Krok po kroku Erasmus+ - praktyki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krok po kroku Erasmus+ - praktyki 2014/2015"

Transkrypt

1 Krok po kroku Erasmus+ - praktyki 2014/2015 W roku akademickim 2014/2015, jak w latach poprzednich, studenci samodzielnie starają się o pozyskanie miejsca odbywania praktyki oraz negocjują warunki staŝu nawiązując kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz podpisując z nimi Porozumienie o Programie Praktyki ( Learning Agreemnet for Traineeships ) - (http://www.wstih.pl/o-uczelni/erasmus/zasadyrekrutacji). Uczelnia udziela studentom pomocy w poszukiwaniu miejsc praktyk ciągle aktualizując ofertę potencjalnych pracodawców zainteresowanych przyjęciem praktykantów, zawartą w linku: https://wstih.pl/o-uczelni/erasmus/oferty-praktyk. Jednocześnie WSTiH nie bierze odpowiedzialności za treści merytoryczne ofert zawartych w/w linku oraz za przebieg praktyk. Ostateczna decyzja co do wyjazdu i wyboru miejsca realizacji praktyk naleŝy do studenta. Przygotowanie do procesu rekrutacji Studenci chcący wziąć udział w rekrutacji wypełniają deklarację udziału, której druk znajduje się na stronie https://wstih.pl/o-uczelni/erasmus/deklaracja-udzialu-studenta. Wypełniony i podpisany dokument naleŝy złoŝyć w Biurze Karier najpóźniej do dnia 27 lutego 2015r. Równolegle z zadeklarowaniem udziału w Programie Erasmus+ naleŝy rozpocząć poszukiwania instytucji przyjmującej. Jest to najbardziej czasochłonny etap przygotowań do procesu rekrutacji. Ma on, po wymianie szeregu informacji mailowych między studentem a instytucją przyjmującą i uczelnią, doprowadzić do podpisania ( i opieczętowania) 3-stronnej umowy Porozumienie o Programie Praktyki ( Learning Agreemnet for Traineeships ). W dalszej części student dokumentuje poziom znajomości języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (poprzez przedstawienie właściwie podpisanego i opieczętowanego zaświadczenia od lektora, certyfikatu lub wyniku testu językowego przeprowadzonego w WSTiH). Student dostarcza równieŝ do Biura Karier pozostałe dokumenty wyszczególnione w zasadach rekrutacji Przed wyjazdem Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ przyszły student-stypendysta jest zobowiązany do podpisania pisemnej umowy stypendialnej z uczelnią. Odbywa się to ok. 2-3 tygodni przed planowanym wyjazdem na praktykę. Przed podpisaniem umowy student musi przekazać do Biura Karier następujące dokumenty: - Porozumienie o Programie Praktyki - uzgodnione, podpisane i opieczętowane przez instytucję przyjmującą, studenta i uczelnię. - kartę EKUZ - polisę ubezpieczeniową lub kartę poświadczającą posiadanie ubezpieczenia OC i NNW w Ŝyciu prywatnym i zawodowym - dane dotyczące konta walutowego, którego właścicielem jest student - dowód osobisty - dokumenty dodatkowe w przypadku wyjazdu absolwentów (m.in. ubezpieczenie zdrowotne, poniewaŝ w ramach karty EKUZ student ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko do 4 miesięcy po zakończeniu studiów) Przed wyjazdem (i po powrocie) zakwalifikowany student zobowiązany jest do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę (dot. języków:

2 angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, włoskiego, francuskiego) w terminie i wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wynik testu nie wpływa na decyzje rekrutacyjne - test ma słuŝyć samoocenie studenta. Wypełnienie testu po powrocie (konieczne będzie porównanie wyników testu z tym przed wyjazdem) będzie jednym z warunków wypłaty ostatniej raty grantu. 1. Porozumienie o Programie Praktyki -( Learning Agreemnet for Traineeships ) najwaŝniejszy dokument do przygotowania przed wyjazdem. Musi zostać podpisany przez trzy strony umowy: instytucję przyjmującą, uczelnię i studenta (w części Before the Mobility). Przed podpisaniem umowy stypendialnej student wyjeŝdŝający musi przekazać do Biura Karier WSTiH oryginał tego dokumentu. Jego treść to m.in. zadania, jakie praktykant będzie wykonywał w instytucji przyjmującej i kompetencje, jakie powinien nabyć w trakcie pobytu. WaŜne, aby zadania wykonywane w trakcie praktyki wiązały się z kierunkiem studiów praktykanta i wykorzystywały, rozwijały nabyte w trakcie studiów umiejętności oraz wzbogacały praktykanta o nowe uŝyteczne kompetencje. Proszę zwrócić uwagę na wpisywany do porozumienia czas trwania praktyki zgodnie z postanowieniami władz uczelni musi on obejmować 3 pełne miesiące = 90 dni (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyjęła przelicznik 1 miesiąc =30dni). PrzedłuŜenie praktyki ponad 90 dni nie spowoduje dodatkowego dofinansowania z funduszy Erasmus+ Ostatni moŝliwy dzień powrotu z praktyki wyznaczone przez ramy czasowe programu to 30 września 2015 r. WSTiH zaleca powrót do dnia r. Daty wpisane w porozumieniu jako czas pobytu na praktyce zostaną wpisane do umowy stypendialnej uczelnia-student.. 2. Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ) informacje o dokumentach potrzebnych do jej otrzymania znajdują się na stronie internetowej NFZ. Jednym z takich dokumentów jest zaświadczenie o charakterze i czasie trwania pobytu za granicą, które moŝna otrzymać w Biurze Karier. Przed wyjazdem naleŝy zapoznać się z rodzajem świadczeń zdrowotnych jakie moŝna otrzymać w danym kraju w ramach karty EKUZ. Zaleca się wykupienie przez studenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju. UWAGA! studenci, którzy wyjeŝdŝają do Turcji, Chorwacji muszą obowiązkowo wykupić ubezpieczenie zdrowotne na cały czas pobytu za granicą. Oddziały wojewódzkie NFZ w Trójmieście: Gdańsk, Marynarki Polskiej 148, tel Gdańsk, Podwale Staromiejskie 69, tel Gdynia, ul. Śląska 53, tel Sopot, ul. Chrobrego 6/8, tel NaleŜy przygotować obustronną kserokopię Karty EKUZ. 3. Kopie polis poświadczającej ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróŝy i pobytu w instytucji przyjmującej, zarówno w Ŝyciu prywatnym, jak i zawodowym.

3 Student powinien uzyskać od instytucji przyjmującej informację, czy podczas pobytu na praktyce zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W przypadku zaistnienia takiego obowiązku student zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Biuro Karier WSTiH oraz wykupić owo ubezpieczenie we własnym zakresie. NaleŜy przygotować obustronne kserokopie polis. 4. Dokument bankowy poświadczający posiadanie przez studenta osobistego konta bankowego. Powinno to być konto walutowe w euro. Kwestura WSTiH w celu dokonywania przelewów na Państwa konto (wynikających z podpisania umowy stypendialnej) wymaga przekazania następujących danych: 1. imię i nazwisko posiadacza rachunku w euro 2. nazwa banku 3. adres oddziału banku 4. pełny numer konta z uwzględnieniem nr IBAN i SWIFT 5. waluta prowadzenia rachunku - przelewy z uczelni będą dokonywane w euro. Te wszystkie informacje w powyŝszej kolejności naleŝy przesłać na adres: W temacie maila proszę napisać "konto + imię i nazwisko np. Jan Kowalski" Mail naleŝy wydrukować i podpisany dostarczyć do Biura Karier przed podpisaniem umowy stypendialnej. 5. Dowód osobisty Kserokopia obustronna dokumentu 6. Dokumenty dodatkowe, przygotowywane przez studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia. Studenci ostatnich lat muszą zadeklarować chęć wyjazdu ze statusem studenta ( wówczas naleŝy uzyskać zgodę Dziekana WSTiH na obronę pracy po powrocie), względnie ze statusem absolwenta. W związku z tym oprócz powyŝszych dokumentów dostarczają dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta przez cały okres pobytu na praktyce, które moŝe zostać wystawione w oparciu o zgodę Dziekana WSTiH na obronę pracy licencjackiej, bądź magisterskiej po powrocie z praktyki. Wzór takiego zaświadczenia moŝna uzyskać w Biurze Karier. 7. Uczestnicy powinni takŝe zapoznać się z procedurą ewentualnej legalizacji pobytu w kraju odbywania praktyki. Informacje dotyczące legalizacji pobytu w poszczególnych krajach uczestniczących w programie Erasmus znajdują się na stronach: Obcokrajowcy-studenci WSTiH, których wyjazd na praktykę łączy się z koniecznością uzyskania wizy zobowiązani są do takiego zaplanowania swych działań, aby uzyskać ją na ok. miesiąc przed wyjazdem. 8. Ponadto studenci wyjeŝdŝający na Kretę (Aquis Asia Hotels & SPA) muszą przygotować dokumenty, które będą musieli przedstawić w instytucji przyjmującej: a. zaświadczenie w języku angielskim z Dziekanatu o posiadaniu statusu studenta WSTiH. b. skrócony odpis aktu urodzenia.

4 Podpisywanie umowy Zgromadzenie w/w dokumentów umoŝliwi (na ok. trzy tygodnie przed terminem wyjazdu) zakwalifikowanemu uczestnikowi Programu Praktyk Erasmus+ podpisanie umowy stypendialnej z uczelnią (w Biurze Karier WSTiH). Umowa reguluje między innymi długość pobytu na praktyce, wysokość i terminy wypłat stypendium itd. Prosimy, aby terminy podpisywania umowy uzgadniać telefonicznie (Biuro Karier tel w. 202) Po przyjeździe na miejsce odbywania praktyki Po przybyciu do instytucji przyjmującej uczestnik praktyki prosi opiekuna praktyki o wypełnienie dokumentu Confirmation of Arrival Placement, potwierdzającego przyjazd na miejsce i rozpoczęcie praktyki. Podpisany dokument naleŝy przesłać faksem na nr , a w razie braku takiej moŝliwości wysłać zeskanowany dokument na adres mailowy oraz Po otrzymaniu przez WSTiH potwierdzenia rozpoczęcia praktyki zostają uruchomione formalności wysyłania I raty stypendium. W związku z faktem, iŝ otrzymanie stypendium odbywa się z opóźnieniem w stosunku do wyjazdu na praktykę student musi pamiętać o konieczności posiadania zabezpieczenia finansowego na początek pobytu na okres ok. 2-3 tygodni, a nawet do miesiąca. Zmiany okresu i/lub programu praktyki w trakcie jej trwania wymagają pisemnej zgody: absolwenta, WSTiH,przedstawiciela instytucji zagranicznej i akceptacji uczelni. Absolwent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Biura Karier WSTiH o zmianach, przesyłając uaktualnione Learning Agreement for Traineeships część During the mobility. Powrót - rozliczenie wyjazdu Uczestnik programu praktyk jest zobowiązany do osobistego rozliczenia wyjazdu w Biurze Karier WSTiH w terminie 10 dni od daty zakończenia pobytu na praktyce widniejącej w umowie stypendialnej ( lecz nie później niŝ do dnia r. stąd zalecany powrót z praktyki powinien odbyć się do r.). Poprawność wydatkowania środków finansowych na cele stypendialne Programu Erasmus przez WSTiH jest kontrolowana na podstawie kompletu wymienionych poniŝej dokumentów. Braki w dokumentacji przekazanej przez studenta do Biura Karier będą skutkowały wezwaniem do zwrotu otrzymanego grantu (stypendium). Dokumenty niezbędne do rozliczenia wyjazdu : 1. Porozumienie o Programie Praktyki część Before the Mobility opieczętowana i podpisany oryginał dokumentu, 2. Jeśli dotyczy opieczętowana i podpisana część porozumienia During the Mobility,

5 3. Opieczętowana i podpisana część Porozumienia After the Mobility, NaleŜy zwrócić uwagę, aby data wystawienia tego dokumentu była taka sama jak data zakończenia praktyki, czyli, aby dokument został wystawiony przez instytucję przyjmującą w ostatnim dniu praktyki, a nie w trakcie jej trwania, 4. umowa stypendialna pomiędzy uczelnią i studentem, 5. raport-ankieta stypendysty Erasmusa składana on-line po powrocie z praktyki wypełniana do 10 dni po powrocie, nie później jednak niŝ do dnia r, 6. test poziomujący znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę (dot. języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, włoskiego, francuskiego) w terminie i wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wypełniony (do 10 dni po powrocie, nie później jednak niŝ do dnia r), 7. krótkie sprawozdanie z praktyki (jeśli jest to moŝliwe, wzbogacone ciekawymi zdjęciami z pracy i czasu wolnego). Na podstawie przekazanych dokumentów Biuro Karier WSTiH wyliczy i przekaŝe studentowi ostatnią ratę grantu. PowyŜsze informacje będą uzupełniane w miarę otrzymywania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dodatkowych wytycznych.

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ...

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ... Załącznik PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM UMOWA NR pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel., fax: (+4822) 865

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STA Staff Mobility for Teaching Assignments Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo