do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax ( ) tel./fax ( ) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienia wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. Do końca 2008r. zostaną wydane jeszcze dwa KOMENTARZE: we wrześniu i grudniu. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytań i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje się również AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od stycznia 2008r. są organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegółowy program szkolenia oraz terminy szkoleń są podane na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Wydawnictwo pokrywa koszty wysyłki zamówionych książek. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - czerwiec Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń JAKRO

5 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str Do kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom, jeśli wykonał zlecenie wcześniej, niż określała zawarta umowa? Czy koszt dowozu pracowników do pracy przez przewoźnika, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Kiedy występuje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy? Jakiemu ubezpieczeniu podlega pracownik, zatrudniony w Polsce, przez pracodawcę z UE? W jaki sposób należy rozliczyć składki za pracownika, który w jednym miesiącu był zatrudniony na różne etaty? Czy pracodawca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotną matkę pracownicy? Czy pracodawca może zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym? Czy po otrzymaniu orzeczenie o separacji z mężem, który posiada status bezrobotnego, pracownica powinna wystąpić o jego wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny? Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą może opłacać składki w KRUS? Jakie są zasady rozliczania składkowo-podatkowego osoby współpracującej, zatrudnionej na umowę o pracę? Czy w okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu wychowawczego, wypłacane dodatki mieszkaniowy i wiejski są zwolnione z oskładkowania? Jak ustalić stopę procentową składki wypadkowej, obowiązującą w nowym roku składkowym? Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS za pracownicę, która bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, korzysta z urlopu wychowawczego? Na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń osoby pobierającej zasiłek macierzyński oraz przebywającej na wrlopie wychowawczym? Jak naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy za syna, będącego osobą współpracującą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę? Kto powinien wystawić legitymację rodzinną dla członków rodziny ubezpieczonego? Jakie dokumenty musi złożyć w ZUS przedsiębiorca, który chorował przez część miesiąca? Kto zgłasza do ubezpieczeń w ZUS pracownika tymczasowego? Jak ustalić wysokość ryczałtu samochodowego zwolnionego ze składek, przysługującego za miesiąc, w którym pracownik chorował? Kiedy zleceniobiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu jednocześnie prowadzonej działalności gospodarczej? Przez jaki okres pracodawca ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA? Jak rozliczyć składki za osobę, którą firma zatrudnia równocześnie na dwie umowy zlecenia? Czy w deklaracji ZUS DRA, wpisuje się liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat? Jakie składki należy opłacać za pracownicę, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego? Czy zleceniobiorcę, który podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, można zgłosić do ubezpieczenia wypadkowego? W jaki sposób można uzyskać podpis elektroniczny, którego ZUS będzie wymagał od 21 lipca 2008r.? Czy dofinansowanie zagranicznych wczasów z zfśs jest wolne od składek na ubezpieczenia społeczne?... 23

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - czerwiec Czy pracownikowi należy wystawić legitymację ubezpieczeniową, a następnie potwierdzać w niej podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy druga rata świadczenia urlopowego jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne? Czy w okresie niezdolności do pracy, osoba prowadząca działalność gospodarczą, może podpisywać dokumenty związane z działalnością firmy? Jak należało ustalać liczbę ubezpieczonych do wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od kwietnia 2008r.? Czy zmiana rodzaju przeważającej działalności firmy, ma wpływ na zmianę stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe? Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikom za niedostarczanie wody do picia, jest zwolniony od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne? Czy wspólnicy spółki cywilnej płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w tej samej wysokości, co spółka? Czy czesne za studia podyplomowe nauczyciela i koszt jego podróży na zajęcia, są oskładkowane i opodatkowane, jeśli szkoła nie skierowała go na naukę? W jaki sposób należało rozliczyć składki od wypłaconej nagrody rocznej, po rozwiązaniu umowy o pracę? Czy dokonywanie zwrotu należności z tytułu podróży oraz kosztów wynajmu mieszkania i leczenia wykonawcy umowy o dzieło, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy od wartości karnetów wręczonych pracownicom z okazji Dnia Kobiet, należało naliczać składki na ubezpieczenia społeczne? Czy można zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy, który chorował, ale otrzymał pełne wynagrodzenie? Czy podejmując w ramach działalności pracę na rzecz byłego pracodawcy, zostanie utracone prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne? Jak zmienić w programie Płatnik składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Jakie dokumenty należy składać za pracownicę, która pobiera zasiłek macierzyński? Czy od wypłacanego członkowi rady nadzorczej zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia, należy naliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Czy od wynagrodzenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia, trzeba naliczyć składki na Fundusz Pracy? Jakie składki należy opłacić za zleceniobiorcę, który pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę? Do kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom, jeśli wykonał zlecenie wcześniej, niż określała zawarta umowa? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba wykonująca umowę zlecenia, podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, od dnia oznaczonego w umowie zlecenia, jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Obowiązek ubezpieczeń w ZUS, osoby wykonującej zlecenie, nie jest uzależniony od faktycznego okresu wykonywania zlecenia, lecz od okresu, na który umowa została zawarta. Jeżeli zleceniobiorca wcześniej wykonał umowę zlecenia przed dniem ustalonym w umowie, wówczas zleceniodawca może rozwiązać umowę i od następnego dnia dokonać wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń. Jeśli tego nie uczynił, to wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko ubezpieczenia zdrowotnego, należy dokonać od następnego dnia po dniu określonym w umowie zlecenia, jako data zakończenia wykonywania zlecenia.

7 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik pobrał zasiłek chorobowy, który mu się nie należał? Jak należy ustalić okres przysługującego zasiłku opiekuńczego? W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia? Komu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego? W jakiej wysokości należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nagrodę roczną, jeżeli w ubiegłym roku pracownik był zatrudniony na 1/4 etatu, a później na 1/2 etatu? 2.6. Ile dni zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy zatrudnionej na 1 / 2 etatu? Jakie są zasady obliczania zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy? Czy pracownik powinien wnioskować o zasiłek z tytułu opieki nad chorą żoną, czy nad zdrowym dzieckiem w okresie choroby żony, po urodzeniu dziecka? Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który został zatrudniony po miesięcznej przerwie? Czy nowe zwolnienie lekarskie po zakwestionowaniu zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS, daje podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego? Na jakiej podstawie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w związku z chorobą zawodową? Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć premię z funduszu dyrektora? Jakie są zasady postępowania w razie wypłaty wynagrodzenia chorobowego, uznanego później za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego? Jaka jest najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego? Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, należy uzupełniać dodatek za pracę w nocy? Czy można uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nagrodę roczną, jeżeli w przepisach regulujących jej wypłatę, nie umieszczono zapisu dotyczącego zmniejszania jej za okresy absencji chorobowej? Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego za poszczególne miesiące może się różnić? Jak należy ustalić prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania? Czy pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia po powrocie do pracy po skróceniu urlopu wychowawczego? Czy dodatek stażowy należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Jakie zapisy w przepisach o wynagradzaniu uprawniają do wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Czy po zmianie regulaminu wynagradzania, należy przeliczyć podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Do jakich świadczeń ma prawo pracownik, jeżeli w drugim zakładzie pracy uległ wypadkowi przy pracy? Czy lekarz leczący może odmówić chorującej pracownicy wydania zaświadczenia ZUS ZLA na dwa tygodnie przed porodem? Jak uzupełnić nagrodę, jeżeli regulamin przyznawania nagród przewiduje, że nagroda ulega zmniejszeniu o 50 % w przypadku pobierania zasiłków przez okres do 15 dni, a w przypadku pobierania zasiłku za więcej niż 15 dni w miesiącu, nagroda nie przysługuje?... 50

8 JAKRO 36 KOMENTARZ - czerwiec Czy wynagrodzenie za styczeń 2008r. należało wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik został zatrudniony 2 stycznia br.? Czy ZUS może przejąć wypłatę zasiłków od pracodawcy? Kiedy podwyżka wynagrodzenia nie ma wpływu na wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Czy pracownica, która w trakcie urlopu wychowawczego podjęła dodatkowe zatrudnienie w innym zakładzie pracy, otrzyma dwa zasiłki macierzyńskie? Jakie są zasady wliczania premii do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych? Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem w pracy, czy zasiłek z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli spowodował taki wypadek w wyniku rażącego niedbalstwa? Czy z działalności gospodarczej przysługuje zasiłek opiekuńczy na chorą matkę? W jaki sposób należy waloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego? Jak należy wliczać do podstawy wymiaru świadczeń za okres choroby nagrodę roczną oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy wypłatę zasiłku z tytułu wypadku przy pracy należy pomniejszyć, jeżeli zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po upływie 7 dni od daty jego wystawienia? Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nauczycieli szkół samorządowych, należy wliczać dodatek wiejski? Kiedy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, należy wliczać wynagrodzenie z umowy zlecenia? Czy okres zarejestrowania osoby bezrobotnej, wlicza się do okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu choroby? Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem konkubenta? Czy każdemu ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Jak należy rozliczać zasiłek macierzyński wypłacany przez zakład, w którym pracownica jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę? Czy członkowie rodziny mają prawo do jednorazowego odszkodowania, jeżeli śmierć pracownika nie nastąpiła zaraz po wypadku, ale była jego konsekwencją? Czy zleceniobiorca ma prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy wykonywaniu powierzonej mu pracy? Czy do okresu niezdolności do pracy, po którym można pracownika zwolnić bez wypowiedzenia, zaliczamy weekendy, na które pracownik nie otrzymał zwolnienia lekarskiego? Czy z powodu pogorszenia się stanu zdrowie na skutek wypadku w pracy, można wystąpić o zwiększenie jednorazowego odszkodowania? Czy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli on sam przyczynił się do tego wypadku? W jakim okresie po zaistnieniu wypadku przy pracy, można starać się o jednorazowe odszkodowanie? Czy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze z pracy do domu? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Kiedy w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, uwzględnia się roczne składniki wynagrodzenia? W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, otrzymującemu wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia? Czy po wypłaceniu premii rocznej, należy przeliczyć podstawę wymiaru?... 63

9 JAKRO 72 KOMENTARZ - czerwiec ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Jakie są zasady wypowiadania umów o pracę, zawartych na czas określony? Czy można zatrudnić pracownika od 1 maja? Czy pracownikom zatrudnionym przy pracy biurowej, należy wydać odzież roboczą? Czy zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej, uniemożliwia pracodawcy wypowiedzenie mu umowy o pracę? Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca ma prawo jednostronnie zwolnić pracownika z wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Czy można rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny z pracownikiem, który nie zgłasza się do pracy po okresie niezdolności do pracy? Jakie są zasady udzielania pracownikom kar porządkowych? Czy pracodawca powinien przechowywać karty wynagrodzeń w aktach osobowych pracownika? Jakie są zasady prowadzenia akt osobowych pracowników? W której części świadectwa pracy wykazuje się okresy pobierania zasiłku opiekuńczego? Czy pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową za niekorzystanie z dodatkowej przerwy? Jakie instytucje należy zawiadomić o zatrudnieniu pracowników przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą? Czy można podjąć zatrudnienie na podstawie bezpłatnej umowy zlecenia? Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik cofa zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Jakie obowiązki informacyjne względem organów zewnętrznych o zatrudnieniu pracownika, ma osoba podejmująca działalność gospodarczą? Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który jest wulgarny i arogancki wobec współpracowników? Jakie są zasady rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron? Czy do regulaminu pracy można wprowadzić obowiązek poddania się badaniom stwierdzającym stan trzeźwości pracowników? W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego? Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który spóźnił się z usprawiedliwieniem swojej nieobecności w pracy? Jaka obowiązuje częstotliwość przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych, jeśli u pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników? Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy skradzione pracownikowi na terenie firmy? Czy pracownik może wystąpić do pracodawcy o odszkodowanie z powodu kradzieży jego samochodu z parkingu firmowego? Czy okres służby wojskowej zawsze podlega wliczeniu do stażu pracy? Kiedy nie trzeba informować pracowników o możliwości utworzenia rady pracowników? Czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w dniu dla niego wolnym od pracy? Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę po okresie absencji chorobowej trwającej 182 dni, jeśli lekarz kieruje chorego pracownika na rentę, a nie na świadczenie rehabilitacyjne? Jakiego rodzaju przyczyny uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony? Jakie obowiązki mają pracodawcy w 2008r. w zakresie powoływania i funkcjonowania rad pracowników? Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony, zawartą na okres poniżej 6 miesięcy? W jaki sposób należy liczyć zatrudnionych pracowników, aby sprawdzić, czy w zakładzie może powstać rada pracowników, jeśli w firmie występuje zmienny stan zatrudnienia?... 95

10 JAKRO 96 KOMENTARZ - czerwiec WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str W jaki sposób należy rozliczać się z pracownikiem podróżującym służbowo po kraju? W jaki sposób oblicza się wynagrodzenia za miesiąc, w którym rozwiązano umowę o pracę? W jaki sposób nalicza się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Czy kierowcy ciężarówki należy wypłacać ryczałty za noclegi na parkingach, jeżeli kabina jego samochodu jest przystosowana do spania? W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracownika za okres zwolnienia od pracy płatne przez pracodawcę? Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca może wyrazić zgodę, aby pracownik odbył podróż służbową samochodem pożyczonym? W jaki sposób dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia za pracę różnych należności? Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, również przysługuje dofinansowanie do wypoczynku? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za okres 1-dniowego zwolnienia od pracy pracownika, z powodu śmierci jego członka rodziny? Czy powołanemu do wojska pracownikowi tymczasowemu, przysługuje odprawa? Czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, należy wliczać do okresu wpływającego na prawo i wysokość nagrody jubileuszowej? Czy pracownik zatrudniony w dwóch różnych miejscowościach, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla wieloetatowców? Czy pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu umiarkowanym, który ma pozwolenie na pracę w godzinach nadliczbowych, należy się rekompensata za pracę powyżej 7 godzin dziennie? W jakich przypadkach pracownik może mieć prawo do nagrody rocznej, jeżeli pracował krócej niż połowę ubiegłego roku? Od kiedy płatnik ma obowiązek zacząć stosować miesięczną kwotę wolną, jeżeli pracownik złożył PIT-2 w trakcie roku? Kiedy należy wystawić dwa PIT-11 dla jednej osoby, w tym samym roku kalendarzowym? Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do okresu uprawniającego do dodatku stażowego? Czy w przypadku przywrócenia do pracy, pracownik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej mu odprawy? Jakie dokumenty płacowe, pracodawca musi udostępnić na żądanie pracownika? Kto musi uwzględnić w PIT zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, wypłacane przez ZUS? Czy pracownikowi, który po rozwiązaniu stosunku pracy udowodnił dłuższy staż urlopowy, należy skorygować wypłacony wcześniej ekwiwalent pieniężny? Czy pracodawca musi uwzględnić podwyższone koszty uzyskania przychodów po rozwiązaniu umowy o pracę? W jakich przypadkach pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy? W jaki sposób należy dokonywać potrąceń z należnych pracownikom świadczeń za czas niezdolności do pracy? Czy prowizję za zakup bonów towarowych, można pokryć ze środków funduszu socjalnego?

11 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str Czy niewykorzystanego urlopu na żądanie, należało udzielić do 31 marca danego roku? W jaki sposób należy potraktować nieobecność pracownika w pracy z powodu badań lekarskich, przeprowadzanych przed powołaniem do wojska? Jak należy ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, który przez kilka dni był niezdolny do pracy z powodu choroby, jeżeli obowiązująca go organizacja czasu pracy, przewiduje świadczenie pracy w różnych dniach tygodnia? W jaki sposób należy wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym? Czy istnieją ograniczenia w zakresie częstotliwości zlecania dyżurów pracownikom? W jaki sposób i do kiedy należy zrównoważyć pracownikowi odpoczynek dobowy, jeśli wskutek awarii w jednym dniu, odpoczywał on tylko 9, a nie 11 godzin? Czy pracownikowi niepełnosprawnemu, który dostarczył pracodawcy zaświadczenie o niepełnosprawności po 2 latach od jego otrzymania, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy prowadzić ewidencję czasu pracy w zakresie ewidencjonowania okresów niezdolności do pracy oraz urlopów wypoczynkowych, jeżeli pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym? Czy pracodawca może zarządzić wykonywanie pracy w niedzielę i święto? Czy podejmujący pierwszą pracę pracownik, zatrudniony przez 29 dni lutego, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego? Jak należy ustalić uprawnienia urlopowe pracownika w pierwszym roku zatrudnienia? Jakie są zasady przestrzegania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi legitymującemu się 10-letnim stażem pracy, zatrudnionemu na 1/2 etatu na trzymiesięczny okres próbny, na przełomie miesięcy kalendarzowych? Czy pracownicy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy, świadczą pracę w nadgodzinach, jeśli ją podejmują w tej samej dobie pracowniczej, mimo nieprzekroczenia wymiaru dobowego? Jak należy udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi powołanemu do wojska? Jak należy ustalić czas pracy pracownika niepełnosprawnego, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób można dokonać zamiany, aby pracownicy po Bożym Ciele, mieli także wolne w piątek, jeżeli praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku? Jak należy rekompensować pracownikowi dyżur pełniony w dniu wolnym, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? Ile lat z tytułu nauki należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi, który uzyskał tytuł inżyniera? Jak należy liczyć dobę w krajowej podróży służbowej dla celów ustalenia diety z tego tytułu? Czy pracodawca musi godzić się na dodatkowe przerwy pracowników palących papierosy? Czy pracownikowi, posiadającemu orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w razie rozwiązania stosunku pracy, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy? Czy pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 4, mogą pełnić dyżury pracownicze? Jak należy oddać dzień wolny za święto 3 maja br. pracownikowi, który pracuje na 1/4 etatu po 5 godzin w poniedziałki i wtorki? Jak należy rozliczać delegacje osoby zatrudnionej na stanowisku pracy, z którym wiąże się sporadyczny obowiązek prowadzenia pojazdu służbowego? Jak należało rozliczać czas pracy w maju 2008r.?

12 JAKRO 116 KOMENTARZ - czerwiec Czy majowe święta powodują obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy? Czy za godziny nadliczbowe przysługuje rekompensata, jeżeli z powodu przestoju, pracownicy nie wypracowali obowiązującego ich wymiaru godzin? Jak prawidłowo udzielać zwolnień od pracy pracownikom innych wyznań niż rzymskokatolickie z tytułu świąt religijnych? Jakie okresy podróży służbowej należy zaliczyć do czasu pracy? Czy placówka handlowa zatrudniająca 5 pracowników, może nakazać im pracę 11 maja br.? Czy dojazdy pracowników nadzoru do miejscowości, w których znajdują się realizowane budowy, należy wliczać do czasu pracy? Czy czas dojazdu pracownika do pracy może być wliczany do jego czasu pracy? Czy pracownikom, których zwolnienie lekarskie będzie obejmowało 3 maja br., również trzeba udzielić innego dnia wolnego? Czy niewykorzystanego urlopu na żądanie, należało udzielić do 31 marca danego roku? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nałożony na pracodawcę obowiązek udzielenia zaległego urlopu do 31 marca następnego roku, nie dotyczy urlopu na żądanie. Ustawodawcy chodziło przy takim sformułowaniu o to, że niewykorzystanego urlopu na żądanie nie można udzielić do końca kwartału następnego roku, ponieważ niewykorzystany w danym roku urlop na żądanie w następnym roku, jest już zwykłym urlopem zaległym, a nie urlopem na żądanie. Urlop na żądanie niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym przysługiwał, przechodzi na rok następny, ale już jako zwykły urlop wypoczynkowy a o tym, że urlop na żądanie jest traktowany w następnym roku kalendarzowym jak zwykły urlop, decyduje to, że wymiar urlopu na żądanie może przysługiwać w wymiarze nieprzekraczającym 4 dni w danym roku kalendarzowym. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy pracownik w danym roku pracuje u kilku pracodawców, wówczas również przepisy wyraźnie określają, że pracownik nie może mieć więcej urlopu na żądanie niż 4 dni w roku. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, w tym również urlopu na żądanie, z początkiem danego roku co oznacza, że gdyby urlop na żądanie, jako taki urlop, przechodził na kolejny rok, to pracownik miałby go więcej niż 4 dni w roku W jaki sposób należy potraktować nieobecność pracownika w pracy z powodu badań lekarskich, przeprowadzanych przed powołaniem do wojska? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik, który otrzymał wezwanie w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP bez względu na to, czy dotyczy ono poboru czy stawiennictwa na badania lekarskie, jest zobowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie w miejscu i terminie w nim wskazanym. Pracodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do zwolnienia od pracy wezwanego pracownika na czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem takiego wezwania i nie może na ten czas nakazać pracownikowi wzięcia urlopu wypoczynkowego. Za czas zwolnienia od pracy w związku z badaniami lekarskimi przed powołaniem do wojska, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że prawo to wynika z przepisów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu wynagradzania. W razie braku takiej regulacji, pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie, określające wysokość

13 Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych i wydawniczych JAKRO

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są:

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: REGULAMIN Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: - ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo