Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chodzież, dnia 25 lutego 2015r."

Transkrypt

1 ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, Chodzież NIP , REGON tel. (067) Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Aktywni na rynku pracy wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego projekt nr POKL /12 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z siedzibą w Chodzieży jako Lider projektu realizowanego w partnerstwie z Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach, realizując zasadę konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie następujących zadań: kod CPV Usługi księgowe i audytorskie I. PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Minimalny zakres audytu powinien obejmować: 1. Sprawdzenie czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ochrony danych osobowych). 2. Sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte. 3. Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym. 4. Kontrola poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. 5. Sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione. 6. Sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu. 7. Sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta. 8. Sprawdzenie sposobu promocji projektu. 9. Sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.

2 II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do niniejszego postępowania mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy spełniają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w ww. zakresie tj. osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). 2. Zleceniobiorca ubiegający się o przeprowadzenie audytu projektu ma obowiązek złożenia: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 w związku z art. 44 Prawa Zamówień Publicznych; - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z oświadczeniem dotyczącym ich doświadczenia i posiadanych kwalifikacji. 3. Zleceniobiorca ubiegający się o przeprowadzenie audytu powinien spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności: posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności; ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL; poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt. 4. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości przedmiotu postępowania podwykonawcom.

3 III. INFORMACJE DODATKOWE 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Realizację audytu przewiduje się w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. 2. Raport zawierający opinię powinien zostać sporządzony do dnia 30 kwietnia 2015r. Minimalny zakres raportu stanowi załącznik nr Zleceniobiorca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, o których mowa w pkt. 2 Informacji dodatkowych stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1), Formularza oferty (załącznik nr 2) oraz wzór raportu z audytu (załącznik nr 3). 4. Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami cena (waga 100%): a) Cena to całkowita cena brutto, b) Oferta z najniższą ceną otrzyma największą wartość procentową, tj. 100 %, pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 100%) / C badanej oferty brutto 5. Zleceniodawca dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym (uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość procentową. 7. W ofercie proszę podać: a) Całkowitą kwotę brutto. b) Kwotę brutto za poszczególne elementy zamówienia. c) Proponowaną formę płatności. d) Oświadczenie Zleceniobiorcy, iż posiada doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Koordynatorem projektu pod nr tel Dopuszcza się komunikowanie ze Zleceniodawcą również za pomocą poczty elektronicznej ( przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 10. Zleceniodawca dostarczy niniejsze zapytanie ofertowe do minimum trzech potencjalnych Zleceniobiorców za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście. 11. Zleceniodawca umieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej projektu:www.aktywninarynkupracy.wirpe.pl oraz na 12. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zleceniobiorca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Oferty należy nadsyłać lub doręczyć do biura projektu mieszczącego się w Tarnowie , przy ul. Brodzińskiego 17 do dnia 11 marca 2015 roku do godz Otwarcie ofert nastąpi 11 marca 2015 roku w siedzibie biura Zleceniodawcy, o godzinie Okres związania ofertą: 30 dni. 17. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Zleceniobiorca. 18. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

4 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.. Pieczęć Zleceniobiorcy Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: Aktywni na rynku pracy wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego nr: POKL /12 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja, niżej podpisany/na.. reprezentujący/ca: oświadczam, że nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zleceniodawcą (Liderem projektu) tj. Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z siedzibą w Chodzieży, oraz Partnerem projektu firmą Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorcą. Oświadczam, że spełniam kryterium bezstronność i niezależność, a w szczególności: nie posiadam udziałów, akcje lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; nie jestem i nie byłem/am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/łam w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; nie osiągnąłem/łam chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/na z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; nie jestem i nie byłem/łam zaangażowany/na w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności; osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu spełniać będą wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL poprzez w szczególności nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt., dnia.. Miejscowość data czytelny podpis Zleceniobiorcy

5 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: kod CPV Usługi księgowe i audytorskie Projekt: Aktywni na rynku pracy wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Termin realizacji: r r. Miejsce: m. Tarnów. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zleceniobiorcy: NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Kalkulacja cenowa Zleceniobiorcy za realizację zamówienia: Przyjmując założenia wyszczególnione w zapytaniu o cenę z dnia roku, składamy następującą ofertę cenową: Lp. Usługa Łączna kwota netto Łączna kwota brutto 1. Audyt zewnętrzny Projektu Aktywni na rynku pracy wsparcie dla osób z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego RAZEM Cena łącznie brutto:... (słownie:...złotych) Proponowana forma płatności to przelew 30 dni od daty wystawienia faktury. Jednocześnie informujemy, że zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zlecenia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

6 OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam, iż posiadam doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu postępowania i wymogami Zleceniodawcy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: a. Kopia niniejszego zapytania z datą jego wpływu/otrzymania przez Zleceniobiorcę oraz podpisem/pieczęcią osoby uprawnionej. b. Oświadczenie o braku powiazań ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo (Załącznik nr 1). c. Inne:... Miejscowość..., dnia...,... (pieczęć i czytelny podpis Zleceniobiorcy)

7 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 1 Data sporządzenia raportu 2 Numer audytowanego projektu 3 Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt 5 Imiona i nazwiska audytorów /biegłych rewidentów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu 6 Termin przeprowadzenia audytu 7 Czas wykonania audytu 8 Cel audytu 9 Standardy na podstawie których przeprowadzono audyt 10 Zakres przedmiotowy audytu 11 Podjęte działania i zastosowane techniki audytu 12 Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu 13 Ustalenia stanu faktycznego 14 Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru (w tym próg istotności i poziom ufności) 15 Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy 16 Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 17 Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje 18 Lista dokumentów zweryfikowanych podczas audytu 19 Podpisy osób wchodzących w skład zespołu audytującego, które brały udział w czynnościach audytowych WZÓR Raport z audytu nr... /... Miejsce, data...

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 26 września 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na obsługę projektu Społecznie znaczy ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo