KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 UI/KP/380/380002/ /A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu 1 Dopuszczalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej dla Opcji A dla Opcji B dla Opcji C PLN PLN PLN PLN PLN PLN 2 Minimalna wysokość Składki Dodatkowej 500 PLN 3 Górny limit Składki Ubezpieczeniowej Opłaconej z tytułu objęcia jednego Ubezpieczonego umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartymi na jego rzecz wynosi zł Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Za ochronę ubezpieczeniową zgon Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 5 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont Dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Dodatkowego Opcja A Opcja B Opcja C 2% 1% 0% Od Składki Ubezpieczeniowej 2% Od Składki Dodatkowej 5 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 0,01 PLN Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę 0,29 PLN 0,03% wartości Subkonta 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN Rok Polisowy Opcja A Opcja B, C w I Roku Polisowym 4% 4% w II Roku Polisowym 3% 3% w III Roku Polisowym 2% 1,5% w IV Roku Polisowym 1% 0% po IV Roku Polisowym 0% 0% administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie UFK Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Jednorazowo za realizację wykupu całkowitego, pobierana jako procent Składki Ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 18 ust 1-2 OWU 0% Brak Obowiązuje od 21 kwietnia 2015r. Strona 1/7

2 11 12 Opcja A Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego Opłata stanowi iloczyn: a) wartości kwotowej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego z Roku Polisowego, w którym wnioskowany jest wykup częściowy z tego rachunku, pomniejszonej o sumę iloczynów: o wartości kwotowej uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za o realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego oraz odpowiedniego procentu ww. opłaty w zależności od wybranej Opcji oraz Roku Polisowego uprzednio zrealizowanego wykupu częściowego, wskazanego w tabeli w punkcie 12 poniżej oraz b) udziału % (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu z Rachunku Podstawowego w całkowitej wartości Rachunku Podstawowego. Procent uprzednio pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wykupów częściowych z Rachunku Podstawowego w poszczególnych latach polisowych dla Opcji A, B i C Rok Polisowy, w którym zrealizowany został wcześniejszy wykup częściowy Rok Polisowy, w którym jest dokonywany wykup częściowy z Rachunku Podstawowego I Rok Polisowy II Rok Polisowy III Rok Polisowy IV Rok Polisowy I Rok Polisowy 100% 75% 50% 25% II Rok Polisowy 100% 66% 33% III Rok Polisowy 100% 50% IV Rok Polisowy 100% Opcja B, C Rok Polisowy, w którym zrealizowany został wcześniejszy wykup częściowy Rok Polisowy, w którym jest dokonywany wykup częściowy z Rachunku Podstawowego I Rok Polisowy II Rok Polisowy III Rok Polisowy I Rok Polisowy 100% 75% 37% II Rok Polisowy 100% 50% III Rok Polisowy 100% Przykład Obliczanie wartości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego Wykup częściowy nr 1 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w I Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o pierwszy wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN (Opcja C), 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego wynosi PLN, 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy z Rachunku Podstawowego w kwocie PLN, 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości procentowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych zawarte w Tabeli opłat powyżej. W takim przypadku wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego stanowi iloczyn: 2000 PLN, czyli iloczynu 4% (opłata dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym dla Opcji C z Tabeli opłat punkt 9 powyżej) oraz PLN (opłacona Składka Ubezpieczeniowa) oraz 10%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi 2000 PLN x 10% = 200 PLN Wykup częściowy nr 2 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w III Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o drugi wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN, 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji drugiego wykupu częściowego wynosi PLN, 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy z Rachunku Podstawowego w kwocie PLN, 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości procentowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych dla Opcji C zawarte w Tabeli opłat powyżej. W takim przypadku wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację drugiego wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego stanowi iloczyn: 750 PLN, czyli iloczynu 1,5% (opłata dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w III Roku Polisowym dla Opcji C z Tabeli opłat punkt 9 powyżej) oraz PLN (opłacona Składka Ubezpieczeniowa) pomniejszonej o 74 PLN, czyli iloczyn 37% (procent uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym dla Opcji C zgodnie z Tabelą opłat punkt 12 powyżej) oraz 200 PLN (wartość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego) oraz 30%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi (750 PLN 74 PLN) x 30% = 202,80 PLN Strona 2/7

3 UI/KP/380/380002/ /R Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty, gdy Składka Ubezpieczeniowa jest mniejsza od PLN 1-10 Rok po 10 Roku Fundusze Akcji 1 UFK Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,3% 1,4% 2 UFK Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3,5% 1,75% 3 UFK UniKorona Akcje pro F11 Akcje 4 UFK ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 UFK Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 2,2% 1,1% 6 UFK ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 7 UFK Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,9% 0,85% 8 UFK BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 9 UFK QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 10 UFK Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 11 UFK Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,9% 0,85% 12 UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 13 UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek pro H51 Fundusze Akcji Zagranicznych BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek 14 UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 15 UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 16 UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 17 UFK Schroder Akcji Globalnych pro F49 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 2,2% 0,95% 18 UFK Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,2% 1,1% 19 UFK Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,2% 0,95% 20 UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 2,2% 1,1% 21 UFK East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,2% 1,1% 22 UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,2% 0,95% 23 UFK Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 24 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 25 UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 26 UFK Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 27 UFK Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 28 UFK QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,2% 1,1% 29 UFK ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących pro G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 2,2% 1,1% 30 UFK Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 2,2% 1,1% 31 UFK Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 2,2% 1,1% 32 UFK Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 2,2% 1,1% 33 UFK Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,2% 1,1% 34 UFK Nordea Akcji Azjatyckich G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 35 UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% Obowiązuje od 16 lutego 2015 roku Strona 3/7

4 36 UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman US Equity Fund 2,2% 1,1% 37 UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 38 UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 39 UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,2% 1,1% 40 UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 2,2% 1,1% 41 UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,2% 1,1% 42 UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących G89 Templeton Frontier Markets 2,2% 1,1% 43 UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 2,2% 1,1% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 44 UFK BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 45 UFK Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 46 UFK BPH Strategii Akcyjnej pro G21 BPH FIO Strategii Akcyjnej 47 UFK QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 48 UFK QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 49 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 50 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 51 UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne G94 Fundusze Obligacji Schroder AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 52 UFK Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,1% 1,05% 53 UFK UniKorona Obligacje pro F12 Obligacje 54 UFK ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 55 UFK BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,9% 0,85% 56 UFK BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 57 UFK UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny Fundusze Obligacji Zagranicznych 58 UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 59 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu Globalnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 63 UFK Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Amerykańskich UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 66 UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 67 UFK Fidelity Obligacji Globalnych G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 68 UFK Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,1% 1,05% 69 UFK UniKorona Rynek pro F09 Strona 4/7

5 70 UFK ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 71 UFK BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 72 UFK Noble Fund pro G16 73 UFK BPH pro H54 Fundusze Stabilnego Wzrostu BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH 74 UFK ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 75 UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,2% 1,1% 76 UFK Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 Stabilnego Wzrostu Plus 77 UFK UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilny Wzrost Fundusze Zrównoważone 78 UFK Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3% 1,5% 79 UFK UniKorona Zrównoważony pro F10 Zrównoważony 80 UFK ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 81 UFK Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 2,2% 0,95% 82 UFK BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 83 UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji F74 84 UFK Franklin Podstawowy Globalny F97 Schroder ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 85 UFK QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 86 UFK Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty gdy Składka Ubezpieczeniowa jest równa lub większa PLN Fundusze Akcji 1 UFK Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 2,8% 1,4% 2 UFK Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3% 1,75% 3 UFK UniKorona Akcje pro F11 Akcje 1,5% 0,85% 4 UFK ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 UFK Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 1,9% 1,1% 6 UFK ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1-10 Rok po 10 Roku 1,5% 0,85% 7 UFK Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 8 UFK BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,7% 0,95% 9 UFK QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,7% 0,95% 10 UFK Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,7% 0,95% 11 UFK Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 12 UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 13 UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek pro H51 Fundusze Akcji Zagranicznych BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek 14 UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,5% 0,85% Strona 5/7

6 15 UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,5% 0,85% 16 UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 17 UFK Schroder Akcji Globalnych pro F49 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 18 UFK Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 1,9% 1,1% 19 UFK Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 20 UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 1,9% 1,1% 21 UFK East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 1,9% 1,1% 22 UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 23 UFK Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 24 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 25 UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 26 UFK Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 27 UFK Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 28 UFK QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 1,9% 1,1% 29 UFK ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących pro G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 30 UFK Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 31 UFK Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 32 UFK Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 33 UFK Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 34 UFK Nordea Akcji Azjatyckich G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% 35 UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 36 UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman US Equity Fund 37 UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 38 UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 39 UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 40 UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 41 UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 42 UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących G89 Templeton Frontier Markets 43 UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa Fundusze Inwestycji Alternatywnych 44 UFK BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 45 UFK Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 46 UFK BPH Strategii Akcyjnej pro G21 BPH FIO Strategii Akcyjnej 47 UFK QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 48 UFK QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 49 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 50 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 51 UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne G94 Fundusze Obligacji Schroder AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 52 UFK Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 1,9% 1,05% 53 UFK UniKorona Obligacje pro F12 Obligacje 1,5% 0,85% 54 UFK ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 55 UFK BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 56 UFK BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,5% 0,85% 57 UFK UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,5% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Strona 6/7

7 58 UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,5% 0,85% 59 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu Globalnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,5% 0,85% F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,5% 0,85% G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 63 UFK Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Amerykańskich UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 66 UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 67 UFK Fidelity Obligacji Globalnych G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 68 UFK Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 1,9% 1,05% 69 UFK UniKorona Rynek pro F09 70 UFK ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 71 UFK BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 72 UFK Noble Fund pro G16 73 UFK BPH pro H54 Fundusze Stabilnego Wzrostu BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH 74 UFK ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,5% 0,85% 75 UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 1,9% 1,1% 76 UFK Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 Stabilnego Wzrostu Plus 77 UFK UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilny Wzrost Fundusze Zrównoważone 78 UFK Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 2,7% 1,5% 79 UFK UniKorona Zrównoważony pro F10 Zrównoważony 80 UFK ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,5% 0,85% 81 UFK Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 82 UFK BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,5% 0,85% 83 UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji F74 84 UFK Franklin Podstawowy Globalny F97 Schroder ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 85 UFK QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 86 UFK Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 7/7

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo