PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW"

Transkrypt

1 Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa SYSTEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH COMENIUSA PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Administrator systemu: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France Tel: +33 (0) Niniejszy przewodnik stanowi podsumowanie ogólnych warunków polisy ubezpieczeniowej nr EAC przeznaczonej przez Komisję Europejską dla akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa oraz udzielanej przez AXA Group. W żadnym wypadku nie będzie ona przejmować obowiązków ubezpieczyciela, Komisji Europejskiej lub kierownika systemu European Benefits Administrators. Wyłącznie umowa oraz broszura informacyjna będzie stanowić dopuszczalny dowód między stronami. 1

2 SPIS TREŚCI Kto może skorzystać z ubezpieczenia? Rozpoczęcie i czas trwania ubezpieczenia..4 Twój system opieki zdrowotnej...5 Usługi On-line aby ułatwić ci życie... 7 Jak uniknąć konieczności dokonywania wpłaty zaliczkowej. 8 Jak uniknąć odrzucenia roszczeń....9 Przewodnik po procedurach zwrotu kosztów Ubezpieczenie assistance od kosztów transportu do kraju...12 Świadczenia z tytułu trwałego kalectwa oraz świadczenie jednorazowe w przypadku śmierci..15 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

3 1 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA? Uczniowie uczestniczący w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa są objęci systemem ubezpieczeń grupowych opracowanym specjalnie po to, aby chronić uczestników w okresie ich wyjazdów indywidualnych. Uczniowie biorący udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa są objęci bezpłatnym ubezpieczeniem. Składki ubezpieczeniowe są w pełni regulowane przez Komisję Europejską. Celem tego systemu jest umożliwienie wam dostępu do sieci ubezpieczeniowej, dzięki której możecie uzyskać pomoc w przypadku problemów medycznych, stomatologicznych, związanych z kalectwem lub zobowiązań z tego tytułu. Rolą AXA Group oraz European Benefits Administrators jest zapewnienie wam bezpieczeństwa finansowego w postaci solidnej polisy ubezpieczeniowej oraz usług administracyjnych specjalistów dla grup zamieszkujących poza krajem swojego pochodzenia oraz usług informacyjnych, medycznych i transportu do kraju towarzystwa ubezpieczeniowego, które posiada 33 centra obsługi telefonicznej i konsultantów medycznych w 200 krajach. W zasadzie będziecie w kontakcie z European Benefits Administrators, którzy będą koordynować wszystkie usługi za wyjątkiem ubezpieczenia od kosztów transportu do kraju i ubezpieczenia assistance, którymi będzie się zajmować AXA Assistance. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa oferuje następujące gwarancje: Koszty zdrowotne Pomoc w transporcie do kraju Świadczenia na wypadek śmierci lub kalectwa: stałe świadczenie w przypadku kalectwa oraz świadczenie zryczałtowane w przypadku śmierci Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Wszyscy uczniowie biorący udział w programie Comenius mogą wnosić o ubezpieczenie, ale będą oni nim objęci jedynie po wypełnieniu i podpisaniu przez nich (oraz ich opiekunów prawnych w przypadku nieletnich dzieci) oraz szkołę wysyłającą lub Narodową Agencję formularza rejestracyjnego dla systemu ubezpieczeń grupowych. European Benefits Administrators odeśle potwierdzenie do szkoły wysyłającej oraz do Narodowej Agencji, która wysłała ucznia biorącego udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, 24 godziny na dobę od dnia rozpoczęcia podróży do kraju goszczącego do drugiego miesiąca po zakończeniu okresu waszego wyjazdu indywidualnego. Przedłużenie o dwa miesiące obowiązuje jedynie w ramach bezpośredniej kontynuacji działania w ramach programu Comenius na tych samych warunkach, co w czasie waszego działania w programie Comenius. Ubezpieczenie obejmuje również obowiązkowe szkolenia przed waszym wyjazdem oraz późniejszymi działaniami związanymi z realizacją projektu po powrocie. Jeśli nie jesteście objęci żadnym ubezpieczeniem pod koniec okresu wyjazdu, możecie złożyć wniosek o przedłużenie obowiązywania ubezpieczenia do sześciu miesięcy na tych samych warunkach, co podczas działania w programie Comenius. Przedłużenie polisy jest nieobowiązkowe, a składka jest płatna w całości z góry przez ucznia lub jego przedstawicieli prawnych. Walutą systemu ubezpieczeń grupowych Comeniusa jest Euro ( ), jednak faktury mogą być składane w dowolnej walucie. Wydatki związane z opieką zdrowotną są zwykle zwracane w walucie wskazanej przez ucznia w formularzu rejestracyjnym. Przydatna wskazówka Po przystąpieniu do systemu otrzymasz spersonalizowaną kartę ubezpieczeniową Comeniusa. Będzie ona zawierała nazwisko i pierwsze imię ucznia, numer członkowski ( COM + 6 cyfr), login i hasło dostępu do Strony Uczestnika na oraz dane kontaktowe European Benefits Administrators. Ułatwi to wam załatwianie spraw administracyjnych w szpitalach. 3

4 2 ROZPOCZĘCIE I CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA Rozpoczęcie Twój udział w ubezpieczeniu Comeniusa rozpoczyna się od daty przystąpienia, zgodnie z informacją przekazaną przez szkołę wysyłającą lub Narodową Agencję poprzez system rejestracji on-line oraz po otrzymaniu należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego i wysłanego do European Benefits. Czas trwania Dla każdego ucznia objętego ubezpieczeniem Comeniusa, świadczenia z nim związane wygasają z dniem zakończenia wyjazdu indywidualnego ucznia zgodnie z informacją przekazaną przez szkołę wysyłającą lub Narodową Agencję poprzez system rejestracji on-line. Można skorzystać z przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: Pod koniec okresu wyjazdu indywidualnego ucznia, korzysta on z automatycznego przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie przez dwa miesiące w ramach bezpośredniej kontynuacji działania w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Jednak objęcie ubezpieczeniem assistance nie obowiązuje w kraju waszego pochodzenia. Nieobowiązkowe przedłużenie ubezpieczenia na okres powyżej 2 miesięcy Pod koniec tego 2-miesięcznego okresu, jeżeli nie jesteście objęci żadną polisą ubezpieczeniową, możecie przedłużyć okres ubezpieczenia do maksymalnie sześciu miesięcy. Przedłużenie jest w pełni nieobowiązkowe, a składki są płatne w całości z góry przez każdego ucznia biorącego udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa lub jego przedstawicieli prawnych przed rozpoczęciem okresu nieobowiązkowego ubezpieczenia. Okres, na jaki ubezpieczenie zostaje przedłużone, musi być stały i ostateczny. Potwierdzenie, że wasze ubezpieczenie jest przedłużone będzie można wydać po otrzymaniu płatności pełnej kwoty składki (26,50 miesięcznie na jednego ucznia), która jest płatna bezpośrednim przelewem bankowym lub czekiem w euro wystawionym na European Benefits Administrators. Aby skorzystać z tego przedłużenia, należy poinformować European Benefits Administrators na miesiąc przed końcem bezpłatnego 2-miesięcznego okresu ubezpieczenia, korzystając z poniższego adresu: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France Adres Telefon: + 33 (0) Fax: Późniejsze działania związane z realizacją projektu Późniejsze działania związane z realizacją projektu można realizować w kraju pochodzenia ucznia sześć miesięcy po zakończeniu okresu wyjazdu indywidualnego ucznia. Aby skorzystać z tego dodatkowego ubezpieczenia, szkoła wysyłająca lub przyjmująca lub Narodowa Agencja musi przekazać następujące informacje European Benefits Administrators za pośrednictwem adresu owego Nazwisko i pierwsze imię ucznia biorącego udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Kopia zaproszenia do wzięcia udziału w późniejszych działaniach związanych z realizacją projektu Numer poprzedniego ubezpieczenia w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Data rejestracji pierwotnego ubezpieczenia Nowy okres wymaganego ubezpieczenia Kraj, w którym mają mieć miejsce późniejsze działania związane z realizacją projektu. 4

5 3 TWÓJ SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Twoje ubezpieczenie obejmuje koszty hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych, leczenia medycznego i stomatologicznego na całym świecie, pod warunkiem, że takie leczenie i/lub materiały zostaną uznane przez lokalne organy służby zdrowia jako kluczowe w leczeniu choroby, urazu lub (jeśli dotyczy) w przypadku ciąży, oraz zapewnione przez praktykujący personel medyczny w dziedzinie, w której posiada on kwalifikacje (zgodnie z postanowieniami legislacyjnymi, regulacyjnymi lub innymi dotyczącymi wykonywania ich zawodu w danym kraju). Koszty opieki zdrowotnej będą zwracane wyłącznie w przypadkach, gdy świadczenia medyczne i stomatologiczne: odpowiadają objawom i diagnozie, są konieczne i odpowiednie w przypadku leczenia choroby, urazu lub opieki medycznej w czasie ciąży, wydatki na świadczenia są rozsądne i zostały faktycznie poniesione. Koszty opieki zdrowotnej zostaną zwrócone w formie uzupełnienia wszelkich zwrotów dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub z tytułu dowolnego innego posiadanego ubezpieczenia. Musisz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Ucznia, aby móc otrzymać zwrot kosztów opieki zdrowotnej z lokalnego systemu ubezpieczeń społecznych w twoim kraju lub w kraju goszczącym. Ta karta, wydana na nazwisko ucznia, jest bezpłatna i ważna przez rok. System ubezpieczeń grupowych pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez ciebie w zwyczajowych i uzasadnionych granicach oraz z uwzględnieniem limitów wskazanych w tabeli na stronie 6. Zwyczajowe i uzasadnione? Pojęcie zwyczajowe i uzasadnione jest oceniane zgodnie z praktykami medycznymi obowiązującymi w kraju, gdzie prowadzone jest leczenie (rodzaj leczenia, jakość opieki i sprzętu, obszar geograficzny i kraj). Podlega on standardom klasyfikacji i ustalania cen świadczeń medycznych lub leczenia zalecanego lub sklasyfikowanego w każdym kraju. Informacje praktyczne na temat Expat Health Proszę odwołać się do naszej bazy danych lekarzy ogólnych i szpitali zalecanych przez naszych lekarzy doradców na Stronie Uczestnika na portalu Można swobodnie wybierać lekarzy i placówki szpitalne. 5

6 4 ŚWIADCZENIA I WSKAŹNIKI ZWROTU KOSZTÓW ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ WSKAŹNIKI ZWROTU KOSZTÓW MEDYCYNA SZPITALNA Koszty pobytu w szpitalu z uwzględnieniem honorariów położnych i lekarzy za odebranie porodu i cesarskie cięcie Zabiegi chirurgiczne, leki znieczulające oddział intensywnej terapii Wszelkie koszty sali operacyjnej Wizyty w gabinecie lekarskim i wizyty domowe Usługi paramedyczne (łącznie ze świadczeniami pielęgniarek dyplomowanych, fizjoterapeutów, itp.) Badania laboratoryjne i diagnostyczne Zdjęcia rentgenowskie/radioterapia/chemioterapia Leki na receptę Transport karetką pogotowia RUTYNOWA OPIEKA AMBULATORYJNA Wizyty domowe i wizyty w gabinecie lekarskim u lekarzy ogólnych i specjalistów Zabiegi chirurgiczne Uzupełniające zabiegi medyczne (łącznie ze świadczeniami pielęgniarek dyplomowanych, fizjoterapeutów, itp) Badania laboratoryjne i diagnostyczne Zdjęcia rentgenowskie/radioterapia/chemioterapia Leki na receptę Zdjęcia rentgenowskie/radioterapia/chemioterapia Operacja i leczenie ambulatoryjne w placówce szpitalnej Karetka pogotowia WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ W CZASIE CIĄŻY Koszty pobytu oraz opłaty medyczne związane z ciążą 100% kosztów rzeczywistych 100% kosztów rzeczywistych 100% kosztów rzeczywistych WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ Leczenie zachowawcze oraz w nagłych wypadkach łącznie z leczeniem rutynowym, chirurgią stomatologiczną oraz diagnostyka Kontynuacja leczenia ortodontycznego rozpoczętego przed okresem wyjazdu indywidualnego ucznia Protezy dentystyczne w wyniku wypadku OPIEKA OKULISTYCZNA Wymiana pary szkieł lub soczewek korekcyjnych na receptę, które uległy zniszczeniu, zostały zgubione lub skradzione 100% kosztów rzeczywistych 100% kosztów rzeczywistych w ramach limitu w wysokości 600 na ucznia przez cały okres pobytu 100% kosztów rzeczywistych w ramach limitu w wysokości 150 na ucznia przez cały okres pobytu Wyjątki Ubezpieczenie Comeniusa nie pokrywa pewnych wydatków na leczenie medyczne i stomatologiczne: Leczenie, które nie jest konieczne z medycznego punktu widzenia, takie jak leczenie estetyczne, produkty farmaceutyczne bez recepty, wydatki osobiste poniesione w szpitalu (telefon, telewizja, czasopisma itd.); Hydroterapia i kuracja w uzdrowiskach termalnych; Opłaty szpitalne lub honoraria lekarzy, które są w sposób wyraźny zbyt wysokie lub nie są zwyczajowe mogą zostać odrzucone lub tylko częściowo zwrócone; Leczenie ortodontyczne, o ile nie rozpoczęło się ono w kraju pochodzenia. 6

7 5 USŁUGI ON LINE... ABY UŁATWIĆ CI ZYCIE Strona internetowa European Benefits Administrators zapewnia zabezpieczony dostęp do wielu usług za pomocą jednego kliknięcia myszką, do których należy: wyświetlanie i modyfikowanie danych osobowych (adresu korespondencyjnego, kraju wyjazdu, adresu owego), wydruk zestawienia świadczeń, wydruk spersonalizowanej ubezpieczeniowej karty identyfikacyjnej, złożenie wniosku o zaświadczenie o ubezpieczeniu, wypełnienie on-line i wydruk formularzy roszczeń dotyczących opieki zdrowotnej, złożenie wniosku o płatność bezpośrednią w przypadku hospitalizacji lub opieki zdrowotnej w czasie ciąży, aby zapobiec konieczności dokonania wpłaty zaliczkowej, sprawdzenie stanu roszczeń on-line, dostęp do powiadomień o zwrotach kosztów z ostatnich 24 miesięcy, dostęp do strony informacyjnej na temat Expat Health w celu: zachowania dobrego zdrowia podczas podróży i pobytu: szczegółowe zasady funkcjonowania służby zdrowia właściwe dla danego kraju, konieczne szczepionki, itd. znalezienia lekarza, szpitala itd. w dowolnym miejscu na świecie oraz w pobliżu: na podstawie listy według kraju i specjalizacji, dane kontaktowe personelu oraz placówek służby zdrowia, języki, w jakich mówi personel oraz usługi dostępne w szpitalach, itd. dostępu do kwartalnych biuletynów informacyjnych, uzyskanie informacji na temat danych kontaktowych działu ds. roszczeń w twojej okolicy. Przydatna wskazówka Pamiętaj o podaniu lub uaktualnieniu adresu owego, w dziale Twoje dane, w celu otrzymania użytecznych informacji takich jak: powiadomienie em po otrzymaniu przez dział ds. roszczeń twojego formularza roszczenia o zwrot kosztów powiadomienie em po przygotowaniu nowego powiadomienia o zwrocie kosztów i udostępnieniu go on-line informacje owe (nowe usługi, procedury, biuletyny informacyjne, itd.) 7

8 6 JAK UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI DOKONYWANIA WPŁATY ZALICZKOWEJ Aby uniknąć dokonania wpłaty zaliczkowej, European Benefits Administrators zapewnia system rozliczeń mający zastosowanie na całym świecie w przypadkach hospitalizacji lub leczenia związanego z wydatkami przekraczającymi 400. Hospitalizacja Uregulujemy rachunki bezpośrednio z placówką opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami twojego systemu opieki zdrowotnej. Będziecie musieli pokryć jedynie te rachunki, które nie są objęte twoim systemem ubezpieczeniowym. Ta procedura, bardzo powszechna w Stanach Zjednoczonych i Azji, jest określana jako CERTYFIKACJA WSTĘPNA. Przydatna wskazówka Nie zapomij o okazaniu swojej spersonalizowanej karty w rejestracji placówki opieki zdrowotnej, aby usprawnić procedury administracyjne. W przypadku planowanej hospitalizacji Proszę skontaktować się z nami przynajmniej 10 dni przed hospitalizacją. Dostarczymy placówce opieki zdrowotnej umowę dotyczącą certyfikacji wstępnej oraz wyślemy potwierdzenie, że twoje wydatki zostaną pokryte. Przydatna wskazówka Proszę wypełnić wniosek on-line o sporządzenie umowy dotyczącej certyfikacji wstępnej, znajdujący się w części Wniosek o certyfikację wstępną i płatność bezpośrednią. W nagłych wypadkach Należy zgłosić się bezpośrednio do szpitala. Należy okazać swoją spersonalizowaną kartę identyfikacyjną w rejestracji oraz poprosić placówkę o kontakt z nami w ciągu 72 godzin od przyjęcia. European Benefits Administrators wyślą placówce umowę o certyfikację wstępną. W przypadku wydatków przekraczających 400 Należy wnieść o uprzednią zgodę European Benefits Administrators. Jeżeli zgoda zostanie wydana, uregulujemy wasze wydatki bezpośrednio. Więcej szczegółów na temat wniosku o naszą wcześniejszą zgodę znajduje się w następnym rozdziale. 8

9 7 JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA ROSZCZEŃ Dla wydatków przekraczających 400 oraz dla świadczeń opieki zdrowotnej wymienionych poniżej, należy wnieść o uprzednią zgodę European Benefits Administrators: Hospitalizacja i zabieg chirurgiczny, Poród, Seria świadczeń medycznych składająca się z więcej niż pięciu sesji, Operacja stomatologiczna, korony dentystyczne, leczenie stomatologiczne w przypadku, gdy koszt może przekroczyć 600 Aby otrzymać wcześniejszą zgodę, należy skontaktować się z European Benefits Administrators Należy przesłać nam plan leczenia zawierający receptę od lekarza, zdjęcia rentgenowskie i/lub szczegółowe oszacowanie kosztów. Odpowiemy w ciągu 72 godzin od otrzymania twojego roszczenia, określając warunki zwrotu kosztów. Jeśli jest to wymagane, możemy zorganizować płatność bezpośrednią na rzecz placówki opieki zdrowotnej lub lekarza. 9

10 8 PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZWROTU KOSZTÓW W przypadku wydatków na leczenie ambulatoryjne (wizyty w gabinecie lekarskim, leki na receptę, badania laboratoryjne, zdjęcia rentgenowskie oraz opieka stomatologiczna i okulistyczna) 1 NAJPIERW MUSISZ UREGULOWAĆ PŁATNOŚCI 2 WYPEŁNIJ FORMULARZ ROSZCZENIA O ZWROT KOSZTÓW Należy wypełnić formularz roszczenia o zwrot kosztów on-line na naszej stronie na twojej Stronie Uczestnika, w części Wypełnij formularz roszczenia o zwrot kosztów. Proszę sprawdzić swoje dane (adres, ) oraz dokonać wszelkich koniecznych zmian. Dla każdego z poniesionych wydatków, należy podać datę, krótki opis oraz charakter choroby lub urazu, związanych z leczeniem, kraj, w którym leczenie zostało zapewnione, uregulowaną sumę (ze wskazaniem waluty) oraz nazwisko lekarza lub nazwę placówki. Po wypełnieniu formularza roszczenia, należy go wydrukować i podpisać. Ważne Jeżeli jesteście objęci systemem Ubezpieczeń Społecznych w kraju waszego pochodzenia lub kraju goszczącym (lub inną polisą ubezpieczeniową) lub jeżeli posiadacie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, musicie najpierw otrzymać zwrot kosztów od tych organizacji przed złożeniem wniosku o zwrot kosztów do European Benefits Administrators. W takim przypadku proszę odesłać kopie wszystkich rachunków za płatności wnioskowane w formularzu roszczenia o zwrot kosztów, wraz z oryginałem powiadomienia o zwrocie kosztów z pierwszej organizacji. Jeżeli odmówiono interwencji lokalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pomimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, można złożyć wniosek do European Benefits Administrators wraz z pismem wyjaśniającym, dlaczego wasz wniosek został odrzucony oraz z kopią pisma odmownego wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przydatna wskazówka Wnioski, które zostały złożone on-line są zapisywane i przechowywane przez 2 lata, a można je znaleźć na Stronie Uczestnika pod zakładką Twoje wnioski. 10

11 3 PRZEŚLIJ FORMULARZ ROSZCZENIA O ZWROT KOSZTÓW DO NASZEGO DZIAŁU DS. ROSZCZEŃ Proszę pamiętać o załączeniu oryginałów wszystkich recept, potwierdzeń zapłaty honorariów lekarzom oraz wszystkich rachunków. Te dokumenty powinny zawierać pełne imię i nazwisko pacjenta, datę leczenia, imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy lekarza oraz nazwę i adres placówki opieki zdrowotnej, laboratorium lub apteki. Potwierdzenia zapłaty, które nie będą zawierały tych informacji nie będą akceptowane. W przypadku leczenia odbywającego się we Francji, należy przedstawić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych rachunki za leczenie oraz nalepki (dla leków na receptę). W przypadku leczenia okulistycznego, leków na receptę oraz badań laboratoryjnych, do rachunków należy dołączyć oryginalne recepty. W innym wypadku, możemy wnieść o dodatkowe informacje lub dokumenty potrzebne do rozpatrzenia twojego roszczenia o zwrot kosztów, co może spowodować opóźnienie zwrotu wydatków. Praktyczna rada Proszę zrobić kserokopie wszelkich wysłanych dokumentów. Przydatna wskazówka European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France address: Telephone: + 33 (0) Fax: Wyślemy potwierdzenie em zaraz po otrzymaniu twojego roszczenia o zwrot kosztów przez nasz dział ds. roszczeń. 4 ROZPATRZENIE WNIOSKU O ZWROT KOSZTÓW Zwrot kosztów można otrzymać czekiem lub przelewem bankowym, na podane przez ciebie konto w walucie, w jakiej to konto jest prowadzone. Przydatna wskazówka Nie będziesz ponosić żadnych opłat związanych z przelewem bankowym poza zwykłymi opłatami za utrzymanie konta oraz opłatami pobieranymi przez banki pośredniczące, kiedy waluta twojego konta jest inna niż waluta kraju, w którym konto jest prowadzone. Jeżeli waluta twojego konta bankowego jest inna niż waluta, w której uregulowane zostały wydatki, kursem wymiany mającym zastosowanie do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej będzie kurs ogłoszony przez Natixis Bank ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę leczenia. Uwaga: Dla potrzeb bezpieczeństwa, dane bankowe, znajdujące się w części Twoje dane nie mogą być edytowane on-line. Aby obejrzeć szczegółowe powiadomienia o zwrotach kosztów Należy odwiedzić stronę na Stronie Uczestnika, część Twoje powiadomienia o zwrocie kosztów. Istnieje możliwość przeglądania danych pochodzących sprzed 24 ostatnich miesięcy. Przydatna wskazówka Automatycznie otrzymasz powiadomienie em przy każdorazowym dokonaniu zwrotu kosztów. 11

12 9 UBEZPIECZENIE ASSISTANCE OD KOSZTÓW TRANSPORTU DO KRAJU Mamy do waszej dyspozycji pełną gamę usług, łącznie z transportem medycznym do kraju pochodzenia, informacją medyczną, podaniem lokalizacji świadczeniodawców opieki zdrowotnej i stomatologicznej, dostarczeniem potrzebnych recept, zaliczką na kaucję oraz opłatami sądowymi i opieką prawną dla beneficjentów, którzy osiągnęli odpowiedni wiek prawny, wymianą dowodów osobistych i biletów podróżnych. Nie należy ponosić żadnych wydatków bez uprzedniego zatwierdzenia przez AXA Assistance. AXA ASSISTANCE podejmuje się uruchomić wszelkie dostępne środki w celu realizacji wszelkich świadczeń i usług związanych z ubezpieczeniem assistance. AXA ASSISTANCE nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań lub opóźnienia w ich wypełnieniu związane z wojnami domowymi lub wojnami z innymi krajami, powszechną mobilizacją, poborem ludności lub rekwizycją mienia przez władze, wszelkimi aktami sabotażu lub terroryzmu popełnianymi w związku z zaplanowanymi działaniami, konfliktami społecznymi takimi jak strajki, zamieszki, ruchy obywatelskie, lokauty, z klęskami żywiołowymi, efektami promieniowania radioaktywnego lub innymi przypadkami działania siły wyższej uniemożliwiającymi wykonywanie umowy. Opis świadczeń i usług OSOBISTE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE Transport do kraju z powodów zdrowotnych Wsparcie psychologiczne po tragicznym wydarzeniu w kraju goszczącym (akt terroryzmu, wojna domowa lub z innym krajem, zamieszki lub klęska żywiołowa, napad lub poważne wydarzenie rodzinne) Zapewnienie biletu dla członka bliskiej rodziny w przypadku hospitalizacji ucznia poniżej 18 roku życia biorącego udział w programie Comenius* *: dla uczniów powyżej 18 roku życia, minimalna długość pobytu w szpitalu wynosi 5 kolejnych dni Zapewnienie biletu dla rodziców w przypadku śmierci ucznia biorącego udział w programie Comenius, pokrycie kosztów biletów podróżnych i kosztów zakwaterowania Wcześniejszy powrót w przypadku śmierci lub nagłej hospitalizacji członka bliskiej rodziny trwającej ponad 5 dni Transport ciała do kraju w przypadku śmierci, koszty związane z opieką pośmiertną, koszty związane z przygotowaniem ciała i koszty trumny Organizacja i pokrycie wydatków związanych z pogrzebem, uroczystością pogrzebową oraz pochówkiem i/lub kremacją Utrata i kradzież bagażu UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE ASSISTANCE Utrata i kradzież dokumentów urzędowych lub biletów podróżnych Pomoc prawna w kraju goszczącym dla beneficjentów, którzy osiągnęli odpowiedni wiek prawny 100% kosztów rzeczywistych Kontakt z psychologiem i zwrot kosztów dwóch konsultacji przez telefon Podróż powrotna z kosztami zakwaterowania wynoszącymi 80 za nocleg za osobę, do 6 noclegów - podróż powrotna samolotem w klasie ekonomicznej i/lub pociągiem w pierwszej klasie* Podróż powrotna samolotem lub pociągiem, 3 kolejne noclegi w hotelu do 80 za nocleg za osobę Podróż powrotna samolotem w klasie ekonomicznej i/lub podróż powrotna pociągiem w pierwszej klasie 100% kosztów transportu ciała. Koszty trumny pokrywa się do kwoty 800 Pokrycie wydatków do kwoty Do na ucznia; dla każdego roszczenia stosuje się potrącenie w wysokości 75 Płatność zaliczkowa za zdarzenie w przypadku utraty podstawowych dokumentów Usługi assistance w celu otrzymania duplikatów dokumentów oraz zwrotu kosztów bezpośrednich do 150 Opłaty sądowe do Zaliczka na kaucję Płatność zaliczkowa do Wysyłanie pilnych wiadomości ŚWIADCZENIA I USŁUGI Transport leków lub wymiana szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych w kraju goszczącym 12 WARTOŚĆ GWARANCJI Organizacja i wypłata wydatków związanych z transportem Usługi telefoniczne European Benefits Administrators pokryją koszty opieki zdrowotnej po powrocie do kraju w ramach AXA Assistance na podstawie zasad ubezpieczenia medycznego Comenius.

13 Wyjatki Wyjątki ogólne: wydatki poniesione przez beneficjenta bez uprzedniego zatwierdzenia przez AXA Assistance; koszty wyżywienia; koszty transportu taksówką, o ile wyraźnie są one objęte systemem ubezpieczeniowym; zniszczenia dokonane celowo przez beneficjenta, za wyjątkiem samobójstwa i próby samobójstwa; wypadki powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach sportowych lub przygotowaniach do nich; wydatki związane z turystyką górską i morską; wszelkie wydatki nieobjęte systemem ubezpieczeniowym. Wszelkie przypadki oszustwa, fałszerstwa lub udzielenia fałszywych informacji będą automatycznie skutkowały unieważnieniem ubezpieczenia. Wyjątki związane z opieką zdrowotną: Niezależnie od pokrycia wydatków związanych z opieką zdrowotną, następujące przypadki nie są objęte ubezpieczeniem AXA Assistance: łagodne schorzenia, które można leczyć na miejscu; choroby w trakcie leczenia oraz niepołączone ze sobą okresy rekonwalescencji; badania i/lub leczenie chorób, które były zaplanowane przed wyjazdem do kraju goszczącego; wszelkie konsekwencje choroby (kontrole, dodatkowe leczenie, nawroty), która spowodowała powrót do kraju; badania profilaktyczne (kontrole profilaktyczne, itd.); opieka zdrowotna w trakcie ciąży z wyjątkiem nieprzewidzianych komplikacji, jednak we wszystkich przypadkach leczenie w czasie ciąży i jej możliwych komplikacji po 6 miesiącu; wspomagana medycznie prokreacja; celowe przerwanie ciąży; poród w terminie; operacje plastyczne. 13

14 Jak można się skontaktować z AXA Assistance? W NAGŁYCH WYPADKACH 1. W nagłych wypadkach lub w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, skontaktuj się z niezwłocznie z miejscowym pogotowiem/lekarzem/szpitalem/strażą pożarną/policją, aby te służby zajęły się sytuacją. AXA Assistance nie może zastąpić usług świadczonych przez lokalne lub krajowe pogotowie lub policję. 2. Zadzwoń pod numer AXA Assistance w Paryżu: + 33 (0) Przedstaw się jako uczeń biorący udział w programie Comenius oraz podaj numer identyfikacyjny, który widnieje na karcie ubezpieczenia assistance Comenius. Podaj następujące informacje dotyczące AXA Assistance: Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz Opis problemu, który jest powodem twojego telefonu oraz co do tej pory zostało zrobione w tej sprawie, jak również miejsce, w którym przebywasz w czasie rozmowy telefonicznej Jeśli dotyczy, nazwisko i numer telefonu lekarza udzielającego pomocy. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego AXA Assistance. Powyższe instrukcje mają zastosowanie do nagłych wypadków natury medycznej. JEŻELI NIE MA NAGŁEGO WYPADKU Jeżeli nie ma nagłego wypadku, zadzwoń do AXA Assistance pod powyższy numer, podając swoje imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (z karty ubezpieczenia assistance Comenius) oraz zapytaj o świadczenia, których potrzebujesz. Możesz również wysłać wiadomość na adres: 14

15 10 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU TRWAŁEGO KALECTWA ORAZ ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE W PRZYPADKU ŚMIERCI Ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz kalectwa na pełny okres twojego ubezpieczenia obejmuje opcję Trwałe kalectwo w wyniku wypadku lub choroby oraz Ubezpieczenie na wypadek śmierci. Gwarancje i wartość świadczeń ŚWIADCZENIA TRWAŁE KALECTWO W WYNIKU WYPADKU LUB CHOROBY Wypłata świadczenia jednorazowego w przypadku całkowitego lub częściowego kalectwa ucznia biorącego udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa wynikającego z choroby lub wypadku, pod warunkiem, że poziom kalectwa będzie równy przynajmniej 20%. ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI Wypłata świadczenia na wypadek śmierci ucznia biorącego udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. KWOTY Wartość wypłacanego jednorazowego świadczenia jest równa iloczynowi poziomu kalectwa i 60,000 10,000 Beneficjenci świadczenia na wypadek śmierci Standardowa procedura wyznaczania beneficjentów Świadczenie na wypadek śmierci zostanie wypłacone, zgodnie z odpowiednią procedurą wyznaczenia beneficjentów określoną przez Ubezpieczonego, jego przodkom w równych częściach, a jeśli to niemożliwe, jego żyjącym spadkobiercom w równych częściach. Szczególna procedura wyznaczania beneficjentów Uczeń może w dowolnym czasie wyznaczyć inną osobę za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem otrzymania wysłanego do European Benefits Administrators. Jeżeli uczeń wyznaczył kilku beneficjentów, a jeden z nich zmarł, świadczenie na wypadek śmierci zostanie wypłacone pozostałym beneficjentom proporcjonalnie do ich udziałów. Szczególna procedura wyznaczania zostanie anulowana i będzie miała zastosowanie standardowa procedura: w przypadku, gdy beneficjent lub wszyscy wyznaczeni beneficjenci umrą przed Ubezpieczonym, w przypadku, gdy Ubezpieczony oraz wyznaczony beneficjent lub beneficjenci Ubezpieczonego umrą w wyniku jednego zdarzenia oraz niemożliwe jest określenie kolejności, w jakiej nastąpiły ich zgony, w przypadku automatycznego anulowania zgodnie z przepisami kraju pochodzenia Ubezpieczonego. Zgoda ubezpieczonego Nieletni Ubezpieczony w wieku powyżej 12 lat musi wyrazić zgodę na piśmie na objęcie Ubezpieczeniem na wypadek śmierci z upoważnienia osoby sprawującej nad nim opiekę rodzicielską (ojciec i matka) lub jego opiekun. Wyjątki Świadczenie w przypadku trwałego kalectwa nie obejmuje konsekwencji któregokolwiek z następujących przypadków: świadome popełnienie wykroczenia przez Ubezpieczonego, ale konsekwencje próby samobójczej są objęte ubezpieczeniem, wojny domowe lub wojny z innymi krajami, zamieszki, walki, akty terroryzmu, w których Ubezpieczony brał aktywny udział, ale przypadki uzasadnionej obrony własnej i pomocy osobie w niebezpieczeństwie są objęte ubezpieczeniem, rozszczepienie jądra atomowego. 15

16 Jak otrzymać wypłatę świadczeń Wniosek o wypłatę świadczeń musi zostać wysłany do European Benefits Administrators nie później niż 12 miesięcy po złożeniu wniosku roszczenia o zwrot kosztów. European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France Adres Telefon: + 33 (0) Fax: Należy dostarczyć następujące dokumenty: Na wypadek TRWAŁEGO KALECTWA W WYNIKU WYPADKU lub CHOROBY (stopień kalectwa przynajmniej 20%) Określenie powodu składania roszczenia o zwrot kosztów z podaniem daty, miejsca i okoliczności zdarzenia; Zaświadczenie lekarskie zawierające szczegółowy opis urazów oraz skutków, jakie mogą z nich wyniknąć; Po ustabilizowaniu się stanu zdrowia Ubezpieczonego, należy udokumentować jego całkowite lub częściowe kalectwo za pomocą zaświadczeń wydanych przez jego lekarza oraz dostarczyć wszelkie dokumenty umożliwiające dokładną ocenę jego stanu zdrowia oraz określenie stopnia kalectwa jako podstawę roszczenia o zwrot kosztów (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do poddania Ubezpieczonego badaniu lekarskiemu na koszt ubezpieczyciela). ŚMIERĆ Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego; Odpis aktu urodzenia Ubezpieczonego lub metryka wykazująca stan cywilny Ubezpieczonego (z uwzględnieniem informacji o małżeństwie, dzieciach itd.) lub odpowiednik tych dokumentów; Dokumenty potwierdzające status i prawa beneficjentów, a w szczególności, jeśli ma to zastosowanie, poświadczenie lub odpowiednik takiego poświadczenia wydany przez organ prawny lub inny właściwy organ; Zaświadczenie lekarskie podające przyczynę zgonu oraz, jeśli dotyczy, kopię raportu policyjnego. Oczywiście można skontaktować się z European Benefits Administrators, aby dowiedzieć się, czy dane zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem. European Benefits Administrators zapewnią pomoc w przygotowaniu roszczenia o zwrot kosztów, które należy wysłać do ubezpieczyciela. 16

17 11 UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi odpowiedzialności cywilnej spowodowanymi szkodami fizycznymi, materialnymi lub wynikłymi szkodami niematerialnymi spowodowanymi przez ucznia osobom trzecim w czasie jego okresu wyjazdu indywidualnego, w życiu prywatnym lub w czasie nauki, jeżeli ta odpowiedzialność nie jest objęta inną umową ubezpieczeniową na miejscu. Zgodnie z definicjami w polisie, poniższe pojęcia będą oznaczać: Uczeń: uczeń uczestniczący w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Ubezpieczony: uczeń oraz, w bardziej ogólnym ujęciu, osoby lub organizacje zaangażowane we wdrażanie akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa, w przypadkach, gdy mają one ponieść odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ucznia osobom trzecim oraz kiedy nie można zastosować żadnego ubezpieczenia. Osoba trzecia: każda osoba inna niż uczeń lub jego rodzina (osoby na stałe zamieszkujące z Ubezpieczonym). Szkoda fizyczna: wszelkie naruszenie nietykalności osobistej człowieka. Szkoda materialna: wszelkie uszkodzenie dóbr, wszelki atak fizyczny na zwierzę. Wynikła szkoda niematerialna: wszelkie szkody finansowe wynikające ze szkód fizycznych lub materialnych objętych ubezpieczeniem. Roszczenie: szkoda lub uraz będący podstawą złożenia wniosku o gwarancję ubezpieczeniową. Charakter świadczeń i stawki odszkodowań Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie w poniższym zakresie do następujących kwot za dane roszczenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZNIA COMENIUSA Szkoda fizyczna Szkoda materialna i wynikła szkoda niematerialna Dobra lub materiały powierzone uczniowi przez szkołę przyjmującą Ochrona prawna 5,000,000 za roszczenie 500,000 za roszczenie 15,000 za roszczenie 15,000 za roszczenie Wyjątki Główne wyjątki dotyczą strat wynikających z: prowadzenia naziemnego pojazdu silnikowego. Przed skorzystaniem z pojazdu silnikowego należy się upewnić, że ubezpieczenie właściciela uwzględnia odpowiedzialność cywilną, polowania, żeglugi, korzystania z łodzi motorowych lub pojazdów latających, zajęć sportowych w klubach lub stowarzyszeniach, których członkowie są objęci ubezpieczeniem, szkód spowodowanych celowo wynikających z rażącego zaniedbania lub z rutyny, z braku zachowania środków ostrożności, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub pozostawania pod ich wpływem, wszelkiego rodzaju kar pieniężnych lub naruszenia prawa, aktów zbiorowej przemocy (wojna, spory społeczne, terroryzm, strajki, zamieszki, itd.), szkód dotyczących dóbr wynajmowanych, pożyczonych lub przechowywanych (poza dobrami powierzonymi uczniowi przez szkołę przyjmującą). 17

18 Jak otrzymać wypłatę świadczeń W sprawie roszczenia, Ubezpieczony musi niezwłocznie złożyć pisemną deklarację do European Benefits Administrators, podając: Datę Miejsce Szczegółowe okoliczności Dane kontaktowe osoby trzeciej, która doznała szkody (nazwiska, imiona, miejsce zamieszkania świadków i osób trzecich zaangażowanych w sprawę) Wszelkie użyteczne dokumenty, potwierdzenie wystąpienia szkody, powiadomienia itd. (na przykład w przypadku szkody materialnej, fotografie przedmiotu, który uległ szkodzie, faktura za przedmiot, który uległ szkodzie, oszacowanie kosztów napraw lub faktura wykazująca koszty naprawy). na następujący adres: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve Clichy Cedex, France address: Telephone: Fax:

19 DANE KONTAKTOWE W razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować z naszym wielokulturowym zespołem (ponad 47 narodowości i 32 języki), działającym 24 godziny na dobę. W zależności od rodzaju sprawy, skontaktuj się z jedną z dwóch organizacji wymienionych poniżej, przedstawiając się jako uczeń biorący udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (podając swój numer ubezpieczenia Comeniusa): Koszty opieki zdrowotnej Trwałe kalectwo i śmierć Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Ubezpieczenie Assistance i ubezpieczenie od kosztów transportu do kraju EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve CLICHY CEDEX France Telefon: + 33 (0) Fax: + 33 (0) Adres Strona internetowa: COMENIUS ASSISTANCE Le Carat 6 Rue André Gide CHATILLON FRANCE Telefon: + 33 (0) Adres Jeśli chcesz odwiedzić EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS Najbliższe stacje metra to Mairie de Clichy (linia 13) i Saint-Ouen) (RER C) 19

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania COMENIUS Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa System Ubezpieczeń Grupowych Najczęściej zadawane pytania Niniejszy dokument został opracowany przez MSH INTERNATIONAL, instytucję zajmującą się kwestiami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Strona 1/71 Edukacja i kultura Młodzież Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Pakiet ubezpieczeniowy gwarantujący uczestnikom całodobową ochronę,

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Minimalne wymagania

Wzór umowy. Minimalne wymagania Wzór umowy PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) Minimalne wymagania pomiędzy: 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR pomiędzy: 1. Wyższą Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn tel.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie WZÓR UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie [pełna nazwa urzędowa instytucji wysyłającej] [pełny adres zarejestrowanej siedziby] dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Dane osoby ubezpieczonej. Legitymująca/y się dowodem tożsamości. Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Dane osoby ubezpieczonej. Legitymująca/y się dowodem tożsamości. Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać na adres: Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne i szczegółowe wypeł poniższego formularza A Informacje

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Roszczenia

Zgłoszenie Roszczenia Zgłoszenie Roszczenia Numer Roszczenia: (Wypełnia instytucja rozpatrująca roszczenie) Dane osoby składającej roszczenie: Imię i nazwisko: Rodzaj roszczenia: Data: Adres: Numer telefonu: Email: Ważne informacje/co

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUSERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 UMOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

rok akademicki: Wybierz element.

rok akademicki: Wybierz element. Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia w programie Erasmus+. Rok: Wybierz element. Nr.. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych PL LODZ 15 (pełna nazwa urzędowa i Kod Erasmusa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY POSIADAĆ szkoła wysyłająca + nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 1 Spis treści: Finansowanie działania-kategorie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADANIA, OBSŁUGI I ZAMYKANIA KONT IMIENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WE WROCŁAWIU Strona1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin zakładania,

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UCZESTNIKA

PRZEWODNIK UCZESTNIKA PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun,

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ Rok 2014/2015 Nr / 2014-2015/Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, PL WROCLAW14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UCZESTNIKA

PRZEWODNIK UCZESTNIKA Str. 1/14 Edukacja i kultura Młodzież MŁODZIEŻ DLA EUROPY PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRZEWODNIK UCZESTNIKA Kierownictwo programu: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun, 75009 Paryż,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo