do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax ( ) tel./fax ( ) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienia wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. Do końca 2008r. zostaną wydane jeszcze dwa KOMENTARZE: we wrześniu i grudniu. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytań i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje się również AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od stycznia 2008r. są organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegółowy program szkolenia oraz terminy szkoleń są podane na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Wydawnictwo pokrywa koszty wysyłki zamówionych książek. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - czerwiec Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń JAKRO

5 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str Do kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom, jeśli wykonał zlecenie wcześniej, niż określała zawarta umowa? Czy koszt dowozu pracowników do pracy przez przewoźnika, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Kiedy występuje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy? Jakiemu ubezpieczeniu podlega pracownik, zatrudniony w Polsce, przez pracodawcę z UE? W jaki sposób należy rozliczyć składki za pracownika, który w jednym miesiącu był zatrudniony na różne etaty? Czy pracodawca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotną matkę pracownicy? Czy pracodawca może zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym? Czy po otrzymaniu orzeczenie o separacji z mężem, który posiada status bezrobotnego, pracownica powinna wystąpić o jego wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny? Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą może opłacać składki w KRUS? Jakie są zasady rozliczania składkowo-podatkowego osoby współpracującej, zatrudnionej na umowę o pracę? Czy w okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu wychowawczego, wypłacane dodatki mieszkaniowy i wiejski są zwolnione z oskładkowania? Jak ustalić stopę procentową składki wypadkowej, obowiązującą w nowym roku składkowym? Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS za pracownicę, która bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, korzysta z urlopu wychowawczego? Na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń osoby pobierającej zasiłek macierzyński oraz przebywającej na wrlopie wychowawczym? Jak naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy za syna, będącego osobą współpracującą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę? Kto powinien wystawić legitymację rodzinną dla członków rodziny ubezpieczonego? Jakie dokumenty musi złożyć w ZUS przedsiębiorca, który chorował przez część miesiąca? Kto zgłasza do ubezpieczeń w ZUS pracownika tymczasowego? Jak ustalić wysokość ryczałtu samochodowego zwolnionego ze składek, przysługującego za miesiąc, w którym pracownik chorował? Kiedy zleceniobiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu jednocześnie prowadzonej działalności gospodarczej? Przez jaki okres pracodawca ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA? Jak rozliczyć składki za osobę, którą firma zatrudnia równocześnie na dwie umowy zlecenia? Czy w deklaracji ZUS DRA, wpisuje się liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat? Jakie składki należy opłacać za pracownicę, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego? Czy zleceniobiorcę, który podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, można zgłosić do ubezpieczenia wypadkowego? W jaki sposób można uzyskać podpis elektroniczny, którego ZUS będzie wymagał od 21 lipca 2008r.? Czy dofinansowanie zagranicznych wczasów z zfśs jest wolne od składek na ubezpieczenia społeczne?... 23

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - czerwiec Czy pracownikowi należy wystawić legitymację ubezpieczeniową, a następnie potwierdzać w niej podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy druga rata świadczenia urlopowego jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne? Czy w okresie niezdolności do pracy, osoba prowadząca działalność gospodarczą, może podpisywać dokumenty związane z działalnością firmy? Jak należało ustalać liczbę ubezpieczonych do wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od kwietnia 2008r.? Czy zmiana rodzaju przeważającej działalności firmy, ma wpływ na zmianę stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe? Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikom za niedostarczanie wody do picia, jest zwolniony od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne? Czy wspólnicy spółki cywilnej płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w tej samej wysokości, co spółka? Czy czesne za studia podyplomowe nauczyciela i koszt jego podróży na zajęcia, są oskładkowane i opodatkowane, jeśli szkoła nie skierowała go na naukę? W jaki sposób należało rozliczyć składki od wypłaconej nagrody rocznej, po rozwiązaniu umowy o pracę? Czy dokonywanie zwrotu należności z tytułu podróży oraz kosztów wynajmu mieszkania i leczenia wykonawcy umowy o dzieło, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy od wartości karnetów wręczonych pracownicom z okazji Dnia Kobiet, należało naliczać składki na ubezpieczenia społeczne? Czy można zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy, który chorował, ale otrzymał pełne wynagrodzenie? Czy podejmując w ramach działalności pracę na rzecz byłego pracodawcy, zostanie utracone prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne? Jak zmienić w programie Płatnik składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Jakie dokumenty należy składać za pracownicę, która pobiera zasiłek macierzyński? Czy od wypłacanego członkowi rady nadzorczej zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia, należy naliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Czy od wynagrodzenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia, trzeba naliczyć składki na Fundusz Pracy? Jakie składki należy opłacić za zleceniobiorcę, który pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę? Do kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom, jeśli wykonał zlecenie wcześniej, niż określała zawarta umowa? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba wykonująca umowę zlecenia, podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, od dnia oznaczonego w umowie zlecenia, jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Obowiązek ubezpieczeń w ZUS, osoby wykonującej zlecenie, nie jest uzależniony od faktycznego okresu wykonywania zlecenia, lecz od okresu, na który umowa została zawarta. Jeżeli zleceniobiorca wcześniej wykonał umowę zlecenia przed dniem ustalonym w umowie, wówczas zleceniodawca może rozwiązać umowę i od następnego dnia dokonać wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń. Jeśli tego nie uczynił, to wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko ubezpieczenia zdrowotnego, należy dokonać od następnego dnia po dniu określonym w umowie zlecenia, jako data zakończenia wykonywania zlecenia.

7 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik pobrał zasiłek chorobowy, który mu się nie należał? Jak należy ustalić okres przysługującego zasiłku opiekuńczego? W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia? Komu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego? W jakiej wysokości należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nagrodę roczną, jeżeli w ubiegłym roku pracownik był zatrudniony na 1/4 etatu, a później na 1/2 etatu? 2.6. Ile dni zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy zatrudnionej na 1 / 2 etatu? Jakie są zasady obliczania zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy? Czy pracownik powinien wnioskować o zasiłek z tytułu opieki nad chorą żoną, czy nad zdrowym dzieckiem w okresie choroby żony, po urodzeniu dziecka? Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który został zatrudniony po miesięcznej przerwie? Czy nowe zwolnienie lekarskie po zakwestionowaniu zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS, daje podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego? Na jakiej podstawie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w związku z chorobą zawodową? Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć premię z funduszu dyrektora? Jakie są zasady postępowania w razie wypłaty wynagrodzenia chorobowego, uznanego później za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego? Jaka jest najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego? Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, należy uzupełniać dodatek za pracę w nocy? Czy można uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nagrodę roczną, jeżeli w przepisach regulujących jej wypłatę, nie umieszczono zapisu dotyczącego zmniejszania jej za okresy absencji chorobowej? Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego za poszczególne miesiące może się różnić? Jak należy ustalić prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania? Czy pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia po powrocie do pracy po skróceniu urlopu wychowawczego? Czy dodatek stażowy należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Jakie zapisy w przepisach o wynagradzaniu uprawniają do wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Czy po zmianie regulaminu wynagradzania, należy przeliczyć podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Do jakich świadczeń ma prawo pracownik, jeżeli w drugim zakładzie pracy uległ wypadkowi przy pracy? Czy lekarz leczący może odmówić chorującej pracownicy wydania zaświadczenia ZUS ZLA na dwa tygodnie przed porodem? Jak uzupełnić nagrodę, jeżeli regulamin przyznawania nagród przewiduje, że nagroda ulega zmniejszeniu o 50 % w przypadku pobierania zasiłków przez okres do 15 dni, a w przypadku pobierania zasiłku za więcej niż 15 dni w miesiącu, nagroda nie przysługuje?... 50

8 JAKRO 36 KOMENTARZ - czerwiec Czy wynagrodzenie za styczeń 2008r. należało wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik został zatrudniony 2 stycznia br.? Czy ZUS może przejąć wypłatę zasiłków od pracodawcy? Kiedy podwyżka wynagrodzenia nie ma wpływu na wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Czy pracownica, która w trakcie urlopu wychowawczego podjęła dodatkowe zatrudnienie w innym zakładzie pracy, otrzyma dwa zasiłki macierzyńskie? Jakie są zasady wliczania premii do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych? Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem w pracy, czy zasiłek z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli spowodował taki wypadek w wyniku rażącego niedbalstwa? Czy z działalności gospodarczej przysługuje zasiłek opiekuńczy na chorą matkę? W jaki sposób należy waloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego? Jak należy wliczać do podstawy wymiaru świadczeń za okres choroby nagrodę roczną oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy wypłatę zasiłku z tytułu wypadku przy pracy należy pomniejszyć, jeżeli zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po upływie 7 dni od daty jego wystawienia? Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nauczycieli szkół samorządowych, należy wliczać dodatek wiejski? Kiedy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, należy wliczać wynagrodzenie z umowy zlecenia? Czy okres zarejestrowania osoby bezrobotnej, wlicza się do okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu choroby? Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem konkubenta? Czy każdemu ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Jak należy rozliczać zasiłek macierzyński wypłacany przez zakład, w którym pracownica jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę? Czy członkowie rodziny mają prawo do jednorazowego odszkodowania, jeżeli śmierć pracownika nie nastąpiła zaraz po wypadku, ale była jego konsekwencją? Czy zleceniobiorca ma prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy wykonywaniu powierzonej mu pracy? Czy do okresu niezdolności do pracy, po którym można pracownika zwolnić bez wypowiedzenia, zaliczamy weekendy, na które pracownik nie otrzymał zwolnienia lekarskiego? Czy z powodu pogorszenia się stanu zdrowie na skutek wypadku w pracy, można wystąpić o zwiększenie jednorazowego odszkodowania? Czy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli on sam przyczynił się do tego wypadku? W jakim okresie po zaistnieniu wypadku przy pracy, można starać się o jednorazowe odszkodowanie? Czy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze z pracy do domu? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Kiedy w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, uwzględnia się roczne składniki wynagrodzenia? W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, otrzymującemu wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia? Czy po wypłaceniu premii rocznej, należy przeliczyć podstawę wymiaru?... 63

9 JAKRO 72 KOMENTARZ - czerwiec ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Jakie są zasady wypowiadania umów o pracę, zawartych na czas określony? Czy można zatrudnić pracownika od 1 maja? Czy pracownikom zatrudnionym przy pracy biurowej, należy wydać odzież roboczą? Czy zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej, uniemożliwia pracodawcy wypowiedzenie mu umowy o pracę? Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca ma prawo jednostronnie zwolnić pracownika z wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Czy można rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny z pracownikiem, który nie zgłasza się do pracy po okresie niezdolności do pracy? Jakie są zasady udzielania pracownikom kar porządkowych? Czy pracodawca powinien przechowywać karty wynagrodzeń w aktach osobowych pracownika? Jakie są zasady prowadzenia akt osobowych pracowników? W której części świadectwa pracy wykazuje się okresy pobierania zasiłku opiekuńczego? Czy pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową za niekorzystanie z dodatkowej przerwy? Jakie instytucje należy zawiadomić o zatrudnieniu pracowników przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą? Czy można podjąć zatrudnienie na podstawie bezpłatnej umowy zlecenia? Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik cofa zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Jakie obowiązki informacyjne względem organów zewnętrznych o zatrudnieniu pracownika, ma osoba podejmująca działalność gospodarczą? Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który jest wulgarny i arogancki wobec współpracowników? Jakie są zasady rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron? Czy do regulaminu pracy można wprowadzić obowiązek poddania się badaniom stwierdzającym stan trzeźwości pracowników? W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego? Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który spóźnił się z usprawiedliwieniem swojej nieobecności w pracy? Jaka obowiązuje częstotliwość przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych, jeśli u pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników? Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy skradzione pracownikowi na terenie firmy? Czy pracownik może wystąpić do pracodawcy o odszkodowanie z powodu kradzieży jego samochodu z parkingu firmowego? Czy okres służby wojskowej zawsze podlega wliczeniu do stażu pracy? Kiedy nie trzeba informować pracowników o możliwości utworzenia rady pracowników? Czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w dniu dla niego wolnym od pracy? Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę po okresie absencji chorobowej trwającej 182 dni, jeśli lekarz kieruje chorego pracownika na rentę, a nie na świadczenie rehabilitacyjne? Jakiego rodzaju przyczyny uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony? Jakie obowiązki mają pracodawcy w 2008r. w zakresie powoływania i funkcjonowania rad pracowników? Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony, zawartą na okres poniżej 6 miesięcy? W jaki sposób należy liczyć zatrudnionych pracowników, aby sprawdzić, czy w zakładzie może powstać rada pracowników, jeśli w firmie występuje zmienny stan zatrudnienia?... 95

10 JAKRO 96 KOMENTARZ - czerwiec WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str W jaki sposób należy rozliczać się z pracownikiem podróżującym służbowo po kraju? W jaki sposób oblicza się wynagrodzenia za miesiąc, w którym rozwiązano umowę o pracę? W jaki sposób nalicza się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Czy kierowcy ciężarówki należy wypłacać ryczałty za noclegi na parkingach, jeżeli kabina jego samochodu jest przystosowana do spania? W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracownika za okres zwolnienia od pracy płatne przez pracodawcę? Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca może wyrazić zgodę, aby pracownik odbył podróż służbową samochodem pożyczonym? W jaki sposób dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia za pracę różnych należności? Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, również przysługuje dofinansowanie do wypoczynku? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za okres 1-dniowego zwolnienia od pracy pracownika, z powodu śmierci jego członka rodziny? Czy powołanemu do wojska pracownikowi tymczasowemu, przysługuje odprawa? Czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, należy wliczać do okresu wpływającego na prawo i wysokość nagrody jubileuszowej? Czy pracownik zatrudniony w dwóch różnych miejscowościach, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla wieloetatowców? Czy pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu umiarkowanym, który ma pozwolenie na pracę w godzinach nadliczbowych, należy się rekompensata za pracę powyżej 7 godzin dziennie? W jakich przypadkach pracownik może mieć prawo do nagrody rocznej, jeżeli pracował krócej niż połowę ubiegłego roku? Od kiedy płatnik ma obowiązek zacząć stosować miesięczną kwotę wolną, jeżeli pracownik złożył PIT-2 w trakcie roku? Kiedy należy wystawić dwa PIT-11 dla jednej osoby, w tym samym roku kalendarzowym? Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do okresu uprawniającego do dodatku stażowego? Czy w przypadku przywrócenia do pracy, pracownik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej mu odprawy? Jakie dokumenty płacowe, pracodawca musi udostępnić na żądanie pracownika? Kto musi uwzględnić w PIT zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, wypłacane przez ZUS? Czy pracownikowi, który po rozwiązaniu stosunku pracy udowodnił dłuższy staż urlopowy, należy skorygować wypłacony wcześniej ekwiwalent pieniężny? Czy pracodawca musi uwzględnić podwyższone koszty uzyskania przychodów po rozwiązaniu umowy o pracę? W jakich przypadkach pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy? W jaki sposób należy dokonywać potrąceń z należnych pracownikom świadczeń za czas niezdolności do pracy? Czy prowizję za zakup bonów towarowych, można pokryć ze środków funduszu socjalnego?

11 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str Czy niewykorzystanego urlopu na żądanie, należało udzielić do 31 marca danego roku? W jaki sposób należy potraktować nieobecność pracownika w pracy z powodu badań lekarskich, przeprowadzanych przed powołaniem do wojska? Jak należy ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, który przez kilka dni był niezdolny do pracy z powodu choroby, jeżeli obowiązująca go organizacja czasu pracy, przewiduje świadczenie pracy w różnych dniach tygodnia? W jaki sposób należy wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym? Czy istnieją ograniczenia w zakresie częstotliwości zlecania dyżurów pracownikom? W jaki sposób i do kiedy należy zrównoważyć pracownikowi odpoczynek dobowy, jeśli wskutek awarii w jednym dniu, odpoczywał on tylko 9, a nie 11 godzin? Czy pracownikowi niepełnosprawnemu, który dostarczył pracodawcy zaświadczenie o niepełnosprawności po 2 latach od jego otrzymania, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy prowadzić ewidencję czasu pracy w zakresie ewidencjonowania okresów niezdolności do pracy oraz urlopów wypoczynkowych, jeżeli pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym? Czy pracodawca może zarządzić wykonywanie pracy w niedzielę i święto? Czy podejmujący pierwszą pracę pracownik, zatrudniony przez 29 dni lutego, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego? Jak należy ustalić uprawnienia urlopowe pracownika w pierwszym roku zatrudnienia? Jakie są zasady przestrzegania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi legitymującemu się 10-letnim stażem pracy, zatrudnionemu na 1/2 etatu na trzymiesięczny okres próbny, na przełomie miesięcy kalendarzowych? Czy pracownicy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy, świadczą pracę w nadgodzinach, jeśli ją podejmują w tej samej dobie pracowniczej, mimo nieprzekroczenia wymiaru dobowego? Jak należy udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi powołanemu do wojska? Jak należy ustalić czas pracy pracownika niepełnosprawnego, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób można dokonać zamiany, aby pracownicy po Bożym Ciele, mieli także wolne w piątek, jeżeli praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku? Jak należy rekompensować pracownikowi dyżur pełniony w dniu wolnym, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? Ile lat z tytułu nauki należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi, który uzyskał tytuł inżyniera? Jak należy liczyć dobę w krajowej podróży służbowej dla celów ustalenia diety z tego tytułu? Czy pracodawca musi godzić się na dodatkowe przerwy pracowników palących papierosy? Czy pracownikowi, posiadającemu orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w razie rozwiązania stosunku pracy, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy? Czy pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 4, mogą pełnić dyżury pracownicze? Jak należy oddać dzień wolny za święto 3 maja br. pracownikowi, który pracuje na 1/4 etatu po 5 godzin w poniedziałki i wtorki? Jak należy rozliczać delegacje osoby zatrudnionej na stanowisku pracy, z którym wiąże się sporadyczny obowiązek prowadzenia pojazdu służbowego? Jak należało rozliczać czas pracy w maju 2008r.?

12 JAKRO 116 KOMENTARZ - czerwiec Czy majowe święta powodują obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy? Czy za godziny nadliczbowe przysługuje rekompensata, jeżeli z powodu przestoju, pracownicy nie wypracowali obowiązującego ich wymiaru godzin? Jak prawidłowo udzielać zwolnień od pracy pracownikom innych wyznań niż rzymskokatolickie z tytułu świąt religijnych? Jakie okresy podróży służbowej należy zaliczyć do czasu pracy? Czy placówka handlowa zatrudniająca 5 pracowników, może nakazać im pracę 11 maja br.? Czy dojazdy pracowników nadzoru do miejscowości, w których znajdują się realizowane budowy, należy wliczać do czasu pracy? Czy czas dojazdu pracownika do pracy może być wliczany do jego czasu pracy? Czy pracownikom, których zwolnienie lekarskie będzie obejmowało 3 maja br., również trzeba udzielić innego dnia wolnego? Czy niewykorzystanego urlopu na żądanie, należało udzielić do 31 marca danego roku? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nałożony na pracodawcę obowiązek udzielenia zaległego urlopu do 31 marca następnego roku, nie dotyczy urlopu na żądanie. Ustawodawcy chodziło przy takim sformułowaniu o to, że niewykorzystanego urlopu na żądanie nie można udzielić do końca kwartału następnego roku, ponieważ niewykorzystany w danym roku urlop na żądanie w następnym roku, jest już zwykłym urlopem zaległym, a nie urlopem na żądanie. Urlop na żądanie niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym przysługiwał, przechodzi na rok następny, ale już jako zwykły urlop wypoczynkowy a o tym, że urlop na żądanie jest traktowany w następnym roku kalendarzowym jak zwykły urlop, decyduje to, że wymiar urlopu na żądanie może przysługiwać w wymiarze nieprzekraczającym 4 dni w danym roku kalendarzowym. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy pracownik w danym roku pracuje u kilku pracodawców, wówczas również przepisy wyraźnie określają, że pracownik nie może mieć więcej urlopu na żądanie niż 4 dni w roku. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, w tym również urlopu na żądanie, z początkiem danego roku co oznacza, że gdyby urlop na żądanie, jako taki urlop, przechodził na kolejny rok, to pracownik miałby go więcej niż 4 dni w roku W jaki sposób należy potraktować nieobecność pracownika w pracy z powodu badań lekarskich, przeprowadzanych przed powołaniem do wojska? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik, który otrzymał wezwanie w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP bez względu na to, czy dotyczy ono poboru czy stawiennictwa na badania lekarskie, jest zobowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie w miejscu i terminie w nim wskazanym. Pracodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do zwolnienia od pracy wezwanego pracownika na czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem takiego wezwania i nie może na ten czas nakazać pracownikowi wzięcia urlopu wypoczynkowego. Za czas zwolnienia od pracy w związku z badaniami lekarskimi przed powołaniem do wojska, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że prawo to wynika z przepisów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu wynagradzania. W razie braku takiej regulacji, pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie, określające wysokość

13 Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych i wydawniczych JAKRO

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Pracownicze prawo do wypoczynku nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu pracy. Zapewnia je już art. 66 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA WARSZAWA 2012 STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2012 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo