TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych... 5 Rachunki bieżące w złotych dla podmiotów gospodarczych... 5 Rachunki bieżące w złotych dla rolników... 6 Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe... 7 Inne opłaty bankowe... 8 Prowizje i opłaty od działalności kredytowej Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obsługą i funkcjonowaniem kart Visa Electron i kart wewnętrznych Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obslugą i funkcjonowaniem kart Visa Business Electron Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obslugą i funkcjonowaniem kart Visa Classic Debetowa Opłaty i prowizje związane z wydawaniem, obslugą i funkcjonowaniem kart Visa Business Debetowa Rachunki walutowe Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku, za miesiąc w którym został założony. 2. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 3. Od klientów nie będących klientami Banku prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej 4. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) miesięcznie na koniec miesiąca lub w innych okresach rozliczeniowych 2) po wykonaniu usługi, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 3) zbiorczo na koniec miesiąca za wykonane usługi w danym miesiącu; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje klientowi równowartość tej kwoty. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 3

4 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności i usług Tryb pobrania Stawka obowiązująca w PLN 1 Otwarcie rachunku 0,00 zł. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,00 zł. 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku za wypłatę 0,00 zł. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony BS Kałuszyn 2,00 zł. 5.1 Na rachunki własne 0,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału Kotuń) 7. Realizacja przelewu z rachunku Oddziału Kotuń na rachunek prowadzony w innym Banku 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku 9. Realizacja każdego przelewu za pośrednictwem Internet Banking 3,50 zł. 3,00 zł. 20,00 zł. 0,90 zł w Filii w Siedlcach 0,00 zł. 10. Realizacja zlecenia stałego ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 2,50 zł. II. RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Otwarcie pierwszego rachunku 0,00 zł. 2 Otwarcie następnego (dodatkowego) rachunku na wyodrębnienie środków na określone cele 3. Prowadzenie rachunku (nie dot. Filii Siedlce) miesięcznie 30,00 zł. 20,00 zł. 5

6 4. Prowadzenie rachunku w Filii Siedlce miesięcznie 5,00 zł. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,50% min. 3,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku ( w za wypłatę 0,50% min 3,00 zł tym wypłaty na podstawie czeku) 7. Realizacja przelewu na rachunek 2,00 zł prowadzony w BS Kałuszyn 7.1. na rachunki własne 0,00 zł. 8. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału w Kotuniu) 9. Realizacja przelewu z rachunku Oddziału Kotuń na rachunek prowadzony w innym Banku 10. Realizacja każdego przelewu za pośrednictwem Internet Banking 3,50 zł. 3,00 zł. 0,90 zł W Filii w Siedlcach 0,00 zł. 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku 12. Realizacja zlecenia stałego ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 20,00 zł. 2,50 zł. 13. Wpłata dokonana za pomocą wrzutni nocnej za wpłatę 0,20% min. 3,00zł max. 50,00zł 14. Prowizja od wpłat może być pobierana w innych wysokościach (w ramach negocjacji) jeśli stanowi inaczej indywidualna umowa. III. RACHUNKI BIEŻĄCE W ZŁOTYCH DLA ROLNIKÓW 1. Otwarcie pierwszego rachunku 0,00 zł. 2. Otwarcie następnego (dodatkowego) 30,00 zł. rachunku na wyodrębnienie środków na określone cele 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,10% min. 3,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku za wypłatę 0,10% min 3,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w BS Kałuszyn 2,00 zł. 6

7 7.1. na rachunki własne 0,00 zł. 8. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku (nie dotyczy Oddziału w Kotuniu) 9. Realizacja przelewu z rachunku Oddziału Kotuń na rachunek prowadzony w innym Banku 10. Realizacja każdego przelewu za pośrednictwem Internet Banking 3,50 zł. 3,00 zł. 0,90 zł w Filii w Siedlcach 0,00 zł. 11. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku 12. Realizacja zlecenia stałego ( nie dotyczy przelewów na rachunki własne) 20,00 zł. 2,50 zł. 13. Prowizja od wpłat i wypłat może być pobierana w innych wysokościach (w ramach negocjacji) jeśli stanowi inaczej indywidualna umowa. IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego Extra Konto 0,00 zł. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe lub bezgotówkowe z rachunku 4.1. pierwsza wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa w miesiącu 4.2 druga i kolejne wypłaty gotówkowe lub bezgotówkowe w miesiącu za wypłatę/za przelew za wypłatę/za przelew 0,00 zł. 10,00 zł. 5. Za wydanie książeczki a vista 10,00 zł 6. Dokonanie cesji rachunku lokaty terminowej, rachunku oszczędnościowego, wkładu mieszkaniowego 20,00 zł 7

8 7. Za czynności związane z zastrzeżeniem: książeczek oszczędnościowych, czeków, dokumentu tożsamości przez klienta Banku 8. Za umorzenie książeczki oszczędnościowej terminowej i a vista V. INNE OPŁATY BANKOWE 30,00 zł 10,00 zł 1. Wpłaty gotówkowe w Centrali Kałuszyn 1.1. Do kwoty zł. za wpłatę 2,50 zł Powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 2. Wpłaty gotówkowe w Oddziale Kotuń i Filii w Siedlcach 2.1. do kwoty zł. za wpłatę 1,70 zł powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 2.2 za telefon TP S.A za wpłatę 1,50 zł. 2.3 za energię elektryczną za wpłatę 1,50 zł. 3. Wpłaty gotówkowe w Filii w Mrozach 3.1. do kwoty zł. za wpłatę 1,90 zł powyżej kwoty zł. za wpłatę 0,5% max 100 zł. 4. Wpłaty na ZGK w O/Kotuń za wpłatę 1,50 zł 5. Wpłata na rachunki bankowe z przeznaczeniem na działalność charytatywną i związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi 6. Za wysłanie wyciągów bankowych pocztą (listem poleconym) za wpłatę 0,00 % za przesyłkę 10,00 zł 7. Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej za stronę 5,00 zł 8

9 7.1. Za sporządzenie odpisu dokumentu do wyciągu za stronę 5,00 zł 8. Za potwierdzenie przelewu za dokument 10,00 zł 9. Za wydanie blankietu czeku za czek 1,00 zł 10. Potwierdzenie czeku 10,00 zł 11. Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci) przyjęcie dyspozycji 30,00 zł 11.2 przyjęcie zmiany tej dyspozycji 20,00 zł 12. Zmiana karty wzorów podpisów 7,00 zł 13. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia związanego z posiadaniem rachunku (m.in. numeru rachunku, wysokości salda, obrotach na rachunku lub braku posiadania rachunku) 14. Dokonanie blokady środków na ROR lub rachunku lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia zobowiązań w innym banku 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku bankowego - za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją) 16. Za czynności związane z zastrzeżeniem dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą klientem Banku 17. Za wydanie duplikatu umowy o prowadzenie rachunku Za przesłanie na wniosek klienta dokumentów listem poleconym Usługa SMS Banking miesięcznie 30,00 zł 50,00 zł 1% min. 15,00 zł. max 100 zł. 40,00 zł ( z podatkiem VAT) 30,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 9

10 20. Informacja o wysokości salda na za wysłany sms 0,30 zł rachunku za pomocą usługi SMS 21. Usługa Bankofon miesięcznie 5,00 zł 22. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Internet-Banking wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS Abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking i Internet Banking dla Firm za jedno stanowisko Za przyjęcie przez pracownika podpisu poza siedzibą Banku Za czynności związane z odblokowaniem lub generacją nowego hasła do Internet Banking Za odrzucenie polecenia zapłaty miesięcznie za wysłany sms miesięcznie 0,00 zł 0,30 zł 50,00 zł 50,00 zł + koszty delegacji 5,00 zł 3,50 zł. 27. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie rachunku na podstawie ustalonego hasła 28. Za czynności nietypowe nie przewidziane w taryfie prowizji pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez pracownika we własnym zakresie 29. Przyjęcie nie sortowanego (nie zrolowanego) bilonu 30. Wypłaty z rachunków na zlecenie do wypłaty" miesięcznie 5,00 zł 10,00 zł 50,00 zł 1,00% nie mniej niż 5,00 zł. za wypłatę 1,00% min.10,00 zł max. 50,00 zł 31. Opłaty mogą być pobierane w innych wysokościach, jeżeli stanowi inaczej indywidualna umowa rachunku. VI. PROWIZJE I OPŁATY OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ 1. Prowizja z tytułu przyznania kredytu 1.1. płatniczego z terminem spłaty do 30 dni 1.2. pozostałe kredyty: 0,50% 10

11 do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy kredytu preferencyjnego obrotowego kredytu preferencyjnego inwestycyjnego od kredytów obrotowych dla rolników na środki obrotowe i drobny sprzęt kredytu szybka gotówka 2,00% 3,00% 1,00% 1,00% 2,00% 5,00% w rachunku bieżącym rolników 2,00% min. 20,00 zł Od kredytów na zakup kolektorów słonecznych z dotacją 2,00% odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych za przedłużenie umowy kredytu odnawialnego w ROR na następny okres 2. Promesa udzielenia kredytu od 0,50% 3,00% w wysokości, jak za udzielenie kredytu od 0,50% 3,00% 3. Zmiana warunków umowy kredytowej od salda kredytowego od 1,00% - 3,00% będącego przedmiotem zmian 4. Za sporządzenie aneksu do umowy za aneks 50,00 zł 5. Za odroczenie spłaty raty kredytu od kwoty raty 2,00% min. 50,00 zł 6. Za sporządzenie wniosku z ustanowieniem rejestru zastawu 70,00 zł 7. Sporządzenie wniosku o zdjęcie zastawu 40,00 zł 8. Za wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty 15,00 zł 11

12 9. Za wydanie zaświadczenia/opinii o wysokości zadłużenia kredytowego 10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej 11. Sporządzenie wniosku o ustanowienie oraz o wykreślenie hipoteki na prośbę klienta 70,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 12. Za analizę wniosku kredytowego kwocie (nie dotyczy Szybkiej gotówki i kredytów preferencyjnych) w kwocie do zł. włącznie 40 zł powyżej zł. 90 zł powyżej zł. 120 zł. 13. Opłata za analizę wniosku o kredyt obrotowy preferencyjny 14. Opłata za przygotowanie i analizę wniosku kredytu preferencyjnego inwestycyjnego 15. Za sporządzenie notatki z wizji lokalnej kredytowej 1,00% od kwoty kredytu 1,00% od kwoty kredytu 50,00 zł 16. Prowizja za udzielenie gwarancji za każdy od 0,50% - 2,00% rozpoczęty kwartał 17. Opłata za analizę dokumentacji od 350,00 zł 500,00 dotyczącej udzielenia gwarancji 18. Prowizja rekompensacyjna od od kwoty raty od 0,00% - 0,50% przedterminowej spłaty raty kapitału powyżej 5 000,00 przy spłacie na 30 dni i więcej przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat. (Prowizja nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim.) 19. Prowizja od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego nie dotyczy kredytu w ROR (Uwaga: prowizja naliczana i pobierana w okresach miesięcznych w stosunku rocznym) do 20% miesięcznie od kwoty nie wykorzystanej 0,50% zł 12

13 19.2. powyżej 20% do 50% miesięcznie od kwoty nie wykorzystanej powyżej 50% miesięcznie od kwoty nie 20. Wypis z księgi wieczystej - koszty postępowania wieczysto księgowego 21. Prowizja za uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu wykorzystanej 1,50% 2,00% 30,00 zł 200,00 zł 22. Protokół z przeglądu księgi wieczystej 50,00 zł 23. Za czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym koszty postępowania wieczysto-księgowego 24. Zlecenie ustalenia wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu przez rzeczoznawcę majątkowego 25. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 26. Prowizje i opłaty od działalności kredytowej mogą być pobierane w innych wysokościach (w ramach negocjacji), jeżeli stanowi inaczej indywidualna umowa. 100,00 zł wg poniesionych kosztów + 20,00zł stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A zł VII. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KART VISA ELECTRON I KART WEWNĘTRZNYCH 1. Opłaty związane z wydawaniem i obsługą kart: 1.1. wydanie nowej karty 0,00 zł 1.2. wydanie karty w trybie ekspresowym 49,00 zł 13

14 1.3. wydanie i obsługa karty wznowionej 0,00 zł 1.4. wydanie duplikatu karty 0,00 zł 1.5. zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 1.6. powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.7. opłata za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 2,20 zł 4,00 zł 2,00 zł 1.8. za odblokowanie PIN 4,00 zł 2. Opłaty związane z funkcjonowaniem kart: 2.1. rozliczenie transakcji wypłaty gotówki dokonanej przez Użytkownika karty wydanej przez Bank Spółdzielczy w bankomacie BPS S.A obsługa transakcji, o której mowa w pkt Pozostałe opłaty: 3.1. nagroda za zatrzymanie w sieci Banku Zachodniego WBK S.A. karty zastrzeżonej (nie dotyczy bankomatów) 0,00 zł 0,00 zł 120,00 zł 3.2. opłata za przesłanie do Banku Zach. WBK S.A. karty zatrzymanej przez inne banki 3.3. obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji dokonanej w sieci Banku Zach. WBK S.A wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 3.5. wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) 3.6. wprowadzenie drugiego chargebacku do systemu (drugie cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9,00 zł 12,00 zł 14

15 3.7. przeprowadzenie arbitrażu 36,00 zł + 250,00 USD 3.8. opłata w przypadku przegrania arbitrażu 250,00 USD 3.9. prośba o kopię dokumentu 3,60 zł + 2 USD usługa awaryjnej wypłaty gotówki 60,00 zł + 207,50 USD odmowa przez Bank Zachodni WBK S.A. przeprowadzenie usługi awaryjnej wypłaty gotówki czasowa blokada lub odblokowanie karty zmiana numeru rachunku w systemie informatycznym Banku BPS i Banku Zachodniego WBK S.A. 4. Opłaty i prowizje pobierane w cyklu dziennym, obciążające Posiadacza rachunku, do którego została wydana karta VISA Electron 4.1. wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci Banku BPS SA 4.2. wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4.3. wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4.4. wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 4.5. wypłata gotówki w kasach banków za granicą 4.6. płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4.8. zmiana numeru PIN w Bankomatach VIII. sieci BZ WBK ,00 zł + 50,00 USD 12,00 zł 1,00 zł 0,00 zł. 4,00 zł 2,00% wartości transakcji, min. 10,00 zł 5,00 zł 2,00% wartości transakcji, min. 10,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 2,00 zł 6,00 zł OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KART VISA BUSINESS ELECTRON 1. Opłaty i prowizje związane z

16 wydawaniem kart VISA Business Electron: 1.1. wydanie i obsługa nowej karty 0,00 zł 1.2. wydanie karty w trybie ekspresowym 60,00 zł 1.3. wydanie i obsługa karty wznowionej 0,00 zł 1.4. wydanie duplikatu karty 0,00 zł 1.5. ponowne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 4,40 zł 1.6. opłata miesięczna za posiadanie karty 5,00 zł 1.7. za zmianę limitu indywidualnego karty 10,00 zł 2. Opłaty związane z funkcjonowaniem kart: 2.1. rozliczenie transakcji wypłaty gotówki w bankomacie Banku BPS S.A 0,00 zł 2.2. obsługa w/w transakcji 0,00 zł 3. Pozostałe opłaty: obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji dokonanej w sieci Banku Zachodniego WBK S.A. wyjaśnienie szczegółów transakcji 6,00 zł 6,00 zł wątpliwej wprowadzenie pierwszego chargebecku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) wprowadzenie drugiego chargebecku do systemu (drugie cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) przeprowadzenie arbitrażu 9,00 zł 12,00 zł 36,00 zł + 250,00 USD 3.6. opłata w przypadku przegrania arbitrażu 250,00 USD 3.7. prośba o kopię dokumentu 3,60 zł + 2,00 USD 3.8. usługa awaryjnej wypłaty gotówki 60,00 zł + 207,50 USD 16

17 3.9. usługa awaryjnego wydania karty 60,00 zł + 285,50 USD IX. odmowa przez Bank Zachodni WBK S.A. przeprowadzenia usługi awaryjnej wypłaty gotówki pozostałe koszty obsługi pojedynczej reklamacji czasowa blokada lub odblokowanie karty zmiana numeru rachunku w systemie informatycznym Banku BPS S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A. wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci Banku BPS S.A wypłata gotówki w bankomatach za granicą wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju wypłata gotówki w kasach banków za granicą płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 60,00 zł + 50,00 USD 20,00 zł 12,00 zł 1,00 zł 2,00% min. 4,00 zł 0 zł. 2,00% min. 10,00 zł 5,00 zł 2,00% min. 10,00 zł 0,5% min. 3,00 zł 4,00 zł. 12,00 zł OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KARTY VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Opłaty związane z wydawanie i obsługą kart: 17

18 1.1. opłata za wydanie nowej karty 0,00 zł 1.2. opłata za wznowienie karty 29,00 zł 1.3. opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 1.4. powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.5. opłata miesięczna za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku 1.6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 8,00 zł 4,00 zł 8,00 zł na wniosek Użytkownika 1.7. zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 1.8. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 2. Pozostałe opłaty: 1000,00 zł 2.1 obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji dokonanej w sieci Banku Zach. WBK S.A. 2.2 wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 2.3 czasowa blokada lub odblokowanie karty 3. Opłaty i prowizje pobierane w cyklu dziennym, obciążające Posiadacza rachunku, do którego została wydana karta VISA CLASSIC DEBETOWA 3.1. wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 3.2. wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 3.3. wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3.4. wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 6,00 zł 6,00 zł 12,00 zł 0,00 zł. 4,00 zł 2,00% wartości transakcji, min. 10,00 zł 5,00 zł 18

19 3.5. wypłata gotówki w kasach banków za 2,00% wartości granicą transakcji, min. 10,00 zł 3.6. wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 3.7. płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A płatność kartą w punktach handlowousługowych w kraju i za granicą 3.9. sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga :usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24 0,50% min. 3,00 zł 0,00 zł. 2,00 zł X. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNKCJONOWANIEM KART VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Opłaty i prowizje związane z wydawaniem kart VISA Business Debetowa: 1.1 opłata za wydanie nowej karty 0,00 zł 1.2. opłata za wznowienie karty 30,00 zł 1.3. opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 1.4. powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.5. opłata miesięczna za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku 1.6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 8,00 zł 5,00 zł 8,00 zł na wniosek Użytkownika 1.7. zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 1.8. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.9. awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 2. Pozostałe opłaty: 1000,00 zł 1500,00 zł 2.1. obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji dokonanej w sieci Banku Zach. WBK S.A. 6,00 zł 19

20 2.2. wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 2.3. czasowa blokada lub odblokowanie karty 3. Opłaty i prowizje pobierane w cyklu dziennym, obciążające Posiadacza rachunku, do którego została wydana karta VISA Business Debetowa 3.1. wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 3.2. wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 3.3. wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3.4. wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 3.5. wypłata gotówki w kasach banków za granicą 6,00 zł 12,00 zł 0,00 zł. 4,00 zł 2,00% min. 10,00 zł 5,00 zł 2,00% min. 10,00 zł 3.6. wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 3.7. płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A płatność kartą w punktach handlowousługowych w kraju i za granicą 3.9. sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga :usługa dostępna jedynie w bankomatach sieci BZ WBK 24 XI. RACHUNKI WALUTOWE 0,5% min. 3,00 zł 0,00 zł. 2,00 zł 1. Dla osób fizycznych 1.1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 0,00 zł 1.2. Prowadzenie rachunku dla każdej waluty miesięcznie 10,00 zł 1.3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej 0,00 zł. 20

21 XII lub w złotych Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych do równowartości 5.000,00 EUR dziennie powyżej 5.000,00 EUR dziennie Dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie prowadzenie rachunku dla każdej waluty Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w walucie obcej lub w złotych Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego- w walucie lub w złotych miesięcznie 0,10% min 3,00 zł 0,20% 0,00 zł 20,00 zł 0,20% min. 3,00 zł 0,20% min. 3,00 zł REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, 1 OTRZYMANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNO - RENTOWE Przelewy SEPA 2 15,00 zł Przelewy regulowane 3 20,00 zł Polecenia wypłaty 4 0,10% min 20,00 zł max 70,00 zł Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy 30,00 zł polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym (postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta) Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną 85,00 zł + koszty banków trzecich 21

22 XIII. postępowania był błąd BS lub BPS S.A. REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2. Przelewy regulowane 40,00 zł Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt i 6.2. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.2 i 3 0,30% min. 40,00 zł max 200,00 zł 30,00 zł 20,00 zł W trybie pilnym w EUR, USD, GBP 120,00 zł W trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym. Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 80,00 zł 85,00 zł + koszty banków trzecich 15,00 zł 22

23 przy kwotach do 5.000,00EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - przy kwotach powyżej 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 80,00 zł 130,00 zł 85,00 zł + koszty banków trzecich 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www. bankbps.pl). 3 Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 23

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo