Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia."

Transkrypt

1 Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego znajdą Państwo informacje dotyczące między innymi zasad korzystania z wybranego wariantu Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku pytań dotyczących kwestii ubezpieczeniowych prosimy o kontakt z: Departamentem Obsługi Klienta tel czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 18:00 lub W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z: całodobowym Call Center tel Rezerwacja wizyt w placówkach współpracujących pod numerem telefonu danej placówki wskazanym na

2 Ubezpieczenie Ambulatoryjne W ramach ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z ambulatoryjnej opieki medycznej zgodnie z wariantem wykupionym przez pracodawcę. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest imienna Karta Ubezpieczonego, która zostanie wysłana do siedziby pracodawcy w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli Karta Ubezpieczonego została skradziona, zniszczona lub zgubiona, mogą Państwo uzyskać jej duplikat. W tym celu należy zgłosić się do swojego pracodawcy lub bezpośrednio do LUX MED Ubezpieczenia: podając swoje dane. Nowa karta zostanie przesłana na adres siedziby pracodawcy. Operatorem koordynującym udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w imieniu LUX MED Ubezpieczenia jest Grupa LUX MED, która jako strategiczny partner oddaje do Państwa dyspozycji 70 ogólnodostępnych placówek własnych oraz sieć ponad 1000 placówek partnerskich. Aktualna lista centrów medycznych realizujących świadczenia w ramach Państwa ubezpieczenia dostępna jest w Departamencie Obsługi Klienta tel , całodobowym Call Center tel oraz na stronie Szczegółowy zakres Państwa ubezpieczenia znajduje się u Państwa pracodawcy. Umówienie wizyty lub badania: Aby zarezerwować termin wizyty lekarskiej należy: skontaktować się z całodobowym Call Center pod numerem tel (rezerwacja wizyt w placówkach współpracujących pod numerem telefonu danej placówki wskazanym na / lub skorzystać z komunikatora internetowego e-center na / lub zarezerwować wizytę poprzez system e-rezerwacji na / lub umówić się osobiście w recepcji placówki medycznej. Podczas wizyty w placówce medycznej powinni Państwo posiadać przy sobie następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość; Kartę Ubezpieczonego; dane pracodawcy w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego; druk RMUA w przypadku konieczności wystawienia recepty refundowanej lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Wizyta Pacjenta poniżej 18. roku życia: Zgodnie z obowiązującym prawem w trakcie wykonywania świadczenia medycznego dziecku do 18. roku życia wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego lub za zgodą opiekuna ustawowego opiekuna faktycznego (np. babci). Jeśli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, opiekun powinien okazać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18. roku życia dostępne jest na stronie w Niezbędniku w zakładce Wzory dokumentów lub w recepcji centrum medycznego. W chwili zgłoszenia się dziecka z opiekunem do placówki, pracownik recepcji ma obowiązek wylegitymować osobę podającą się za przedstawiciela ustawowego Pacjenta. Niepełnoletni Pacjent, który ukończył 16 lat, ale nie ukończył 18 lat może skorzystać ze świadczeń takich jak: wizyta u internisty, pediatry, lekarza rodzinnego oraz przegląd stomatologiczny, bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest okazanie w recepcji pisemnej jednorazowej zgody przedstawiciela ustawowego. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między rokiem życia dostępne jest na stronie w Niezbędniku w zakładce Wzory dokumentów lub w recepcji placówki.

3 Odwołanie wizyty, badania: W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w umówionym terminie na wizytę lub badania diagnostyczne prosimy o niezwłoczny kontakt: z całodobowym Call Center pod numerem tel (odwołanie wizyt w placówkach współpracujących pod numerem telefonu danej placówki wskazanym na poprzez formularz odwołania rezerwacji dostępny na stronie kontakt poprzez odpowiedź na SMS przypominający o umówionym terminie wizyty (w wiadomości tekstowej prosimy podać dokładną datę, lokalizację i specjalizację lekarską). Wizyta domowa: Wizyty domowe realizowane są jedynie, kiedy stan zdrowia chorego nie pozwala na dotarcie do placówki medycznej. Zamówienie wizyty odbywa się za pomocą całodobowego Call Center tel Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego Zakres Ubezpieczenia Szpitalnego obejmuje pokrycie kosztów operacji planowych i świadczeń towarzyszących udzielonych Ubezpieczonemu w zależności od wybranego wariantu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do wysokości głównej sumy ubezpieczenia zgodnie z wariantem produktu oraz do wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych operacji planowych zgodnie z zakresem. Okres karencji: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia po upływie okresu karencji: 3 miesięcy dla wszystkich usług z wyłączeniem świadczeń związanych z ciążą i porodem; 12 miesięcy dla świadczeń związanych z ciążą i porodem. Okres karencji nie obowiązuje w przypadku, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie ochrony. Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego: Operacje planowe realizowane są w szpitalach wskazanych przez operatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu zgłoszenia potrzeby wykonania operacji planowej należnej z tytułu Ubezpieczenia Szpitalnego należy przedstawić Ubezpieczycielowi wszystkie wymagane dokumenty, w tym: wniosek o realizację operacji planowej złożony na formularzu Ubezpieczyciela z załącznikami, dostępny na stronie internetowej kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; skierowanie od lekarza; dokumentację medyczną, kartę informacyjną leczenia oraz wyniki badań potwierdzających wskazanie do przeprowadzenia operacji planowej.

4 Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie ochrony pierwszego i jednego zachorowania w zależności od wybranego wariantu. Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania zapewnia ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Świadczenie ubezpieczeniowe stanowi aktualna na dzień wystąpienia zachorowania suma ubezpieczenia. Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego: Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest po przedstawieniu Ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów, w tym: wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego złożonego na formularzu Ubezpieczyciela wraz z załącznikami; kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego; w zależności od charakteru zachorowania: a) dokumentacji medycznej, karty informacyjnej leczenia szpitalnego lub zaświadczenia prowadzącego leczenie lekarza specjalisty i badań dodatkowych potwierdzających ostateczną diagnozę zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Wykazem Poważnych Zachorowań ; b) wyników badania histopatologicznego dotyczącego zachorowania (o ile dotyczy); c) zaświadczenia ze stacji sanitarno-epidemiologicznej stwierdzającego, że w wyniku dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że przyczyną zakażenia wirusem HIV było przetoczenie zarażonej krwi lub rutynowa procedura medyczna (o ile dotyczy). Wypłata świadczenia: W przypadku zasadnego roszczenia, świadczenie (w wysokości określonej w umowie aktualnej na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego), zostanie wypłacone w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazany rachunek bankowy. Ubezpieczenie NNW Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Zakres Ubezpieczenia NNW obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest po przedstawieniu Ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów, w tym: wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego złożonego na formularzu Ubezpieczyciela wraz z załącznikami; aktu zgonu Ubezpieczonego (odpis lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska); wyniku sekcji zwłok, jeśli była przeprowadzona; dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Uprawnionego; dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do świadczenia w przypadku, gdy uprawniony nie został wskazany imiennie jako uposażony; dokumentu potwierdzającego okoliczności nieszczęśliwego wypadku i przyczynę śmierci Ubezpieczonego. Dokumenty dołączone do wniosku mogą być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem lub oryginałami. Zgodność dokumentu z oryginałem może poświadczyć pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego przyjmujący zgłoszenie, notariusz lub pracownik pracodawcy wskazany do kontaktu z LUX MED Ubezpieczenia.

5 Uposażony: Ubezpieczony może wskazać w umowie uposażonego, czyli osobę, której zostanie wypłacone świadczenie po śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego. W trakcie trwania umowy Ubezpieczony może zmienić uposażonych oraz procent ich udziału w świadczeniu, jeśli wskazał więcej niż jednego uposażonego. W przypadku, gdy uposażony zmarł przed ubezpieczonym lub utracił prawo do świadczenia, jego prawo przejmują pozostali uposażeni proporcjonalnie do przyznanego im procentowego udziału w świadczeniu. Jeśli Ubezpieczony nie wskazał uposażonych lub wskazani przez niego uposażeni zmarli przed datą śmierci Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, uprawnionymi do wypłaty świadczenia stają się: małżonek, a w przypadku jego braku: dzieci (w równych częściach), a w przypadki ich braku rodzice (w równych częściach), a w przypadku ich braku rodzeństwo (w równych częściach), a w przypadku ich braku inni spadkobiercy ustawowi w kolejności wynikającej z przepisów prawa, z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia osobie, która swoim umyślnym działaniem spowodowała śmierć Ubezpieczonego lub przyczyniła się do niej. W tym przypadku prawo do tej części świadczenia przechodzi na inne osoby uposażone proporcjonalnie do przyznanego im procentowego udziału w świadczeniu. Wypłata świadczenia: Świadczenia wypłacane są po rozpatrzeniu przez Ubezpieczyciela zasadności roszczenia, czyli po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowoskutkowy między nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego. W przypadku zasadnego roszczenia, świadczenie w wysokości określonej w Umowie (aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku) zostanie wypłacone w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wymagane dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczeń prosimy przesłać drogą pocztową na adres: LUX MED Ubezpieczenia Departament Obsługi Klienta ul. Postępu 21c Warszawa Aby przyspieszyć procedurę, prosimy o przesłanie dokumentacji na adres co nie zwalnia z konieczności przekazania dokumentów drogą pocztową. Reklamacje: Reklamacje związane z zawarciem lub wykonaniem umowy mogą być kierowane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy do Ubezpieczyciela: pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej telefonicznie pod numer Departamentu Obsługi Klienta ; osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem poczty na adres: LUX MED Ubezpieczenia Departament Obsługi Klienta ul. Postępu 21c Warszawa

Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego Pytania i odpowiedzi do ubezpieczenia zdrowotnego Recepta na Zdrowie Jaka firma ubezpieczeniowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową? LMG Försäkrings AB S.A. z siedzibą w Sztokholmie (112 97), Primusgatan

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Twoja Ochrona PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CZIP41 Numer polisy: Kontakt do przedstawiciela PZU: Dla kogo przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo