WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia wysokość składki termin zbierania składki r r zł 45 zł od r. do r. I. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zaistniałych na terytorium RP a takŝe za granicą nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci studentów, doktorantów i pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 2. Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia mające miejsce podczas zajęć dydaktycznych/pracy, w drodze na zajęcia/do pracy i z zajęć/z pracy oraz w Ŝyciu prywatnym. 3. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następstwa wypadków doznanych podczas uprawiania sportu w czasie zajęć wychowania fizycznego i w sportowych sekcjach uczelnianych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 4. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następstwa usiłowania i popełnienia samobójstwa, zawału serca, udaru mózgu, krwotoku śródczaszkowego, obraŝeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie dla studentów, doktorantów i pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. II. Rodzaje świadczeń Świadczenia podstawowe 1. Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia określonej w Umowie zł. 2. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego Umową ubezpieczenia, kiedy ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU S.A. wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie zł. W przypadku niŝszego uszczerbku

2 na zdrowiu PZU S.A. wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. 3. Jednorazowe świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niŝ wymienione w tabelach 3, 4, 6 i 7 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: a) zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraŝenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji (1% sumy ubezpieczenia) zł; b). następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem (1% sumy ubezpieczenia) -250 zł. 4. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy zębów stałych (do 25% sumy ubezpieczenia) - do zł. 5. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (do 25% sumy ubezpieczenia) - do zł. 6. Świadczenie typu Assistance na terytorium RP Usługi Assistance są świadczone na terytorium RP w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczeniową. W zaleŝności od zaistniałego zdarzenia wniosek ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, za pośrednictwem Centrum Alarmowego PZU, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance: 1) Pomoc medyczna Świadczona jest wyłącznie w przypadku kiedy nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego. Koszt pomocy medycznej ograniczony jest do łącznej kwoty zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia na wszystkie poniŝej wymienione usługi: a) Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego - zorganizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza, b) Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej - zorganizowanie wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej przez Centrum Alarmowe PZU oraz pokrycie honorarium lekarza, c) Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego -jeŝeli zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Alarmowego PZU stan zdrowia ubezpieczonego wymaga wizyty pielęgniarki w miejscu jego pobytu, Centrum Alarmowe PZU organizuje oraz pokrywa koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki do miejsca pobytu ubezpieczonego. Koszt ten pokrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe mieści się w limicie ustalonym dla kosztów pomocy medycznej, d) Transport medyczny - zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego: Z miejsca pobytu ubezpieczonego do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez uprawnionego lekarza Centrum Alarmowego PZU, 2

3 Z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego, Miedzy placówkami medycznymi - organizowany w przypadku, gdy placówka, w której przebywa ubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu zdrowia lub gdy ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej. Transport medyczny organizowany jest, jeŝeli stan zdrowia ubezpieczonego utrudnia lub uniemoŝliwia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. O celowości transportu medycznego oraz o wyborze odpowiedniego środka transportu dostosowanego do stanu zdrowia ubezpieczonego decyduje uprawniony lekarz Centrum Alarmowego PZU. 2) Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna JeŜeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia zalecone zostały przez lekarza prowadzącego zabiegi rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne, PZU S.A. zapewnia: a) Organizację procesu rehabilitacji tj. zorganizowanie oraz pokrycie kosztu wizyty fizjoterapeuty miejscu pobytu ubezpieczonego albo zorganizowanie i pokrycie kosztu transportu ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej. Koszt ten pokrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, b) Dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego -jeŝeli ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, powinien uŝywać sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego w domu, Centrum Alarmowe PZU zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypoŝyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny. Centrum Alarmowe PZU organizuje i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego takiego jak np. stabilizatory, kule, kołnierz, wózki do miejsca pobytu ubezpieczonego. Usługa realizowana jest do wysokości 300 zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. PZU S.A. nie pokrywa kosztów wypoŝyczenia lub zakupu sprzętu, c) Dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza zorganizowanie pokrycie kosztów dostawy do miejsca pobytu ubezpieczonego leków zaordynowanych przez lekarza i niezbędnych w danym momencie dla ubezpieczonego z medycznego punktu widzenia w sytuacji, gdy ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, zgodnie z zaleceniem lekarza wymaga leŝenia. d) Koszty dostarczenia leków pokrywane są do wysokości 300 zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, przy czym o zasadności wykonania usługi decyduje uprawniony lekarz Centrum Alarmowego PZU. PZU S.A. nie pokrywa kosztów zakupu leków, e) Domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji - jeŝeli ubezpieczony jest hospitalizowany powyŝej 2 dni, Centrum Alarmowe PZU zapewnia organizacje i pokrycie kosztów pomocy pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji. O celowości domowej opieki 3

4 pielęgniarskiej decyduje uprawniony lekarz Centrum Alarmowego PZU. Koszty pokrywane są do wysokości zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. 3) Pomoc psychologa JeŜeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczony dozna cięŝkich obraŝeń ciała lub na skutek nieszczęśliwego wypadku, w którym uczestniczył ubezpieczony nastąpi równieŝ a) Śmierć rodziców ubezpieczonego lub przedstawiciela ustawowego, b) Śmierć małŝonka ubezpieczonego, c) Śmierć dziecka ubezpieczonego i będzie wskazana zdaniem uprawnionego lekarza Centrum Alarmowego PZU, konsultacja z psychologiem, Centrum Alarmowe PZU zapewnia organizacje i pokrycie kosztów wizyt ubezpieczonego psychologa do wysokości zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. 4) Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) w rozumieniu ustawy o systemie oświaty - jeŝeli na skutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenie objętego umową ubezpieczenia ubezpieczony uczeń nie moŝe uczęszczać do szkoły dłuŝej niŝ 10 dni od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia (potwierdzone zwolnieniem lekarskim), PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów wchodzących w zakres programu nauczania szkoły do wysokości 400 zł na kaŝdy nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. 5) Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą PZU S.A. zapewnia dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Centrum Alarmowego PZU, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŝliwości udzieli ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Informacje te nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego Usługi informacyjne dla nauczycieli - w przypadku planowania, organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej Centrum Alarmowe PZU S.A. udzieli ubezpieczonemu nauczycielowi informacji o znajdujących się na terytorium RP: 1) Adresów ośrodków sportowo-rekreacyjnych, 2) Adresach i godzinach otwarcia muzeów, galerii, wystaw, 3) Adresach hoteli i schronisk młodzieŝowych, 4) Adresach wypoŝyczalni sprzętu sportowego, 5) Adresach ośrodków sportowo-rekreacyjnych, 6) Adresach oraz repertuarach kin i teatrów, 4

5 7) Rozkładzie jazdy pociągów na terytorium RP, 8) Adresach i telefonach biur podróŝy, 9) Adresach przewoźników turystycznych, 10) Uregulowaniach prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Świadczenia dodatkowe 1. Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - do zł. 2. Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki i pracy pozostającej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - 15 zł za kaŝdy dzień niezdolności. Ryczałt wypłacony jest pod warunkiem, Ŝe okres niezdolności trwa dłuŝej niŝ 14 dni. Ryczałt wypłacany jest maksymalnie przez 180 dni. 3. Dieta szpitalna w wysokości 50 zł za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni, od drugiego dnia pobytu. 4. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości - w wysokości zł. 5. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia bądź studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca ubezpieczonego - w wysokości zł. 6. Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia bądź studenta w wieku do 25 lat - w wysokości zł. 7. Zwrot kosztów opłacenia czesnego - maksymalnie do zł. 8. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wysokości zł. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników naukowo-dydaktycznych W ramach składki pracownicy naukowo-dydaktyczni są ubezpieczeni w zakresie OC nauczycieli przy sumie ubezpieczenia zł na jedno i sumie ubezpieczenia zł na wszystkie zdarzenia.. 5

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Warszawa, dnia 26 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU)

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) 1 S t r o n a SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz świadczenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo