Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN Fundusz & Perspektywa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin RUF-032_v2_ Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych dalej OWU, zgodnych z ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz będących integralną częścią każdej umowy ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. Rozdział 1: 1 Postanowienia ogólne Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zwany dalej Regulaminem, określa cel i zasady działania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (UNIQA) w ramach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz & Perspektywa : 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, 2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, 4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniLokata, 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, 8. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, 9. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, 11. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych, 12. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, 13. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpieczny, 14. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważony, 16. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Agresywny, 17. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania, 18. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania, 19. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Aktywnego Inwestowania, 20. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 21. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, 23. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, 24. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, 25. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, 26. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, 27. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, 28. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Inventum Premium, 29. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, 30. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, 31. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, 32. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, 33. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego, 34. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA, 35. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji, 36. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Obligacji, 37. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, 38. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, 39. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, 40. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, 41. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond, 42. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, 43. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, 44. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, 45. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Bond, 46. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Asian Growth, 47. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Franklin India, 48. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Dłużny, 49. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus ASZ Rynku Polskiego, 50. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Akcji, 51. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Altus Short, 52. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Agio Kapitał Plus, 53. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 54. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych, 55. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Globalnych Możliwości, 56. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. Rozdział Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Dzień Wyceny - dzień, na który UNIQA ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu. 2) Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA. 3) Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz zagraniczny oraz subfundusze wyżej wymienionych funduszy w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U z późn. zm.). 4) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U z późn. zm.). 5) Wartość Aktywów Netto Funduszu - całkowita wartość aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. Rozdział 3: 3 Jednostki Funduszu 1. Jednostki Funduszu nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa materialnego. 2. Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. 3. Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia. 4. Jednostki Funduszu nie są oprocentowane. Rozdział 4: 4 Zasady i terminy wyceny Jednostek Funduszu 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. 2. Wartość Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny obliczana jest przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przez liczbę wszystkich Jednostek Funduszu w Dniu Wyceny. 1

2 3. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w każdym dniu roboczym. 4. Wycena Jednostki Funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana z przyczyn niezależnych od UNIQA. 5. Liczba Jednostek Funduszu zaokrąglana jest do pięciu miejsc po przecinku, natomiast ich cena zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 5 Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6 Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu. Rozdział 5: 7 Zasady i terminy nabywania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są nabywane ze składek oraz ze środków przeniesionych do Funduszu z innego Funduszu oferowanego przez UNIQA. 2. Nabycie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Nabyta liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty przekazanej do Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu nabycia. 4. Liczbę nabytych Jednostek Funduszu określa się z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Rozdział 6: 8 Zasady i terminy umarzania Jednostek Funduszu 1. Jednostki Funduszu są umarzane w przypadku dokonywania wykupu lub przeniesienia środków pomiędzy Funduszami. 2. Umorzenie Jednostek Funduszu następuje w terminach określonych w OWU. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od UNIQA. 3. Umorzona liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty wycofanej z Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w dniu umorzenia. Rozdział 7: 9 Wysokość opłat pobieranych z Funduszu 1. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem jest określona w Tabeli Opłat i Limitów stanowiącej załącznik do OWU. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem może być różna dla poszczególnych Funduszy. Rozdział 8: 10 Obowiązki informacyjne UNIQA 1. Wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszy UNIQA publikuje na stronie internetowej 2. UNIQA sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania Funduszu zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Rozdział 9: 11 Kryteria doboru aktywów Funduszu Głównym kryterium doboru aktywów Funduszu jest wzrost ich wartości w długim horyzoncie inwestycyjnym. Rozdział 10: Wycofanie Funduszu W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia UNIQA ma prawo tworzyć nowe Fundusze i likwidować Fundusze istniejące. 2. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu w wyniku likwidacji/przekształcenia Funduszu Inwestycyjnego lub Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w który lokowane są aktywa Funduszu, UNIQA niezwłocznie zawiadamia o fakcie likwidacji/przekształcenia Funduszu Ubezpieczających i Ubezpieczonych, posiadających środki w likwidowanym/przekształcanym Funduszu. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 3. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu z przyczyn innych niż opisane w ustępie 2, UNIQA zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczających i Ubezpieczonych posiadających środki w likwidowanym/ przekształcanym Funduszu na co najmniej 1 miesiąc przed likwidacją/przekształceniem. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie przeniesienia środków do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczeni do dnia likwidacji Funduszu powinni złożyć zlecenie przeniesienia środków lokowanych w likwidowanym Funduszu oraz odpowiednio zmienić procentowy podział składki alokowanej. Jeżeli do dnia wskazanego w zawiadomieniu o likwidacji Funduszu nie wpłynie do UNIQA dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, UNIQA dokona przeniesienia środków oraz zamieni likwidowany Fundusz w procentowym podziale składki alokowanej na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych, przy czym takie działanie nie wiąże się z pobraniem jakiejkolwiek opłaty przez UNIQA. 5. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji Funduszu na stronie internetowej UNIQA nie będzie realizować zleceń przeniesienia środków do likwidowanego Funduszu oraz nie będzie nabywać Jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowanego Funduszu przy zmianie procentowego podziału składki alokowanej. Rozdział 11: Zawieszenie wyceny, nabyć lub umorzeń Jednostek Funduszu UNIQA ma prawo zawiesić wycenę, nabycia lub umorzenia Jednostek Funduszu w przypadku zawieszenia wyceny, nabyć lub odkupień jednostek Funduszu Inwestycyjnego lub certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w które lokowane są aktywa Funduszu, lub jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od UNIQA. Komunikat dotyczący zawieszenia UNIQA zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej 2. Jeżeli alokowanie całości albo części składki nie może być zrealizowane z powodu zawieszenia wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu, UNIQA niezwłocznie dokonuje tymczasowej zmiany procentowego podziału składki zastępując Fundusz wybrany przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego innym Funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych i alokując do tego Funduszu środki pieniężne pochodzące ze składki. O dokonanej zmianie procentowego podziału składki UNIQA niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. Po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń na Jednostkach Funduszu UNIQA nabywa Jednostki zgodnie z pierwotnie wskazanym przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego procentowym podziałem składki. Powyższe zmiany nie są związane z pobieraniem jakichkolwiek opłat przez UNIQA. 3. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia umorzenia Jednostek Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, będą procesowane w sposób następujący: 2

3 1) w przypadku realizacji wykupu częściowego UNIQA zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne umorzenie zgromadzonych na ORJU Jednostek innych Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu, o ile uzyskana w ten sposób kwota jest co najmniej równa kwocie minimalnego wykupu częściowego określonej w Tabeli opłat i limitów. Niezależnie od zadysponowanej w zleceniu kwoty, wykup częściowy zostanie zrealizowany w kwocie nie wyższej niż wartość Jednostek Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie uległy zawieszeniu. 2) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz realizacji zlecenia wykupu całkowitego UNIQA wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z Funduszy, których wycena, nabycia lub umorzenia nie zostały zawieszone, a środki z Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, zostaną wypłacone niezwłocznie po wznowieniu wyceny, nabyć lub umorzeń, bez dodatkowej dyspozycji Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3) w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, gdy Fundusz zawiesił dokonywanie nabyć lub umorzeń, jednak dokonuje regularnej wyceny, UNIQA wypłaci pełną wartość świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w OWU. 4. W przypadku opisanym w ust. 1, zlecenia przeniesienia Jednostek dotyczące Funduszu, którego wycena, nabycia lub umorzenia zostały zawieszone, nie będą realizowane aż do czasu wznowienia wyceny lub realizacji nabyć lub umorzeń na Jednostkach tego Funduszu. Rozdział 12: Charakterystyki Funduszy 14 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniKorona Pieniężny, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Pieniężny jest UniKorona Pieniężny, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniKorona Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 15 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniKorona Zrównoważony, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Zrównoważony jest UniKorona Zrównoważony, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniKorona Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń 16 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Akcje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniKorona Akcje, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Akcje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Uni- Korona Akcje, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniKorona Akcje nie stosuje żadnych ograniczeń 17 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniKorona Obligacje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniKorona Obligacje, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniKorona Obligacje jest UniKorona Obligacje, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniKorona Obligacje nie stosuje żadnych ograniczeń 18 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniLokata, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniLokata. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniLokata: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniLokata, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniLokata jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego UniLokata, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniLokata nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 3

4 19 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniAkcje Nowa Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniAkcje Nowa Europa, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa jest UniAkcje Nowa Europa, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniAkcje Nowa Europa nie stosuje żadnych ograniczeń 20 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniObligacje Aktywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniObligacje Aktywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UniObligacje Aktywny, zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniObligacje Aktywny jest UniObligacje Aktywny, zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - UniObligacje Aktywny nie stosuje żadnych ograniczeń 21 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Obligacja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Skarbiec Obligacja, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja jest Skarbiec Obligacja, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Obligacja nie stosuje żadnych ograniczeń 22 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Lokacyjny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Lokacyjny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Skarbiec Lokacyjny, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Lokacyjny jest Skarbiec Lokacyjny, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Lokacyjny nie stosuje żadnych ograniczeń 23 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Depozytowy, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Depozytowy. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Skarbiec Depozytowy, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Depozytowy jest Skarbiec Depozytowy, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Depozytowy nie stosuje żadnych ograniczeń 24 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Skarbiec Rynków Rozwiniętych, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych jest Skarbiec Rynków Rozwiniętych, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Rynków Rozwiniętych nie stosuje 4

5 25 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Skarbiec Spółek Wzrostowych, zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych jest Skarbiec Spółek Wzrostowych, zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Spółek Wzrostowych nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 26 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpieczny. 1. Polityka inwestycyjna Funduszu UNIQA - Portfel Bezpieczny: wzrost wartości aktywów Funduszu przy założeniu niskiego poziomu ryzyka, w horyzoncie inwestycyjnym nie krótszym niż 5 lat. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpieczny: jednostki Funduszy Inwestycyjnych, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, kontrakty terminowe, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpieczny: łączna wartość: - jednostek Funduszy Inwestycyjnych, - certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek jednego Funduszu Inwestycyjnego nie powinna być wyższa niż 20% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek Funduszy Inwestycyjnych z kategorii funduszy akcyjnych nie powinna przekroczyć 5% Wartości Aktywów łączna wartość certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 10% Wartości Aktywów maksymalny udział certyfikatów jednego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie może przekroczyć 2% Wartości Aktywów łączna wartość kontraktów terminowych nie powinna przekroczyć 5% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Kryteria doboru aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpieczny: dobór aktywów do Funduszu dokonywany jest w oparciu o zakładaną politykę inwestycyjną Funduszu oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnych klas aktywów i zasad ich dywersyfikacji. 27 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu. 1. Polityka inwestycyjna Funduszu UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu przy założeniu umiarkowanego poziomu ryzyka, w horyzoncie inwestycyjnym nie krótszym niż 5 lat. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu: jednostki Funduszy Inwestycyjnych, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, kontrakty terminowe, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu: łączna wartość: - jednostek Funduszy Inwestycyjnych, - certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek jednego Funduszu Inwestycyjnego nie powinna być wyższa niż 20% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek Funduszy Inwestycyjnych z kategorii funduszy akcyjnych nie powinna przekroczyć 40% Wartości Aktywów łączna wartość certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 15% Wartości Aktywów maksymalny udział certyfikatów jednego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie może przekroczyć 2% Wartości Aktywów łączna wartość kontraktów terminowych nie powinna przekroczyć 40% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Kryteria doboru aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Stabilnego Wzrostu: dobór aktywów do Funduszu dokonywany jest w oparciu o zakładaną politykę inwestycyjną Funduszu oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnych klas aktywów i zasad ich dywersyfikacji. 28 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważony. 1. Polityka inwestycyjna Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu przy założeniu podwyższonego poziomu ryzyka, w horyzoncie inwestycyjnym nie krótszym niż 5 lat. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważony: jednostki Funduszy Inwestycyjnych, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, kontrakty terminowe, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważony: łączna wartość: - jednostek Funduszy Inwestycyjnych, - certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek jednego Funduszu Inwestycyjnego nie powinna być wyższa niż 20% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek Funduszy Inwestycyjnych z kategorii funduszy akcyjnych nie powinna przekroczyć 70% Wartości Aktywów łączna wartość certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 15% Wartości Aktywów maksymalny udział certyfikatów jednego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie może przekroczyć 2% Wartości Aktywów łączna wartość kontraktów terminowych nie powinna przekroczyć 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Kryteria doboru aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważony: dobór aktywów do Funduszu dokonywany jest w oparciu o zakładaną politykę inwestycyjną Funduszu oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnych klas aktywów i zasad ich dywersyfikacji. 29 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Agresywny. 1. Polityka inwestycyjna Funduszu UNIQA - Portfel Agresywny: wzrost wartości aktywów Funduszu przy założeniu bardzo wysokiego poziomu ryzyka, w horyzoncie inwestycyjnym nie krótszym niż 5 lat. 5

6 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywny: jednostki Funduszy Inwestycyjnych, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, kontrakty terminowe, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywny: łączna wartość: - jednostek Funduszy Inwestycyjnych, - certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek jednego Funduszu Inwestycyjnego nie powinna być wyższa niż 20% Wartości Aktywów łączna wartość jednostek Funduszy Inwestycyjnych z kategorii funduszy akcyjnych nie powinna być niższa niż 60% Wartości Aktywów łączna wartość certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nie powinna przekroczyć 20% Wartości Aktywów maksymalny udział certyfikatów jednego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie może przekroczyć 2% Wartości Aktywów łączna wartość kontraktów terminowych nie powinna przekroczyć 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4 Kryteria doboru aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywny: dobór aktywów do Funduszu dokonywany jest w oparciu o zakładaną politykę inwestycyjną Funduszu oraz ograniczenia w zakresie dopuszczalnych klas aktywów i zasad ich dywersyfikacji. 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 3 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-11%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Bezpiecznego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 31 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 3-5 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-15%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, depozyty bankowe 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Zrównoważonego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 32 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania maksymalizacja stopy zwrotu w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat przy ustalonej zmienności stopy zwrotu z portfela na poziomie 0-19%, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, depozyty bankowe. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Portfel Agresywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, łączna wartość jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie stosuje 34 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: 6

7 jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Allianz Aktywnej Alokacji, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji jest Allianz Aktywnej Alokacji, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji nie stosuje żadnych ograniczeń 35 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Allianz Pieniężny, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Pieniężny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Allianz Pieniężny, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 36 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie stosuje 37 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Agresywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Quercus Agresywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny jest Quercus Agresywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Agresywny nie stosuje żadnych ograniczeń 38 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Selektywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Quercus Selektywny, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny jest Quercus Selektywny, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Selektywny nie stosuje żadnych ograniczeń 39 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Short, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Short. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Short: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Quercus Short, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Short jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Quercus Short, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Short nie stosuje żadnych ograniczeń 40 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Turcja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Turcja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Quercus Turcja, zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 7

8 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Quercus Turcja, zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Turcja nie stosuje żadnych ograniczeń 41 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Inventum Premium, zwany dalej Funduszem UNIQA - Inventum Premium. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Inventum Premium: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Inventum Premium. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Inventum Premium jest Inventum Premium. Fundusz UNIQA - Inventum Premium nie stosuje żadnych ograniczeń 42 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Superfund Trend Bis, zwany dalej Funduszem UNIQA - Superfund Trend Bis. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Superfund Trend Bis Powiązany, zarządzanym przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Superfund Trend Bis jest Superfund Trend Bis Powiązany, zarządzanego przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Superfund Trend Bis nie stosuje żadnych ograniczeń 43 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Gold Otwarty, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Gold Otwarty. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Investor Gold Otwarty, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Gold Otwarty jest Investor Gold Otwarty, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Investor Gold Otwarty nie stosuje żadnych ograniczeń 44 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor Rosja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor Rosja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor Rosja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Investor Rosja, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor Rosja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Investor Rosja, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Investor Rosja nie stosuje żadnych ograniczeń 45 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Investor BRIC, zwany dalej Funduszem UNIQA - Investor BRIC. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Investor BRIC: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Investor BRIC, zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Investor BRIC jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Investor BRIC, zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Investor BRIC nie stosuje żadnych ograniczeń 46 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 8

9 Fundusz UNIQA - NN Globalny Długu Korporacyjnego nie stosuje 47 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - NN Spółek Dywidendowych USA nie stosuje 48 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L), zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L), zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji nie stosuje 49 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - NN Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - NN Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - NN Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym NN Subfundusz Obligacji, zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji : do 100% aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego NN Subfundusz Obligacji, zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - NN Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 50 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Agriculture, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Agriculture. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agricul ture 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Agriculture jest BGF World Agriculture Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock World Agriculture nie stosuje żadnych ograniczeń 51 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock World Mining, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock World Mining. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock World Mining jest BGF World Mining Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock World Mining nie stosuje żadnych ograniczeń 52 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Latin American, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Latin American. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - NN Obligacji: 9

10 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Latin American jest BGF Latin American Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock Latin American nie stosuje żadnych ograniczeń 53 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego BGF Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 54 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 55 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Allocation, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Allocation. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Allocation jest BGF Global Allocation Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Allocation nie stosuje żadnych ograniczeń 56 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - BlackRock Global Equity Income, zwany dalej Funduszem UNIQA - BlackRock Global Equity Income. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez BlackRock Global Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - BlackRock Global Equity Income jest inwestowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego BGF Global Equity Income Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez BlackRock Global Funds. Fundusz UNIQA - BlackRock Global Equity Income nie stosuje 57 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Templeton Global Total Return, zwany dalej Funduszem UNIQA - Templeton Global Total Return. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanym przez Franklin Templeton Investment Funds. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Templeton Global Total Return jest Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged), zarządzanego przez Franklin Templeton Investment Funds. 10

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % Dobry Start Juniora Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu % UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO UFK Europa Ipopema Zrównoważony (IPOPEMA S UFK Europa Noble Fund Global

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 29.08.2018 r. L.p. Towarzystwo Funduszy Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone w jego ramach subfundusze Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF-151222-UFK Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Fundusze akcji polskich - dużych spółek DWS3 Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 maja 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP//00/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu, numer statystyczny 00 Tabela limitów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE (KID) DLA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI MULTI KAPITAŁ (kod warunków: FAIJ40) Wersja

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję.

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję. Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 280. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 280. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 280 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 4 203 965 1. Lokaty 0 4 203 965 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-181003- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 279 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2019-04L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo