Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE ZM )

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej i przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z politykà lokacyjnà i zarzàdzaniem Êrodkami zgromadzonymi w Ubezpiecze niowych Funduszach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do Êrodków pochodzàcych ze Składek wpłacanych w ramach umów ubezpie - czenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powy ej, majà odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Ogólne 2 1. Głównym kryterium, którym kieruje si Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartoêci aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach okreêlonych przepisami prawa, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogà byç lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały okreêlone w Art. 154 pkt 6 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej W zale noêci od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje nast pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Strategii Akcyjnej 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 32) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 33) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 34) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 35) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 1

3 36) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 37) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 38) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 39) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 40) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 41) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 42) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 43) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 44) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 45) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 46) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 47) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 48) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 49) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 50) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 51) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 52) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny 53) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev 54) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short 55) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja 56) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Pieni ny Skarbiec-Kasa 57) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłu nych Skarbiec- Obligacja 58) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Subfundusz Superfund GoldFuture 59) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 60) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 61) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja 62) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje 63) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje 64) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Pieni ny 65) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Zrównowa ony 66) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 67) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniWIBID Plus 68) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio 69) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Chinese Equity 70) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 71) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Global Emerging Markets Equity 72) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Indian Equity 73) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund 74) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Equity Fund 75) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 76) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund 77) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund 78) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 79) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Emerging Europe Fund 80) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Global Opportunities Fund 81) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund 82) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Latin American Fund 83) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF US Basic Value Fund 84) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Gold Fund 85) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Mining Fund 86) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 87) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets 88) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Global Property Securities 89) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Japanese Equity 2

4 90) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Voyager Alternative Investments Fund 91) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Emerging Market Debt Fund 92) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual European Best Ideas Fund 93) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Pacific Equity Fund 94) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Total Return USD Bond Fund 95) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual US Dividend Fund 96) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Asian Growth Fund 97) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton BRIC Fund 98) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Emerging Markets Fund 99) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Franklin European Total Return Fund 100) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Frontier Markets Fund 101) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Global Total Return Fund 102) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Growth (Euro) Fund 103) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 1 104) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 3 105) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany 2030 Charakterystyka aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 4 1. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdza nego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 2. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. Allianz Subfundusz Allianz Akcji Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3

5 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 3. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, zwanego dalej Funduszem Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy - Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 5. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 4

6 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 6. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 7. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5

7 BPH Subfundusz Zrównowa ony BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców BPH Subfundusz Obligacji 2 BPH Strategii Akcyjnej 8. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 9. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 10. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Obligacji 2 nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 11. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Strategii Akcyjnej, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Strategii Akcyjnej 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: 6

8 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Strategii Akcyjnej nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Małych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 13. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 14. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Subfun dusz Aviva Investors Polskich Akcji 7

9 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 15. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacjizarzàdzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 16. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 17. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny w wyniku wzrostu 8

10 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 19. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 20. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja w wyniku wzrostu Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 9

11 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony ING Parasol ING Subfundusz Akcji ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 21. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 22. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 23. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 10

12 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 24. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 25. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 26. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: ING Parasol ING Subfundusz Obligacji ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropej - skich ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 11

13 - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Selektywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 27. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 28. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanym przez Ipopema Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 29. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 12

14 - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 30. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 31. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Legg Mason Parasol Subfundusz Mason Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 32. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 13

15 - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 33. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 34. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 35. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: 14

16 - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 36. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 37. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 38. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 15

17 - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy Novo Subfundusz Novo Akcji Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 39. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 40. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 41. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: 16

18 - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 42. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 43. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 44. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 17

19 Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Optimum Subfundusz Optimum Akcji Optimum Subfundusz Optimum Obligacji Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 45. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 46. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 47. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18

20 48. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 49. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Plus zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Plus zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 50. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieni ny zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieni ny zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy - Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 51. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony w wyniku wzrostu Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 19

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608)

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny

Miesięcznik inwestycyjny Po majowym przedsmaku przeceny, w czerwcu spadki na światowych giełdach przybrały na sile. Szczęśliwie dla inwestorów skoncentrowanych na rodzimym rynku akcji, na tle zagranicznych parkietów warszawska

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Górą rynki wschodzące

Górą rynki wschodzące Wyniki akcyjnych funduszy zagranicznych w III kwartale Górą rynki wschodzące Jeżeli wziąć pod uwagę tylko przeciętne stopy zwrotu z inwestujących za granicą funduszy akcyjnych, to można ulec mylnemu wrażeniu,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-RUFK02 10/13

PEKAOPIP-RUFK02 10/13 Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S. A. Regulamin Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Październik 2009 Indeks Indeks Planu Inwestycyjnego AXA Indeks planu inwestycyjnego AXA (PLN, wykres tygodniowy) 270 250 230

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

IKE BRE. Leolife (FPPT, FPPM)

IKE BRE. Leolife (FPPT, FPPM) Lista funduszy Załącznik do formularzy obsługowych Dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem partnerów współpracujących z Generali Życie T.U. S.A. kod LUKF.BA.05.2015 Obowiązuje od 4.05.2015

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

IKE BRE (RPFAL) Leolife (FPPT, FPPM)

IKE BRE (RPFAL) Leolife (FPPT, FPPM) Lista funduszy Lista funduszy - załącznik do formularzy obsługowych - do umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem partnerów współpracujących z Generali Życie T.U. S.A. (kod LUKF.BA.04.2016) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo