Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)"

Transkrypt

1 Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszcz dzania - Program Inwestycyjny ze składkà jednorazowà dla Klientów Banku BPH S.A. Imi (w przypadku przedstawienia u) : Tel. kontaktowy Nazwisko Imi (w przypadku przedstawienia u) : sta ego Tel. kontaktowy Numer rachunku bankowego przeznaczony do realizacji wniosku o wypłat /zwrot Êrodków z polisy1) (pole wypełniane przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego jeżeli jest tà samà osobà co Ubezpieczajàcy) Imi i nazwisko w aêciciela Kod SWIFT2) rachunku IBAN 2) Nr rachunku ( ) 1) wypłata/zwrot Êrodków z polisy dokonywane sà wyłàcznie na podstawie pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego 2) pola wymagane tylko w przypadku przelewu zagranicznego Imi i nazwisko Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie na ycie Suma ubezpieczenia 1000,00 zł WysokoÊç Składki jednorazowej zł Sposób opłacenia Składki przelew bankowy / przekaz pocztowy Ubezpieczajàcego przelew bankowy / przekaz pocztowy Ubezpieczonego innego ni Ubezpieczajàcy Generali ycie T.U. S.A., Warszawa, ul. Post pu 15B, spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy PLN, w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22) e

2 Fundusze/Alokacja Składki jednorazowej (suma = 100, minimalna cz Êç Składki w Funduszu 10) jednorazowa regularna jednorazowa regularna UFK Generali Agresywny PLUS UFK Generali Global Absolute Return Fund UFK Generali Gwarantowany PLUS UFK Generali Mieszany PLUS UFK Generali Obligacji PLUS Portfel Cyklu Koniunkturalnego Portfel Polski Akcyjny Portfel Zagraniczny Cztery strony świata" Akcyjny Portfel Zagraniczny Nieruchomości Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK Generali Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK Generali Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK Generali Aviva Investors Polskich Akcji UFK Generali Aviva Investors Zrównoważony UFK Generali BPH Selektywny UFK Generali BPH Akcji UFK Generali BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK Generali BPH Globalny ywnoêci i Surowców UFK Generali BPH Obligacji 1 UFK Generali BPH Obligacji 2 UFK Generali BPH Stabilnego Wzrostu UFK Generali BPH Zrównoważony UFK Generali Legg Mason Akcji UFK Generali Legg Mason Strateg UFK Generali Noble Akcji UFK Generali Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek UFK Generali Noble Mieszany UFK Generali Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK Generali ING Europejski Spółek Dywidendowych UFK Generali ING Globalny Długu Korporacyjnego UFK Generali ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK Generali ING Japonia UFK Generali ING Ameryki Łaciƒskiej UFK Generali KBC Akcyjny UFK Generali KBC Aktywny UFK Generali KBC Stabilny UFK Generali KBC Akcji Małych i Ârednich Spółek UFK Generali Skarbiec Akcja UFK Generali Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK Generali Skarbiec Lokacyjny UFK Generali UniKorona Akcji UFK Generali UniKorona Zrównoważony UFK Generali UniObligacje Aktywny UFK Generali UniObligacje: Nowa Europa UFK Generali UniAkcje Dywidendowy UFK Generali Quercus Agresywny UFK Generali Quercus Gold UFK Generali Quercus short UFK Generali Quercus Selektywny UFK Generali Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) UFK Generali Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) UFK Generali Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) UFK Generali Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged) UFK Generali Franklin India Fund (USD) UFK Generali JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) UFK Generali JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) UFK Generali JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR) UFK Generali JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged) UFK Generali Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) OÊwiadczenia Ubezpieczony 1. OÊwiadczam, e zgodnie z mojà wiedzà i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powy ej sà prawdziwe i wyczerpujàce. Ja, ni ej podpisany(a) wyra am zgod, aby wszystkie oêwiadczenia zło one w tym wniosku oraz innych dokumentach przedło onych Generali ycie T.U. S.A. w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, stanowiły podstaw do zawarcia umowy ubezpieczenia. Podpisujàc wniosek, wyra am jednoczeênie zgod na obj cie mnie ochronà ubezpieczeniowà. 2. Wyrażam zgodę na przekazanie na żądanie Generali Życie T.U. S.A. przez inne zakłady ubezpieczeń oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U r.poz. 217), które udzielały mi lub udzielać będą świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. 3. Informujemy, e Pani/Pana dane osobowe, w tym dane obj te tajemnicà ubezpieczeniowà, b dà przetwarzane przez Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Post pu 15 B, w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia, w celu analitycznym oraz marketingu bezpoêredniego własnych produktów lub usług, a tak e w celu wykonania obowiàzków wynikajàcych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb dne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dost pu do treêci danych i prawo ich poprawiania. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych pozyskanych w przyszłoêci, jak równie danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego, przez Generali ycie T.U. S.A. oraz przez Generali T.U. S.A., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali PTE S.A. oraz Generali Finance sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Post pu 15 B, w celu marketingowym oraz w celu analitycznym. Wyra enie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dost pu do treêci moich danych i prawo poprawiania danych. Wyra am zgod na udost pnianie moich danych osobowych, w tym danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego, do przetwarzania w celu marketingowym i analitycznym innym podmiotom, ni wskazane wy ej, nale àcym do Grupy Generali i Êwiadczàcym usługi o charakterze ubezpieczeniowo-finansowym. 4. Wyra am zgod na otrzymywanie informacji handlowej za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej od wskazanych wy ej podmiotów. Ubezpieczajàcy 1. OÊwiadczam, e przed zawarciem umowy ubezpieczenia został mi dor czony tekst Ogólnych warunków ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszcz dzania Program Inwestycyjny ze składkà jednorazowà dla Klientów Banku BPH S.A. zatwierdzony Uchwała Zarzàdu Towarzystwa nr GL/1/3/10/2014 z dnia 27 paêdziernika 2014 roku - kod SPFBB_OWU_ wraz z załàcznikami nr 1, 2, 3 do niniejszych OWU. 2. Informujemy, e Pani/Pana dane osobowe, w tym dane obj te tajemnicà ubezpieczeniowà, b dà przetwarzane przez Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie, przy ul. Post pu 15 B, w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia, w celu analitycznym, a tak e w celu wykonania obowiàzków wynikajàcych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb dne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dost pu do treêci danych i prawo ich poprawiania. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych pozyskanych w przyszłoêci, jak równie danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego, przez Generali ycie T.U. S.A. oraz przez Generali T.U. S.A., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali PTE S.A. oraz Generali Finance sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Post pu 15 B, w celu marketingowym oraz w celu analitycznym. Wyra enie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dost pu do treêci moich danych i prawo poprawiania danych. Wyra am zgod na udost pnianie moich danych osobowych, w tym danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego, do przetwarzania w celu marketingowym i analitycznym innym podmiotom, ni wskazane wy ej, nale àcym do Grupy Generali i Êwiadczàcym usługi o charakterze ubezpieczeniowo-finansowym. 3. Wyra am zgod na otrzymywanie informacji handlowej za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej od wskazanych wy ej podmiotów. 4. Zostałem(am) poinformowany(a), e Towarzystwo udost pnia za poêrednictwem strony internetowej konto.generali.pl serwis informacyjno-transakcyjny o nazwie Konto Klienta 6). 5. OÊwiadczam, e jestem nie jestem osobà zajmujàcà eksponowane stanowisko polityczne. W zwiàzku ze zło onym oêwiadczeniem w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu zobowiàzuj si do informowania Generali ycie T.U. S.A. o ka dorazowej zmianie w stosunku do treêci zło onego oêwiadczenia. Uprzedzony o odpowiedzialnoêci karnej z art. 233 Kodeksu karnego w zwiàzku z art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, prawdziwoêç powy szych danych stwierdzam własnor cznym podpisem. 6) Korzystanie z Konta Klienta odbywa si na warunkach okreêlonych w Regulaminie Êwiadczenia usług drogà elektronicznà (zwanym dalej Regulaminem ), którego treêç dost pna jest m.in. na stronie konto.generali.pl w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu do Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta wymaga akceptacji Regulaminu. Klucz aktywacyjny umo liwiajàcy zarejestrowanie si w Koncie Klienta zostanie przekazany za poêrednictwem SMS-a, na numer telefonu podany w trakcie procesu rejestracji w Koncie Klienta. Generali ycie T.U. S.A., Warszawa, ul. Post pu 15B, spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy PLN, w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22)

3 OÊwiadczenie dotyczàce FATCA dla Ubezpieczajàcego Wyra am zgod na przetwarzanie przez Generali ycie T.U. S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Post pu 15 B, moich danych osobowych udost pnianych Generali ycie T.U. S.A. na podstawie oêwiadczenia FATCA lub zawartych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz polisie, w tym danych pozyskanych w przyszłoêci, niezb dnych w celu wypełnienia obowiàzków nało onych na osoby podlegajàce wewn trznym przepisom podatkowym Stanów Zjednoczonych oraz nadania statusu zgodnie z FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), a tak e poinformowania amerykaƒskiego urz du skarbowego Internal Revenue Services (IRS), bezpoêrednio lub za poêrednictwem polskich organów podatkowych, o szczegółach dotyczàcych zawartych przeze mnie umów ubezpieczenia z Generali ycie T.U. S.A., które stanowià tajemnic ubezpieczeniowà, w tym na przekazanie moich ww. danych osobowych w celu dokonania identyfikacji podatkowej. Zostałem poinformowany, e wyra enie przeze mnie niniejszej zgody jest całkowicie dobrowolne i mo e byç w ka dym czasie odwołane, jak równie, e mam prawo wglàdu do moich danych osobowych oraz àdania ich skorygowania w ka dym czasie. urodzenia Niniejszym oêwiadczam, e jestem podmiotem amerykaƒskim 1), zgodnie z wewn trznymi przepisami Stanów Zjednoczonych: (zaznaczyç właêciwe symbolem x) NIE TAK Dodatkowe informacje dotyczące FATCA Numer TIN (amerykaƒski numer podatkowy wypełniç w przypadku odpowiedzi TAK ) 1. Niniejsze oświadczenie składane jest w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na osoby podlegające wewnętrznym przepisom podatkowym w Stanach Zjednoczonych - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 2. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, Warszawa ma prawo zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu i w razie podejrzenia, iż dane złożone w oświadczeniu są nieprawdziwe, może żądać przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tych danych. 3. W razie zmiany danych objętych oświadczeniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Generali Życie T.U. S.A. o takiej zmianie w ciągu 30 dni roboczych. 4. Składanie fałszywych oświadczeń może podlegać odpowiedzialności karnej na mocy właściwych przepisów prawa. 5) Podmiotem amerykańskim jest osoba fizyczna, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, posiada obywatelstwo amerykańskie lub jest rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych. èródło pochodzenia Êrodków na finansowanie składki Wymagane w odniesieniu do Klientów, którzy zadeklarowali skπadk regularnà / dodatkowà przekraczajàcà równowartoêç EUR* wynagrodzenie, dochody z prowadzonej dziaπalnoêci, rodzaj prowadzonej przez Klienta dziaπalnoêci gospodarczej: oszcz dnoêci, spadek, sprzeda wartoêci majàtkowych, wygrana w grach losowych, inne, jakie?... Klient odmówiπ udzielenia odpowiedzi na pytanie. * Âredni kurs NBP z dnia podpisania wniosku Podpisy Generali ycie T.U. S.A. oêwiadcza, e wszelkie ujawnione dane osobowe i inne dane obj te sà tajemnicà w zakresie ustalonym przepisami ustawy z dnia r. o działalnoêci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz z póêniejszymi zmianami). Podpisy składane przez Ubezpieczonego/Ubezpieczajàcego b dàcego osobà fizycznà muszà byç zgodne ze wzorem podpisu zło onym na wniosku. Ubezpieczajàcy b dàcy osobà fizycznà, który zmienił swój podpis zobowiàzany jest do niezwłocznej aktualizacji wzoru podpisu na formularzu aktualizacji danych klienta. Ubezpieczony (jeêli jest innà osobà ni Ubezpieczajàcy) Nazwisko i imi Podpis MiejscowoÊç Dnia Ubezpieczajàcy Nazwisko i imi Podpis Podpis Pracownika Banku Nazwisko i imi Pieczàtka i podpis Generali ycie T.U. S.A., Warszawa, ul. Post pu 15B, spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy PLN, w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22)

4 BLANKIET WP ATY SKŁADKI JEDNORAZOWEJ Generali ycie T.U. S.A Warszawa, ul. Post pu 15B Generali ycie T.U. S.A Warszawa, ul. Post pu 15B wpłata składki jednorazowej z tytułu umowy ubezpieczenia

5 OÊwiadczenie beneficjenta rzeczywistego - wypełniane w przypadku, kiedy Ubezpieczajàcym jest osoba ubezwłasnowolniona lub w ka dym przypadku, kiedy z okolicznoêci wynika, e osoba Ubezpieczajàca jest kontrolowana przez innà osob fizycznà. Nr wniosku/nr polisy OÊwiadczenie dotyczàce beneficjenta rzeczywistego 1) w rozumieniu ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr. 46 poz. 276.) 1. Dane Ubezpieczajàcego 2) Imi i nazwisko osoby fi zycznej / Nazwa fi rmy klient instytucjonalny osoba fi zyczna 3) D D MM R R R R PESEL NIP (wypełniç w przypadku klienta instytucjonalnego) stałego / siedziby 2. OÊwiadczam/y, e beneficjentami rzeczywistymi Ubezpieczajàcego sà 4) : 1. Imi i nazwisko benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 2. Imi i nazwisko benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 3. Imi i nazwisko benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 3. OÊwiadczam/y, e właêcicielami/udziałowcami Ubezpieczajàcego sà 5) : 1. Imi i nazwisko : (w przypadku u) 2. Imi i nazwisko D D MM R R R R : (w przypadku u) Generali ycie T.U. S.A., Warszawa, ul. Post pu 15B, spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy PLN, w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali, fi gurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: , (0 22)

6 3. Imi i nazwisko D D MM R R R R : 4. Nazwa osoby prawnej (w przypadku u) KRS REGON NIP Siedziba spółki 5. Nazwa osoby prawnej KRS REGON NIP Siedziba spółki 6. Nazwa osoby prawnej KRS REGON NIP Siedziba spółki 4. OÊwiadczam, e poinformowałem Beneficjenta Rzeczywistego o przekazaniu jego danych osobowych Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Post pu 15 B, w celu identyfikacji, a tak e poinformowałem Beneficjenta Rzeczywistego o przysługujàcym mu prawie dost pu do tych danych i prawie do ich poprawiania. MiejscowoÊç dnia Podpisy przedstawicieli Ubezpieczajàcego 1) Beneficjent rzeczywisty to: a) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne, które sà właêcicielami osoby prawnej lub sprawujà kontrol nad klientem albo majà wpływ na osob fi zycznà, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnoêç, b) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne, które sà udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadajà prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoêci powy ej 25 w tej osobie prawnej, w tym za pomocà pakietów akcji na okaziciela, z wyjàtkiem spółek, których papiery wartoêciowe sà w obrocie zorganizowanym, podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a tak e podmiotów Êwiadczàcych usługi fi nansowe na terytorium paƒstwa członkowskiego Unii Europejskiej albo paƒstwa równowa nego - w przypadku osób prawnych, c) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne, które sprawujà kontrol nad co najmniej 25 majàtku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartoêciami majàtkowymi oraz rozdzielanie takich wartoêci, z wyjàtkiem podmiotów wykonujàcych czynnoêci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (czynnoêci polegajàce na zarzàdzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów fi nansowych), 2) prosz zaznaczyç kogo dotyczy formularz, 3) w przypadku Ubezpieczajàcego - osoby fi zycznej - formularz nale y wype niç w przypadkach, kiedy z okolicznoêci wynika, e osoba ta jest kontrolowana przez innà osob fi zycznà np. w przypadku klienta niepe noletniego/ubezw asnowolnionego, 4) OÊwiadczenie ma na celu ustalenie benefi cjenta rzeczywistego, 5) OÊwiadczenie ma na celu ustalenie struktury własnoêci osoby prawnej (prosz wypełniç w przypadku klienta instytucjonalnego). UWAGA! Składanie oêwiadczeƒ, o których mowa w polu nr 2 i nr 3 nie jest konieczne o ile dotyczy: a) spółek, których papiery wartoêciowe sà w obrocie zorganizowanym, podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, b) podmiotów Êwiadczàcych usługi fi nansowe na terytorium paƒstwa członkowskiego Unii Europejskiej. Generali ycie T.U. S.A., Warszawa, ul. Post pu 15B, spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy PLN, w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali, fi gurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: , (0 22)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo