REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK"

Transkrypt

1 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rynek 9/11, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym (dalej Organizator, Bank ). 3. Partnerami Promocji są Grupa Allegro oraz PayU (dalej łącznie Partnerzy ). 4. Promocja trwa w okresie od dnia 28 lipca 2014r. do wyczerpania ilości Nagród, jednak nie dłuŝej niŝ do dnia 29 sierpnia 2014 r. ( Okres trwania Promocji ). 5. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK oraz Zasady wydawania i uŝywania kart płatniczych BZ WBK dostępne są na stronie internetowej Banku: (dalej Regulaminy Kart ). 2 Definicje 1. Serwis Allegro internetowy serwis transakcyjny dostępny w domenie allegro.pl, prowadzony przez Grupę Allegro. 2. UŜytkownik Serwisu Allegro osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w Serwisie Allegro, w szczególności moŝe uczestniczyć w Transakcjach Allegro zarówno jako nabywca jak i sprzedawca. 3. Transakcja Allegro transakcja zakupu towarów lub usług dokonana w ramach Serwisu Allegro. 4. Posiadacz Karty kredytowej/debetowej osoba fizyczna, która na podstawie zawartej z Bankiem umowy z o kartę płatniczą lub umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji przy uŝyciu Karty. 5. Promocja niniejsza promocja Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK realizowana na podstawie Regulaminu, 6. Regulamin niniejszy Regulamin dla Kart Płatniczych Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 7. UŜytkownik Karty kredytowej/debetowej - osoba fizyczna, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty, upowaŝniona przez Posiadacza do dokonywania operacji przy uŝyciu Karty wyłącznie w imieniu i na rzecz Posiadacza. 8. Karta kredytowa - płatnicza karta kredytowa wydana przez Bank zgodnie z Regulaminem wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 9. Karta debetowa - karta płatnicza wydana przez Bank zgodnie z Zasadami wydawania i uŝywania kart 1

2 płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 10. Kod Promocyjny nagroda uprawniająca do uzyskania bonifikaty pienięŝnej przy dokonywaniu kolejnej Transakcji Allegro na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 11. Uczestnik Promocji osoba spełniająca warunki określone w 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 12. Regulamin Serwisu Allegro- regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na stronie 13. Strona Kodów Promocyjnych strona internetowa, która umoŝliwia po zalogowaniu się danymi z Serwisu Allegro (tj. lub login oraz hasło), pobranie przyznanego przez Bank Kodu Promocyjnego, znajdująca się pod następującym adresem https://bzwbk. allegro.pl. 14. Rejestracja do Serwisu Allegro - procedura zakładania konta w Serwisie Allegro na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Allegro. 15. Grupa Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł. 16. PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości zł w całości opłaconym. 3 Zasady Promocji 1. Uczestnikiem Promocji moŝe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki: a) jest Posiadaczem Karty kredytowej/debetowej lub UŜytkownikiem Karty kredytowej/debetowej, b) jest UŜytkownikiem Serwisu Allegro, c) zaakceptuje Regulamin, d) w Okresie trwania Promocji dokona dowolną Transakcję Allegro, za którą dokona płatności Kartą kredytową lub Kartą debetową. 2. Uczestnik Promocji, który w Okresie trwania Promocji dokona dowolnej Transakcji Allegro, za którą dokona płatności Kartą kredytową lub Kartą debetową, otrzyma moŝliwość pobrania Kodu Promocyjnego ze Strony Kodów Promocyjnych. 3. Uczestnik Promocji moŝe otrzymać jeden Kod Promocyjny za dokonanie płatności daną Kartą kredytową lub 2

3 Kartą debetową. Dokonanie kolejnej płatności daną Kartą kredytową lub Kartą debetową nie uprawnia do otrzymania kolejnego Kodu Promocyjnego. 4. Bank moŝe wykluczyć Uczestnika Promocji z udziału w Promocji w przypadku, gdy: a) Uczestnik Promocji narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Allegro, b) działa na szkodę Banku lub Partnerów. 4 Nagrody 1. Nagrodami w Promocji są Kody Promocyjne uprawniające do dokonania kolejnej Transakcji Allegro z bonifikatą w wysokości: a) 40 złotych (słownie: czterdzieści złotych) dla Transakcji Allegro opłaconej Kartą kredytową, b) 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) dla Transakcji Allegro opłaconej Kartą debetową, na zasadach określonych poniŝej. 2. Nie później niŝ w terminie 5 dni od dokonania i opłacenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Allegro Transakcji Allegro, Uczestnikowi Promocji zostanie udostępniona na Stronie Kodów Promocyjnych moŝliwość pobrania Kodu Promocyjnego. Uczestnik Promocji moŝe zostać poinformowany o moŝliwości pobrania Kodu Promocyjnego za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej przez Grupę Allegro na adres mailowy podany przez Uczestnika Promocji podczas Rejestracji do Serwisu Allegro. 3. Uczestnik moŝe wykorzystać Kod Promocyjny przy kolejnej Transakcji Allegro, na zasadach określonych poniŝej: a) kwota zakupu towaru lub usługi nie moŝe być niŝsza niŝ 50 zł, b) Transakcja Allegro z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego zostanie opłacona Kartą kredytową lub Kartę debetową, c) Transakcja Allegro z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego zostanie zrealizowana do dnia 5 września 2014 roku do godziny 23: W przypadku wykorzystania Kodu Promocyjnego, a następnie rezygnacji z Transakcji Allegro, Uczestnik Promocji traci prawo do wykorzystania Kodu Promocyjnego. 5. Uczestnik promocji nie moŝe domagać się zamiany Nagrody na inną. 6. Kwota Nagrody w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r, poz.361 z późn. zmianami) 7. Pula Nagród jest ograniczona, łączna wartość Kodów Promocyjnych wynosi łącznie mln zł (słownie: jeden milion złotych). 5 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, z zastrzeŝeniem ust. 2, mogą być składane ustnie w siedzibie Banku, 3

4 dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Reklamacje dotyczące pobrania bądź realizacji Kodu Promocyjnego naleŝy składać elektronicznie, korzystając z formularza umieszonego na stronie Reklamacje powyŝsze będą rozpatrywane przez Grupę Allegro na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Allegro. 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak równieŝ opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie uzyskanie informacji od Partnerów, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do upowaŝnienia Banku na piśmie do przekazywania danemu Partnerowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. 5. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 6 Dane osobowe Uczestników 1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Bank oraz Partnerzy. 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Promocji. 3. Podanie danych przez Uczestników Promocji ma charakter dobrowolny. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a takŝe prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia Ŝądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. 7 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w okresie od dnia 28 lipca do dnia 5 września 2014r. na stronie internetowej i oraz w kaŝdym oddziale Banku i kaŝdej placówce BZ WBK Partner. 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 4. Bank zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia Promocji. 5. Organizator poinformuje o wyczerpaniu Puli Nagród albo o przedłuŝeniu Promocji za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 4

5 prawa. 7. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 8. Uczestnik Promocji moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 9. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ 8000 zł. 5

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Karta Kredytowa na wiosnę obejmującej sprzedaż premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania Regulamin Loterii promocyjnej Bankowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej Bankowa losomania ( Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Praca godna polecenia (dalej Konkurs ).

1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Praca godna polecenia (dalej Konkurs ). 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Praca godna polecenia (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012

Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 Regulamin loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia loterii promocyjnej Loteria olimpijska London 2012 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Załącznik do Decyzji nr 13/2014 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 02 września 2014 r. Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery. 1 Organizacja. 2 Definicje

Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery. 1 Organizacja. 2 Definicje Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs Zakupy Mobilne w oku kamery ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo