Angielski jest prosty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski jest prosty"

Transkrypt

1 Zaproszenie Warszawa, dnia 1 lutego 2012r. do składania ofert w postępowaniu wyboru ofert, nie będącym postępowaniem przetargowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarząd ACT Advanced Corporate Training sp. z o.o. oraz kierownictwo projektu Angielski jest prosty kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim [Projekt], dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VIII, działanie 8.1, zaprasza do składania ofert na usługi wynajęcie sali szkoleniowej w celu realizacji Projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. CPV: Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Formularz oferty 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcie sali szkoleniowej w ramach projektu Angielski jest prosty kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim, zwanego dalej projektem. 2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Planowany termin wynajmu sali to r. 3. Ilość jednostek lekcyjnych (45-minutowych) przewidzianych w projekcie: Ilość grup: 2, kaŝda grupa ma do zrealizowania 160 jednostek lekcyjnych (45-minutowych) 5. Ilość uczestników oraz prowadzących: w kaŝdej grupie 9 uczestników i 1 prowadzący 6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Wynajem 1 sali szkoleniowej dla 2 grup w godzinach od do oraz od do w następujących terminach: Pierwsza grupa - w poniedziałki i środy w marcu 2012: 5, 7, 12,14, 19, 21, 26, 28 w godz w kwietniu 2012: 2, 4, 16, 18, 23, 25 w godz w maju 2012: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 w godz w czerwcu 2012: 4, 11, 13, 18, 20, 25, 27 w godz w lipcu 2012: 30 w godz w sierpniu 2012: 1, 6, 8, 20, 22, 27, 29 w godz we wrześniu 2012: 3, 5, 10, 12,17, 24,26 w godz w październiku 2012: 1, 3, 8, 10, 15,17, 22, 24, 29 w godz w listopadzie 2012: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 w godz w grudniu 2012: 3, 5, 10, 12, 17 w godz w styczniu 2013: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 w godz w lutym 2013: 4, 6 w godz

3 Druga grupa - we wtorki i czwartki w kwietniu 2012: 3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 w godz w maju 2012: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 w godz w czerwcu 2012: 5, 12, 14, 19, 21, 26, 28 w godz w lipcu 2012: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 w godz we wrześniu 2012: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 w godz w październiku 2012: 2, 4, 9, 11, 23, 25, 30 w godz w listopadzie 2012: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 w godz w grudniu 2012: 4, 6, 11, 13, 18 w godz w styczniu 2013: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 w godz w lutym 2013: 5, 7, 12, 14 w godz w marcu 2013: 5, 7, 12, 14, 19, 21 w godz b. Sala musi być zlokalizowana w Śródmieściu Warszawy, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską c. Sala musi być w budynku z działającą recepcją w godzinach trwania kursów d. Sala musi mieć naturalne oświetlenie i otwierane okna lub klimatyzację e. Sala powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych (tzn. winda na piętro gdzie znajduje się sala, brak schodów i wąskich przejść, ew. inne rozwiązania). f. Sala musi być wyposaŝona we flipchart, mazaki oraz telewizor z moŝliwością podłączenia do niego laptopa lub ewentualnie rzutnik multimedialny i ekran g. Sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia h. Wykonawca jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sali szkoleniowej dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami POKL. 3 Zasady składania ofert 1. Oferty naleŝy składać zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania 2. Oferent powinien złoŝyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3. Ofertę naleŝy przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osoby upowaŝnione do reprezentowania oferenta na adres mailowy: lub dostarczyć oryginał do siedziby biura projektu 4. Oferty naleŝy przesłać do zamawiającego w terminie od 1 do 14 lutego 2012 roku.

4 4 Proces oceny ofert 1. Ocenie poddane zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu o wzór wskazany 3 pkt 1 wraz z dołączonym podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w 3 pkt 2 2. Głównym kryterium oceny będzie cena usługi. Oferty będą oceniane według wzoru: cena usługi - max 60 punktów wygoda uczestników - max 40 punktów 3. Sposób oceny ofert: Kryterium Waga (%) Cena ofertowa 60 % Wygoda uczestników 40% Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o podane kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt): a) Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 60 = ilość punktów b) Przy ocenie wygody uczestników zostaną wzięte pod uwagę takie elementy jak: dogodna lokalizacja i bliskość komunikacji miejskiej, dostęp do sali w budynku (piętro, winda), działająca recepcja, dostępność toalet, dostępność dla osób niepełnosprawnych, wyposaŝenie sali Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 40 = ilość punktów 4. Ocena dokonana zostanie przez komisję, w skład której wchodzić będą 3 przedstawicieli realizatora projektu 5. Ilość punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez poszczególnych członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty 6. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów. Po wyborze najatrakcyjniejszej oferty będziemy kontaktować się w celu negocjacji umowy oraz rezerwacji terminów 7. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania prowadzonego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5 Załącznik Nr 2 Miejscowość:... Data:... FORMULARZ OFERTY wynajęcia sali szkoleniowej w celu realizacji Projektu Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i męŝczyzn na rynku pracy przez podwyŝszenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim Nazwa Ośrodka: Adres Ośrodka/ Dzielnica Warszawy: Standard: Telefon kontaktowy: Fax:/ Wymiary/powierzchnia sali szkoleniowej Opis sal: wyposaŝenie Opis uzupełniający: piętro budynku, winda (ew. inne rozwiązania dla os. niepełnosprawnych) ilość dostępnych toalet, recepcja, okna/klimatyzacja Cena netto za wynajem sali za godzinę Cena brutto za wynajem sali za godzinę

6 Załącznik Nr 3 Miejscowość:... Data:... Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych...(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w......nip:... oświadcza, Ŝe nie jest powiązana kapitałowo oraz osobowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wilczej 31 lok. 5, NIP: zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem w Rejestrze Przedsiębiorców.... Podpis i pieczęć Wykonawcy

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty Zaproszenie Warszawa, dnia 10 czerwca 2011r. do składania ofert w postępowaniu wyboru ofert, nie będącym postępowaniem przetargowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarząd ACT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, 29.08.2014 r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2 Nowy Sącz 24.09.2013 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2 80533100-0

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo