AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNI NA RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt AKTYWNI NA RYNKU PRACY

2 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE: II stopnia : Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu Projek realizowany jest w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

3 CEL PROJEKTU: cel ogólny: przygotowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze do wejścia na rynek pracy cele szczegółowe: 1. Przywrócenie właściwych kwalifikacji zawodowych lub nabycie nowych 2. Wzmocnienie motywacji i samooceny ograniczającej aktywność zawodową

4 Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia obszaru wykluczenia społecznego poprzez formy aktywnej integracji skierowane na osoby opuszczające placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze. Zadania z zakresu udzielania pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze PCPR- y wykonują od 1999 roku. Problematyka związana z usamodzielnianiem, wychowanków szczególnie trudności jakie napotykają w związku z wejściem na rynek pracy, jest nam znana z wieloletniego doświadczenia. Działania aktywizacyjne zawarte w projekcie skierowane na uczestników są konieczne, aby mogli wejść na rynek pracy

5 GRUPA DOCELOWA Grupą docelową są osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które : Opuszczają placówki opiekuńczo wychowawcze lub rodziny zastępcze W projekcie wzięło udział 9 osób, które w 2008 roku korzystały ze świadczeń pomocy społecznej na kontynuację nauki wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projektem objęty jest jeden mężczyzna i osiem kobiet. Działaniami obejmuje się w/w grupę, ponieważ, młodzież opuszczająca placówki i rodziny zastępcze posiadają niewystarczające wykształcenie, które nie jest dostosowane do wymogów współczesnej gospodarki i rynku pracy co nie daje im szansy na zatrudnienie i grozi wykluczeniem społecznym.

6 DZIAŁANIA: Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu poprzez realizację następujących działań : 1. Zarządzanie projektem polegało na : otwarciu rachunku bankowego, zorganizowaniu biura projektu w szczególności poprzez zakupy mebli, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu, programu do obsługi finansowej, oznaczenie biura projektu i siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zatrudnienie pracownika do upowszechniania pracy socjalnej. 3. Promocję projektu: opracowanie projektu oraz druk ulotek i plakatów oraz rozpowszechnianie ich w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na terenie powiatu za pośrednictwem : gmin, powiatowych jednostek organizacyjnych, starostwa powiatowego, szkół, uczestników projektu oraz w czasie różnych spotkań i konferencji.

7 Promocja prowadzona była na każdym etapie realizacji projektu. Opublikowanie ogłoszeń w prasie regionalnej. 3. Rekrutację uczestników projektu, która odbywała się poprzez wybór z pośród 13 osób będących pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze. 4. Modyfikację dla 9 osób indywidualnych programów usamodzielnienia polegającą na: wprowadzeniu pracy socjalnej związanej z realizowanym projektem dwóch instrumentów aktywnej integracji : Realizacja instrumentu aktywizacji edukacyjnej poprzez: Skierowanie uczestników projektu na kursy zwiększające ich potencjał zawodowy i atrakcyjność na rynku pracy. Kursy odbywały się od sierpnia do października 2008r. i zostały przeprowadzone w Firmie ELIM w Świeciu. Uczestnicy zrealizowali następujące kursy: - kurs średniozaawansowanego języka angielskiego 1 osoba - kurs dekorowania potraw 1 osoba - kurs podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 1 osoba

8 - kurs pełnej księgowości 2 osoby - kurs komputerowy przygotowujący do ECDL 2 osoby - kurs obsługi kas fiskalnych 1 osoba - kurs fakturowania 2 osoby - kurs stylizacji paznokci 2 osoby - instrument aktywizacji społecznej w postaci : organizacji i finansowania poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Realizacja instrumentu aktywizacji społecznej Warsztaty psychologiczne w wymiarze 10 godzin. Zajęcia przeprowadzone zostały w miesiącu lipcu 2008r. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 30 godzin. Zostało przeprowadzone w miesiącach od sierpnia do listopada 2008r.

9 Doradztwo zawodowe ( indywidualne z uczestnikiem ) polegające na udzielaniu porad w wyborze kierunku kształcenia, szkolenia uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczestnika projektu oraz potrzeb rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego, w łącznym wymiarze 20 godzin. Zajęcia przeprowadzono w miesiącach od sierpnia do listopada 2008r. Zajęcia z prawa pracy polegające na zapoznaniu uczestników projektu z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy a w szczególności z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w wymiarze 5 godzin. Zajęcia przeprowadzono w miesiącach od października do listopada 2008r. wsparcie dochodowe w postaci zasiłków na kontynuację nauki wypłacanych z budżetu powiatu stanowiące wkład własny do projektu realizowane było od miesiąca lipca 2008r. systematycznie do zakończenia projektu.

10 REZULTATY: W wyniku realizacji projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY uzyskano następujące rezultaty : Rezultaty twarde 1. Zatrudniono pracownika socjalnego do upowszechniania pracy socjalnej. 2. Zmodyfikowano 9 indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze uczestników przystąpiło do udziału w projekcie i ukończyło go. Wszyscy zrealizowali wytyczoną ścieżkę wsparcia, 9 osób uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kursów, w tym 3 osoby ukończyły po 2 kursy.

11 4. 9 uczestników uzyskało zaświadczenia potwierdzające udział w warzstatach psychologicznych i indywidualnym poradnictwie zawodowym. Radca prawny wystawił 8 zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, z uwagi na zwolnienie lekarskie jednej z uczestniczek. Rezultaty miękkie Uczestnicy projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,,Aktywni na rynku pracy zostali poddani na początku i na końcu zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym i radca prawnym badaniom ankietowym, które służyły ocenie osiągniętych rezultatów.

12 Zajęcia z psychologiem: Wskaźnik przyjęty we wniosku o dofinansowanie U 70% uczestników kończących zajęcia wzrosna zdolności motywacyjne U 70% uczestników zwiększy się zaufanie we własne możliwości U 60% uczestników kończących zajęcia podniesie się poziom samooceny 60% uczestników kończących zajęcia nabędzie umiejętności komunikacyjne (kontakty interpersonalne) Wskaźnik osiągnięty w toku realizacji projektu U 100% uczestników kończących zajęcia wzrosna zdolności motywacyjne 90% uczestników, którzy zrealizowali wszystkie zajęcia zwiększyło się zaufanie we własne możliwości 90% uczestników, podniósł się poziom samooceny 90% uczestników kończących zajęcia nabyło umiejętności komunikacyjne W toku realizacji zajęć u uczestników wzrosły zdolności motywacyjne, zwiększyło się zaufanie we własne możliwości, podniósł się poziom samooceny jak również uczestnicy nabyli umiejętności przydatne w kontaktach interpersonalnych. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte powyżej zakładanych.

13

14 Indywidualne zajęcia z doradztwa zowodowego: Wskaźnik przyjęty we wniosku o dofinansowanie Wskaźnik osiągnięty w toku realizacji projektu 7 osób nabędzie wiedzę o wyborze kierunku kształcenia i szkolenia 9 osób nabyło wiedzę o wyborze kierunku kształcenia i szkolenia 90% uczestników kończących zajęcia będzie posiadało umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV) U 60% uczestników wzrośnie wiedza na temat lokalnego rynku pracy i poruszania się po nim 100% uczestników, którzy zrealizowali wszystkie zajęcia posiada umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV) 100% uczestników, którzy zrealizowali wszystkie zajęcia ma wiedzę na temat lokalnego rynku pracy i poruszania się W toku realizacji zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności o kierunku kształcenia i szkolenia w zakresie większym niż zakładano we wniosku o dofinansowanie.

15 POWIAT Zajęcia z radcą prawnym: Wskaźnik przyjęty we wniosku o dofinansowanie Wskaźnik osiągnięty w toku realizacji projektu 7 osób uczestniczyć będzie w zajęciach z prawa pracy 8 osób uczestniczyło z zakresu prawa pracy

16 U 70% uczestników wzrośnie wiedza z zakresu prawa pracy 100% uczestników, którzy zrealizowali wszystkie zajęcia ma wiedzę z zakresu prawa pracy. POWIAT W toku realizacji zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności zapoznali się z przepisami dotyczącymi nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy oraz przedstawione zostały im zagadnienia dotyczące zawierania umów cywilno prawnych. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte powyżej zakładanych. Podsumowanie osiągniętych rezultatów: Osiągnięcie rezultatów miękkich projektu przyczyniło się do zrealizowania celu szczegółowego projektu jakim jest wzmocnienie motywacji i samooceny oraz wiedzy z zakresu prawa pracy ograniczające aktywność zawodową.

17 Natomiast dzięki osiągnięciu rezultatów twardych, w szczególności kursów, osiągnięty zostanie drugi cel szczegółowy projektu zakładający nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy byli wspierani pracą socjalną. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIAT Poprzez realizację celów szczegółowych został osiągnięty cel ogólny projektu polegający na przygotowaniu uczestników projektu do wejścia na rynek pracy. Bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe osiągnięcie celu.

18 POWIAT BUDŻET PROJEKTU: Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łączna wartość projektu: ,48 zł

19 Wkład własny PCPR: Dotacja : 9.393,84 zł ,64 zł

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Raport za lata 2008-2015

Raport za lata 2008-2015 Raport za lata 2008-2015 projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec Projekt systemowy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pod nazwą Promocja aktywnej integracji w Gminie

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Realizacja Priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej w województwie podlaskim... 12

Drodzy Czytelnicy, Realizacja Priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej w województwie podlaskim... 12 1 Drodzy Czytelnicy, Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne wydanie kwartalnika. Mam nadzieję, że będzie on nie tylko ciekawą, ale i wyjątkowo pożyteczną lekturą. Przed nami okres wakacyjny,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Poznań, 4 marca 2015 roku Szanowni Państwo, przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2014 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r.

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/293/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo