Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE PZK)

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej i przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z politykà lokacyjnà i zarzàdzaniem Êrodkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do Êrodków pochodzàcych ze składek wpłacanych w ramach Umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Regularnà PrzyszłoÊç z kapitałem i PrzyszłoÊç z Firmà oraz na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Jednorazowà Kierunek PrzyszłoÊç (zwanych dalej OWU). 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powy ej, majà odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Ogólne 2 1. Głównym kryterium, którym kieruje si Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartoêci aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach okreêlonych przepisami prawa, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogà byç lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały okreêlone w Art. 154 pkt 6 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej W ramach Programu, w skład Portfeli mogà wchodziç nast pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: A. Fundusze Podwy szonego Ryzyka 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Investor Turcja 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Akcji 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Selektywny 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Ipopema Ipopema Agresywny 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Novo Akcji 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji 23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Optimum Akcji 24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny 25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja 26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Superfund GoldFuture 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniKorona Akcje Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Lista UFK Fundusze Podwy szonego Ryzyka 1

3 Fundusze Zwi kszonego Bezpieczeƒstwa Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego B. Fundusze Zwi kszonego Bezpieczeƒstwa 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Obligacji 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Gotówkowy 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Investor Obligacji 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Optimum Gotówkowy 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Optimum Obligacji 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Global Total Return Fund 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze UniWIBID Plus Charakterystyka aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 4 1. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfun dusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ 2. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, zwanego dalej Funduszem Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w wyniku wzrostu 2

4 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy - Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego nie stosuje adnych ograniczeƒ 3. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy nie stosuje adnych ograniczeƒ 4. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Globalny ywnoêci i Surowców jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Globalny ywnoêci i Surowców nie stosuje adnych ograniczeƒ Arka BZ WBK Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy BPH Globalny ywnoêci i Surowców 3

5 Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji Eques Eques Aktywnej Alokacji 5. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ 6. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ 7. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Eques Eques Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 4

6 - Eques Eques Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ 8. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ 9. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Gold Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Gold Otwarty jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Gold Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Investor Gold Otwarty nie stosuje adnych ograniczeƒ 10. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Indie i Chiny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Investor Parasol Investor Akcji Du ych Spółek Investor Parasol Investor Gold Otwarty Investor Parasol Investor Indie i Chiny 5

7 - Investor Parasol Investor Indie i Chiny nie stosuje adnych ograniczeƒ Investor Parasol Investor Turcja ING Parasol ING Akcji ING Parasol ING Akcji Ârodkowo - europejskich 11. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Investor Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Investor Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Turcja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Investor Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ 12. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Akcji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Akcji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ 13. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Akcji Ârodkowoeuropejskich nie stosuje adnych ograniczeƒ 6

8 14. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Selektywny, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Selektywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Selektywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Selektywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Selektywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Selektywny zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Selektywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Selektywny zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Selektywny nie stosuje adnych ograniczeƒ 15. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Ipopema Ipopema Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Ipopema Ipopema Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Ipopema Ipopema Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Ipopema Ipopema Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Ipopema Ipopema Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ipopema Agresywny zarzàdzanym przez Ipopema Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Ipopema Ipopema Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Ipopema Ipopema Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ipopema Agresywny zarzàdzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Ipopema Ipopema Agresywny nie stosuje adnych ograniczeƒ 16. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund, zwanego dalej Funduszem Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund zarzàdzanym przez JPMorgan Asset Management. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund: - 100% aktywów Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund zarzàdzanego przez JPMorgan Asset Management. - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund nie stosuje adnych ograniczeƒ 5) Cena jednostki Funduszu Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund jest ustalana w PLN. 17. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji w wyniku wzrostu ING Parasol ING Selektywny Ipopema Ipopema Agresywny JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji 7

9 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Akcji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Akcji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Legg Mason Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ Noble Funds Noble Fund Akcji Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 18. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Noble Funds Noble Fund Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ 19. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ 8

10 20. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Timingowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Noble Fund Timingowy nie stosuje adnych ograniczeƒ 21. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Novo Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Novo Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Novo Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Novo Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ 22. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Novo Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ 23. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Optimum Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Optimum Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Optimum Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, Noble Funds Noble Fund Timingowy Novo Novo Akcji Novo Novo Aktywnej Alokacji Optimum Optimum Akcji 9

11 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Optimum Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ Quercus Parasolowy Quercus Agresywny Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja 24. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny zarzàdzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny zarzàdzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy - Quercus Parasolowy Quercus Agresywny nie stosuje ograniczeƒ inwestycyjnych, z wyłàczeniem przypadku, w którym otwarty fundusz inwestycyjny Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny, zgodnie z prospektem informacyjnym, zastrzega sobie prawo do zawieszenia nabywania jednostek uczestnictwa. W takim przypadku nabywanie jednostek Funduszu Skandia Quercus Parasolowy Quercus Agresywny nie b dzie mo liwe do czasu przywrócenia mo liwoêci nabywania jednostek otwartego funduszu inwestycyjnego Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny. 25. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec -Akcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA zarzàdzanym przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA zarzàdzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja nie stosuje adnych ograniczeƒ 10

12 26. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Superfund Superfund GoldFuture, zwanego dalej Funduszem Skandia Superfund Superfund GoldFuture 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Superfund Superfund GoldFuture: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Superfund Superfund GoldFuture w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Superfund Superfund GoldFuture: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Superfund Superfund GoldFuture Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Superfund Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Superfund Superfund GoldFuture: - 100% aktywów Funduszu Skandia Superfund Superfund GoldFuture jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Superfund Superfund GoldFuture Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Superfund Towarzystwo Funduszy - Superfund Superfund GoldFuture nie stosuje adnych ograniczeƒ 27. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany, zwanego dalej Funduszem Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Superfund Trend Bis Powiàzany Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany: - 100% aktywów Funduszu Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Superfund Trend Bis Powiàzany Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Superfund Towarzystwo Funduszy - Superfund Trend Bis Powiàzany nie stosuje adnych ograniczeƒ 28. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniAkcje Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniAkcje Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy - UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ Superfund Superfund GoldFuture Superfund Trend Bis Powiàzany UniFundusze UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 11

13 UniFundusze UniAkcje: Turcja UniFundusze UniKorona Akcje Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 29. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniAkcje: Turcja zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniAkcje: Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniAkcje: Turcja zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - UniFundusze UniAkcje: Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ 30. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniKorona Akcje, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniKorona Akcje 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Akcje: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Akcje w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Akcje: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Akcje zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Akcje: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Akcje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Akcje zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - UniFundusze UniKorona Akcje nie stosuje adnych ograniczeƒ 31. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych nie stosuje adnych ograniczeƒ 12

14 32. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Obligacji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Aviva Investors Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Obligacji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Aviva Investors Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ 33. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Obligacji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Obligacji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ 34. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Gotówkowy zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Gotówkowy zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ 35. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Investor Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Investor Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Obligacji: Aviva Investors Aviva Investors Obligacji ING Parasol ING Obligacji ING Parasol ING Gotówkowy Investor Parasol Investor Obligacji 13

15 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Investor Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Investor Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny Noble Funds Noble Fund Global Return Noble Funds Noble Fund Pieni ny 36. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Pieni ny zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Pieni ny zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Legg Mason Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ 37. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Global Return zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Global Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Global Return zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Noble Fund Global Return nie stosuje adnych ograniczeƒ 38. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny w wyniku wzrostu 14

16 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Pieni ny zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Noble Fund Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Pieni ny zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Noble Fund Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ 39. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw nie stosuje adnych ograniczeƒ 40. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Novo Papierów Dłu nych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Novo Papierów Dłu nych nie stosuje adnych ograniczeƒ 41. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Optimum Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Optimum Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Optimum Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Gotówkowy: Novo Novo Obligacji Przedsi biorstw Novo Novo Papierów Dłu nych Optimum Optimum Gotówkowy 15

17 - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Gotówkowy zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Gotówkowy zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Optimum Optimum Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ Optimum Optimum Obligacji Pioneer Pioneer Pieni ny Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 42. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Optimum Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Optimum Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Optimum Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Obligacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Optimum Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Obligacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Optimum Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ 43. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pieni ny zarzàdzanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Pioneer Pioneer Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pieni ny zarzàdzanego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy - Pioneer Pioneer Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ 44. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return zarzàdzanym przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return: 16

18 - 100% aktywów Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return zarzàdzanego przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return nie stosuje adnych ograniczeƒ 5) Cena jednostki Funduszu Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return jest ustalana w PLN. 45. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa, zwanego dalej Funduszem Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieni ny SKARBIEC-KASA zarzàdzanym przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa: - 100% aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieni ny SKARBIEC-KASA zarzàdzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy - Skarbiec Pieni ny Skarbiec-Kasa nie stosuje adnych ograniczeƒ 46. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja, zwanego dalej Funduszem Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja zarzàdzanym przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja zarzàdzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy - Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec-Obligacja nie stosuje adnych ograniczeƒ 47. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Templeton Global Total Return Fund, zwanego dalej Funduszem Skandia Templeton Global Total Return Fund 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Templeton Global Total Return Fund zarzàdzanym przez Franklin Templeton Investment Funds. Skarbiec Pieni ny Skarbiec- Kasa Skarbiec Instrumentów Dłu nych Skarbiec- Obligacja Templeton Global Total Return Fund 17

19 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund: - 100% aktywów Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Total Return Fund zarzàdzanego przez Franklin Templeton Investment Funds. - Templeton Global Total Return Fund nie stosuje adnych ograniczeƒ 5) Cena jednostki Funduszu Skandia Templeton Global Total Return Fund jest ustalana w PLN. UniFundusze UniKorona Obligacje UniFundusze UniKorona Pieni ny UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa 48. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Obligacje zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Obligacje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Obligacje zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy - UniFundusze UniKorona Obligacje nie stosuje adnych ograniczeƒ 49. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Pieni ny zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniKorona Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniKorona Pieni ny zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy - UniFundusze UniKorona Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ 50. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniObligacje: Nowa Europa zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 18

20 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniObligacje: Nowa Europa zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy - UniFundusze UniObligacje: Nowa Europa nie stosuje adnych ograniczeƒ 51. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia UniFundusze UniWIBID Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia UniFundusze UniWIBID Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia UniFundusze UniWIBID Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniWIBID Plus w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniWIBID Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniWIBID Plus zarzàdzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniWIBID Plus: - 100% aktywów Funduszu Skandia UniFundusze UniWIBID Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty UniWIBID Plus zarzàdzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy - UniFundusze UniWIBID Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ UniFundusze UniWIBID Plus Wycena wartoêci Jednostki Funduszy 5 1. Składki zapisywane sà na Rachunku Jednostek Funduszy w postaci odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy tworzàcych Portfel, zgodnie z zasadami okreêlonymi w OWU, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy zaistniały okolicznoêci niezale ne od Ubezpieczyciela okreêlone w OWU uzasadniajàce przeprowadzenie post powania wyjaêniajàcego przed zaksi gowaniem składki, ustalenie liczby Jednostek Funduszy nast puje nie póêniej ni w Dniu Wyceny nast pujàcym drugiego dnia roboczego od dnia, w którym Ubezpieczyciel otrzymał wszelkie niezb dne informacje do alokacji składki. 3. Cena jednostki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, który inwestuje 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne danego Funduszu Inwestycyjnego jest równa cenie jednostki uczestnictwa lub cenie certyfikatu inwestycyjnego takiego Funduszu Inwestycyjnego ustalonej przez ten Fundusz Inwestycyjny, zgodnie z jego statutem. 4. Wycena Jednostek Funduszy jest dokonywana w ka dym dniu roboczym, chyba e zostało to inaczej okre- Êlone w Charakterystyce danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, zawartej w niniejszym Regulaminie. 5. Ubezpieczyciel ma prawo pomniejszyç wartoêç Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy o opłaty zgodnie z zasadami okreêlonymi w OWU oraz o podatki obcià ajàce przychody zrealizowane na zgromadzonych na tym Rachunku aktywach. 6. Ubezpieczyciel dokonuje wyceny Jednostek Funduszy w celu okreêlenia ceny, po jakiej Jednostki Funduszy sà zapisywane i odpisywane z Rachunku Jednostek Funduszy, nie rzadziej ni raz w miesiàcu. Zapisywanie Jednostek Funduszu Cena Jednostki Funduszu Wycena Jednostek Funduszu Ogłoszenia 6 Ubezpieczyciel jest obowiàzany do ogłaszania, nie rzadziej ni raz w roku, w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim, wartoêci Jednostek Funduszy, ustalonej w miesiàcu poprzedzajàcym miesiàc, w którym jest dokonywane ogłoszenie. Ogłaszanie wartoêci Jednostek Funduszy 19

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF-151222-UFK Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Fundusze akcji polskich - dużych spółek DWS3 Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % Dobry Start Juniora Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO UFK Europa Ipopema Zrównoważony (IPOPEMA S UFK Europa Noble Fund Global

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny marzec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 30 Fundusze sektorowe. 30 Fundusze sektorowe

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny marzec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 30 Fundusze sektorowe. 30 Fundusze sektorowe Miesięcznik inwestycyjny marzec 17 Warto wiedzieć 01. Oba portfele Plus Minus kontynuują stabilny wzrost wartości. 04. Ze względu na zbliżające się wybory we Francji ograniczamy ekspozycję na europejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-171229-DB1 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia Miesięcznik inwestycyjny luty 17 Warto wiedzieć 01. Początek 17 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach. 04. Pozytywnie (choć krótkoterminowo) oceniamy potencjał europejskiego rynku akcji.

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 279 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Akcji Małych Spółek SFIO -4,20% -18,2% -42,1% -59,6% 8 SKARBIEC-MiŚ SPÓŁEK FIO -4,48% -12,8% -36,1% -49,7% 7 Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) -4,91% -14,7%

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608)

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny styczeń Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. 10 Fundusze sektorowe

Miesięcznik inwestycyjny styczeń Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. 10 Fundusze sektorowe Warto wiedzieć 01. W 16 roku nasze oba portfele osiągnęły dodatnie stopy zwrotu przy mocno ograniczonej zmienności. 04. Zwiększamy obecność na polskim i europejskim rynku akcji. 02. 03. W najbliższym okresie

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny czerwiec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 20 Fundusze sektorowe

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny czerwiec Wszystko jasne? Zainwestujmy! 20 Fundusze sektorowe Warto wiedzieć 01. Nasze proponowane portfele zanotowały kolejny udany miesiąc. 04. Umacniamy obecność na zachodnioeuropejskim rynku akcji. 02. Oba portfele pozostają otwarte na ryzyko. 03. W czerwcu utrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE Ranking funduszy inwestycyjnych ( 201) 12 sierpnia 201 W lipcowym u funduszy inwestycyjnych królują debiuty. rozwiązania oceniliśmy po raz pierwszy w horyzoncie 12 miesięcy i aż 11

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 9 października 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2012) W wrześniowym u funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zadebiutowały żadne rozwiązania. W samym zestawieniu funduszy

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 29.08.2018 r. L.p. Towarzystwo Funduszy Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone w jego ramach subfundusze Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 lutego 2013 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2013) Styczniowy, bazujący na wskaźniku information ratio, obfitował w debiuty. Aż 18 funduszy otrzymało ocenę po raz pierwszy (14

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny kwiecień Wszystko jasne? Zainwestujmy!

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny kwiecień Wszystko jasne? Zainwestujmy! Warto wiedzieć 01. 02. Oba przykładowe portfele utrzymują zyski wypracowane w poprzednich miesiącach. 04. Nieznacznie ograniczamy ryzyko w obu portfelach. Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE DB1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-181003-DB1 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny październik 16 Warto wiedzieć OBSERWUJEMY WYRAŹNY WZROST ZMIENNOŚCI NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości zgormadzonych środków INWESTOWANIE W REGIONIE USA RYZYKOWNE przedwyborczy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL4 PREMIUM Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny listopad Warto wiedzieć. INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych

Miesięcznik inwestycyjny listopad Warto wiedzieć. INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych Warto wiedzieć WYSOKA ZMIENNOSĆ NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości i zgromadzonych środków INWESTOWANIE W USA RYZYKOWNE nowy prezydent i możliwość podwyżki stóp procentowych KŁOPOTY INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 listopada 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 202) W październikowym u funduszy inwestycyjnych nie zadebiutowały żadne rozwiązania. W związku wydzieleniem nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-181003- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2013) Ranking funduszy inwestycyjnych ( 013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 5 kwietnia 013 W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutowały dwa fundusze. Alior Agresywny z grupy

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo