Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE ZM )

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej i przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z politykà lokacyjnà i zarzàdzaniem Êrodkami zgromadzonymi w Ubezpiecze niowych Funduszach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do Êrodków pochodzàcych ze Składek wpłacanych w ramach umów ubezpie - czenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powy ej, majà odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Ogólne 2 1. Głównym kryterium, którym kieruje si Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartoêci aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach okreêlonych przepisami prawa, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogà byç lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały okreêlone w Art. 154 pkt 6 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej W zale noêci od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje nast pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Strategii Akcyjnej 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 32) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 33) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 34) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 35) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 1

3 36) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 37) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 38) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 39) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 40) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 41) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 42) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 43) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 44) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 45) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 46) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 47) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 48) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 49) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 50) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 51) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 52) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny 53) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev 54) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short 55) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja 56) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Pieni ny Skarbiec-Kasa 57) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłu nych Skarbiec- Obligacja 58) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Subfundusz Superfund GoldFuture 59) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 60) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 61) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja 62) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje 63) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje 64) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Pieni ny 65) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Zrównowa ony 66) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 67) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniWIBID Plus 68) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio 69) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Chinese Equity 70) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 71) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Global Emerging Markets Equity 72) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Indian Equity 73) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund 74) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Equity Fund 75) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 76) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund 77) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund 78) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 79) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Emerging Europe Fund 80) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Global Opportunities Fund 81) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund 82) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Latin American Fund 83) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF US Basic Value Fund 84) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Gold Fund 85) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Mining Fund 86) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 87) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets 88) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Global Property Securities 89) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Japanese Equity 2

4 90) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Voyager Alternative Investments Fund 91) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Emerging Market Debt Fund 92) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual European Best Ideas Fund 93) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Pacific Equity Fund 94) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Total Return USD Bond Fund 95) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual US Dividend Fund 96) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Asian Growth Fund 97) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton BRIC Fund 98) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Emerging Markets Fund 99) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Franklin European Total Return Fund 100) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Frontier Markets Fund 101) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Global Total Return Fund 102) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Growth (Euro) Fund 103) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 1 104) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 3 105) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany 2030 Charakterystyka aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 4 1. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdza nego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 2. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. Allianz Subfundusz Allianz Akcji Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3

5 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 3. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, zwanego dalej Funduszem Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy - Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 5. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 4

6 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 6. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 7. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5

7 BPH Subfundusz Zrównowa ony BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców BPH Subfundusz Obligacji 2 BPH Strategii Akcyjnej 8. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 9. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 10. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Obligacji 2 nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 11. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Strategii Akcyjnej, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Strategii Akcyjnej 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: 6

8 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Strategii Akcyjnej nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Małych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 13. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 14. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Subfun dusz Aviva Investors Polskich Akcji 7

9 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 15. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacjizarzàdzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 16. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 17. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny w wyniku wzrostu 8

10 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 19. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 20. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja w wyniku wzrostu Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 9

11 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony ING Parasol ING Subfundusz Akcji ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 21. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 22. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 23. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 10

12 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 24. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 25. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 26. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: ING Parasol ING Subfundusz Obligacji ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropej - skich ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 11

13 - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Selektywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 27. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 28. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanym przez Ipopema Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 29. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 12

14 - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 30. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 31. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Legg Mason Parasol Subfundusz Mason Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 32. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 13

15 - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 33. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 34. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 35. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: 14

16 - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 36. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 37. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 38. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 15

17 - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy Novo Subfundusz Novo Akcji Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 39. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 40. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 41. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: 16

18 - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 42. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 43. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 44. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 17

19 Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Optimum Subfundusz Optimum Akcji Optimum Subfundusz Optimum Obligacji Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 45. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 46. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 47. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18

20 48. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 49. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Plus zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Plus zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 50. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieni ny zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieni ny zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy - Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 51. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony w wyniku wzrostu Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 19

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF-151222-UFK Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Fundusze akcji polskich - dużych spółek DWS3 Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % Dobry Start Juniora Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO UFK Europa Ipopema Zrównoważony (IPOPEMA S UFK Europa Noble Fund Global

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny marzec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 30 Fundusze sektorowe. 30 Fundusze sektorowe

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny marzec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 30 Fundusze sektorowe. 30 Fundusze sektorowe Miesięcznik inwestycyjny marzec 17 Warto wiedzieć 01. Oba portfele Plus Minus kontynuują stabilny wzrost wartości. 04. Ze względu na zbliżające się wybory we Francji ograniczamy ekspozycję na europejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia Miesięcznik inwestycyjny luty 17 Warto wiedzieć 01. Początek 17 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach. 04. Pozytywnie (choć krótkoterminowo) oceniamy potencjał europejskiego rynku akcji.

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 29.08.2018 r. L.p. Towarzystwo Funduszy Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone w jego ramach subfundusze Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny styczeń Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. 10 Fundusze sektorowe

Miesięcznik inwestycyjny styczeń Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. 10 Fundusze sektorowe Warto wiedzieć 01. W 16 roku nasze oba portfele osiągnęły dodatnie stopy zwrotu przy mocno ograniczonej zmienności. 04. Zwiększamy obecność na polskim i europejskim rynku akcji. 02. 03. W najbliższym okresie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-171229-DB1 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny kwiecień Wszystko jasne? Zainwestujmy!

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny kwiecień Wszystko jasne? Zainwestujmy! Warto wiedzieć 01. 02. Oba przykładowe portfele utrzymują zyski wypracowane w poprzednich miesiącach. 04. Nieznacznie ograniczamy ryzyko w obu portfelach. Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny październik 16 Warto wiedzieć OBSERWUJEMY WYRAŹNY WZROST ZMIENNOŚCI NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości zgormadzonych środków INWESTOWANIE W REGIONIE USA RYZYKOWNE przedwyborczy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny czerwiec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 20 Fundusze sektorowe

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny czerwiec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 20 Fundusze sektorowe Warto wiedzieć 01. Nasze proponowane portfele zanotowały kolejny udany miesiąc. 04. Umacniamy obecność na zachodnioeuropejskim rynku akcji. 02. Oba portfele pozostają otwarte na ryzyko. 03. W czerwcu utrzymujemy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Fund Alert oferowanej do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (FA )

Regulamin Usługi Fund Alert oferowanej do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (FA ) Regulamin Usługi Fund Alert oferowanej do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (FA-181120) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Usługi Fund Alert (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny listopad Warto wiedzieć. INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych

Miesięcznik inwestycyjny listopad Warto wiedzieć. INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych Warto wiedzieć WYSOKA ZMIENNOSĆ NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości i zgromadzonych środków INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych KŁOPOTY INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Informacja dodatkowa 1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy 516 234 128,75 557 174 919,61 2. Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu 15 978 022,51 3 974

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-181003-DB1 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy!

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy! Miesięcznik inwestycyjny grudzień 16 Warto wiedzieć 01. Nasze portfele cały czas cechuje ograniczona zmienność nawet w okresie tak dużej niepewności na rynkach, jak w ostatnim miesiącu 04. Wracamy z inwestycjami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 05.12.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-181003- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo