FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)"

Transkrypt

1 FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zaleŝą od wartości kapitału, którym moŝe ono dysponować oraz od kosztów tego kapitału Zarządzający finansami decydują o tym z jakich źródeł i w jakich proporcjach firmy powinny pozyskiwać kapitał, aby jego koszt był jak najniŝszy i by mógł być realizowany cel w postaci maksymalizacji wartości firmy. Struktura kapitału (relacja między kapitałem obcym a własnym) wpływa w duŝym stopniu na poprawę wyników finansowych firmy i opłacalność planowanych inwestycji. Dokonując wyboru sposobu finansowania naleŝy więc mieć na uwadze: długookresowy cel przedsiębiorstwa, wzajemną zaleŝność pomiędzy działalnością bieŝącą i rozwojową, właściwą ocenę relacji między efektem dźwigni a kosztem kapitału, konieczność modyfikacji strategii finansowej ze względu na zmieniające się warunki ekonomiczne, społeczne czy gospodarcze, rezerwy finansowe jako neutralizatory ryzyka, finansową elastyczność, obciąŝenia firmy podatkami (odsetki obniŝają podstawę opodatkowania). Kryteria wyboru źródeł finansowania Istnieje wiele sposobów oceny źródeł finansowania. MoŜna wyróŝnić następujące elementy wpływające na ocenę źródeł finansowania. Strategia firmy w tym wybór struktury kapitału. Koszt, który trzeba ponieść dla moŝliwości skorzystania z danego wariantu. Ryzyko związane z danym źródłem, w tym ryzyko stóp procentowych i skutków, w razie niepowodzenia. Płynność -dostępność do danego źródła. Wielkość kapitału, jaki moŝna pozyskać przy zastosowaniu wybranego wariantu. Czas niezbędny dla pozyskania środków z danego źródła. Formalizm związany z danym źródłem. Rodzaj zabezpieczeń na rzecz potencjalnych wierzycieli. Skutki zastosowania danego wariantu w odniesieniu do stosunków wewnętrznych w spółce. Jednym z waŝniejszych kryteriów oceny źródeł finansowania, w przypadku finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, moŝe być mentalność kredytowa właściciela. Według tej koncepcji cześć właścicieli przedsiębiorstw szuka źródeł finansowania wewnątrz przedsiębiorstwa, wyraŝając nieufność wobec obcych źródeł finansowania, nawet za cenę upadku przedsiębiorstwa. W skład mentalności kredytowej przedsiębiorcy wchodzi między innymi system wartości przedsiębiorcy, dla którego niezaleŝność jest wartością samą w sobie. 55

2 Konieczne jest takŝe określenie potencjalnych źródeł pozyskania kapitału inwestycyjnego przez przedsiębiorstwo. projektów inwestycyjnych ze środków własnych ze środków obcych w formie wkładów w formie udziałów i akcji z zysków zatrzymanych PoŜyczki Obligacje Kredyty Nowoczesne źródła finansowania - w formie gotówki - w formie rzeczy Rys. Formy finansowania projektów inwestycyjnych - bankowe - dostawcy - odbiorcy - leasing - venture-capital - factoring - forfaiting Ryzyko Kryteria emocjonalne Długookresowy cel przedsiębiorstwa i przyjęcie dopuszczalnego ryzyka ZaleŜność pomiędzy działalnością bieŝącą a rozwojową (co ma wpływ na wielkość ryzyka) Relacja pomiędzy efektem dźwigni finansowej a kosztem kapitału (co kształtuje relację ryzyko stopa zwrotu z inwestycji ROE) Wielkość rezerw finansowych jako neutralizatora ryzyka ObciąŜenie firmy podatkami (odsetki obniŝają podstawę opodatkowania) Płynność finansowa elastyczność (mniejsza elastyczność zwiększa ryzyko) Strategia firmy w tym struktura kapitału Konsekwencje dla stosunków w spółce Zabezpieczenia Formalizm Czas Wielkość kapitału Koszt taktycznym i operacyjnym korekty ze względu na aktualne i prognozowane warunki ekonomiczne i społeczne. Kryteria wyboru źródeł finansowania Rys. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Najpierw naleŝy ustalić strategiczną strukturę kapitału. Struktura wraz z innymi bieŝącymi czynnikami wpływa na wybór źródeł finansowania. 56

3 Podstawowym podziałem finansowania jest rozróŝnienie finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, które często stanowi punkt wyjścia do dokonywania bardziej szczegółowych podziałów. FINANSOWANIE wewnętrzne zewnętrzne poprzez przekształcenia majątkowe poprzez kształtowanie kapitału własne obce krótkoterminowe Rysunek Podstawowe formy finansowania. długoterminowe wewnętrzne polega na uzyskiwaniu lub zwiększaniu przez przedsiębiorstwo środków poprzez przekształcanie dóbr rzeczowych w środki finansowe. W wyniku finansowania wewnętrznego następuje uwolnienie dotąd wykorzystywanych kapitałów (pasywa) pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa bez dopływu środków z zewnątrz. wewnętrzne moŝna uzyskać przez przekształcenia struktury majątku (aktywa), przekształcenia struktury kapitału (pasywa) zatrzymywanie zysku w firmie. zewnętrzne polega na uzyskiwaniu kapitału z zewnątrz firmy w postaci kapitału własnego obcego. własne polega na dopływie środków do przedsiębiorstwa w postaci wkładów lub udziałów. 57

4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Emisja akcji Zysk Amortyzacja Zwolnienia i ulgi podatkowe PRZEDSIĘBIORSTWO Alokacja zasobów Przyśpieszenie cyklu przepływów Venture capital Rys. Wewnętrzne i zewnętrzne własne źródła finansowania. Przy finansowaniu z wkładów i udziałów środki pienięŝne wpływają z zewnątrz przedsiębiorstwa w postaci emisji akcji lub udziałów funduszu Venture Capital. obce polega na dopływie środków do przedsiębiorstwa przez rynek kapitałowo-pienięŝny, obrót kredytowy i towarowy oraz szczególne formy finansowania W przypadku kapitałów własnych właścicielem tych środków jest przedsiębiorstwo. Inwestujący środki w przedsiębiorstwo (inwestor) otrzymuje w zamian prawa z akcji lub udziałów. Natomiast w przypadku kapitału obcego właścicielem tych środków pozostaje nadal inwestor, który staje się wierzycielem i oczywiście uzyskuje prawa wierzyciela, a przedsiębiorstwo staje się dłuŝnikiem. Ponadto zasadą jest, iŝ kapitał własny powierzany jest przedsiębiorstwu na cały okres istnienia przedsiębiorstwa (najczęściej na czas nieokreślony), a kapitał obcy powierzany jest przedsiębiorstwu na z góry oznaczony czas, po którym środki muszą zostać zwrócone jego właścicielowi. Ze względu na formę w jakiej następuje zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa moŝna wyróŝnić finansowanie ze środków pienięŝnych, kapitałowych, rzeczowych. obce moŝna najkrócej określić jako finansowanie za pomocą poŝyczonego kapitału. W ramach finansowania obcego kapitał do przedsiębiorstwa dopływa poprzez rynek pienięŝny i kapitałowy, a dokładniej poprzez obrót kredytowy, dotacje i zobowiązania krótkoterminowe powstające w obrocie towarowym, leasing, cesje wierzytelności, faktoring, forfaiting i emisje obligacji. 58

5 Leasing Emisja obligacji i innych papierów dłuŝnych FIRMA Forfaiting Cesje wierzytelności Faktoring Rys. Współczesne obce źródła finansowania. KaŜda organizacja gospodarcza działająca na określonym rynku do prowadzenia swojej działalności bieŝącej i rozwojowej potrzebuje funduszy ZAPEWNIENIE EGZYSTENCJI PRZEZ ZWROTNY DOPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH FINANSOWANIE BIEśĄCE CELE FINANSOWANIA FINANSOWANIE PIERWOTNE POWOŁANIE RACJONALIZACJA ROZBUDOWA Rys. 2. Cel finansowania. SANACJA obce moŝna podzielić na krótkoterminowe (do jednego roku) i długoterminowe (powyŝej jednego roku). Kontrakty Forward Kontrakty Opcyjne Terminowe instrumenty finansowe Kontrakty Futures Rys. Niekonwencjonalne źródła finansowania. 59

6 Strategia wyboru struktury kapitału Przez strukturę kapitałów będziemy rozumieć stosunek kapitału obcego do kapitału własnego. Istnieją co najmniej dwie teorie próbujące wyjaśnić kryteria doboru struktury kapitału przez firmy. Teoria substytucji mówi o kierowaniu się przez przedsiębiorstwa przy wyznaczaniu struktury kapitału maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa. Ryzyko zadłuŝania jest według tej teorii rekompensowane przez korzyści podatkowe związane z obsługą długu. Teoria hierarchii zakłada istnienie hierarchii źródeł finansowania kapitału. Według tej teorii przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła finansowania, a w przypadku konieczności finansowania zewnętrznego preferują emisję papierów dłuŝnych, dopiero potem zaś emitują papiery udziałowe. Przedsiębiorstwa mogą w bardzo róŝny sposób pozyskiwać kapitały, które słuŝą sfinansowaniu ich dalszej działalności. KaŜdy jednak sposób pozyskania kapitału łączy się z charakterystycznym dla siebie kosztem oraz ryzykiem. Ryzyko a koszt pozyskania kapitału To, co dla jednej strony jest pozyskiwaniem kapitału, dla drugiej jest inwestowaniem. To, co dla inwestora, kapitałodawcy jest stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, to dla kapitałobiorcy jest stopą kosztu kapitału. Jest więc oczywiste, Ŝe koszt kapitału własnego w spółce akcyjnej jest znacznie wyŝszy od kapitału obcego np. kredytu czy emisji obligacji przez spółkę. Koszt ten stanowią korzyści finansowe, które spółka musi dostarczyć akcjonariuszom, aby mimo stosunkowo duŝego ryzyka inwestowania w akcje firm zdecydowali się na ich kupno. Kosztem tym jest wypłacana dywidenda oraz wzrost wartości firmy, a więc i akcji, które posiada akcjonariusz. Ani wypłata dywidendy ani wzrost wartości firmy nie odbywają się bez kosztu ponoszonego przez spółkę. 60

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH 16 WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Aleksandra Konwaluk Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Małe i

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Patrycja Kowalczyk Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Streszczenie Wraz z rozwojem rynku nieruchomości, rozwinęły się i nadal się rozwijają

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Główne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Obce Przekształcenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsiębiorstw.

Źródła finansowania przedsiębiorstw. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw natrafia na problem konieczności pozyskania dodatkowych funduszy na dalszy rozwój. Poza powszechnie znanymi formami dokapitalizowania biznesu

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ALICJA WINNICKA-POPCZYK Uniwersytet Łódzki MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W POZYSKIWANIU KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo