ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/OSDS/6.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/OSDS/6.1.1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/OSDS/6.1.1 W związku z realizacją projektu Od stażysty do specjalisty w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć zgodnie z poniższymi warunkami. I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin REGON: , NIP: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób z Powiatu Szczecineckiego do Stargardu Szczecińskiego na potrzeby szkoleniowe: a. Menager gastronomii, hotelarstwa i turystyki 6 osób - czerwiec 2013 b. Menager usług cateringowych 7 osób czerwiec 2013 sierpień 2013 c. Recepcjonista 9 osób czerwiec 2013 lipiec 2013 d. Pracownik branży gastronomicznej i hotelarskiej 6 osób czerwiec 2013 lipiec oraz przewóz osób z Powiatu Szczecineckiego do Szczecinka na potrzeby szkoleniowe (branżowy j. angielski) a. Grupa licząca 15 osób z miejscowości położonych w okolicy Szczecinka lipiec 2013 sierpień Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi w zakresie transportu drogowego 4. Planowany termin realizacji usługi: czerwiec sierpień 2013 rok, 5. Miejsce realizacji usługi: Trasa Barwice -> Szczecinek ->Stargard Szczeciński, 6. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Od stażysty do specjalisty, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 III. INFORMACJE DODATKOWE 1. Szczegółowe terminy usługi zostaną ustalone z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki formalne: - nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z InBIT Sp. z o.o. (zał. nr 2). - posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom transportu na zajęcia w Stargardzie Szczecińskim w przystosowanych do przewozu osób pojazdach, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących, odpowiedniej temperatury, pasów bezpieczeństwa, 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności takich jak oznakowanie pojazdu ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 3. Umożliwienie Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym przez Instytucję Pośredniczącą instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu Od stażysty do specjalisty, w tym do dokumentów finansowych. VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający po wybraniu ofert spełniających warunki formalne dokona ich oceny w oparciu o następujące kryteria: Cena za 1 godzinę brutto w zł - 70 % (70 pkt) Standard i wyposażenie pojazdów - 30 % (30 pkt) 2. Kryterium Cena ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 x 70%

3 Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 3. W ramach kryterium Standard i wyposażenie pojazdów Zamawiający będzie przyznawał punkty za standard oraz wyposażenie. 4. Pojazd musi być jakościowo dopasowany do potrzeb grupy docelowej projektu, w którym musi znajdować się: odpowiednia liczba miejsc siedzących, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji zaoferowanych przez Oferenta pojazdów celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru wykonania wizytacji Oferent ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu jej dokonania. W razie uniemożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości pojazdów oferta Oferenta będzie podlegać odrzuceniu. 6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr Do oferty należy dołączyć: Zał. Nr 2 - Oświadczenie własne Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym zgodne z Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązującymi od r. Zał. Nr 3 - Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej 3. Oferta powinna być czytelna, podpisana i złożona w języku polskim. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Projektu InBIT Szczecin, ul. Mickiewicza 47, Szczecin do dnia r. do godziny Kopertę należy opisać podając dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres) oraz dopisek Oferta wynajmu sal szkoleniowych - projekt Od stażysty do specjalisty. 2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony o wyborze. 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i/lub indywidualnego spotkania w Biurze Projektu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Dane kontaktowe dla Oferentów: Tel. 91/ ,

4 Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 - Formularz ofertowy Nr 2 Oświadczenie własne Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych Nr 3 - Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej Potwierdzam otrzymanie powyższego zapytania ofertowego Miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej zapytanie ofertowe

5 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ OFERTOWY miejscowość i data I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin REGON: NIP: II. OFERENT Pełna nazwa oferenta. Adres lub siedziba oferenta Nr telefonu/fax:. Nr NIP :.. Nr REGON:.. Osoba do kontaktów :. III. OFERTA CENOWA W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji: L.p. 1. Część zamówienia Transport osób na szkolenia zawodowe Cena za 1 km netto w PLN Stawka VAT % Kwota brutto w PLN

6 IV. SZCZEGÓŁY OFERTY Opis standardu pojazdów transportowych: Wyposażenie: 1) Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 2) Oświadczam, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3) Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą Podpis oferenta

7 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin. Data i czytelny podpis