Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju"

Transkrypt

1 Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od do r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1

2 SPIS TREŚCI I. Projekt systemowy Aktywnie do rozwoju.3 1. Założenia projektu Realizacja projektu Beneficjenci ostateczne projektu...5 II. Monitoring projektu Aktywnie do rozwoju Założenia ewaluacji/monitoringu...6 III. Prezentacja wyników ewaluacyjnych... 8 IV. Podsumowanie...21 V. Aneks narzędzia ewaluacji

3 I. Projekt Aktywnie do rozwoju 1. Założenia projektu Jednym z problemów dotykających mieszkańców Gminy Michałowice, którzy korzystają z pomocy społecznej jest fakt pozostawania bez pracy. Brak pracy, niskie dochody lub ich brak przekładają się na konieczność korzystania z systemu pomocy społecznej. Głównymi barierami utrzymania się na rynku pracy lub powrót na niego są: - brak lub niskie kwalifikacje zawodowe - brak lub niskie umiejętności społeczne - brak wiary we własne możliwości i potencjał Celem głównym projektu Aktywnie do rozwoju jest wsparcie 8 uczestników w przezwyciężaniu indywidualnych barier utrudniających powrót na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: - podniesienie kwalifikacji i kompetencji o charakterze zawodowym - podniesienie poziomu wykształcenia - wzrost umiejętności i kompetencji społecznych - podniesienie poczucia własnej wartości 2. Realizacja projektu Projekt był realizowany w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Realizowane w ramach projektu działania były oparte o kontrakty socjalne. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: 1. Aktywna integracja -zadanie to było realizowane poprzez zawarcie 6 kontraktów socjalnych i kontynuację dwóch kontraktów zawartych w ramach projektu w roku W ramach kontraktów wykorzystano instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym oraz społecznym. Kontrakty zawierały zarówno elementy grupowe, jak i indywidualne. W ramach zadania aktywna integracja zrealizowane były: - indywidualne konsultacje psychologiczne (indywidualne spotkania z każdym uczestnikiem na początku i na końcu realizacji projektu) - trening umiejętności psychospołecznych - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym przed i po zakończeniu szkoleń o charakterze zawodowym - grupowe poradnictwo zawodowe pod kontem elastyczności rynku pracy, gotowości i motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, form zatrudnienia, technik poszukiwania pracy oraz autoprezentacji - grupa rozwoju osobistego o charakterze grupy samopomocowej realizowana w drugiej połowie roku w trakcie indywidualnych kursów o charakterze zawodowym, w celu zapewnienia wzajemnego wsparcia 3

4 - skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie policealnym dla 3 osób (osoby te posiadają wykształcenie średnie, wykazują chęć uzyskania konkretnego zawodu poprzez ukończenie szkoły policealnej; są to działania mające na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy) - sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym -szkoła średnia dla 1 osoby - kursy zawodowe: obsługi komputera i Internetu dla 3 osób, stylizacji paznokci dla 1 osoby Działania w ramach aktywnej integracji - zajęcia grupowe oraz indywidualne, doradztwo i konsultacje zlecone były firmie zewnętrznej. W ramach zlecenia pokryto koszty trenerów i doradców. Natomiast kursy zawodowe zostały zlecane firmom wpisanym w rejestr instytucji szkoleniowych. 2. Działania środowiskowe -działanie realizowane były poprzez inspirowanie do udziału i umożliwienie uczestnikom udziału w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Sfinansowano dla uczestników projektu wraz z opiekunem tj. pracownikiem socjalnym dwukrotne wyjścia do teatru, dwukrotne wyjścia do muzeum, trzykrotne wyjścia do kina, udział w koncercie charytatywnym organizowanym corocznie na terenie Gminy Michałowice na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Działania środowiskowe miały na celu integrowanie grupy odbiorców projektu, jednakże przede wszystkim stanowiły uzupełnienie bloku wspierającego rozwój kompetencji społecznych. Zakładane rezultaty twarde projektu to : - 6 osób zakończy udział w projekcie, - 6 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi, - 2 osoby będą kontynuować realizację kontraktu socjalnego z roku 2008, - 3 osoby będą kontynuowały naukę w szkole, - 1 osoba podejmie naukę w szkole, - zostaną przeprowadzone indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, - zostaną przeprowadzone grupowe zajęcia z zakresu technik poszukiwania pracy i autoprezentacji na rynku pracy, trening umiejętności psychospołecznych. Zakładane rezultaty miękkie projektu dotyczyły wszystkich uczestników projektu na poziomie 60%. Wzrost umiejętności o charakterze zawodowym obejmowały: nabycie umiejętności pisania CV, umiejętność autoprezentacji, podniesienie poczucia własnej wartości, wzrost wiedzy na temat rynku pracy, poprawa umiejętności komunikacyjnych. Rezultaty były mierzone poprzez analizę dokumentów: listy obecności, zaświadczenia faktury, opinie prowadzących, opinie uczestników wyrażane w ankietach oceniających i ewaluacyjnych/monitoringowych. Projekt charakteryzował się kompleksowym wsparciem, które otrzymał każdy uczestnik, co stanowiło również wartość dodaną projektu. Osiągnięcie wskazanych rezultatów uzyskano poprzez zwiększenie potencjału uczestników na rynku pracy, jak również będzie zapobiegało wykluczeniu społecznemu przyczyniając się tym samym do realizacji celu nadrzędnego projektu. 4

5 3. Beneficjenci ostateczni projektu Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Gminy Michałowice. Ankiety wstępne zebrano od 7 uczestników. 5

6 II. Monitoring projektu Aktywnie do rozwoju 1. Założenia ewaluacji/monitoringu Zasadniczym celem prowadzonego monitoringu jest zdiagnozowanie uczestników projektu. Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety Monitoring osiągania rezultatów projektu. Ewaluacja odbywała się na poszczególnych etapach realizacji działań w projekcie poprzez wypełnianie w/w ankiety przez uczestników, która stanowi załącznik nr 1. Ankiety, które skonstruowano na potrzeby prowadzenia badań zastosowano na początku bloku zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem prowadzonych badań na etapie początkowym było określenie potencjałów, z jakimi beneficjent przystąpił do projektu, w połowie realizacji zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, gdzie celem badań był monitoring badanego potencjału, po zakończeniu zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, gdzie zastosowano takie samo narzędzie diagnostyczne, a jego celem było określenie funkcjonowania osobistego i zawodowego w odniesieniu do wiedzy przekazanej w trakcie projektu. Pierwszą część badań wstępną przeprowadzono w początkowy etapie realizacji projektu - w dniu r. Drugą część badań przeprowadzono tym samym kwestionariuszem ankiety w połowie bloku zajęciowego r, natomiast końcową zasadniczą przeprowadzono - po zakończeniu realizacji wszystkich działań w projekcie również tym samym kwestionariuszem ankiety. W badaniach udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu Aktywnie do rozwoju 8 osób. Arkusze testowe były kodowane. Ankieta Monitoring osiąganych rezultatów projektu Aktywnie do rozwoju została tak skonstruowana, aby na podstawie osobistych opinii uczestników można było zdiagnozować stopień osiągania rezultatów miękkich. Ankieta składała się z 15 stwierdzeń, które dotyczyły: 1. Umiejętności o charakterze zawodowym - wzrost umiejętności o charakterze zawodowym 2. Umiejętność pisania CV 3. Autoprezentacji - umiejętność zaprezentowania się - umiejętność rozmowy z pracodawcą - umiejętność przedstawienia swoich umiejętności 4. Poczucia własnej wartości - określenie swoich słabych stron - określenie swoich mocnych stron - poczucie własnej wartości - świadomość własnej wartości - swoją samoocenę - posiadanie wiedzy na temat rynku pracy 5. Wiedzy na temat rynku pracy - motywację do poszukiwania pracy 6. Komunikacji - umiejętność podjęcia działań ułatwiających funkcjonowanie w życiu społecznym - znajomość zasad komunikacji niewerbalnej 6

7 - skuteczność komunikowania się Ponadto przeprowadzono ankietę dotyczącą oceny firmy AID Centrum Psychologiczno- Edukacyjne Mariola Wolan Nowakowska realizującej projekt, który stanowi załącznik nr 2 (dnia.) oraz ankiety oceniające kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (2 osoby kurs komputerowy na poziomie podstawowym r, 1 osoba kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym r, 1 osoba kurs stylizacji paznokci r) załącznik nr 3. W celu oceny formy realizującej projekt zapytano o poniższe kwestie: 1.W jakim stopniu program realizowany w ramach projektu PO KL EFS przez Firmę AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Mariola Wolan-Nowakowska spełniał Pani/Pana oczekiwania? 2.Jak oceniają Państwo wiedzę przekazywaną podczas realizacji programu? 3.Jak oceniają Państwo sposób przekazywania wiedzy? 4.Czy tematyka szkoleń okazała się zgodna z Państwa potrzebami? 5.Jakie zajęcia uważacie Państwo za najbardziej przydatne dla siebie? 6.Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne wykładowców? 7.Czy treść zajęć była zrozumiała? 8.Jak oceniam własną aktywność na wszystkich zajęciach? 9.Jak oceniacie Państwo zasadność realizacji projektów systemowych dofinansowanych z Unii Europejskiej umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych i zawodowych? W celu oceny szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu Aktywnie do rozwoju dokonano oceny pod kątem: - spełnienia oczekiwań po odbytym szkoleniu - ocena atmosfery w trakcie szkolenia - ocena przygotowania merytorycznego osoby prowadzącej szkolenie - ocena materiałów otrzymanych w trakcie szkolenia - organizację szkolenia - catering podczas szkolenia 7

8 r r III. Prezentacja wyników ewaluacji/monitoringu 1. Ankieta Monitoring osiągania rezultatów projektu systemowego Aktywnie do rozwoju została wypełniona przez wszystkich uczestników trzykrotnie: na początkowych zajęciach z projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu. Odpowiedzi poszczególnych wariantów były punktowane w następujący sposób: - zdecydowanie tak 5 - w małym stopniu 3 - nie mama zdania w znacznym stopniu 4 - nie Identyfikator - K.J. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 2,73 2,80 4,73 8

9 r r r r 0 1. Kw 2. Kw 3. Kw Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby - K.J. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 2,73 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć nieduży wzrost umiejętności w/w uczestnika, który ocenił się na poziomie 2,8 punktów. Na dzień r tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu i podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,73 punktów, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji Identyfikator - A.K. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej

10 r r (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 3,73 4 4, Kw 2. Kw 3. Kw r r Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby A.K. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 3,73 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć wzrost umiejętności w/w uczestnika, który ocenił się na poziomie 4,0 punktów. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik aniżeli przed rozpoczęciem projektu, czy tez podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wyniosła 4,8 punktów, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 1.3 Identyfikator - K.S. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą

11 r r Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 3,4 4 4,27 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Kw 2. Kw 3. Kw r r Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby K.S. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 3,4 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć znaczny wzrost umiejętności w/w uczestnika, który ocenił kompetencje na poziomie 4,0 punktów. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu, cz też podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,27 punktów, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 1.4 Identyfikator - G.K. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze

12 zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 2,47 3,13 4, r r 0 1. Kw 2. Kw 3. Kw Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby G.K. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 2,47 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć znaczny wzrost umiejętności w/w uczestnika który ocenił się na poziomie 3,13. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu, czy tez w czasie jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,53, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 12

13 r r 1.5. Identyfikator - M.J. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 2,27 2,93 4, r r 0 1. Kw 2. Kw 3. Kw Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby M.J. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 2,27 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć wzrost umiejętności w/w uczestnika, który ocenił się na poziomie 2,93. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu, czy podczas jego trwania. 13

14 r r Średnia odpowiedzi wynosi 4,73, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 1.6 Identyfikator - J.P. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 3,13 4,4 4, Kw 2. Kw 3. Kw r r Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby J.P. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 3,13 punktów. 14

15 r r Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć wysoki wzrost umiejętności W/w uczestnika który ocenił się na poziomie 4,4 punktów. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu, cz też podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,8, co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 1.7 Identyfikator - W.R. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 3,13 4,07 4,6 15

16 r r r r 0 1. Kw 2. Kw 3. Kw Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby W.R. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 3,13 punktów. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć wzrost umiejętności W/w uczestnika który ocenił się na poziomie 4,07. Na dzień r tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu a także podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,6 co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji Identyfikator - D.Z. Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała)

17 Wiem jak skutecznie komunikować się Średnia ogółem 4 3,87 4, Kw 2. Kw 3. Kw r r Monitoring osiągania rezultatów projektu -Identyfikator osoby D.Z. W/w uczestnik na dzień r tj. przed rozpoczęciem projektu ocenił siebie oraz swoje kompetencje w powyższym zakresie na poziomie 4,0. Na dzień r tj. w trakcie trwania projektu można zauważyć spadek umiejętności w/w uczestnika, który ocenił swoje kompetencje na poziomie 3,87. Na dzień tj. na dzień zakończenia projektu uczestnik wypełniając tą samą ankietę uzyskał zdecydowanie wyższy wynik niż przed rozpoczęciem projektu a także podczas jego trwania. Średnia odpowiedzi wynosi 4,8 co równa się z nabyciem przez uczestnika projektu umiejętności o charakterze zawodowym i wiedzy na temat rynku pracy, umiejętność autoprezentacji, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacji. 2. Ankieta oceniająca firmę realizująca projekt Aktywnie do rozwoju została wypełniona przez wszystkich uczestników projektu 8 osób po zakończeniu realizacji projektu i miała za zadanie ocenienie firmy zewnętrznej, która realizowała blok psychologiczny i zawodowy. Poniżej przedstawiona jest analiza poszczególnych pytań uwzględnionych w ankiecie. 1. W jakim stopniu program realizowany w ramach projektu PO KL EFS przez Firmę AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Mariola Wolan-Nowakowska spełniał Pani/Pana oczekiwania? (zaznacz wszystkie prawdziwe) x okazały się bardzo przydatne x w dużym stopniu są przydatne x średni przydatne x nie przydatne Wszyscy ankietowani jednoznacznie odpowiedzieli, iż program realizowany przez w/w firmę okazała się w ich odczuciu bardzo przydatny. 17

18 2. Jak oceniają Państwo wiedzę przekazywaną podczas realizacji programu? x przydatna x rzetelna x nowa x bezużyteczna x inna, jaka?.. Wiedzę przekazaną podczas szkoleń pięcioro uczestników określiło jako przydatną, jedna osoba jako rzetelną, natomiast dwie osoby jako przydatną i rzetelną. 3. Jak oceniają Państwo sposób przekazywania wiedzy? x bardzo dobrze x dobrze x średnio x źle x inaczej, jak?... Wszyscy uczestnicy ocenili bardzo wysoko sposób przekazania wiedzy przez trenerów. 4. Czy tematyka szkoleń okazała się zgodna z Państwa potrzebami? x zdecydowanie tak x raczej tak x raczej nie x zdecydowanie nie Dla 5 osób tematyka szkoleń okazała się zdecydowanie zgodna z oczekiwaniem odbiorców projektu, natomiast do 3 osób raczej przydatna. 5. Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne wykładowców? x bardzo dobre x dobre x średnie x niezadowalające x inaczej, jak? Przygotowanie merytoryczne wykładowców 6 osób oceniło jako bardzo dobre, natomiast 2 osoby jako dobre. 6. Czy treść zajęć była zrozumiała? x zdecydowanie tak x raczej tak x raczej nie x zdecydowanie nie 18

19 Dla 7 osób treść zajęć było zdecydowanie zrozumiała, dla jednej osoby raczej zrozumiała. 7. Jak oceniam własną aktywność na wszystkich zajęciach? x wysoko x średnio x nisko Swoją aktywność na zajęciach 6 osób określiło jako wysoką, średnią. natomiast 2 osoby, jako 8. Jak oceniacie Państwo zasadność realizacji projektów systemowych dofinansowanych z Unii Europejskiej umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych i zawodowych? x są zdecydowanie potrzebne x poprawiają sytuację w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych x nie mają na nic wpływu x inne Zasadność realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS pod kątem możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych i zawodowych 8 osób wskazało, iż są one zdecydowanie potrzebne, a 2 osoby dodatkowo, że poprawiają sytuację w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych 3. Ankieta oceniająca szkolenia realizowane w ramach projektu Aktywnie do rozwoju Osoby, które ukończyły kursy zawodowe w ramach projektu Aktywnie do rozwoju oceniły szkolenia pod kątem poniższych kategorii. Dwie osoby ukończyły kurs komputerowy na poziomie podstawowym, jedna osoba na poziomie średniozaawansowanym, jedna osoba kurs stylizacji paznokci. (1- oznacza niską ocenę a 5 bardzo wysoką) KATEGORIA ŚREDNIA OCENA 1. W jakim stopniu szkolenie spełniło Pani/Pan oczekiwania? 4,5 2. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę w trakcie szkolenia? 4,75 3. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie? 4. W jakim stopniu podobały się Pani/Pana metody nauczania w trakcie szkolenia? 5,0 5,0 19

20 5. Jak ocenia Pani/Pan organizację szkolenia? 4,0 6. Jak ocenia Pani/Pan materiały otrzymane podczas szkolenia? 3,75 7. Jakie materiały/treści szkolenia uważa Pani za najbardziej dla siebie przydatne? Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw 5.Kw 6.Kw stopieo spełnienia oczekiwao przez szkolenie ocena atmosfery podczas szkolenia ocena przygotowania merytorycznego prowadzących zadowolenie z metod nauczania ocena organizacji szkolenia ocena materiałów szkoleniowych Wyniki ankiety oceniającej szkolenia realizowane w ramach projektu Aktywnie do rozwoju Analiza ankiet ewaluacyjnych szkoleń wskazuje na zadowolenie uczestników z udziału w zajęciach. Najgorzej uczestnicy ocenili organizację szkolenia, gdzie średnia wyniosła 3,75. 20

21 IV. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych analiz należy twierdzić, iż cele projektu zostały osiągnięte w odniesieniu do zakładanych rezultatów twardych i miękkich projektu. W zakresie rezultatów twardych po przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych/monitoringowych sformułowano następujące wnioski: - instrumentem aktywnej integracji objęto 8 osób - kontrakty socjalne zrealizowało 5 osób, natomiast 3 osoby będą je kontynuowały w następującym roku - wsparcie psychologiczne w ramach indywidualnych konsultacji otrzymało 8 osób - w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym skorzystało 8 osób - w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem uczestniczyło 8 osób W odniesieniu do rezultatów miękkich sformułowano następujące wnioski na podstawie prowadzonych w ramach ewaluacji/monitoringu badań: - w wyniku uczestnictwa w projekcie wzrosło poczucie pewności siebie wśród beneficjentów - w wyniku uczestnictwa w projekcie wzrosło poczucie własnej wartości i poziomu samooceny wśród beneficjentów - w wyniku uczestnictwa w projekcie nastąpił wzrost kompetencji o charakterze zawodowym - w wyniku uczestnictwa w projekcie nastąpił wzrost motywacji do poszukiwania pracy zawodowej Głównym celem projekty Aktywnie do rozwoju było wsparcie uczestników w przezwyciężeniu barier utrudniających powrót na rynek pracy i poprawa funkcjonowania w życiu społecznym. Wyniki badań ewaluacyjnych wskazują osiągnięcie powyższych celów u uczestników projektu. 21

22 Zdecydowa nie tak W znacznym stopniu W małym stopniu Nie Nie mam zdania V. Aneks narzędzia ewaluacji Załącznik nr 1 MONITORING OSIĄGANIA REZULTATÓW PROJEKT SYSTEMOWEGO PO KL EFS pt. Aktywnie do rozwoju w 2009 r IDENTYFIKATOR. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami Data.. Wskazówki ocen punktacji poszczególnych wariantów odpowiedzi: - zdecydowanie tak 5 - w małym stopniu 3 - nie mama zdania w znacznym stopniu 4 - nie - 2 Potrafię określić swoje słabe strony Potrafię określić swoje mocne strony Mam silne poczucie własnej wartości Jestem świadoma własnej wartości Mam niską samoocenę Potrafię napisać CV Wzrosły moje umiejętności o charakterze zawodowym Potrafię dobrze się zaprezentować Posiadam wiedzę na temat rynku pracy Mam motywację do poszukiwania pracy Potrafię rozmawiać z pracodawcą 22

23 Potrafię podjąć działania ułatwiające mi funkcjonowanie w życiu społecznym Wiem jak w rozmowie przedstawić swoje umiejętności Znam podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) Wiem jak skutecznie komunikować się 23

24 Załącznik nr 2 A N K I E T A oceniająca firmę realizująca projekt wypełniana przez uczestników na koniec realizacji projektu systemowego PO KL EFS pt: Aktywnie do rozwoju Niniejsza ankieta jest anonimowa służy potrzebom realizowanego projektu systemowego PO KL EFS pt Aktywnie do rozwoju. Państwa odpowiedzi, uwagi i oceny będą dla nas bardzo cenne, gdyż wskażą na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia realizowanych projektów tak, aby przynosiły one jak najwięcej korzyści jej uczestnikom. 1. W jakim stopniu program realizowany w ramach projektu PO KL EFS przez Firmę AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Mariola Wolan-Nowakowska spełniał Pani/Pana oczekiwania? (zaznacz wszystkie prawdziwe) x okazały się bardzo przydatne x w dużym stopniu są przydatne x średni przydatne x nie przydatne 2. Jak oceniają Państwo wiedzę przekazywaną podczas realizacji programu? x przydatna x rzetelna x nowa x bezużyteczna x inna, jaka?.. 3. Jak oceniają Państwo sposób przekazywania wiedzy? x bardzo dobrze x dobrze x średnio x źle x inaczej, jak? Czy tematyka szkoleń okazała się zgodna z Państwa potrzebami? x zdecydowanie tak x raczej tak x raczej nie 24

25 x zdecydowanie nie 5. Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne wykładowców? x bardzo dobre x dobre x średnie x niezadowalające x inaczej, jak? 6. Czy treść zajęć była zrozumiała? x zdecydowanie tak x raczej tak x raczej nie x zdecydowanie nie 7. Jak oceniam własną aktywność na wszystkich zajęciach? x wysoko x średnio x nisko 8. Jak oceniacie Państwo zasadność realizacji projektów systemowych dofinansowanych z Unii Europejskiej umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych i zawodowych? x są zdecydowanie potrzebne x poprawiają sytuację w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych x nie mają na nic wpływu x inne Dziękujemy za wypełnienie ankiety 25

26 Załącznik nr 3 ANKIETA OCENIAJĄCA SZKOLENIE realizowane w ramach projektu Aktywnie do rozwoju finansowane ze środków Europejskiego funduszu społecznego w ramach PO KL EFS Data wypełnienia ankiety:. Nazwa szkolenia:.. Prosimy o wybranie odpowiedzi przez zaznaczenie odpowiedniego miejsca na skali, gdzie 1- oznacza niską ocenę a 5 bardzo wysoką. 9. W jakim stopniu szkolenie spełniło Pani/Pan oczekiwania? Jak ocenia Pani/Pan atmosferę w trakcie szkolenia? Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie? 12. W jakim stopniu podobały się Pani/Pana metody nauczania w trakcie szkolenia? Jak ocenia Pani/Pan organizację szkolenia? Jak ocenia Pani/Pan materiały otrzymane podczas szkolenia? 15. Jakie materiały/treści szkolenia uważa Pani za najbardziej dla siebie przydatne?

Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Ankieta wstępna potrzeb/oczekiwań uczestnika projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Imię (imiona) i nazwisko. Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY POMOC TO NASZA SPECJALNOŚĆ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ANNA NEUBERG KIEROWNIK/KOORDYNATOR PROJEKTU WALIM,

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY POMOC TO NASZA SPECJALNOŚĆ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ANNA NEUBERG KIEROWNIK/KOORDYNATOR PROJEKTU WALIM,

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 23 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Aktywne obywatelstwo

Rezultaty projektu Aktywne obywatelstwo Rezultaty projektu Aktywne obywatelstwo Przedstawiamy Państwu osiągnięte rezultaty projektu Aktywne obywatelstwo dotyczące 5 szkoleń pt. Podstawy prawne i zasady etyczne w pracy doradcy, Umiejętności doradcze

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. NOWY ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ!. I. CELE PROJEKTU Celem głównym Projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 Projekt Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura W dniu 27 listopada 2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Płoniawy-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015 Projekt systemowy Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w Rybniku w 2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech

ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech Załącznik nr 7b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech Strona 1 Szanowna Pani / Szanowny Panie, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR W JAWORZE

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR W JAWORZE Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KOŃCOWA REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrz.

EWALUACJA KOŃCOWA REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrz. 1 S t r o n a EWALUACJA KOŃCOWA REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrz. Okres realizacji projektu: 01 stycznia 31 grudnia 2010 roku Opracowała: Ilona Pierzchalska

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry

Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry Dane podstawowe Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data urodzenia PESEL Seria i numer dowodu osobistego Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego)

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) W celu uzyskana informacji zwrotnej oraz oceny w/w szkolenia prowadzonego w ramach projektu pt. Wzbudzić chęć działania program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów

Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów Raport z ewaluacji projektu Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo