PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ RAFAŁ SZCZEPANIAK

2 Spis treści I. Wprowadzenie II. Charakterystyka demograficzna beneficjentów III. Wyniki twarde IV. Wyniki miękkie. Ocena szkoleń z rozwoju osobistego, rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju kompetencji zawodowych. Ogólne zadowolenie ze szkolenia. Ocena zawartości merytorycznej. Ocena organizacji zajęć 9. Ocena prowadzących zajęcia. Samoocena beneficjentów. Samoocena uczestników. Motywacja uczestników do udziału w projekcie. Źródła wiedzy o projekcie i chęć ich pozyskiwania.. Ocena szkolenia komputerowego. Ocena ogólna projektu i podsumowanie wyników miękkich 9 V. Wnioski VI. Spis wykresów VII. Spis tabel

3 I. WPROWADZENIE Wykonano badania ewaluacyjne projektu Wykorzystaj Szansę. Projekt Wykorzystaj Szansę - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeanalizowano zakładane i zrealizowane wyniki twarde. Opracowano ankiety ewaluacyjne dla uczestników projektu, wypełnione ankiety załączono do raportu: ) Ankieta dla uczestnika szkolenia w trakcie udziału w projekcie Wykorzystaj Szansę Załącznik Nr ) Ankieta Nr dla uczestnika szkolenia w trakcie udziału w projekcie Wykorzystaj Szansę Załącznik Nr ) Ankieta Nr dla uczestnika szkolenia w trakcie udziału w projekcie Wykorzystaj Szansę Załącznik Nr Przeprowadzono badania ewaluacyjne mierzące wyniki miękkie: Pierwsze badanie wykonano po zakończeniu modułu szkoleniowego Rozwój osobisty z elementami autoprezentacji i samo promocji oraz modułu Rozwój umiejętności społecznych. Badanie prowadzono w okresie września roku, badaniem objęto uczestników szkoleń. Drugie badanie wykonano po zakończeniu modułu szkoleniowego Rozwój kompetencji zawodowych w tym aktywne metody poszukiwania pracy, a w trakcie modułu Kurs komputerowy. Badanie prowadzono w okresie października listopada roku, badaniem objęto uczestników szkoleń. Trzecie badanie dotyczyło szkolenia komputerowego, w badaniu tym poproszono także ankietowanych o wyrażenie swoich opinii o projekcie Wykorzystaj Szansę - w formie pytań otwartych - badaniem objęto uczestników szkoleń w listopadzie.

4 II. Charakterystyka demograficzna beneficjentów. W Projekcie wykorzystaj Szansę wzięło udział osób, wszystkie te osoby należały do grupy długotrwale bezrobotnych. Wykres Nr -Płeć uczestników % % Kobiety Mężczyźni W projekcie wzięło udział kobiet i mężczyzn. % % Wykres Nr -wiek uczestników % % % % - lat - lat - lat - lat - lat - lat Wiek beneficjentów był bardzo zróżnicowany, najmłodszy uczestnik miał, a najstarszy lat. % Uczestników nie ukończyło roku życia.

5 Wykres Nr - Wykształcenie % % % % brak danych podstawowe zawodowe średnie Czterech beneficjentów projektu legitymowało się wykształceniem podstawowym, tyle samo osób zawodowym. Jeden uczestnik posiadał średnie wykształcenie, natomiast danych o wykształceniu nie podał w ankiecie jeden uczestnik. Wykres Nr -Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności % % % osoby z orzeczeniem osoby bez orzeczenia brak danych Dwie osoby podały informację o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jedna osoba nie udzieliła informacji na ten temat. Pozostałe osób nie posiadało orzeczenia.

6 III. Wyniki twarde Tabela. Zakładane i osiągnięte rezultaty twarde dotyczące grupy długotrwale bezrobotnych. Lp. Objęcie wsparciem w ramach zadania aktywna integracja Twarde rezultaty projektu Indywidualne wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe godzin Rozwój kompetencji zawodowych w tym aktywne metody poszukiwania pracy godzin Rozwój umiejętności społecznych godzin Rozwój osobisty z elementami autoprezentacji i samo promocji godzin Zakładane rezultaty Liczba osób Osiągnięte wyniki Kurs komputerowy - godzin Ukończenie projektu i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu Stworzenie dokumentów aplikacyjnych Wsparcie w postaci cateringu Zawarcie kontraktów socjalnych Otrzymanie zasiłków Jak widać z powyższego zestawienia osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty twarde dotyczące grupy długotrwale bezrobotnych.

7 IV. Wyniki miękkie Analiza obejmuje oceny uczestników Projektu Wykorzystaj Szansę w dwóch głównych płaszczyznach: - zadowolenia ze szkoleń, poziomu merytorycznego i osób prowadzących, - wpływ udziału w projekcie na samoocenę i funkcjonowanie beneficjentów, uzyskane w badaniach ankietowym.. Ocena szkoleń z rozwoju osobistego, rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju kompetencji zawodowych Oceny szkoleń dokonano na podstawie badań obejmujących: - ogólne zadowolenie ze szkoleń - zawartość merytoryczną i praktyczną szkoleń - jakość organizacji szkoleń - poziom zadowolenie z osób prowadzących szkolenia. Ogólne zadowolenie ze szkolenia Zarówno w pierwszym jak i w drugim z przeprowadzonych badań zapytano uczestników o ogólne zadowolenie ze szkoleń. W pierwszym badaniu beneficjenci oceniali czy szkolenia odpowiadają ich oczekiwaniom, a w drugim określali czy są im one przydatne. Poniższe wykresy przedstawiają oceny uczestników: Wykres Nr -Ocena szkoleń pod względem ogólnych oczekiwań uczestników - I badanie 9 spełnia oczekiwania trudno ocenić nie spełnia oczekiwań

8 Wykres Nr -Ocena przydatności zajęć szkoleniowych w projekcie- II badanie Przydatne Mogą być przydatne Nie przydatne Brak zdania W pierwszym badaniu aż 9% uczestników oceniło szkolenia jako spełniające oczekiwania. W drugim badaniu % badanych uznało szkolenia za przydatne, a % za mogące okazać się przydatnymi. W obu badaniach nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnych.. Ocena zawartości merytorycznej W obu badaniach zapytano ankietowanych o ocenę poziomu merytorycznego i praktycznego szkoleń, poniższe wykresy przedstawiają wyniki badań: Wykres Nr - Ocena zawartości teoretycznej i praktycznej szkoleń - I badanie bardzo dobra dobra umiarkowana

9 Wykres Nr -Ocena szkoleń pod względem zawartości teoretycznej i praktycznej- II badanie bardzo dobra dobra średnia dostateczna zła Poziom ocen szkoleń pod względem zawartości merytorycznej i praktycznej w obu badaniach był bardzo wysoki. Aż % w pierwszym i % oceniło szkolenia bardzo dobrze. Pozostali badani wskazali notę dobrą (% w pierwszym i % w drugim badaniu). Wskazuje to, że szkolenia były ciekawe i dostarczyły beneficjentom nowej wiedzy.. Ocena organizacji zajęć W badaniu tym chodziło o uzyskanie opinii badanych o organizacyjnej stronie szkoleń. Czy uczestnicy szkolenia mogli liczyć na indywidualne podejście, czy dostosowano tempo do poszczególnych osób, czy w razie kłopotów z przyswajaniem informacji uczestnik miał możliwość uzyskać pomoc szkolącego. Poniższe wykresy obrazują uzyskane wyniku w obu badaniach: 9

10 Wykres Nr 9 -Czy szkolenia prowadzono z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczestnika, jego poziomu wiedzy i tempa przyswajania nowych informacji - I badanie zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie Wykres Nr -Czy czas jaki prowadzący szkolenia poświęcają indywidulnemu uczestnikowi jest wystarczający- II badanie Wystarczający Raczej wystarczający Niewystarczający Nie mam zdania W pierwszy badaniu % beneficjentów uznała że szkolenia uwzględniają indywidualne podejście do uczestnika, a kolejne %, że raczej tak. Jedynie jedna osoba nie była pewna swojej opinii na ten temat. W drugim badaniu aż % uznała czas poświęcany indywidualnie uczestnikowi szkolenia za wystarczający, a % za raczej wystarczający.. Ocena prowadzących zajęcia W pierwszym i drugim badaniu poproszono uczestników szkoleń o ocenę osób prowadzących szkolenia pod względem jakości komunikacji ze szkolonymi.

11 Wykres Nr -Ocena prowadzących szkolenia pod względem komunikacji z uczestnikami szkolenia - I badanie 9 bardzo dobra dobra budząca zastrzeżenia Wykres Nr -Ocena czy prowadzący szkolenia łatwo nawiązują kontakt z uczestnikami, czy łatwo uzyskać pomoc, ponowne wytłumaczenie, powtórzenie zdania- II badanie Tak Raczej tak Nie Jak wynika z powyższych wykresów uczestnicy szkolenia wyjątkowo dobrze ocenili osoby prowadzące szkolenia. W pierwszym badaniu uzyskano 9% ocen bardzo dobrych i % dobrych, natomiast w badaniu drugim aż % badanych odpowiedziało twierdząco, na pytanie o łatwość nawiązania przez prowadzących szkolenia kontaktu z uczestnikami. Beneficjenci nie mieli żadnych problemów ze zwracaniem się do szkolących o pomoc czy ponowne wytłumaczenie lub powtórzenie materiału.. Samoocena beneficjentów W badaniach przeprowadzonych podczas projektu zapytano uczestników o ich samoocenę i wzrost pewności siebie oraz czy dzielą się informacjami o projekcie z otoczeniem. Zbadano także co zmotywowało uczestników do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Projekcie Wykorzystaj Szansę i co może ich skłonić do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

12 . Samoocena uczestników W pierwszym badaniu poproszono beneficjentów o ocenę wpływu szkoleń na poprawę samooceny i wzrost pewności siebie. W drugim badaniu spytano czy dzielą się informacjami o projekcie z otoczeniem. Pytanie skonstruowano w ten sposób gdyż potencjalna chęć do omawiania tego zagadnienia z otoczeniem wynika z zadowolenia z brania udziału w projekcie i odnajdywaniu w tym udziale pozytywnych skutków. 9 Wyres Nr -Ocena wpływu szkoleń na poprawę samooceny i wzrost pewności siebie- I badanie zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć Jak widać na powyższym wykresie po podczas pierwszego badania % ankietowanych odczuło zdecydowaną poprawę samooceny i wzrost pewności siebie, kolejne % raczej odczuło takie efekty, a jedynie % badanych nie było pewnych omawianych efektów. Wykres poniżej obrazuje chęć do dzielenia się informacjami o projekcie z otoczeniem wykazywaną w okresie przeprowadzania II badania: Wykres Nr -Czy uczestnicy szkolenia dzielą się informacjami o projekcie i szkoleniach z rodziną, znajomymi lub potencjalnymi pracodawcami- II badanie Często Czasami Nigdy

13 Aż % badanych przyznała się do częstego dzielenia się informacjami o udziale w projekcie z otoczeniem, kolejne % przyznało, że dzieli się tymi informacjami czasami. Również % ankietowanych odpowiedziało że nie dzieli się takimi informacjami nigdy. Duży odsetek osób, które dzielą się informacjami o udziale w projekcie wskazuje, że osoby te uznają tę informację za istotną i wartą podzielenia się z członkami rodziny czy znajomymi, a być może również z potencjalnym pracodawcą. Wynik ten pokazuje także że wzrósł poziom pewności siebie u tych osób, a także poprawiła się jakość ich funkcjonowania w społeczności i chęć nawiązywania więzi i kontaktów interpersonalnych (patrz też punkt.). Motywacja uczestników do udziału w projekcie W obu badaniach ankietowych spytano uczestników projektu o motywy jakie zdecydowały o przystąpieniu do projektu. W badaniu uzyskano wyniki po dłuższym okresie trwania projektu, na poniższych wykresach widać jakie motywy wskazywali beneficjenci w poszczególnych badaniach: 9 Wykres Nr -Motywy jakie skłoniły uczestnika do wzięcia udziału w projekcie-i badanie podniesienie kwalifikacji zawodowych poznanie nowych ludzi nieodpłatność opis i reklama szkoleń projektu przydatność szkoleń w pracy inne: praca nad sobą i rozwój umiejętności inne: przypadek

14 Wyres Nr -Dlaczego według uczestników projektu warto brać udział w tego typu przedsięwzięciach- II badanie bo można podnieść kwalifikacje ponieważ można poznać nowych ludzi bo szkolenia są bezpłatne bo reklama określa je jako pożyteczne bo mogą być przydatne w pracy inne: przynoszą dowartościowanie własnej osoby Każdy ankietowany w pierwszym badaniu mógł wskazać najważniejsze dla niego motywy którymi kierował się przy podjęciu decyzji o wzięciu udziału w projekcie, oraz w drugim badaniu - najważniejsze motywy jakimi kierowałby się przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do takich przedsięwzięć. Zarówno w pierwszym jak i w drugim badaniu umożliwiono wskazanie własnych motywów, nie przewidzianych w ankiecie. W pierwszym badaniu na badanych wskazało na możliwość podniesienia kwalifikacji, w drugim badaniu za ważny motyw uznało tę możliwość aż % badanych. Wzrosła również rola przydatności tego typu szkoleń w pracy zawodowej z % w pierwszym, do % wskazań w drugim badaniu. W drugim badaniu zdecydowanie więcej osób (%) niż w pierwszym (%)wskazało na możliwość poznania nowych osób. Jest to kolejny wynik wskazujący na zdecydowany wzrost pewności siebie i poprawę funkcjonowania beneficjentów w społeczeństwie. Wynik ten pokazuje, że badani wyraźniej widzą korzyści płynące z nawiązywania kontaktów interpersonalnych i ich wpływ na własny rozwój. W badaniu drugim osoby wskazały na nieodpłatność szkoleń jako duży atut projektu i motyw, którym kierowaliby się przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w podobnych projektach. Wyniki uzyskane w tej części badania, a także te dotyczące dzielenia się informacjami o projekcie z otoczeniem (punkt. raportu) pokazują, że uczestnicy odbierają projekt wyjątkowo pozytywnie, że chętnie wezmą udział w kolejnych i że będą je pozytywnie oceniać, gdy będą pytani przez innych potencjalnych beneficjentów projektów.. Źródła wiedzy o projekcie i chęć ich pozyskiwania.

15 W pierwszym badaniu poproszono uczestników o wskazania źródła wiedzy o projekcie, natomiast w drugim badaniu poproszono o wskazanie preferowanych kanałów przekazywania informacji o podobnych projektach. W obu przypadkach badani mogli wskazać maksymalnie odpowiedzi w tym zaproponować swoją własną metodę przekazu. 9 plakaty ulotki pracownik OPS Wykres Nr -Źródło informacji o projekcie -I badanie 9 prasa strona www znajomi radio 9 Wykres Nr -Oczekiwany przez uczestników kanał informacji za pośrednictwem którego chcą dowiadywać się o kolejnych projektach -II badanie z prasy z radio ze strony internetowej pocztą elektroniczną z ulotek i plakatów od pracownika socjalnego inny: od znajomych Jak widać z powyższych wykresów większość badanych dowiedziała się o projekcie od pracownika socjalnego (9 z uczestników), ankietowanych zapoznała się z ulotkami i plakatami promującymi projekt.

16 Jeśli chodzi o preferowany przez badanych sposób informowania o kolejnych projektach i działaniach to większość wybrała tradycyjne kanały przekazu: - od pracownika socjalnego 9% - przez plakaty i ulotki % - za pośrednictwem rozgłośni radiowej % - za pośrednictwem prasy %. Media elektroniczne (strony internetowe, ) wskazał jeden badany, co można tłumaczyć brakiem dostępu do tych kanałów przypływu informacji. Również jeden badany wskazał inną formę przekazu informacji tj. pozyskanie jej od znajomych.. Ocena szkolenia komputerowego Częścią planu szkoleniowo-dydaktycznego w ramach projektu Wykorzystaj Szansę był kurs komputerowy. Jak wynika z poniższego wykresu beneficjenci kursu w większości nie mieli żadnego lub mieli sporadyczny kontakt z komputerem (%). Jedynie dwie osoby zadeklarowały wielokrotną możliwość pracy na komputerze w przeszłości, a jedna odpowiedziała, że regularnie korzysta z komputera. Wykres Nr -Możliwość użytkowania komputera przed udziałem w projekcie - III badanie Nigdy Kilka razy Wiele razy Regularnie W badaniu uzyskano bardzo wysoką ogólną ocenę szkolenia komputerowego, aż % ankietowanych oceniło je bardzo dobrze, a kolejne % dobrze.

17 Wykres Nr 9 - Ogólna ocena szkolenia komputerowego- III badanie bardzo dobra dobra średnia dostateczna zła Jedynie jedna osoba uznała ogólny poziom szkolenia na dostateczny. W kolejnym punkcie ankiety poproszono badanych o ocenę czy szkolenie komputerowe było dla nich ciekawe. Jak pokazuje poniższy wykres ilość odpowiedzi twierdzących jest podobna do ilości beneficjentów którzy w pierwszym punkcie ankiety zadeklarowali, że nie mieli kontaktu z komputerem lub mieli sporadyczną możliwość pracy na komputerze przed udziałem w projekcie. 9 Wykres Nr -Ocena szkolenia komputerowego pod względem ciekawości- III badanie Ciekawe Średnio ciekawe Nie ciekawe Dla % badanych szkolenie komputerowe było ciekawe, pozostałe % badanych uznało je za średnio ciekawe. Ten ostatni wynik może być podyktowany tym, że osoby,

18 które wcześniej pracowały na komputerze utrwaliły podczas kursu już posiadane umiejętności. W kolejnym punkcie ankiety zbadano chęć beneficjentów do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie objętym kursem komputerowym. Wykres Nr -Deklarowana chęć pogłębienia umiejętności obsługi komputera- III badanie Zdecydowanie tak Raczej tak Nie Połowa ankietowanych chce zdecydowanie kontynuować naukę obsługi komputera, kolejne % odpowiedziało raczej tak, natomiast % nie jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Jednym z założeń kursu komputerowego było pozyskanie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych potrzebnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Poniższy wykres obrazuje ocenę przygotowania uczestników szkolenia do samodzielnego napisania CV za pomocą komputera. Wykres Nr -Ocena przygotowania do samodzielnego napisania CV za pomocą komputera- III badanie Tak Nie Z niewielką pomocą

19 Przygotowanie do samodzielnego napisania CV zadeklarowało % badanych, kolejne % ocenia, że przygotuje taki dokument z niewielką pomocą, % badanych oceniło, że nie jest poradzi sobie z przygotowaniem CV. Lepiej swoje umiejętności oceniają beneficjenci w zakresie samodzielnego wykorzystywania sieci internetowej w poszukiwaniu pracy. Jak widać na poniższym wykresie % ankietowanych poradzi sobie samodzielnie, a kolejne % z niewielką pomocą, jedynie ankietowany uznał, że nie poradzi sobie z tym zadaniem samodzielnie. Wykres Nr -Ocena przygotowania do samodzielnego korzystania z internetu w poszukiwaniu pracy - III badanie Tak Z niewielką pomocą Raczej nie. Ogólna ocena projektu i podsumowanie wyników miękkich W trzecim badaniu ankietowym poza informacjami o kursie komputerowym, poproszono badanych o wyrażenie swej oceny w zakresie ogólnego poziomu zadowolenia z udziału w projekcie. Ponadto zbadano chęć uczestników do wzięcia udziału w podobnych projektach. Badani mogli też w ramach pytań otwartych określić główne korzyści jakie według ich osiągnęli podczas udziału w Projekcie Wykorzystaj Szansę oraz swoje pozytywne i negatywne uwagi na temat projektu. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zadowolenie z udziału w Projekcie Wykorzystaj Szansę. Jak widać na poniższym wykresie aż % badanych było bardzo zadowolonych z udziału w projekcie, a kolejne % - średnio zadowolonych. Jedna osoba nie miała zdania w tym zakresie. 9

20 9 Wykres Nr -Ocena poziomu zadowolenia z udziału w projekcie - III badanie Bardzo zadowolony Średnio zadowolony Nie zadowolony Nie mam zdania Potwierdzeniem dużego zadowolenia z wzięcia udziału w projekcie jest także duża gotowość uczestników do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości. Wykres Nr -Ocena chęci wzięcia udziału w podobnych projektach- III badanie Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Nie Aż siedmiu z dziesięciu badanych wyraziło gotowość do uczestnictwa w podobnych projektach, jeden badany był raczej gotowy, jedynie dwóch uczestników nie wyraziło zainteresowania wzięciem udziału w kolejnym projekcie. W ramach pytań otwartych ankietowani wskazywali główne według nich korzyści jakie uzyskali dzięki wzięciu udziału w projekcie.

21 Poniżej przedstawione są odpowiedzi ankietowanych i ilość osób, które na nią wskazały. Tabela Nr - Główne korzyści z udziału w projekcie wskazane przez uczestników - III badanie. Główne korzyści jakie przyniósł udział w projekcie wskazane przez uczestników Liczba wskazań poprawa samooceny zdobycie umiejętności obsługi komputera zdobycie wiedzy na temat przygotowania CV poznanie nowych ludzi wiedza o autoprezentacji podniesienie umiejętności poszukiwania pracy uzyskanie dyplomu ukończenia szkoleń gotowość na zmiany Z grupy dziesięciu uczestników, połowa wskazała na poprawę samooceny i zdobycie umiejętności obsługi komputera jako jedną z największych korzyści z udziału w projekcie. Trzy osoby wskazały na zdobycie wiedzy na temat przygotowania CV, po dwie na możliwość poznania nowych ludzi i uzyskanie wiedzy o autoprezentacji. Pojawiły się też pojedyncze wskazania na: podniesienie umiejętności poszukiwania pracy, uzyskanie dyplomu ukończenia szkoleń, gotowość na zmiany. W drugim otwartym punkcie ankiety badani mogli wpisać swoje uwagi na temat projektu, wskazać to co im się podobało, ale również to co było mankamentem. Poniżej w tabeli zestawiono uzyskane odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę że przeważają pozytywne uwagi o projekcie. Wśród mankamentów osoby wskazały na zbyt małą według nich ilość godzin zajęć dydaktycznych podczas modułu szkolenia komputerowego. Jeden uczestnik uważał, że cały projekt trwał zbyt długo. Pozostałe uwagi należy uznać za pozytywne, cztery osoby wyraziły swoje zadowolenie z wzięcia udziału w projekcie, trzy osoby pochwaliły kadrę szkolącą podczas zajęć szkoleniowodydaktycznych, również trzy osoby podkreśliły wzrost swej samooceny. Trzech badanych podkreśliło zdobycie umiejętności obsługi komputera, a jedna wyraziła chęć pozyskania wiedzy o zakładaniu działalności gospodarczej.

22 Tabela Nr - Uwagi uczestników na temat projektu III badanie. Uwagi ankietowanych na temat projektu Liczba wskazań jestem bardzo zadowolony/a z udziału w projekcie kompetentna kadra szkoląca za mało zajęć komputerowych udział w projekcie wzmocnił moją samoocenę zdobyłam/em umiejętność obsługi komputera projekt trwał za długo chcę zdobyć wiedzę o zakładaniu własnej firmy Zakładano, że w ramach realizacji Projektu Wykorzystaj Szansę osiągnięte zostaną następujące wyniki miękkie: % uczestników nabędzie umiejętności aktywnych metod poszukiwania pracy % uczestników odkryje własne możliwości i potencjał osobisty, zminimalizuje lęki i obawy związane z powrotem na rynek pracy udział w projekcie zwiększy szansę uczestników na integrację ze społecznością lokalną. Rezultaty miękkie zostały osiągnięte. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli cykl szkoleniowo-dydaktyczny, podczas którego nabyli wiedzę na temat aktywnych metod poszukiwania pracy, w pierwszym badaniu ankietowym aż % badanych wskazało chęć podniesienia kwalifikacji jako motyw który skłonił ich do wzięcia udziału w projekcie, kolejne % wskazało na ewentualną przydatność szkoleń w pracy i rozwój umiejętności. W drugim badaniu ankietowym wszyscy uczestnicy wskazali możliwość podnoszenia kwalifikacji za główny powód dla którego warto brać udział w podobnych projektach, a % badanych uznało, że udział w projekcie może być przydatny w pracy. Ankietowani w badaniu trzecim ocenili swoje przygotowanie do samodzielnego napisania CV oraz poszukiwania pracy za pomocą Internetu. Z grupy badanych % oceniło, że jest w stanie samodzielnie lub z niewielką pomocą przygotować CV, 9% badanych samodzielnie bądź z niewielką pomocą jest w stanie poszukiwać informacji o wolnych miejscach pracy w Internecie.

23 Już w pierwszym badaniu ankietowym % badanych oceniło że zdecydowanie odczuło poprawę własnej samooceny i pewności siebie, kolejne % odpowiedziało, że raczej odczuło taką poprawę. W trzecim badaniu ankietowym badani określali jakie główne korzyści przyniósł im udział w projekcie, % badanych odpowiedziało że była to poprawa samooceny, % wymieniło zdobycie wiedzy o autoprezentacji. Uczestnictwo w projekcie podniosło wśród uczestników szansę na integrację społeczną, w pierwszym badaniu ankietowym tylko jedna osoba wśród motywów jakie skłoniły uczestników do wzięcia udziału w projekcie wskazała na możliwość poznania nowych ludzi. W drugim badaniu aż połowa ankietowanych uznała możliwość poznania nowych ludzi za jeden z najważniejszych powodów dla których warto brać udział w podobnych projektach. Natomiast na pytanie o dzielenie się informacjami o udziale projekcie i szkoleniach aż % badanych odpowiedziało że robi to często, a % że czasami. Wyniki powyższe pokazują że uczestnicy projektu zwiększyli gotowość do nawiązywania nowych znajomości i zauważyli korzyści z tego płynące. Dzięki poprawie samooceny i wzrostu pewności siebie uczestnicy chętniej komunikują się otoczeniem, dzieląc się ważnymi dla nich informacjami i własnymi osiągnięciami. V. Wnioski Projekt Wykorzystaj Szansę zakończył się pełnym sukcesem, osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty twarde i rezultaty miękkie. Uczestnicy projektu poprawili własną samoocenę, podnieśli wiarę we własne możliwości i odkryli swój potencjał. Wzrosła również ich chęć do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy. Uczestnicy zdobyli szereg umiejętności praktycznych, wzięli udział w kursie komputerowym, nauczyli się przygotować CV i korzystać z Internetu. Pozytywnym wynikom twardym towarzyszą pozytywne wyniki miękkie. Uczestnicy szkoleń potwierdzili ich wysoki poziom i przygotowanie kadry szkolącej. Oceny pozytywne szkoleń są przeważające przez cały okres trwania projektu. Należy uznać za słuszne łączenie szkoleń przygotowujących do podjęcia zatrudnienia ze szkoleniami i warsztatami służącymi poprawie funkcjonowania emocjonalnego uczestników. Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że udział w Projekcie Wykorzystaj Szansę poprawił zdecydowanie poczucie wartości beneficjentów i ich samoocena. Pobudzona została także chęć do dalszego rozwoju, pozyskiwania wiedzy i nowych umiejętności. Beneficjenci wyraźnie podkreślali wysokie zadowolenie z udziału w projekcie, a także zdecydowaną gotowość do wzięcia udziału w kolejnych. Wyniki powyższe wskazują na sensowność szkoleń motywacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe bezrobotnych.

24 SPIS WYKRESÓW Wykres Nr - Płeć uczestników Wykres Nr - wiek uczestników Wykres Nr Wykształcenie uczestników Wykres Nr - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Wykres Nr -Ocena szkoleń pod względem ogólnych oczekiwań uczestników - I badanie Wykres Nr -Ocena przydatności zajęć szkoleniowych w projekcie - II badanie Wykres Nr - Ocena zawartości teoretycznej i praktycznej szkoleń - I badanie Wykres Nr - Ocena szkoleń pod względem zawartości teoretycznej i praktycznej - II badanie 9 Wykres Nr 9 - Czy szkolenia prowadzono z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczestnika, jego poziomu wiedzy i tempa przyswajania nowych informacji - I badanie Wykres Nr - Czy czas jaki prowadzący szkolenia poświęcają indywidulnemu uczestnikowi jest wystarczający - II badanie Wykres Nr - Ocena prowadzących szkolenia pod względem komunikacji z uczestnikami szkolenia - I badanie Wykres Nr - Ocena czy prowadzący szkolenia łatwo nawiązują kontakt z uczestnikami, czy łatwo uzyskać pomoc, ponowne wytłumaczenie, powtórzenie zdania- II badanie Wyres Nr - Ocena wpływu szkoleń na poprawę samooceny i wzrost pewności siebie - I badanie Wykres Nr - Czy uczestnicy szkolenia dzielą się informacjami o projekcie i szkoleniach z rodziną, znajomymi lub potencjalnymi pracodawcami - II badanie Wykres Nr - Motywy jakie skłoniły uczestnika do wzięcia udziału w projekcie - I badanie Wyres Nr - Dlaczego według uczestników projektu warto brać udział w tego typu przedsięwzięciach - II badanie Wykres Nr - Źródło informacji o projekcie - I badanie Wykres Nr - Oczekiwany przez uczestników kanał informacji za pośrednictwem którego chcą dowiadywać się o kolejnych projektach - II badanie Wykres Nr - Możliwość użytkowania komputera przed udziałem w projekcie - III badanie Wykres Nr 9 - Ogólna ocena szkolenia komputerowego - III badanie Wykres Nr - Ocena szkolenia komputerowego pod względem ciekawości - III badanie Wykres Nr - Deklarowana chęć pogłębienia umiejętności obsługi komputera - III badanie Wykres Nr -Ocena przygotowania do samodzielnego napisania CV za pomocą komputera - III badanie Wykres Nr - Ocena przygotowania do samodzielnego korzystania z internetu w poszukiwaniu pracy - III badanie 9 Wykres Nr - Ocena poziomu zadowolenia z udziału w projekcie - III badanie Wykres Nr -Ocena chęci wzięcia udziału w podobnych projektach - III badanie

25 SPIS TABEL Tabela Nr -Zakładane i osiągnięte rezultaty twarde dotyczące grupy długotrwale bezrobotnych Tabela Nr - Główne korzyści z udziału w projekcie wskazane przez uczestników - III badanie Tabela Nr - Uwagi uczestników na temat projektu III badanie

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Listopad 2011

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Listopad 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Listopad

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Grudzień 2012

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY. Grudzień 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt 1.6.212 do 31.3.213 (wybrane fragmenty) Aktualne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/ RAPORT EWALUACYJNY Z BADAŃ ANKIETOWYCH WARSZTATÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO WYKORZYSTAJ SZANSĘ, ZDOBĄDŹ ZATRUDNIENIE * * * Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1

Spis treści. Strona 1 Spis treści Wstęp...2 Informacje o projekcie...2 Realizacja Ewaluacji...4 Charakterystyka grupy badawczej...5 Analiza ankiet ewaluacyjnych na początek i koniec realizacji projektu...7 Ocena poziomu aspiracji

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a edukacja realizowanych w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 Projekt Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim w miesiącu grudniu 2008r. zakończył realizację projektu: Wykorzystaj Szansę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim w miesiącu grudniu 2008r. zakończył realizację projektu: Wykorzystaj Szansę WYKORZYSTAJ SZANSĘ P R O J E K T W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y P R Z E Z U N I Ę E U R O P E J S K Ą Z E U R O P E J S K I E G O F U N D U S Z U S P O Ł E C Z N E G O W R A M A C H P R O G R A M U O

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY POMOC TO NASZA SPECJALNOŚĆ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ANNA NEUBERG KIEROWNIK/KOORDYNATOR PROJEKTU WALIM,

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwo pracy w Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK RAPORT Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK Przygotował: Michał Siromski CZERWIEC 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania problemów kobiet matek

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego)

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ. z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ z zajęć (warsztatów doradztwa zawodowego) W celu uzyskana informacji zwrotnej oraz oceny w/w szkolenia prowadzonego w ramach projektu pt. Wzbudzić chęć działania program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ankieta została przeprowadzona 17 maja 2013 r. Ocenie podlegały m.in. sposób prowadzenia warsztatów, wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Legnica, ul. Poselska 13 tel. 076/ , fax 076/ RAPORT EWALUACYJNY na zakończenie warsztatów i szkoleń z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pn. Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza analiza badań ankietowych

Zbiorcza analiza badań ankietowych Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 23 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej W dniu 13.06.2011 zrealizowane zostało specjalistyczne szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Marketing polityczny i komunikacja społeczna w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyniki dotyczące projektów szkoleniowych: Firmy rodzinne Inwestycja w kadry Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet otwarcia

Analiza ankiet otwarcia Analiza ankiet otwarcia przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole

Bardziej szczegółowo

8. Wykorzystanie wyników ewaluacji w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji projektu

8. Wykorzystanie wyników ewaluacji w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji projektu PLAN EWALUACJI PROJEKTU Szkoła z inicjatywą szansą na sukces zajęć pozalekcyjnych/wyrównawczych związanej z potrzebą monitorowania i badania celów, wskaźników twardych i miękkich projektu pn: Szkoła z

Bardziej szczegółowo

osiągnij sukces zgodnie z planem

osiągnij sukces zgodnie z planem wspieranie aktywności zawodowej rolników i domowników rolników w branży pozarolniczej. Podsumowanie i omówienie rezultatów projektu osiągnij sukces zgodnie z planem Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry

Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego do projektu systemowego Głowa do góry Dane podstawowe Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data urodzenia PESEL Seria i numer dowodu osobistego Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo