WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA)

2 Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od papierów dłużnych pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Wypłata świadczeń dostępną w Systemie Obsługi Emitentów na stronie w zakładce Emitenci. Oznacza to, że informacje dotyczące terminów i kwoty wypłaty powinny być przekazywane w sposób elektroniczny poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestrującego określone zdarzenie w KDPW. Nie jest wymagane przesyłanie dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Dostęp do aplikacji Wypłata świadczeń wymaga uzyskania certyfikatu elektronicznego, który zapewni bezpieczne korzystanie z aplikacji. Skrócony opis uzyskania dostępu do aplikacji Wypłata Świadczeń Instrukcja użytkownika dostęp do Systemu Obsługi Emitentów Stosowane Regulacje 117 i 117a Szczegółowych Zasad Działania KDPW Używane skróty: D dzień ustalenia prawa do odsetek (dzień, na koniec którego są ustalani uprawnieni do wypłaty świadczeń) W dzień wypłaty świadczeń z tytułu odsetek (dzień wynikający z warunków emisji papierów dłużnych lub uchwały emisyjnej) P dzień płatności (dzień, w którym środki mają być wypłacone, jeżeli dzień W przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy Przy ustalaniu terminów obsługi wypłaty świadczeń powinny być stosowane następujące zasady: zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek powinno nastąpić nie później niż 5 dni roboczych przed dniem ustalenia prawa (D-5) dzień W/P może przypadać nie wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu D (D+5) 1

3 Uwaga! Od stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy podatkowe dotyczące podatku od dochodów osób prawnych. W myśl tych zmian nastąpiło zróżnicowanie obsługi wypłaty odsetek uzależnione od daty emisji papierów dłużnych. Zmiana dotyczy obowiązków Emitenta jako płatnika podatku od dochodów osób prawnych. Dla papierów dłużnych wyemitowanych przed 1 stycznia 2015 r. sposób obsługi wypłaty odsetek nie ulega zmianie (PROCES I). Emitent jest płatnikiem podatku dochodowego od dochodów zagranicznych osób prawnych. Dla pozostałych uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych Emitent przekazuje świadczenia w kwocie brutto. Dla papierów dłużnych wyemitowanych po 1 stycznia 2015 r. płatnikiem podatku dochodowego od dochodów zagranicznych osób prawnych będzie podmiot prowadzący rachunek tej osoby prawnej, co oznacza, że Emitent będzie zawsze przekazywał do Krajowego Depozytu świadczenia w kwocie brutto (PROCES II). 2

4 PROCES I WYPŁATA ODSETEK REALIZOWANA ZA POŚREDNICTWEM KDPW DOT. PAPIERÓW WYEMITOWANYCH PRZED 1 STYCZNIA 2015 R. nie później niż D 5 (roboczych) dzień D EMITENT rejestruje zdarzenie wypłaty odsetek poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń dostępną w Systemie Obsługi Emitentów w zakładce Emitenci Informacja o przyjętym do obsługi zdarzeniu jest przesyłana do Uczestników KDPW Dzień ustalenia prawa UCZESTNICY KDPW prowadzący rachunki osób prawnych zagranicznych przesyłają do: dzień D + 2 (robocze) dzień D + 3 (robocze) godz dzień W 1 (robocze) godz dzień W 1. Krajowego Depozytu informacje zgodnie z 117 ust.1 punkt 8 SZD; 2. EMITENTA szczegółowe informacje dot. rozliczenia podatku, umożliwiające Emitentowi wykonanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych zagranicznych oraz umożliwiające Emitentowi zapłatę tego podatku Udostępnienie na stronie internetowej wezwania wstępnego Udostępnienie na stronie internetowej wezwania ostatecznego Dzień wypłaty odsetek Emitent najpóźniej do godz przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę odsetek Jeżeli Emitent prześle do KDPW inną kwotę niż została wskazana w wezwaniu ostatecznym konieczne jest wskazanie szczegółowego sposobu rozdziału przelanych środków ( 117 ust. 15 SZD). 3

5 REJESTRACJA ZDARZENIA Nie później niż 5 dni roboczych przed dniem D (D-5) Emitent dokonuje rejestracji zdarzenia wypłaty odsetek w Systemie Obsługi Emitentów Wypłata świadczeń dostępnym na stronie internetowej Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń< Wprowadzone dane są przesyłane do systemu Krajowego Depozytu kdpw_stream Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych informacji. POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wypłaty odsetek w KDPW informacja jest wysyłana do wszystkich osób, które mają ważny certyfikat uprawniający do obsługi wypłaty świadczeń. W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wygenerowany przez kdpw i wskazujący: XXXX kod Emitenta INTR kod zdarzenia wypłata odsetek 2015 oznaczenie roku wypłaty świadczenia XXXX kolejny numer świadczenia w danym roku MODYFIKACJA ZDARZENIA Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do dnia D do godz Jednakże, modyfikacja nie może dotyczyć dnia D oraz kodu ISIN, którym oznaczone są papiery dłużne będące przedmiotem świadczenia Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń WYCOFANIE ZDARZENIA Zdarzenie może być wycofane do drugiego dnia przed dniem W (P) do godz Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń 4

6 WEZWANIE WSTĘPNE Wezwanie wstępne do wniesienia środków na wypłatę odsetek jest udostępniane Emitentowi na stronie internetowej w terminie trzech dni roboczych po dniu D (D+3) o godz Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że wygenerowano wezwanie, które jest dostępne do wydruku po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata świadczeń w Systemie Obsługi Emitentów na stronie internetowej kdpw. Wezwanie może być pobierane ze strony internetowej kilkukrotnie. Do Emitenta nie jest wysyłane wezwanie w formie papierowej. W wezwaniu wskazane są następujące informacje: termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina), kwota świadczenia, numery rachunków bankowych KDPW, kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym, kwota podatku dochodowego do odprowadzenia przez Emitenta (dotyczy osób prawnych zagranicznych), która powinna zostać odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lista uczestników KDPW pośredniczących w wypłacie świadczenia zagranicznym osobom prawnym, jeśli takie osoby będą brały udział w wypłacie świadczenia WEZWANIE OSTATECZNE Wezwanie do wniesienia środków na wypłatę odsetek jest udostępniane Emitentowi na stronie internetowej w dniu poprzedzającym dzień W(P) o godz i uwzględnia ewentualne korekty wyliczeń przesłane przez uczestników KDPW. Informacja o wygenerowaniu wezwania jest wysyłana do Emitenta drogą mailową. Wezwanie jest dostępne do wydruku po zalogowaniu się do Systemu Obsługi Emitentów na stronie internetowej kdpw i może być pobierane kilka razy. Do Emitenta nie jest wysyłane wezwanie w formie papierowej. ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WYPŁATĘ ODSETEK W wezwaniu do wniesienia środków wskazane są dwa rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich. Uwaga: nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przygotowane do realizacji przelewu na rachunek umiejscowiony w centrali NBP. 5

7 1. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP); Aby zasilić rachunek KDPW Emitent składa przelew: w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo 664 w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty. 2. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA;* Aby zasilić rachunek KDPW Emitent składa przelew: w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, albo poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty. * zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez uczestników WYPŁATA ŚRODKÓW Najpóźniej w dniu W/P do godz Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę. Kwota ta jest przez Krajowy Depozyt niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe wskazane przez uczestników bezpośrednich. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych. Jeżeli Emitent prześle do KDPW inną kwotę niż została wskazana w wezwaniu ostatecznym konieczne jest wskazanie szczegółowego sposobu rozdziału przelanych środków ( 117 ust.15 SZD). Informacja o sposobie rozdzielenia środków na wypłatę powinna być przesłana do KDPW w formie papierowej najpóźniej w dniu W/P do godz i zawierać kody uczestników KDPW oraz kwoty wypłacanych odsetek, o które należy skorygować należności dla danego uczestnika. Uzgodnienia w zakresie ww. korekt dla poszczególnych inwestorów powinny być dokonywane bezpośrednio z uczestnikiem prowadzącym rachunek inwestora. 6

8 POTWIERDZENIE WYPŁATY Po dokonaniu wypłaty przez Krajowy Depozyt Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że wypłata została zrealizowana. Po wypłacie świadczeń wszelkie korekty wynikające z błędnych wyliczeń są dokonywane poza Krajowym Depozytem. FAKTURA Faktura za przeprowadzenie operacji jest naliczana zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od Emitentów zawartą w Regulaminie KDPW i jest wysyłana drogą pocztową. 7

9 PROCES II WYPŁATA ODSETEK REALIZOWANA ZA POŚREDNICTWEM KDPW DOT. PAPIERÓW WYEMITOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2015 R. nie później niż D 5 (roboczych) dzień D dzień D + 1 (robocze) - godz dzień W EMITENT rejestruje zdarzenie wypłaty odsetek poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń dostępną w Systemie Obsługi Emitentów w zakładce Emitenci Informacja o przyjętym do obsługi zdarzeniu jest przesyłana do Uczestników KDPW Dzień ustalenia prawa Udostępnienie na stronie internetowej wezwania do wypłaty środków Dzień wypłaty odsetek Emitent najpóźniej do godz przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę odsetek Jeżeli Emitent prześle do KDPW inną kwotę niż została wskazana w wezwaniu konieczne jest wskazanie szczegółowego sposobu rozdziału przelanych środków ( 117a ust.13 SZD). REJESTRACJA ZDARZENIA Nie później niż 5 dni roboczych przed dniem D (D-5) Emitent dokonuje rejestracji zdarzenia wypłaty odsetek w Systemie Obsługi Emitentów Wypłata świadczeń dostępnym na stronie internetowej Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń Wprowadzone dane są przesyłane do systemu Krajowego Depozytu kdpw_stream 8

10 POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wypłaty odsetek w KDPW informacja jest wysyłana do wszystkich osób, które mają ważny certyfikat uprawniający do obsługi wypłaty świadczeń. W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wygenerowany przez kdpw i wskazujący: XXXX kod Emitenta INTR kod zdarzenia wypłata odsetek TX - wskaźnik, że wypłata świadczeń dotyczy papierów wyemitowanych po 1 stycznia 2015 r. 15 oznaczenie roku, w którym przypada wypłata świadczenia XXXX kolejny numer świadczenia w danym roku MODYFIKACJA ZDARZENIA Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do dnia D do godz Jednakże, modyfikacja nie może dotyczyć dnia D oraz kodu ISIN, którym oznaczone są papiery dłużne będące przedmiotem świadczenia Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń WYCOFANIE ZDARZENIA Zdarzenie może być wycofane do drugiego dnia przed dniem W (P) do godz Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń WEZWANIE Wezwanie do wniesienia środków na wypłatę odsetek jest udostępniane Emitentowi na stronie internetowej w dniu następnym po dniu D (D+1) o godz Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że zostało wygenerowane wezwanie, które jest dostępne do wydruku po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata świadczeń w Systemie Obsługi Emitentów na stronie internetowej kdpw. Wezwanie może być pobierane ze strony internetowej kilkukrotnie. Do Emitenta nie jest wysyłane wezwanie w formie papierowej. 9

11 W wezwaniu wskazane są następujące informacje: termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina), kwota świadczenia (kwota brutto), numery rachunków bankowych KDPW, kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym. ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WYPŁATĘ ODSETEK W wezwaniu do wniesienia środków wskazane są dwa rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich. Uwaga: nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przygotowane do realizacji przelewu na rachunek umiejscowiony w centrali NBP. 1. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP); Aby zasilić rachunek KDPW Emitent składa przelew: w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo 664 w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty. 2. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA;* Aby zasilić rachunek KDPW Emitent składa przelew: w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, albo poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty. * zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez uczestników 10

12 WYPŁATA ŚRODKÓW W dniu W(P) najpóźniej do godz Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest przez Krajowy Depozyt niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe wskazane przez uczestników bezpośrednich. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych. Jeżeli Emitent prześle do KDPW inną kwotę niż została wskazana w wezwaniu ostatecznym konieczne jest wskazanie szczegółowego sposobu rozdziału przelanych środków ( 117a ust.13 SZD). Informacja o sposobie rozdzielenia środków na wypłatę powinna być przesłana do KDPW w formie papierowej najpóźniej w dniu płatności do godz i zawierać kody uczestników KDPW oraz kwoty wypłaty odsetek, o które należy skorygować należności dla danego uczestnika. Uzgodnienia w zakresie ww. korekt dla poszczególnych inwestorów powinny być dokonywane bezpośrednio z uczestnikiem prowadzącym rachunek inwestora. POTWIERDZENIE WYPŁATY Po dokonaniu wypłaty przez Krajowy Depozyt Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że wypłata została zrealizowana. FAKTURA Faktura za przeprowadzenie operacji jest naliczana zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od Emitentów zawartą w Regulaminie KDPW i jest wysyłana drogą pocztową. 11

13 Skrócony opis uzyskania dostępu do aplikacji internetowej Wypłata Świadczeń System Obsługi Emitentów jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce Emitenci. Wymiana informacji w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń oraz Wypłaty Świadczeń odbywa się poprzez stosowne aplikacje internetowe i wymaga posiadania certyfikatu elektronicznego wydanego przez Centrum Autoryzacji KDPW. Uzyskanie certyfikatu elektronicznego jest dostępne tylko dla Emitentów, których papiery wartościowe są już zarejestrowane w systemie Krajowego Depozytu. W celu uzyskania certyfikatu elektronicznego, osoba upoważniona przez Emitenta (dalej: użytkownik), po uprzednim sprawdzeniu minimalnych wymagań systemowych określonych w Instrukcji użytkownika dostęp do Systemu Obsługi Emitentów, powinna: 1. wejść na stronę internetową w zakładkę Emitenci do Systemu Obsługi Emitentów 2. wypełnić i wysłać, dostępny tam, odpowiedni formularz certyfikacyjny (po wysłaniu tego formularza użytkownik powinien od razu otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez KDPW zgłoszenia wraz z danymi dot. kodu aktywacyjnego w formie komunikatu na ekranie) 3. po otrzymaniu drogą mailową informacji zawierającej kod aktywacyjny oraz oświadczenie do wniosku certyfikacyjnego wydrukować i wypełnić załączone oświadczenie do wniosku certyfikacyjnego 4. podpisane zgodnie z reprezentacją Emitenta oświadczenie do wniosku certyfikacyjnego powinno być dostarczone w oryginale do Krajowego Depozytu (podpisy będą weryfikowane z posiadaną przez KDPW kartą wzorów podpisów Emitenta, w przypadku zmian dot. osób uprawnionych, należy zaktualizować i dostarczyć do KDPW nową kartę wzorów podpisów i aktualny odpis z KRS-u) Po akceptacji oświadczenia w KDPW, do użytkownika przesłana zostanie wiadomość mailowa z linkiem do certyfikatu elektronicznego Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wymienianych danych pobrany certyfikat elektroniczny powinien zostać wyeksportowany do pliku i zabezpieczony hasłem Instrukcja użytkownika obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń 12

14 Po zainstalowaniu certyfikatu oraz poprawnym zalogowaniu się do odpowiedniej aplikacji użytkownik ma możliwość: Zarejestrowania zdarzenia Modyfikacji lub odwołania już zarejestrowanego zdarzenia Pobrania wezwania do wniesienia środków na wypłatę świadczeń Przeglądania etapów realizacji zdarzenia Przeglądania historycznych zdarzeń 13

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLAKLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w BankuSpółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez mpay usług Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług płatniczych, zasady umowy ramowej korzystania z płatności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo