Najczęściej zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęściej zadawane pytania"

Transkrypt

1 COMENIUS Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa System Ubezpieczeń Grupowych Najczęściej zadawane pytania Niniejszy dokument został opracowany przez MSH INTERNATIONAL, instytucję zajmującą się kwestiami związanymi z ubezpieczeniem uczniów biorących udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. 1

2 Jakie dokumenty otrzymam po przystąpieniu do systemu ubezpieczeń? Po zapisaniu się otrzymasz na swój indywidualny adres list powitalny z loginem i hasłem umoŝliwiającym zalogowanie się na Stronie Uczestnika (Participant s Pages) za pośrednictwem strony ubezpieczeniową kartę identyfikacyjną (insurance ID card), certyfikat ubezpieczenia (certificate of insurance), formularz wniosku o przyszłe zwroty kosztów opieki zdrowotnej (a claim form for the future Healthcare reimbursements); moŝna równieŝ pobrać taki wniosek bezpośrednio z naszej strony internetowej za pośrednictwem linków Komisja Europejska, Comenius (European Commission, Comenius) oraz Formularz Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej (International Healthcare form). Jak mogę otrzymać informacje o zakresie mojego ubezpieczenia? Przewodnik dla Uczniów, zawierający szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia (z uwzględnieniem ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia assistance od kosztów transportu do kraju, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym, świadczeń z tytułu trwałego kalectwa oraz świadczenia jednorazowego w przypadku śmierci) jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem linków Komisja Europejska, Comenius (European Commission, Comenius) oraz Przewodnik dla uczniów (Comenius Guide). MoŜna równieŝ skontaktować się z MSH INTERNATIONAL lub Axa Assistance. JeŜeli twoje pytanie dotyczy: ubezpieczenia assistance od kosztów transportu do kraju skontaktuj się z: Axa Assistance Tel (0) JeŜeli twoje pytanie dotyczy: ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeń z tytułu kalectwa lub jeŝeli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z: MSH INTERNATIONAL Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0)

3 Jaki jest czas trwania ubezpieczenia? Twoje ubezpieczenie jest waŝne 24 godziny na dobę, od dnia rozpoczęcia podróŝy do kraju goszczącego do drugiego miesiąca po zakończeniu okresu Twojego wyjazdu indywidualnego. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ obowiązkowe szkolenia przed wyjazdem oraz późniejsze działania po Twoim powrocie. Pod koniec okresu wyjazdu indywidualnego, jeŝeli nie jesteś objęta/objęty Ŝadnym ubezpieczeniem lub krajowym systemem ubezpieczeń społecznych, moŝesz złoŝyć wniosek o przedłuŝenie obowiązywania ubezpieczenia w kraju goszczącym od jednego do sześciu miesięcy. PrzedłuŜenie polisy jest nieobowiązkowe, a składka jest płatna w całości z góry przez ucznia lub jego przedstawicieli prawnych (zob. Przewodnik dla uczniów). W takim przypadku, naleŝy skontaktować się z MSH INTERNATIONAL najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem obowiązywania ubezpieczenia. Z jakich usług on-line mogę skorzystać? Masz zapewniony bezpieczny dostęp do róŝnych usług 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Uczestnika (Participant s Pages) na stronie internetowej MSH INTERNATIONAL (z wykorzystaniem Twojego indywidualnego loginu i hasła znajdującego się w liście powitalnym), umoŝliwiający: przeglądanie i modyfikację Twoich danych osobowych (kraj powrotu, adres, adres , ), wydrukowanie osobistej ubezpieczeniowej karty identyfikacyjnej, złoŝenie wniosku o certyfikat ubezpieczenia, wypełnienie on-line i wydruk formularzy roszczeń dotyczących opieki zdrowotnej, złoŝenie wniosku o porozumienie w sprawie płatności bezpośrednich w przypadku hospitalizacji lub specjalnych świadczeń zdrowotnych, aby zapobiec konieczności dokonywania wpłaty zaliczkowej, sprawdzenie stanu roszczeń on-line, dostęp do powiadomień o zwrotach kosztów z ostatnich 24 miesięcy, dostęp do strony internetowej Expat Health. Straciłem/am swoją osobistą kartę identyfikacyjną lub osobisty login i hasło. Co muszę zrobić, aby je odzyskać? JeŜeli straciliście swój login i hasło (znajdujące się w liście powitalnym, który otrzymaliście po zapisaniu się do systemu ubezpieczeń), moŝecie poprosić o ich wydanie na stronie poprzez zakładkę Odzyskaj swój login (Get your login details) na stronie potwierdzania autentyczności danych na Stronie Uczestnika. JeŜeli straciliście kartę ubezpieczeniową, moŝecie wydrukować jej kopię, odwiedzając stronę za pośrednictwem Strony Uczestnika (korzystając z indywidualnego loginu i hasła), w sekcji Ubezpieczeniowa Karta Identyfikacyjna (Insurance ID card). 3

4 WaŜne jest, aby zawsze mieć swoją osobistą ubezpieczeniową kartę identyfikacyjną przy sobie, poniewaŝ zawiera ona wszystkie numery potrzebne do skontaktowania się z nami 24 godziny na dobę. We wszystkich sprawach, moŝecie skontaktować się z MSH INTERNATIONAL telefonicznie lub e- mailowo. Gdzie moŝna znaleźć informacje o wykwalifikowanych lekarzach, przychodniach lub uznanych szpitalach na całym świecie? Informacje moŝna uzyskać na Stronie Uczestnika dostępnej poprzez w sekcji Expat Health znajduje się baza danych dla kaŝdego kraju i dziedziny specjalizacji zawierająca dane kontaktowe polecanych lekarzy i placówek, z uwzględnieniem dostępnych języków, rodzajów świadczeń oferowanych przez szpitale, itd. JeŜeli macie wątpliwości co do leczenia zalecanego przez lekarza/placówkę szpitalną, w której będziecie leczeni operacyjnie, moŝecie równieŝ wysłać na adres lub skontaktować się z MSH INTERNATIONAL telefonicznie lub em. Lekarze są dostępni, aby zapewnić wam wsparcie medyczne i skierować was do najlepszej placówki szpitalnej lub lekarza. Dlaczego muszę uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Przed wyjazdem z kraju naleŝy skontaktować się z krajowym Systemem Ubezpieczeń Społecznych i wystąpić o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta powinna zostać wydana w ciągu dwóch tygodni od złoŝenia wniosku. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umoŝliwia dostęp do sektora publicznego opieki zdrowotnej. 4

5 Jak wygląda procedura zwrotu kosztów leczenia w przypadku posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego? Jakie są moŝliwości przy legitymowaniu się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sektorze publicznym (wizyta u lekarza, w aptece, przychodni, leczenie szpitalne)? Istnieje moŝliwość uregulowania tylko części rachunku. W takim przypadku, naleŝy wysłać faktury/rachunki i dokumenty przekazane przez Krajowy System Ubezpieczeń Społecznych wraz z formularzem roszczenia o zwrot kosztów do MSH INTERNATIONAL w celu uzyskania zwrotu pozostałej części kosztów. JeŜeli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zostanie zaakceptowana, zazwyczaj naleŝy postępować zgodnie z typową procedurą opisaną na 2 kolejnych stronach oraz w Przewodniku dla uczniów. Jest moŝliwość, Ŝe nie będziecie musieli pokrywać Ŝadnych kosztów. MSH INTERNATIONAL 5

6 W przypadku braku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak wygląda procedura zwrotu typowych wydatków na leczenie zdrowotne? W przypadku typowych wydatków na leczenie zdrowotne (wizyty w gabinecie lekarskim, wizyty domowe lekarzy i specjalistów, dalsze leczenie po hospitalizacji, leki na receptę, badania laboratoryjne, prześwietlenia, opieka dentystyczna i okulistyczna) NaleŜy najpierw pokryć koszty leczenia Proszę uwaŝnie wypełnić formularz roszczenia (w szczególności dane dotyczące waszego rachunku bankowego, z obowiązkowymi informacjami w postaci kodów IBAN i SWIFT oraz nazwy banku). Formularz wniosku moŝna pobrać ze: strony internetowej za pośrednictwem linków Komisja Europejska, Comenius (European Commission, Comenius) oraz Formularz Międzynarodowej Opieki Zdrowotnej (International Healthcare form) strony internetowej poprzez Stronę Uczestnika (Participant s Pages) (wypełniając formularz roszczenia on-line) Proszę wysłać formularz roszczenia do MSH INTERNATIONAL. NaleŜy pamiętać o załączeniu oryginałów wszystkich recept, oryginałów rachunków za wizyty lekarskie, oryginałów naleŝycie opłaconych rachunków oraz dane waszego rachunku bankowego lub rachunku bankowego osoby upowaŝnionej do otrzymania przelewu bankowego. 6

7 W przypadku braku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak wygląda procedura zwrotu kosztów hospitalizacji lub kosztów przekraczających 400 EUR? W przypadku hospitalizacji i kosztów leczenia przekraczających 400 EUR NaleŜy wystąpić o uprzednią zgodę MSH INTERNATIONAL Planowana hospitalizacja: NaleŜy skontaktować się z MSH INTERNATIONAL najpóźniej 10 dni przed hospitalizacją, aby EBA mogło dostarczyć umowę dotyczącą certyfikacji wstępnej do placówki opieki zdrowotnej oraz wysłać Tobie potwierdzenie, Ŝe Twoje wydatki zostaną pokryte, czyli Ŝe nie będziesz musiał/musiała dokonywać płatności zaliczkowych W nagłych wypadkach: NaleŜy zgłosić się bezpośrednio do lekarza lub szpitala, pokazać swoją ubezpieczeniową kartę identyfikacyjną w rejestracji oraz poprosić osobę przyjmującą zgłoszenie o skontaktowanie się z MSH INTERNATIONAL (w ciągu 72 godzin od przyjęcia, MSH wyśle umowę dotyczącą certyfikacji wstępnej, abyście mogli uniknąć dokonania płatności zaliczkowych za operację chirurgiczną) W przypadku kosztów przekraczających 400 EUR oraz opłat za świadczenia opieki zdrowotnej wymienione poniŝej: operacja seria usług medycznych obejmująca ponad 5 spotkań chirurgiczny zabieg dentystyczny, korony dentystyczne, leczenie dentystyczne w przypadku, gdy koszt przekracza 600 EUR Musisz skontaktować się z MSH INTERNATIONAL w celu uzyskania uprzedniej zgody 7

8 W przypadku nagłego wypadku lub złego stanu zdrowia, czy muszę kontaktować się z AXA ASSISTANCE lub MSH INTERNATIONAL? krok pierwszy Trzeba pójść do lekarza lub do szpitala krok drugi NaleŜy skontaktować się z AXA ASSISTANCE, a wtedy ich kadra medyczna skontaktuje się ze szpitalem w celu określenia, czy potrzebny jest transport do kraju pochodzenia, lub czy hospitalizacja moŝe się odbywać w kraju goszczącym krok trzeci AXA ASSISTANCE w razie potrzeby zorganizuje transport do kraju pochodzenia. JeŜeli hospitalizacja moŝe przebiegać w kraju goszczącym, istnieją dwie moŝliwości: w ramach sektora publicznego, w przypadku korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, moŝe wystąpić konieczność opłacenia tylko części rachunku (lub w ogóle nie będzie to konieczne), zob. strona 5, w przypadku niekorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub niekorzystania z sektora publicznego, proszę pokazać swoją ubezpieczeniową kartę identyfikacyjną w recepcji oraz poprosić placówkę o kontakt z MSH INTERNATIONAL, aby MSH mógł dostarczyć umowę dotyczącą certyfikacji wstępnej, abyście nie musieli dokonywać płatności zaliczkowych za leczenie operacyjne (chirurgiczne) 8

9 Co oznacza osobiste ubezpieczenie assistance? Wśród usług świadczonych przez AXA ASSISTANCE w ramach osobistego ubezpieczenia assistance (opisanego w Przewodniku dla Uczniów), znajdziecie przede wszystkim: transport do kraju z powodów zdrowotnych (opisany na stronie 8), zapewnienie biletu dla członka bliskiej rodziny w przypadku hospitalizacji ucznia poniŝej 18 roku Ŝycia biorącego udział w programie Comenius (podróŝ powrotna samolotem w klasie ekonomicznej i/lub pociągiem w pierwszej klasie, zakwaterowania, przy czym limit kosztów zakwaterowania wynosi 80 EUR za noc i za osobę, do 6 noclegów). Dla uczniów powyŝej 18 roku Ŝycia, minimalna długość pobytu w szpitalu wynosi 5 kolejnych dni. wcześniejszy powrót w przypadku śmierci lub nagłej hospitalizacji członka bliskiej rodziny trwającej ponad 5 dni: podróŝ powrotna samolotem w klasie ekonomicznej i/lub podróŝ powrotna pociągiem w pierwszej klasie. transport leków lub wymiana szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych za granicą: Organizacja i płatności poniesionych wydatków związanych z transportem. W powyŝszych przypadkach naleŝy skontaktować się z AXA ASSISTANCE w celu uzyskaniu uprzedniej zgody (wszelkie wydatki wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez AXA ASSISTANCE). AXA ASSISTANCE po wydaniu zgody zorganizuje transport do kraju, zapewni bilety podróŝne lub transport leków. Co oznacza ubezpieczenie podróŝne assistance? Ubezpieczenie podróŝne assistance stanowi część usług świadczonych przez AXA ASSISTANCE, które opisano w Przewodniku dla Uczniów. Do tych usług naleŝy pomoc w przypadku: kradzieŝy bagaŝu podczas podróŝy, zgubienia bagaŝu przez firmę transportową, zgubienia lub kradzieŝy dokumentów lub dokumentów podróŝnych (koszty administracyjne wyrobienia nowych dokumentów dowodu osobistego i paszportu zostaną zwrócone do kwoty 150 EUR). W powyŝszych przypadkach, naleŝy niezwłocznie skontaktować się z AXA ASSISTANCE (w ciągu 2 dni od kradzieŝy, w innym wypadku w ciągu 5 dni od zdarzenia). NaleŜy równieŝ przekazać/przesłać AXA ASSISTANCE zaświadczenie o dokonaniu kradzieŝy otrzymane na policji/u władz lokalnych oraz fakturę/rachunek potwierdzające własność skradzionego przedmiotu. W przypadku utraty dokumentów (dowód osobisty, paszport), AXA ASSISTANCE moŝe udzielić wskazówek, jak wyrobić nowe dokumenty w kraju, w którym przebywacie podczas realizacji projektu w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (kraj goszczący). 9

10 JeŜeli złoŝę roszczenie w oparciu o walutę inną niŝ ta, w której naliczana jest kwota ubezpieczenia (czyli EURO), jaki przelicznik jest stosowany? Kurs wymiany stosowany w celu określenia kwoty zwrotu to kurs ogłaszany przez Natixis Bank ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę naliczania. Czy muszę przechowywać kopie dokumentów wysłanych do MSH INTERNATIONAL? Tak. NaleŜy zachować kopie wysyłanych do nas dokumentów (np. kserokopie). JeŜeli wystąpi jakikolwiek problem z dostarczeniem oryginalnych dokumentów, będzie wówczas istnieć moŝliwość przesłania nam kopii drogą pocztową lub em. Czy muszę mieć tłumaczenie dokumentów na język angielski/francuski lub dokonywać przeliczenia walut, aby moje roszczenie zostało przyjęte i rozpatrzone? Nie. MoŜemy przyjmować i rozpatrywać roszczenia w kaŝdym języku oraz zarządzać kosztami waszej opieki zdrowotnej w ponad 150 walutach. Co oznacza ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym? Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym (Third-Party Liability in Private Life) zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi odpowiedzialności cywilnej spowodowanymi szkodami fizycznymi i materialnymi spowodowanymi przez ucznia osobom trzecim w czasie jego okresu wyjazdu indywidualnego (na przykład, jeŝeli uczeń zniszczy przedmiot w sklepie lub zostawi odkręcony kran, co spowoduje zalanie mieszkania sąsiada, itd.). Ten rodzaj ubezpieczenia jest opisany w Przewodniku dla uczniów. W przypadku jakichkolwiek pytań, moŝna skontaktować się z MSH INTERNATIONAL w celu uzyskania informacji o warunkach zwrotu kosztów oraz potrzebnych dokumentach (tzn. dowodach szkody). 10

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo