Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłoêcià - PLUS ze składkà regularnà

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłoêcià - PLUS ze składkà regularnà"

Transkrypt

1 Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłat składek regularnych Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przysoêcià - PLUS ze składkà regularnà Imi (w przypadku przedstawienia u) : Tel. kontaktowy Typ Klienta: Nazwisko / Nazwa firmy Imi / Nazwa firmy NIP (wypełniç w przypadku Klienta sta ego / Siedziba i adres (w przypadku przedstawienia u) KRS (wypełniç w przypadku Klienta : Tel. kontaktowy Numer rachunku bankowego przeznaczony do realizacji wniosku o wypłat /zwrot Êrodków z polisy* (pole wypełniane przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego jeżeli jest tà samà osobà co Ubezpieczajàcy) w aêciciela Kod SWIFT** rachunku IBAN** Nr rachunku ( ) * wypłata/zwrot Êrodków z polisy dokonywane sà wyłàcznie na podstawie pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego ** pola wymagane tylko w przypadku przelewu zagranicznego Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przysoêcià - PLUS ze składkà regularnà Suma ubezpieczenia WysokoÊç Składki regularnej Cz stotliwoêç opłacania Składek regularnych roczna półroczna kwartalna miesi czna * osoba trzecia - podmiot opłacajàcy składki inny ni Ubezpieczajàcy; w przypadku zaznaczenia tego pola nale y wypełniç formularz dot. identyfikacji wpłacajàcego Sposób opłacania pierwszej Składki regularnej przelew bankowy / przekaz pocztowy Ubezpieczajàcego przelew bankowy / przekaz pocztowy Ubezpieczonego innego ni Ubezpieczajàcy przelew bankowy / przekaz pocztowy osoby trzeciej* Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22) e

2 Umowy dodatkowe Umowy dodatkowe Suma ubezpieczenia () dla wybranej cz stotliwoêci () Roczna Półroczna Kwartalna Miesi czna Âmierç wyniku Nieszcz Êliwego wypadku* Trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku Nieszcz Êliwego wypadku* Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszcz Êliwego wypadku* Przej cie opłacania składek w wyniku Nieszcz Êliwego wypadku* Nie dotyczy ** Umowa prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Umowa prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Nie dotyczy Nie dotyczy Deklarowana pierwsza IKE (nie mniej ni 100 ) Deklarowana pierwsza IKZE (nie mniej ni 100 ) * Składki za Umowy dodatkowe z wyłàczeniem IKE i IKZE opłacane sà w tych samych terminach i z tà samà cz stotliwoêcià co regularna. ** Wskaênik do obliczenia wysokoêci składki za Umow dodatkowà przej cia opłacania składek wynosi 21 sumy Składki regularnej i składek z tytułu Umów dodatkowych z wyłàczeniem IKE i IKZE. do zapłaty Umowa podstawowa ( regularna) Umowy dodatkowe Razem Fundusze/Alokacja Składki regularnej i/lub dodatkowej (suma = 100 minimalna cz Êç Składki w Funduszu 10) UFK Generali Agresywny PLUS regularna dodatkowa UFK Generali Skarbiec Akcja regularna dodatkowa UFK Generali Mieszany PLUS UFK Generali Obligacji PLUS UFK Generali Gwarantowany PLUS UFK Generali Global Absolute Return Fund Portfel Cyklu Koniunkturalnego Portfel Aktywnej Alokacji Portfel Dynamiczny Portfel Zasobów Naturalnych UFK Generali Arka BZ WBK Akcji UFK Generali Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych UFK Generali Arka BZ WBK Zrównowa ony UFK Generali Investor Płynna Lokata UFK Generali Ipopema Short Equity UFK Generali Ipopema Obligacji UFK Generali Legg Mason Akcji UFK Generali Legg Mason Strateg UFK Generali Legg Mason Pieni ny UFK Generali Noble Akcji UFK Generali Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek UFK Generali Noble Mieszany UFK Generali Novo Akcji UFK Generali Novo Obligacji Przedsi biorstw UFK Generali Skarbiec Lokacyjny UFK Generali UniKorona Akcji UFK Generali UniLokata UFK Generali UniObligacje Aktywny UFK Generali Quercus Agresywny UFK Generali BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK Generali BlackRock New Energy Fund (EUR) UFK Generali BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK Generali BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) UFK Generali Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) UFK Generali Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) UFK Generali Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) UFK Generali Franklin India Fund (USD) UFK Generali Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) UFK Generali JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) UFK Generali JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD) UFK Generali PPF Commodity Fund (PLN hedged) UFK Generali PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Asian Smaller Companies (USD) UFK Generali Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) WysokoÊç Składki dodatkowej UFK Generali Templeton Latin America Fund (USD) dyspozycja jednorazowa dyspozycja stała* * Powy sza dyspozycja stała dotyczy wszystkich Składek dodatkowych opłaconych po dacie otrzymania niniejszego oêwiadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu jego zmiany lub odwołania. Dotyczy Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego i Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKE IKZE IKE IKZE UFK Generali Agresywny PLUS UFK Generali Mieszany PLUS UFK Generali Obligacji PLUS Portfel Cyklu Koniunkturalnego Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22)

3 OÊwiadczenia Ubezpieczony 1. OÊwiadczam e zgodnie z mojà wiedzà i przekonaniem wszystkie informacje zawarte powy ej sà prawdziwe i wyczerpujàce. Ja ni ej podpisany(a) wyra am zgod aby wszystkie oêwiadczenia o one w tym wniosku oraz innych dokumentach przedło onych Generali ycie T.U. S.A. w zwiàzku z umowà ubezpieczenia stanowiły podstaw do zawarcia umowy ubezpieczenia. Podpisujàc wniosek wyra am jednoczeênie zgod na obj cie mnie ochronà ubezpieczeniowà. 2. Wyra am zgod na przekazanie na àdanie Generali ycie T.U. S.A. przez inne zakłady ubezpieczeƒ oraz podmioty o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoêci leczniczej - tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U nr 0 poz. 217) które udzielały mi lub udzielaç b dà Êwiadczeƒ zdrowotnych informacji o okolicznoêciach zwiàzanych z ocenà ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacjà podanych przeze mnie danych o stanie zdrowia ustaleniem prawa do Êwiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokoêcià tego Êwiadczenia a tak e informacji o stanie mojego zdrowia psychicznego oraz o przyczynie Êmierci z wyłàczeniem wyników badaƒ genetycznych. Wyra am zgod na poddanie si badaniom diagnostycznym włàcznie z pobraniem krwi w kierunku przeciwciał anty-hiv z wyłàczeniem badaƒ genetycznych. 3. Informujemy e Pani/Pana dane osobowe w tym dane obj te tajemnicà ubezpieczeniowà b dà przetwarzane przez Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Post pu 15 B w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia w celu analitycznym a tak e w celu wykonania obowiàzków wynikajàcych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest dobrowolne ale niezb dne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dost pu do treêci danych i prawo ich poprawiania. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych pozyskanych w przysoêci jak równie danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego przez Generali ycie T.U. S.A. oraz przez Generali T.U. S.A. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali PTE S.A. oraz Generali Finance sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Post pu 15 B w celu analitycznym. Wyra enie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dost pu do treêci moich danych i prawo poprawiania danych. Wyra am zgod na udost pnianie moich danych osobowych w tym danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego do przetwarzania w celu analitycznym innym podmiotom ni wskazane wy ej nale àcym do Grupy Generali i Êwiadczàcym usługi o charakterze ubezpieczeniowo-finansowym. Ubezpieczajàcy 1. OÊwiadczam e przed zawarciem umowy ubezpieczenia został mi dor czony tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie z przysoêcià - PLUS ze składkà regularnà zatwierdzony Uchwałà Zarzàdu Towarzystwa nr GL/1/2/1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku - kod RPFNB_OWU_ wraz z załàcznikami nr 1-10 do niniejszych OWU. 2. Informujemy e Pani/Pana dane osobowe w tym dane obj te tajemnicà ubezpieczeniowà b dà przetwarzane przez Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Post pu 15 B w celu obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia w celu analitycznym a tak e w celu wykonania obowiàzków wynikajàcych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest dobrowolne ale niezb dne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dost pu do treêci danych i prawo ich poprawiania. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych pozyskanych w przysoêci jak równie danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego przez Generali ycie T.U. S.A. oraz przez Generali T.U. S.A. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali PTE S.A. oraz Generali Finance sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy ul. Post pu 15 B w celu w celu analitycznym. Wyra enie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dost pu do treêci moich danych i prawo poprawiania danych. Wyra am zgod na udost pnianie moich danych osobowych w tym danych obj tych tajemnicà ubezpieczeniowà i tajemnicà funduszu emerytalnego do przetwarzania w celu i analitycznym innym podmiotom ni wskazane wy ej nale àcym do Grupy Generali i Êwiadczàcym usługi o charakterze ubezpieczeniowo-finansowym. 3. Zostałem(am) poinformowany(a) e Towarzystwo udost pnia za poêrednictwem strony internetowej konto.generali.pl serwis informacyjno-transakcyjny o nazwie Konto Klienta 1). 4. OÊwiadczam e jestem nie jestem osobà zajmujàcà eksponowane stanowisko polityczne. W zwiàzku ze o onym oêwiadczeniem w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu zobowiàzuj si do informowania Generali ycie T.U. S.A. o ka dorazowej zmianie w stosunku do treêci o onego oêwiadczenia. Uprzedzony o odpowiedzialnoêci karnej z art. 233 Kodeksu karnego w zwiàzku z art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym prawdziwoêç powy szych danych stwierdzam własnor cznym podpisem. OÊwiadczenia dotyczàce Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) Pouczenie: W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszcz dzajàcy (Ubezpieczajàcy) podlega odpowiedzialnoêci przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z póên. zm.). W przypadku gromadzenia oszcz dnoêci na wi cej ni jednym IKE z zastrze eniem art. 14 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o IKE oraz IKZE (Dz. U. Nr 116 poz z póên. zm.) opodatkowaniu w trybie i na zasadach okreêlonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajà dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszcz dnoêci na wszystkich IKE. Oszcz dzajàcy (Ubezpieczajàcy) oêwiadcza e 2) : 5. nie dokonał wypłaty Êrodków z IKE w przesoêci 3) 6. nie dokonał w tym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego 7. nie gromadzi Êrodków na IKE prowadzonym przez innà instytucj finansowà 8. gromadzi Êrodki na IKE prowadzonym przez... która dokona wypłaty transferowej na IKE do Generali ycie T.U. S.A. 9. gromadzi Êrodki na PPE prowadzonym przez... która dokona/nie dokona 2) wypłaty transferowej na IKE do Generali ycie T.U. S.A. 10. został pouczony o konsekwencjach gromadzenia oszcz dnoêci na wi cej ni jednym IKE oraz został pouczony o konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego 11. został pouczony o odpowiedzialnoêci karnej za o enie fałszywego oêwiadczenia. OÊwiadczenia dotyczàce Umowy prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Pouczenie: W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszcz dzajàcy (Ubezpieczajàcy) podlega odpowiedzialnoêci przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z póên. zm.). Oszcz dzajàcy (Ubezpieczajàcy) oêwiadcza e 2) : 12. nie gromadzi Êrodków na IKZE prowadzonym przez innà instytucj finansowà 13. gromadzi Êrodki na IKZE prowadzonym przez... która dokona wypłaty transferowej na IKZE do Generali ycie T.U. S.A. 14. został pouczony o odpowiedzialnoêci karnej za o enie fałszywego oêwiadczenia. 1) Korzystanie z Konta Klienta odbywa si na warunkach okreêlonych w Regulaminie Êwiadczenia usług drogà elektronicznà (zwanym dalej Regulaminem ) którego treêç dost pna jest m.in. na stronie konto.generali.pl w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu do Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta wymaga akceptacji Regulaminu. Klucz aktywacyjny umo liwiajàcy zarejestrowanie si w Koncie Klienta zostanie przekazany za poêrednictwem SMS-a na numer telefonu podany w trakcie procesu rejestracji w Koncie Klienta. 2) zaznaczyç właêciwe 3) dotyczy osób które ukoƒczyły 55 rok ycia Generali ycie T.U. S.A. oêwiadcza e wszelkie ujawnione dane osobowe i inne dane obj te sà tajemnicà w zakresie ustalonym przepisami ustawy z dnia r. o działalnoêci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z póêniejszymi zmianami). Podpisy składane przez Ubezpieczonego/Ubezpieczajàcego b dàcego osobà fizycznà muszà byç zgodne ze wzorem podpisu o onym na wniosku. Ubezpieczajàcy b dàcy osobà fizycznà który zmienił swój podpis zobowiàzany jest do niezwłocznej aktualizacji wzoru podpisu na formularzu aktualizacji danych klienta. Ubezpieczony (jeêli jest innà osobà ni Ubezpieczajàcy) Nazwisko i imi Podpis Dnia Ubezpieczajàcy Nazwisko i imi Podpis PoÊrednik Ubezpieczeniowy Nazwisko i imi Pieczàtka i podpis Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: lub (22)

4 ZGODA DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU Niniejszym wyrażam zgodę do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z moich zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z Generali Życie T.U. S.A. zwanym dalej Towarzystwem. Nazwa i adres odbiorcy Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B Warszawa Nazwa i dokładny adres płatnika - Klienta Identyfikator odbiorcy NIP Nazwa banku płatnika / banku Klienta Numer rachunku bankowego płatnika (wypełnia płatnik - Klient) numer wniosku/polisy (wypełnia Ubezpieczający) identyfikator płatności (wypełnia Generali Życie T.U. S.A.) / Niniejszym zobowiązuję się do zapewnienia środków na wskazanym rachunku bankowym każdorazowo w okresach począwszy od terminu wymagalności składki do upływu 5 dni roboczych od dnia wymagalności składki w wysokości składki wynikającej z ww. umowy ubezpieczenia. W przypadku braku odpowiedniej ilości środków na moim rachunku w powyższym terminie upoważniam Towarzystwo do pobrania zaległej składki w terminie późniejszym pod warunkiem że nie nastąpiło rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Miejsce i data Podpis płatnika - posiadacza rachunku bankowego Otrzymuje odbiorca ZGODA DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU Niniejszym wyrażam zgodę do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z moich zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z Generali Życie T.U. S.A. zwanym dalej Towarzystwem. Nazwa i adres odbiorcy Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B Warszawa Nazwa i dokładny adres płatnika - Klienta Identyfikator odbiorcy NIP Nazwa banku płatnika / banku Klienta Numer rachunku bankowego płatnika (wypełnia płatnik - Klient) numer wniosku/polisy (wypełnia Ubezpieczający) identyfikator płatności (wypełnia Generali Życie T.U. S.A.) / Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Miejsce i data Podpis płatnika - posiadacza rachunku bankowego Otrzymuje bank płatnika BLANKIET WPŁATY PIERWSZEJ SKŁADKI Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B

5 OÊwiadczenie beneficjenta rzeczywistego - wypełniane w przypadku kiedy Ubezpieczajàcym jest klient instytucjonalny lub osoba niepełnoletnia lub osoba ubezwłasnowolniona lub w ka dym przypadku kiedy z okolicznoêci wynika e osoba Ubezpieczajàca jest kontrolowana przez innà osob fizycznà. Nr wniosku/nr polisy OÊwiadczenie dotyczàce beneficjenta rzeczywistego 1) w rozumieniu ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr. 46 poz. 276.) 1. Dane Ubezpieczajàcego 2) osoby fi zycznej / Nazwa fi rmy klient instytucjonalny osoba fi zyczna 3) D D MM R R R R PESEL NIP (wypełniç w przypadku klienta stałego / siedziby 2. OÊwiadczam/y e beneficjentami rzeczywistymi Ubezpieczajàcego sà 4) : 1. benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 2. benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 3. benefi cjenta rzeczywistego : (w przypadku u) 3. OÊwiadczam/y e właêcicielami/udziałowcami Ubezpieczajàcego sà 5) : 1. : (w przypadku u) 2. D D MM R R R R : (w przypadku u) Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali fi gurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: (0 22)

6 3. D D MM R R R R : (w przypadku u) 4. Nazwa osoby prawnej KRS REGON NIP Siedziba spółki 5. Nazwa osoby prawnej KRS REGON NIP Siedziba spółki 6. Nazwa osoby prawnej KRS REGON NIP Siedziba spółki 4. OÊwiadczam e poinformowałem Beneficjenta Rzeczywistego o przekazaniu jego danych osobowych Generali ycie T.U. S.A. z siedzibà w Warszawie ul. Post pu 15 B w celu identyfikacji a tak e poinformowałem Beneficjenta Rzeczywistego o przysługujàcym mu prawie dost pu do tych danych i prawie do ich poprawiania. dnia Podpisy przedstawicieli Ubezpieczajàcego 1) Beneficjent rzeczywisty to: a) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne które sà właêcicielami osoby prawnej lub sprawujà kontrol nad klientem albo majà wpływ na osob fi zycznà w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnoêç b) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne które sà udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadajà prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoêci powy ej 25 w tej osobie prawnej w tym za pomocà pakietów akcji na okaziciela z wyjàtkiem spółek których papiery wartoêciowe sà w obrocie zorganizowanym podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji a tak e podmiotów Êwiadczàcych usługi fi nansowe na terytorium paƒstwa conkowskiego Unii Europejskiej albo paƒstwa równowa nego - w przypadku osób prawnych c) osoba fi zyczna lub osoby fi zyczne które sprawujà kontrol nad co najmniej 25 majàtku - w przypadku podmiotów którym powierzono administrowanie wartoêciami majàtkowymi oraz rozdzielanie takich wartoêci z wyjàtkiem podmiotów wykonujàcych czynnoêci o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (czynnoêci polegajàce na zarzàdzaniu portfelami w skład których wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów fi nansowych) 2) prosz zaznaczyç kogo dotyczy formularz 3) w przypadku Ubezpieczajàcego - osoby fi zycznej - formularz nale y wype niç w przypadkach kiedy z okolicznoêci wynika e osoba ta jest kontrolowana przez innà osob fi zycznà np. w przypadku klienta niepe noletniego/ubezw asnowolnionego 4) OÊwiadczenie ma na celu ustalenie benefi cjenta rzeczywistego 5) OÊwiadczenie ma na celu ustalenie struktury własnoêci osoby prawnej (prosz wypełniç w przypadku klienta. UWAGA! Składanie oêwiadczeƒ o których mowa w polu nr 2 i nr 3 nie jest konieczne o ile dotyczy: a) spółek których papiery wartoêciowe sà w obrocie zorganizowanym podlegajàcych lub stosujàcych przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji b) podmiotów Êwiadczàcych usługi fi nansowe na terytorium paƒstwa conkowskiego Unii Europejskiej. 5. Dane dotyczàce przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej (wypełniç tylko w przypadku gdy dane przedstawiciela ustawowego sà inne ni dane benefi cjenta rzeczywistego wskazanego powy ej) przedstawiciela ustawowego D D MM R R R R PESEL stałego Ulica nr domu nr mieszkania dziecka PESEL (w przypadku u) Kod pocztowy OÊwiadczenie przedstawiciela ustawowego: Wyra am zgod na zawarcie przez mojego syna/córk wskazanego/à poni ej umowy ubezpieczenia na podstawie o onego wniosku. OÊwiadczam e do momentu uzyskania pełnoletnoêci przez Ubezpieczajàcego zobowiàzuj si do opłacania składek w wysokoêci wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. D D MM R R R R Poczta dnia Podpis przedstawiciela ustawowego Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali fi gurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: (0 22)

7 Formularz dotyczàcy identyfikacji wpłacajàcego - wypełniany w przypadku kiedy podmiot inny ni Ubezpieczajàcy dokonuje przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na poczet zapłaty pierwszej Składki. Nr wniosku/nr polisy Formularz dotyczàcy identyfikacji wpłacajàcego* Dane osoby trzeciej** zaznaczyç pole w przypadku kiedy wpłacajàcym pierwszà składk jest Ubezpieczony (w takim przypadku nie ma obowiàzku wypełniania pól z danymi osobowymi poni ej) Nazwisko/ Nazwa fi rmy Imiona/ Nazwa fi rmy DD M M RRRR : Nr dowodu PESEL (w przypadku u) NIP (wypełniç w przypadku klienta stałego /Siedziba firmy Ulica nr domu nr mieszkania Poczta Kod pocztowy Tel. kontaktowy Podpis wpłacajàcego i data * formularz nale y wypełniç w przypadku kiedy podmiot inny ni Ubezpieczajàcy dokonuje przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na poczet zapłaty pierwszej składki ** osoba trzecia - podmiot opłacajàcy składki inny ni Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony Generali ycie T.U. S.A Warszawa ul. Post pu 15B spółka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS NIP: kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony. Spółka nale àca do Grupy Generali fi gurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: (0 22)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłat składek regularnych Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Numer rozliczeniowy. Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Kod pocztowy

Numer rozliczeniowy. Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Kod pocztowy Nazwa Oddziału Numer rozliczeniowy Numer wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Wniosek o ubezpieczenie na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. OmniProfit Premium

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Zabezpieczenie inwestycji

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Zabezpieczenie inwestycji Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Zabezpieczenie inwestycji Pod skrzydłami lwa. Obowiązuje od 01.09.2010 r. WA NE Informacje dotyczàce wypełniania wniosku o ubezpieczenie na ycie 1. Wniosek i przekaz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA* zmiana częstotliwości opłacania składek rezygnacja z indeksacji zawarcie umów dodatkowych wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY Niniejszy dokument Wniosko-Polisy stanowi wniosek o zawarcie, oraz po złożeniu zgodnych oświadczeń Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego stanowi potwierdzenie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LEKOWEGO OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Przelew na rachunek Ubezpieczonego. Kod pocztowy

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Przelew na rachunek Ubezpieczonego. Kod pocztowy Nr polisy Formularz dotyczący wypłaty (umowy ubezpieczenia z UFK) - całkowita i częściowa wypłata wartości polisy - całkowita i częściowa wypłata wartości dodatkowej Proszę wypełnić formularz drukowanymi

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant podstawowy WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO BENEFIT

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO BENEFIT SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 00000024807 Sądu Rejonowego Rejestru Sądowego, NIP 585-12-45-589. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax..

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. REGON NIP. e-mail:..... Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKOIKZE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Promocyjna Prowizja MT4 STP (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w nazwa miejscowości zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczenie o statusie FATCA Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych I. Dane Klienta Nazwa Klienta...... NIP REGON ID Klienta...... II. Oświadczenie Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie na życie.

Wniosek o ubezpieczenie na życie. Wniosek o ubezpieczenie na życie. Pod skrzydłami lwa. Obowiązuje od 01.09.010 r. Nr polisy Nazwa Oddzia u Nr wniosku Nr rozliczeniowy Wniosek o ubezpieczenie na ycie Dane Ubezpieczonego P eç: Kobieta

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Obowiązują od 14 lutego 2017 roku generali.pl 2 Generali

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo