy przez Internet (z wyjątkiem przelewów Sorbnet i BlueCash) 5) opłata za kartę płatniczą 6) korzystanie z bankowości elektronicznej, w przypadku autoryzacji tokenem sprzętowym 1 ****opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wartość co najmniej 150 zł w miesiącu rozliczeniowym ***** opłata nie obowiązuje Klientów posiadających token sprzętowy wydany do usługi PBSbank24, którzy korzystali z usług bankowości elektronicznej e- Konto PBS - do upływu terminu ważności pierwszego wydanego w ramach usługi PBSbank24 tokena sprzętowego. Opłata jest pobierana za wydanie kolejnego tokena na zasadach opisanych w pkt.6 1 Metoda autoryzacji tokenem sprzętowym możliwa jest jedynie dla klientów, 1 zł 1 zł/miesiąc**** 1 zł/miesiąc***** 4. DODATKOWE WARUNKI którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 do dnia r. 1. Pakiet z kartą płatniczą Visa Elektron PBS lub Visa Elektron PBS Internet oraz z bankowością elektroniczną PBSbank Możliwe jest uruchomienie pakietu bez Usług bankowości biometrycznej. W takim przypadku późniejsze udostępnienie usługi w ramach pakietu wymaga odrębnego wniosku Klienta. 3. Możliwe jest uruchomienie pakietu bez usługi bankowości elektronicznej PBSbank24. W takim przypadku późniejsze udostępnienie usługi,,pbsbank24 w ramach pakietu wymaga odrębnego wniosku Klienta. 4. Możliwe jest uruchomienie pakietu bez karty płatniczej PBS. W takim przypadku późniejsze wydanie karty płatniczej do rachunku w ramach pakietu wymaga odrębnego wniosku Klienta. 5. Opłaty i prowizje nie ujęte w ramach pakietu naliczane są wg stawek określonych w załączniku nr 4a do,,taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe PBS w ramach warunków standardowych (PRZEJRZYSTE KONTO).

12 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 229/2015 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4D DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. PRZEZNACZENIE dla klientów indywidualnych. PAKIET PRODUKTOWY ZŁOTE KONTO 2. ZAWARTOŚĆ 3. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy usługi bankowości biometrycznej* bankowość elektroniczna PBSbank24 maksymalnie dwie karty płatnicze: Visa Electron PBS zbliżeniowa lub Visa Classic opieka Doradcy Klienta doradztwo ubezpieczeniowe * na wniosek Klienta możliwe jest uruchomienie pakietu bez usług bankowości biometrycznej cena pakietu * opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; ** opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 1 */** 1) otwarcie rachunku podstawowego 2) prowadzenie rachunku podstawowego 3) zlecenia stałe z rachunku 4) krajowe przelewy przez Internet (z wyjątkiem przelewów Sorbnet i BlueCash) 5) wypłaty w bankomatach wszystkich banków w kraju i za granicą 6) oprocentowanie rachunku 7) oprocentowanie limitu kredytu w rachunku 8) prowizja od kredytu w rachunku 0,75 % 8,50% 0,50 % 4. DODATKOWE WARUNKI 1. Pakiet z bankowością elektroniczną PBSbank24 autoryzowaną dowolną metodą oraz maksymalnie dwie karty płatnicze: Visa Electron PBS zbliżeniowa lub Visa Classic. 2. Możliwe jest uruchomienie pakietu bez Usług bankowości biometrycznej. W takim przypadku późniejsze udostępnienie usługi w ramach pakietu wymaga odrębnego wniosku Klienta. 3. Klient otrzymuje wszystkie produkty i usługi dostępne w pakiecie z zastrzeżeniem ust. 3 Jeśli nie jest jakimś produktem lub usługą zainteresowany, to nie korzysta z pakietu tylko z oferty standardowej (PRZEJRZYSTE KONTO). 4. Opłaty i prowizje nie ujęte w ramach pakietu naliczane są wg stawek określonych w załączniku nr 4a do Taryfy w ramach warunków standardowych (PRZEJRZYSTE KONTO). Stawki oprocentowania nie ujęte w pakiecie naliczane są wg stawek określonych w,,tabeli oprocentowania produktów bankowych w PBS

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4E DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. PRZEZNACZENIE dla klientów indywidualnych. PAKIET PRODUKTOWY TĘCZOWE KONTO 2. ZAWARTOŚĆ rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Usługi bankowości biometrycznej bankowość elektroniczna PBSbank24 jedna z kart płatniczych: Visa PBS Internet lub Visa PBS zbliżeniowa cena pakietu 0 zł */**/*** *przy systematycznych wpływach na rachunek (indywidualny bądź wspólny) min zł w okresie rozliczeniowym, Przez wpływy na rachunek rozumie się wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów z innych rachunków indywidualnych tego samego klienta prowadzonych przez PBS, kapitalizacji odsetek oraz uznaniowych operacji kartowych. Przez okres rozliczeniowy rozumie się zamknięty miesiąc kalendarzowy, a w przypadku założenia rachunku ROR okres liczony od daty jego założenia do końca miesiąca kalendarzowego. w przypadku wpływów poniżej 1500 zł w okresie rozliczeniowym cena pakietu wynosi 6 zł miesięcznie. ** opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; *** opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych,

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. 3. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 1) otwarcie rachunku podstawowego 2) korzystanie z bankowości elektronicznej w przypadku autoryzacji tokenem sprzętowym 1 a) od klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym do dnia 16 czerwca 2014 r., oraz klientów, którzy do dnia 17 sierpnia 2014 r. wymienili token na nowy po upływie terminu jego ważności b) od klientów zawierających umowę dostępu do Usługi PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym od dnia 17 czerwca 2014 r. oraz klientów dokonujących od dnia 18 sierpnia 2014 r. wymiany tokenów na nowe po upływie terminu ich ważności 3) wpłaty i wypłaty gotówkowe 4) krajowe przelewy przez Internet (z wyjątkiem przelewów Sorbnet i BlueCash) 5) przelewy papierowe do innego banku 6) wypłaty z ponad 3400 bankomatów w Polsce 7) dostęp do Usług bankowości biometrycznej 8) karta Visa Electron PBS Internet 9) karta Visa Electron PBS Zbliżeniowa 10) zmiana rachunku/pakietu na pakiet Tęczowe Konto 11) możliwość skorzystania z usługi bezprowizyjnej wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce * jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wysokość min. 350 zł w miesiącu rozliczeniowym. W przypadku gdy wartość transakcji osiągnie kwotę niższą opłata wynosi miesięcznie, ** opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; ***opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, ****za wyjątkiem przelewów na rachunki w innych bankach, gdzie opłaty wynoszą odpowiednio: a) przelew w systemie ELIXIR 4,50 zł; b) przelew w systemie SORBNET: od 1 mln zł 1, poniżej 1 mln zł 30 zł. ***** nie dot. wypłat nieawizowanych w kwocie pow zł w Punktach Obsługi Klienta i pow zł w Oddziałach realizowanych w trybie,,natychmiastowej wypłaty gotówki 1. Metoda autoryzacji tokenem sprzętowym możliwa jest jedynie dla klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 do dnia r. /miesiąc 6 zł/miesiąc ***** **** * * 10 zł 4 zł/miesiąc**/*** 4. DODATKOWE WARUNKI 1. Pakiet z bankowością elektroniczną PBSbank24 autoryzowaną tokenem programowym. 2. Klient może wybrać jedną z kart płatniczych Visa PBS Internet lub Visa PBS. Zbliżeniowa oferowanych przez bank. 3. Karty dodatkowe oferowane są na takich samych zasadach jak karta główna. 4. Opłaty i prowizje nie ujęte w ramach pakietu naliczane są wg stawek określonych w załączniku nr 4a do Taryfy w ramach warunków standardowych (PRZEJRZYSTE KONTO). Stawki oprocentowania nie ujęte w pakiecie naliczane są wg stawek określonych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w PBS

15 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 96/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 4F DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PAKIET,,+ KONTO 1. PRZEZNACZENIE dla klientów indywidualnych nie posiadających dotychczas rachunku oszczędnościowo 2. ZAWARTOŚĆ rozliczeniowego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym będących beneficjentami programu RODZINA rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy usługa bankowości biometrycznej na wniosek Klienta: - bankowość elektroniczna PBSBank24, - karta płatnicza 3. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI cena pakietu * w przypadku, gdy na rachunek w danym miesiącu wpłynie kwota min. 500 zł z tytułu świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina zł */** ** w przypadku braku wpływu na rachunek świadczenia wychowawczego w wysokości co najmniej 500 zł wypłacanego w ramach programu Rodzina 500 +, pobierana jest opłata w wysokości 6 zł miesięcznie opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, - w 2016 r. opłata za prowadzenie rachunku za okres od kwietnia do września 2016 r. zostanie pobrana z dołu, w miesiącu październiku, - w jeżeli w okresie od kwietnia do września 2016 r., na rachunek co najmniej 1 raz wpłynie kwota 500 zł z tytułu świadczenia wychowawczego,,rodzina opłata za prowadzenia rachunku za okres od kwietnia do września 2016 wyniesie 0 zł. 1) otwarcie rachunku podstawowego 2) dostęp do Usług bankowości biometrycznej 4. DODATKOWE WARUNKI 1. Pakiet z usługą bankowości biometrycznej 2. Opłaty i prowizje nie ujęte w ramach pakietu naliczane są wg stawek określonych w załączniku nr 4a do Taryfy w ramach warunków standardowych (PRZEJRZYSTE KONTO). Stawki oprocentowania nie ujęte w pakiecie naliczane są wg stawek określonych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w PBS

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK ŻÓŁTE KONTO LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Przeniesienie rachunku dla klienta indywidualnego 3. Posiadanie rachunku 4. Udostępnienie usługi bankowości biometrycznej 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) w dowolnej kwocie, awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, 2) w trybie natychmiastowej wypłaty gotówki (tj. nieawizowane w sposób opisany w pkt 1): a) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie nie przekraczającej ,00 zł w Oddziałach lub ,00 zł w Punktach Obsługi Klienta b) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej zł w Oddziałach lub zł w Punktach Obsługi Klienta 0,4 % od całej kwoty 3) wypłaty awizowane nieodebrane w wyznaczonym terminie. 0,4 % od całej kwoty* UWAGA: * prowizję pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki. 6. Wpłata gotówkowa na rachunek 7. PRZELEWY 1. na rachunki bankowe prowadzone w PBS * 2. w systemie ELIXIR: 1 zł na rachunki w innych bankach UWAGA! *- w przypadku, gdy dyspozycje posiadacza rachunku dotyczą przelewu środków na jego rachunek bieżący prowadzony w PBS- prowizja wynosi 10,00 zł za przelew. - bez prowizji - przelewy z tytułu przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego - od przelewów dokonanych za pośrednictwem usługi PBSbank24 nie pobiera się opłat 8. Obsługa rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub zaliczek na podatek dochodowy z 0,2% minimum 10 zł, maksymalnie tytułu wpływu na rachunek renty/emerytury zagranicznej 100 zł * 9. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG DZ) 10 zł 10. I. Wyciągi - za sporządzenie wyciągu rozszerzonego: dla klientów, którzy nie posiadają usługi PBSbank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą elektroniczną) 6) po każdej operacji/za okres 1 dnia (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 7) za okres 1 miesiąca (dostępny za pośrednictwem usługi PBSbank24) 8) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień II. Wyciągi za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu każdego dokumentu 11. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunków bankowych dłużnika od przekazywanej zajętej kwoty (dotyczy każdej operacji) 12. Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 10 zł 13. Realizacja dyspozycji wypłaty środków z tytułu spadkobrania UWAGA: *Opłata pobierana jest w przypadku gdy saldo rachunku wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku pobrania niniejszej prowizji Bank nie pobiera opłaty za realizację przelewu. 14. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem, wysokością salda na rachunku 15. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku (o ile umowa nie stanowi inaczej) 0,5 % min 10 zł 0,3% kwoty spadkobrania, nie mniej niż 20 zł od każdego spadkobiercy* 10 zł (miesięcznie) 16. Za wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty zadłużenia na rachunku 10 zł 17. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 10 zł do 300 zł Usługa,,PBSbank Za zawarcie umowy dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej 19. Za usługę PBSbank24 przy wykorzystaniu dowolnej metody autoryzacji

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK ŻÓŁTE KONTO Metoda autoryzacji tokenem sprzętowym możliwa jest jedynie dla klientów, którzy zawarli umowę dostępu do Usługi PBSbank24 do dnia r. 20. Opłaty jednorazowe: 1) za wydanie pierwszemu użytkownikowi tokena programowego 2) za wydanie metody autoryzacji za pomocą SMS 3) za wydanie metody autoryzacji za pomocą Hasła maskowanego 4) za nie zwrócenie tokenów sprzętowych w przypadku rozwiązania umowy dostępu do usługi PBSbank Przelewy 22. Przelewy BlueCash 1) do kwoty 5 000,00 zł 2) powyżej 5 000,00 zł do kwoty ,00 zł * Od dnia r. usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 200 zł (za każdy token) (za każdy przelew)* 10 zł (za każdy przelew)* 23. Przelewy Express Elixir UWAGA! w systemie Express Elixir nie można realizować przelewów na rachunek ZUS oraz organów podatkowych (Urzędów Skarbowych) maksymalna kwota przelewu ,00 zł (za każdy przelew) usługa niedostępna dla klientów, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym. 23. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł PBS-SMS 24. Za udostępnienie PBS-SMS 25. Opłata za funkcje aktywne, pasywne opłaty pobierane z dołu za faktyczną ilość przesłanych SMS-ów. Koszt SMS-a 0, Za zmianę warunków umowy 27. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KIOSK-PBS 28. Za udostępnienie Kiosk-PBS 29. Opłata za Kiosk-PBS Bez opłat 30. Za zmianę warunków umowy 31. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł TELE-PBS 32. Za udostępnienie Tele-PBS 33. Opłata za Tele-PBS 34. Za zmianę warunków umowy 35. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 20 zł do zł KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON PBS JUNIOR WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 36. Wydanie nowej karty Bez opłat 37. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 10,00 zł 38. Wznowienie karty Bez opłat 39. Wydanie duplikatu karty: z przyczyn nie zależnych od klienta z winy klienta VISA ELECTRON PBS JUNIOR 0,00 zł 10,00 zł 40. Wydanie nowej karty na wniosek Klienta przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej Wydanie karty zastępczej za granicą 800,00 zł 42. Opłata za kartę: * opłata pobierana jest za każdy pełny miesiąc posiadania rachunku; ** opłata pobierana jest po 15-tym dniu każdego miesiąca w ciągu następnych dwóch dni roboczych, 1,00 zł/miesiąc*/** 43. Wypłata gotówki w bankomatach Banku, bankomatach Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz w Bez opłat bankomatach Krakowskiego Banku Spółdzielczego 44. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 1,50% min 1,50 zł 45. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 9 zł 46. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 1,50% min 1,50 zł 47. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2% min. 9 zł

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z dnia r. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK ŻÓŁTE KONTO 48. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju (usługa cash back ) 49. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 50. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 51. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczane od wartości transakcji po 2,8 % przewalutowaniu na PLN) 52. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku 53. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 2 zł 54. Rozpatrzenie reklamacji 55. Zastrzeżenie karty 56. Sprawdzenie dostępnego salda i limitu transakcyjnego w bankomacie Banku 57. Sprawdzenie dostępnego salda i/lub limitu transakcyjnego w bankomacie BZ WBK (w zależności od 2 zł bankomatu) 58. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres: 1) do 12 miesięcy, 2) dłuższy niż 12 miesięcy 20 zł 59. Mini wyciąg generowany w bankomacie Banku 1 zł 60. Mini wyciąg generowany w bankomatach BZ WBK 2 zł 61. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego karty 62. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 4 zł 63. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 500 zł 64. Włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowej

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu PBS Nr 258/2016 z r. ZAŁĄCZNIK NR 5A DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-CELOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Posiadanie rachunku 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1) w dowolnej kwocie, awizowane pisemnie lub za pośrednictwem usługi PBSBank24 do godz. 10:00 na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, 2) w trybie natychmiastowej wypłaty gotówki (tj. nieawizowane w sposób opisany w pkt 1): a) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie nie przekraczającej ,00 zł w Oddziałach lub ,00 zł w Punktach Obsługi Klienta b) dokonywane w ciągu jednego dnia w łącznej kwocie przekraczającej zł w Oddziałach lub zł w Punktach Obsługi Klienta 3) wypłaty awizowane nieodebrane w wyznaczonym terminie. UWAGA: * prowizję pobiera się z rachunku następnego dnia po wyznaczonym przez Posiadacza rachunku terminie odbioru gotówki. 4. Udostępnienie usługi bankowości biometrycznej 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG DZ) 10 zł 6. I. Wyciągi za sporządzenie wyciągu o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda: 1) po każdej operacji /za okres 1 dnia (odbierane przez Klienta osobiście) 2) po każdej operacji/za okres 1 dnia (wysyłane drogą pocztową) 3) raz w miesiącu/za okres 1 miesiąca (odbierane przez klienta osobiście) 4) raz w miesiącu/ za okres 1 miesiąca (wysyłane drogą pocztową) - za wszystkie operacje 5) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień II. Wyciągi za dołączenie dokumentu źródłowego do wyciągu 7. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunków bankowych Posiadacza od przekazywanej zajętej kwoty (dotyczy każdej operacji). 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: 1) do poszczególnych rachunków 2) do wszystkich rachunków (do modulo) 9. Realizacja dyspozycji wypłaty środków z tytułu spadkobrania UWAGA: *Prowizja pobierana jest w przypadku gdy saldo rachunku wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku pobrania niniejszej prowizji Bank nie pobiera opłaty za realizację przelewu. 10. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem lub wysokością salda na rachunku 0,4 % od całej kwoty 0,4 % od całej kwoty* 0,5 % min 10 zł 1/za każdy rachunek 30 zł (jednorazowo) 0,3%kwoty spadkobrania, nie mniej niż 20 zł od każdego spadkobiercy* 11. Za wysłanie Klientowi komunikatu informacyjnego o błędnym numerze NRB (od transakcji) 12. Za wysłane upomnienie lub wezwanie do zapłaty zadłużenia na rachunku 10 zł 13. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku (o ile umowa nie stanowi 10 zł (miesięcznie) inaczej) 14. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie od 10 zł do 300 zł

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) PRZEJRZYSTE KONTO LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku 2. Przeniesienie rachunku ROR dla klienta indywidualnego 3. Zmiana rachunku/pakietu na pakiet TĘCZOWE KONTO 4. Posiadanie rachunku: (miesięcznie)*/**/***

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNYCH JEDNOSTEK

RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNYCH JEDNOSTEK Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PBS Nr 227/2016 z 26.10.2016 r ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RACHUNKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH POSIADACZY AGRO KONTO

RACHUNKI DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH POSIADACZY AGRO KONTO LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1) bieżącego, 2) pomocniczego, 3) wyodrębnionych środków pieniężnych (funduszy celowych). 4) lokaty terminowej 2. Posiadanie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 CZERWCA 2017 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 9 CZERWCA 2017 R. Sanok, czerwiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 R. Sanok,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo