Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych W ramach projektu w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie realizować będzie: Pośrednictwo pracy Doradztwo zawodowe Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 KARTA PROJEKTU Informacja o projekcie Tytuł projektu Aktywność kluczem do sukcesu Okres realizacji Od Do Informacja o projektodawcy Nazwa projektodawcy Adres siedziby Imię i nazwisko osoby do Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Ul. Śniadeckich 5; Leszno Berus Monika kontaktu/kierownik projektu Telefon (0-65) Adres poczty elektronicznej Skrócony opis projektu Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a przede wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji spowoduje wzrost zatrudnienia, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów lokalnego rynku oraz podniesienie poziomu mobilność zawodowej wśród osób bezrobotnych z Leszna i pow. leszczyńskiego. Projekt systemowy zakłada wsparcie 480 osób w ramach różnych form aktywizacji, tj: staż osób, szkolenia 75 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 170 osób i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy -10osób. Cele projektu Głównym celem projektu jest zaktywizowanie grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a przede wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji spowoduje wzrost zatrudnienia, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów lokalnego rynku oraz podniesienie poziomu mobilność zawodowej wśród osób bezrobotnych z Leszna i pow. leszczyńskiego. Na osiągnięcie celu głównego wpłynie w bezpośredni sposób realizacja następujących celów szczegółowych: 1.Zdynamizowanie lokalnej gospodarki poprzez utworzenie nowych podmiotów gospodarczych, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. W tym celu urząd będzie wspierać powstawanie nowych miejsc pracy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przygotowanie wsparcia dla młodych osób wchodzących na rynek pracy i osób aktywnie poszukujących pracy, gotowych do zmiany zawodu, podniesienia

3 swoich kwalifikacji lub do podjęcia samozatrudnienia. 2.Podniesienie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (a przede wszystkim wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), poprzez szkolenia, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji zawodowych, aby znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. 3.Umożliwienie zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego osobom młodym, przede wszystkim tym do 25 rok życia, którzy ukończyli szkoły średnie lub wyższe uczelnie i chcą odbyć staż. Do kogo adresowany jest projekt/beneficjenci Adresatami projektu systemowego są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z późn. zm.). Działania podejmowane w ramach projektu Urząd realizując projekt systemowy zamierza realizować następujące grupy działań: a) Informacja i promocja: czas realizacji cały projekt. Do rozpowszechniania informacji o realizacji projektu i osiąganych celach w trakcie jego realizacji, wykorzystane zostaną: strona internetowa urzędu, lokalne mass media, plakaty w miejscu realizacji projektu. b) Staże: wsparciem zostanie obj. 225 os. z grupy docelowej, którzy będą odbywać staż średnio przez 6 m-cy. Staże pozwolą nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy, zdobyć doświadczenie zawodowe, zarazem będą sprzyjały podnoszeniu zdolności do zatrudnienia. c) Szkolenia: urząd zamierza skierować 75 os; przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych osoby, które mają problem z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacji promocyjnych sprzyjać będzie podwyższaniu poziomu edukacji społecznej. d) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: wsparciem zostanie objętych 170 os.; środki będą przyznawane sukcesywnie. Urząd zamierza najaktywniejszym osobom bezrobotnym, mającym pomysł na założenie własnej firmy zaoferować pomoc w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Taka forma wsparcia przyczyni się do wzmocnienia możliwości zakładania firm na lokalnym rynku pracy. e) Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy: wsparciem zostanie objętych 10 osób taki kierunek działań urzędu pozwoli osobom bezrobotnym przezwyciężyć bariery zawodowe powstałe na skutek wyłączenia ich z aktywnego życia zawodowego.

4 Rezultaty projektu Projekt systemowy zakłada wsparcie 480 osób w ramach różnych form aktywizacji, tj: staż-225 os,szkolenia 75 os., jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 170 osób i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy -10os. Doświadczenia PUP w realizacji projektów skłaniają do założenia, iż około 85% bezrobotnych ukończy udział w projekcie, tj. 408 osób. Osoby przerywające udział w projekcie uczynią to przede wszystkim z powodu podjęcia pracy (około 15% grupy docelowej). Rezultatami twardymi projektu będą wydane zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie, w ramach poszczególnych form aktywizacji: -staż 188 osób, -szkolenia - 45 osób; -przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 5 os. Ponadto, powstanie 170 nowych podmiotów gospodarczych. Realizacja projektu systemowego przyczyni się również do osiągnięcia miękkich rezultatów projektu takich jak: -zwiększenie motywacji, pobudzenie aktywności; -zwiększenie osobistych predyspozycji, polepszenie koncentracji i zaangażowania, poprawa wizerunku, umiejętności autoprezentacji; -nabycie umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, a także osiągnięcie kluczowych umiejętności tj. praca w zespole, rozwiązywanie problemów powstających w miejscu pracy, w kontakcie z pracodawcą i współpracy oraz radzenie sobie ze stresem; -umiejętność korzystania z technologii informacyjnych. W ramach projektu zakłada się również osiągnięcie efektu zatrudnieniowego na poziomie 0,6. Oznacza to że po zakończeniu poszczególnych form aktywizacji w 2008 r. 288 beneficjentów ostatecznych projektu podejmie pracę, w tym: 95 os. po zakończeniu stażu, 20 os. po odbyciu szkoleń, 3 os. po przygotowaniu zawodowym, a 170 os. z grupy docelowej uruchomią własną działalność gospodarczą. Efektywność projektu zostanie określona przez badania ankietowe przeprowadzone przez pracowników PUP po zakończeniu udziału beneficjentów ostatecznych w danej formie aktywizacji. O wartości dodanej projektu stanowić będzie osiągnięcie przez około 85% beneficjentów ostatecznych dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, które zostaną potwierdzone zaświadczeniami ukończenia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego. Ponadto PUP zakłada, iż co najmniej 70% uczestników uzna wsparcie, które uzyskały w projekcie za adekwatne do ich potrzeb. Ocena realizowanych form aktywizacji będzie dokonywana na bieżąco, co umożliwi elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby beneficjentów ostatecznych. Ocena rezultatów miękkich nastąpi na podstawie prowadzonych kontroli w trakcie trwania poszczególnych form aktywizacji, a także na podstawie ankiet, które będą wypełniane przez uczestników projektu po zakończeniu danej formy aktywizacji.

5 Źródło dofinansowania projekty ze środków unijnych Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz Działanie 6.1 wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz Podziałanie podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych (w%) 85% FINANSE PROJEKTU (w zł) ROK Koszty kwalifikowane (3+4) Kwota dofinansowania uzyskana z UE Udział środków własnych Koszty niekwalifikow ane projektu Całkowita wartość projektu (2+5) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PLN ,00 PLN 0,00 0, ,00 PLN RAZEM ,00 PLN ,00 PLN 0,00 0, ,00 PLN Data wypełnienia karty: r.

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r.

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/293/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo