Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A ódÿ, ul. Gdañska 132 tel , fax S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS , NIP Kapita³ zak³adowy i wp³acony: PLN Fundusz & Perspektywa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin RUF-024_v2_ Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych dalej OWU, zgodnych z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U t.j. z późn. zm.) oraz będących integralną częścią każdej umowy ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. Rozdział 1: 1 Postanowienia ogólne Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zwany dalej Regulaminem, określa cel i zasady działania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (UNIQA) w ramach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz & Perspektywa : 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, 2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, 4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniLokata, 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, 8. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, 9. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Strateg, 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, 11. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Senior, 12. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, 13. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, 14. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych, 16. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, 17. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony, 18. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich, 19. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, 20. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania, 21. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania, 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania, 23. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 24. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, 25. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Plus, 26. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, 27. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, 28. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, 29. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, 30. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, 31. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, 32. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Inventum Premium, 33. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, 34. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, 35. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, 36. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, 37. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego, 38. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA, 39. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalnych Możliwości, 40. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Obligacji, 41. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, 42. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, 43. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, 44. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, 45. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond, 46. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, 47. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, 48. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, 49. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Bond, 50. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Asian Growth, 51. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Franklin India, 52. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Dłużny, 53. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego, 54. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Akcji, 55. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Short, 56. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu, 57. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - MetLife Pieniężny, 58. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Agio Kapitał Plus, 59. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Rentierski, 60. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Stabilny, 61. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Dynamiczny, 62. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 63. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, 64. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości, 65. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. Rozdział Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Dzień Wyceny - dzień, na który UNIQA ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu, 2) Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA, 3) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U t.j. z późn. zm.), 4) Wartość Aktywów Netto Funduszu - całkowita wartość aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. Rozdział 3: 3 Jednostki Funduszu 1. Jednostki Funduszu nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa materialnego. 2. Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. 3. Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia. 4. Jednostki Funduszu nie są oprocentowane. Rozdział 4: 4 Zasady i terminy wyceny Jednostek Funduszu 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. 1

2 2. Wartość Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny obliczana jest przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przez liczbę wszystkich Jednostek Funduszu w Dniu Wyceny. 3. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w każdym dniu roboczym. 4. Wycena Jednostki Funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana z przyczyn niezależnych od UNIQA. 5. Liczba Jednostek Funduszu zaokrąglana jest do pięciu miejsc po przecinku, natomiast ich cena zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 5 Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6 Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu. Rozdział 5: 7 Zasady i terminy nabywania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są nabywane ze składek oraz ze środków przeniesionych do Funduszu z innego Funduszu oferowanego przez UNIQA. 2. Nabycie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Nabyta liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty przekazanej do Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu nabycia. 4. Liczbę nabytych Jednostek Funduszu określa się z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Rozdział 6: 8 Zasady i terminy umarzania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są umarzane w przypadku dokonywania wykupu lub przeniesienia środków pomiędzy Funduszami. 2. Umorzenie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Umorzona liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty wycofanej z Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu umorzenia. Rozdział 7: 9 Wysokość opłat pobieranych z Funduszu 1. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem jest określona w Tabeli Opłat i Limitów stanowiącej załącznik do OWU. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem może być różna dla poszczególnych Funduszy. Rozdział 8: 10 Obowiązki informacyjne UNIQA 1. UNIQA ogłasza nie rzadziej niż raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartość Jednostek Funduszu ustaloną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie. 2. UNIQA sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania Funduszu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Rozdział 9: 11 Kryteria doboru aktywów Funduszu 1. Głównym kryterium doboru aktywów Funduszu jest wzrost ich wartości w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach określonych przepisami prawa, aktywa Funduszu mogą być lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały określone w art. 154 ust. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Rozdział 10: Wycofanie Funduszu W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia UNIQA ma prawo tworzyć nowe Fundusze oraz likwidować Fundusze istniejące. 2. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu w wyniku likwidacji/ przekształcenia funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lokowane są aktywa Funduszu, UNIQA niezwłocznie zawiadamia o fakcie likwidacji/przekształcenia Funduszu Ubezpieczających i Ubezpieczonych, posiadających środki w likwidowanym/przekształcanym Funduszu. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 3. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu z przyczyn innych niż opisane w ustępie 2, UNIQA zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczających i Ubezpieczonych posiadających środki w likwidowanym/ przekształcanym Funduszu na co najmniej 1 miesiąc przed likwidacją/przekształceniem. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczeni do dnia likwidacji Funduszu powinni złożyć zlecenie przeniesienia środków lokowanych w likwidowanym Funduszu oraz odpowiednio zmienić procentowy podział składki alokowanej. Jeżeli do dnia wskazanego w zawiadomieniu o likwidacji Funduszu nie wpłynie do UNIQA dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, UNIQA dokona przeniesienia środków oraz zamieni likwidowany Fundusz w procentowym podziale składki alokowanej na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych, przy czym takie działanie nie wiąże się z pobraniem jakiejkolwiek opłaty przez UNIQA. 5. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji Funduszu na stronie internetowej UNIQA nie będzie realizować zleceń przeniesienia środków do likwidowanego Funduszu oraz nie będzie nabywać Jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowanego Funduszu przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej. Rozdział 11: Zawieszenie wyceny, nabyć lub umorzeń Jednostek Funduszu UNIQA ma prawo zawiesić wycenę, nabycia lub umorzenia Jednostek Funduszu, w przypadku zawieszenia wyceny, nabyć lub odkupień jednostek funduszu inwestycyjnego, w które lokowane są aktywa Funduszu, lub jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od UNIQA. Komunikat dotyczący zawieszenia UNIQA zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej 2

3 2. Jeżeli alokowanie całości albo części składki nie może być zrealizowane z powodu zawieszenia wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu, UNIQA niezwłocznie dokonuje tymczasowej zmiany procentowego podziału składki zastępując Fundusz wybrany przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego innym Funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych i alokując do tego Funduszu środki pieniężne pochodzące ze składki. O dokonanej zmianie procentowego podziału składki UNIQA niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. Po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu UNIQA nabywa Jednostki zgodnie z pierwotnie wskazanym przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego procentowym podziałem składki. Powyższe zmiany nie są związane z pobieraniem jakichkolwiek opłat przez UNIQA. 3. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia umorzenia Jednostek Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, będą procesowane w sposób następujący: 1) w przypadku realizacji wykupu częściowego UNIQA zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne umorzenie zgromadzonych na ORJU Jednostek innych Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu, o ile uzyskana w ten sposób kwota jest co najmniej równa kwocie minimalnego wykupu częściowego określonej w Tabeli opłat i limitów. Niezależnie od zadysponowanej w zleceniu kwoty, wykup częściowy zostanie zrealizowany w kwocie nie wyższej niż wartość Jednostek Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu. 2) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz realizacji zlecenia wykupu całkowitego UNIQA wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie zostały zawieszone, a środki z Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, zostaną wypłacone niezwłocznie po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń, bez dodatkowej dyspozycji Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, gdy Fundusz zawiesił dokonywanie nabyć lub umorzeń, jednak dokonuje regularnej wyceny, UNIQA wypłaci pełną wartość świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w OWU. 4. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia przeniesienia Jednostek dotyczące Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, nie będą realizowane aż do czasu wznowienia wyceny lub realizacji nabyć lub umorzeń na Jednostkach tego Funduszu. Rozdział 12: Charakterystyki Funduszy 14 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: Wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Pieniężny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny jest UniKorona Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA - UniKorona Pieniężny: Fundusz UNIQA - UniKorona Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 15 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Zrównoważony, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony jest UniKorona Zrównoważony, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczest nictwa. 16 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Akcje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Akcje, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego UniKorona Akcje, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Akcje nie stosuje żadnych ograniczeń 17 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Obligacje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniKorona Obligacje, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3

4 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje jest UniKorona Obligacje, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniKorona Obligacje nie stosuje żadnych ograniczeń 18 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniLokata, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniLokata. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniLokata: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniLokata, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Uni- Lokata, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniLokata nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 19 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniAkcje Nowa Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniAkcje Nowa Europa, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa jest UniAkcje Nowa Europa, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniAkcje Nowa Europa nie stosuje żadnych ograniczeń 20 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniObligacje Aktywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniObligacje Aktywny, wchodzącym w skład specjalistycznego funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny jest UniObligacje Aktywny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Parasol UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - UniObligacje Aktywny nie stosuje żadnych ograniczeń 21 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Pieniężny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny jest Legg Mason Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 22 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Strateg, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Strateg. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Strateg, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Strateg jest Legg Mason Strateg, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Strateg nie stosuje żadnych ograniczeń 4

5 23 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Legg Mason Akcji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji jest Legg Mason Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego LEGG MASON Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 24 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Senior, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Senior. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Senior jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Senior nie stosuje żadnych ograniczeń 25 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Obligacja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Obligacja, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja jest Skarbiec Obligacja, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Obligacja nie stosuje żadnych ograniczeń 26 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Lokacyjny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Lokacyjny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny jest Skarbiec Lokacyjny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Lokacyjny nie stosuje żadnych ograniczeń 27 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Depozytowy. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Depozytowy, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy jest Skarbiec Depozytowy, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Depozytowy nie stosuje żadnych ograniczeń 28 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Skarbiec Rynków Rozwiniętych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 5

6 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Rynków Rozwiniętych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych nie stosuje 29 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Skarbiec Spółek Wzrostowych, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Skarbiec Spółek Wzrostowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych nie stosuje żad nych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek ucze stnictwa. 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Zrównoważony, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównoważony, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 31 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Akcji Polskich, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich jest Arka BZ WBK Akcji Polskich, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich nie stosuje żadnych ograniczeń 32 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez BZ WBK Asset Management Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego parasolowego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez BZ WBK Asset Management Spółka Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu nie stosuje 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 3 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-11%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego 6

7 34 do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 3-5 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-15%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 35 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-19%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 36 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie stosuje 37 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji nie stosuje żadnych ograniczeń 38 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Plus, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Plus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Plus nie stosuje żadnych ograniczeń 39 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny 7

8 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 40 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Fundusz UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie stosuje 41 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Agresywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Agresywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny jest Quercus Agresywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Agresywny nie stosuje żadnych ograniczeń 42 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Selektywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Selektywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny jest Quercus Selektywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Selektywny nie stosuje żadnych ograniczeń 43 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Short. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Short: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Short, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Short, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Short nie stosuje żadnych ograniczeń 44 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Turcja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Turcja, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Turcja, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Quercus Turcja nie stosuje żadnych ograniczeń 45 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Inventum Premium, zwany dalej Funduszem UNIQA - Inventum Premium. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Inventum Premium: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium 8

9 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Dom Maklerski IDM Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Spółka Fundusz UNIQA - Inventum Premium nie stosuje żadnych ograniczeń 46 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, zwany dalej Funduszem UNIQA - Superfund Trend Bis. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Superfund Trend Bis nie stosuje żadnych ograniczeń 47 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Gold Otwarty. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor Gold Otwarty, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty jest Investor Gold Otwarty, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor Gold Otwarty nie stosuje żadnych ograniczeń 48 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Rosja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Rosja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor Rosja, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Investor Rosja, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor Rosja nie stosuje żadnych ograniczeń 49 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor BRIC. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor BRIC: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Investor BRIC, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Investor BRIC, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwaty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Investor BRIC nie stosuje żadnych ograniczeń 50 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego nie stosuje 9

10 51 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA nie stosuje 52 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalnych Możliwości, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Globalnych Możliwości. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Globalnych Możliwości: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalnych Możliwości 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalnych Możliwości: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym NN Subfundusz Globalnych Możliwości (L), wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalnych Możliwości : do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalnych Możliwości jest NN Subfundusz Globalnych Możliwości (L), wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - NN Globalnych Możliwości nie stosuje żadnych ograniczeń 53 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym NN Subfundusz Obligacji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji : do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego NN Subfundusz Obligacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - NN Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 54 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Agriculture. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agricul ture 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Black Rock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock World Agriculture nie stosuje żadnych ograniczeń 55 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Mining. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock World Mining nie stosuje żadnych ograniczeń 56 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Latin American. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American 10

11 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Latin American nie stosuje żadnych ograniczeń 57 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Black Rock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 58 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 59 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Allocation. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Allocation nie stosuje żadnych ograniczeń 60 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Equity Income. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock (Luxembourg) S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock (Luxembourg) S.A. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Equity Income nie stosuje 61 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Global Total Return. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Templeton Global Total Return nie stosuje 11

12 62 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Bond, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Global Bond. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Bond jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Templeton Global Bond nie stosuje żadnych ograniczeń 63 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Asian Growth, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Asian Growth. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Templeton Asset Management Ltd. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Asian Growth jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Templeton Asset Management Ltd. Fundusz UNIQA - Templeton Asian Growth nie stosuje żadnych ograniczeń 64 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Franklin India, zwany dalej Funduszem UNIQA - Franklin India. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Franklin India: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Franklin India Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Advisers, Inc. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Franklin India jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Franklin India Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Advisers, Inc. Fundusz UNIQA - Franklin India nie stosuje żadnych ograniczeń 65 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Dłużny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus ASZ Dłużny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Dłużny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus ASZ Dłużny nie stosuje żadnych ograniczeń 66 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego jest Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego nie stosuje żadnych ograniczeń 67 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Akcji, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 12

13 Fundusz UNIQA - Altus Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 68 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Short, zwany dalej Funduszem UNIQA - Altus Short. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Altus Short: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Altus Subfundusz Short, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Altus Short jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Altus Subfundusz Short, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Altus Short nie stosuje żadnych ograniczeń 69 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu, zwany dalej Funduszem UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym MetLife Ochrony Wzrostu, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, zarządzanym przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu jest MetLife Ochrony Wzrostu, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, zarządzanego przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu: Fundusz UNIQA - MetLife Ochrony Wzrostu nie stosuje żadnych ograniczeń 70 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - MetLife Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - MetLife Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - MetLife Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Pieniężny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym MetLife Pieniężny, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, zarządzanym przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - MetLife Pieniężny jest MetLife Pieniężny, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, zarządzanego przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA - MetLife Pieniężny: Fundusz UNIQA - MetLife Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 71 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Agio Kapitał Plus, zwany dalej Funduszem UNIQA - Agio Kapitał Plus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Agio Kapitał Plus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Agio Kapitał Plus 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Agio Kapitał Plus: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Agio Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym przez Agio Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Agio Kapitał Plus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Agio Kapitał Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Agio Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Agio Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Agio Kapitał Plus nie stosuje żadnych ograniczeń 72 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Rentierski. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Rentierski: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Rentierski minimalizacja poziomu ryzyka przy założeniu oczekiwanej stopy zwrotu Portfela na poziomie 4% w stosunku rocznym, w horyzoncie inwestycyjnym 3 lat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Rentierski: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Rentierski: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Rentierski jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 73 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Stabilny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Stabilny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilny minimalizacja poziomu ryzyka przy założeniu oczekiwanej stopy zwrotu Portfela na poziomie 7% w stosunku rocznym, w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilny: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe. 13

14 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 74 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Dynamiczny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Dynamiczny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Dynamiczny minimalizacja poziomu ryzyka przy założeniu oczekiwanej stopy zwrotu Portfela na poziomie 11% w stosunku rocznym, w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Dynamiczny: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Dynamiczny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Dynamiczny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 75 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, zwany dalej Funduszem UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania nie stosuje żadnych ograniczeń 76 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych nie stosuje 77 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości, zwany dalej Funduszem UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Raiffeisen Globalnych Możliwości, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Raiffeisen Globalnych Możliwości, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości nie stosuje 78 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, zwany dalej Funduszem UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, wchodzącym w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 14

15 Fundusz UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania nie stosuje Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwał Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2. Niniejszy Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nr 66/2014 z dnia r., ze zmianami wprowadzonymi na podstawie okólników Dyrektora Departamentu Finansowego oraz Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Osobowych Nr 20/2014 z dnia r., Nr 24/2014 z dnia r., Nr 29/2014 z dnia r., Nr 35/2014 z dnia r., Nr 1/2015 z dnia r., Nr 18/2015 z dnia r. w granicach pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 31/2013 z dnia r. i wchodzi w życie z dniem r. 15

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo