ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń języka angielskiego w formie e- learningu na potrzeby realizacji projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy numer projektu WND- POKL /12 I. Zamawiający. Sports Project Management Group Jakub Kalinowski Al. Wojska Polskiego 29/23, Warszawa www: NIP Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Osoba upoważniona do udzielania informacji drogą elektroniczną lub telefonicznie: Jakub Kalinowski, e- mail: tel Sports Project Management Group Jakub Kalinowski w związku z realizacją projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie poszukuje wykonawców usługi z zakresu szkoleń języka angielskiego w formie e- learningu dla uczestników projektu.

2 II. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia. 1. Siedziba Biura Projektu, Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 2. Strona internetowa Zamawiającego: 3. Strona internetowa Projektu: III. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu szkoleń języka angielskiego w formie e- learningu dla maksymalnie 199 uczestników projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy. 2. Kody CPV przedmiotu zamówienia: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Usługi e- learning Oferowanie kursów językowych IV. Szczegółowy przedmiot zamówienia. 1. Termin realizacji zamówienia: od 01 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowy harmonogram dotyczący udostępniania platformy kolejnym uczestnikom projektu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 2. Celem szkoleń jest zwiększenie znajomości języka angielskiego przez uczestników projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy. 3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do: a. Zagwarantowania każdemu z uczestników projektu dostępu do platformy e- learningowej przez okres min. 4 miesięcy, w okresie od r. do r., w czasie których każdy/a z nich zrealizuje co najmniej 70h nauki języka angielskiego. b. Zagwarantowania każdemu uczestnikowi indywidualnego konta na platformie wykorzystującej odpowiednie technologie, przez które będzie mogła/mógł w dowolnym momencie odbyć szkolenie (możliwe będzie przerwanie oraz kontynuacja szkolenia w dowolnym czasie). System powinien zagwarantować użytkownikom, na każdym etapie kursu, możliwość wyświetlenia informacji o zrealizowanych godzinach szkolenia oraz liczbie godzin pozostałych do zrobienia. c. Platforma e- learningowa udostępniona przez Wykonawcę powinna zawierać możliwość przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, w wyniku którego każdy z uczestników zostanie zakwalifikowany na odpowiedni poziom nauki od początkującego przez średniozaawansowany do zaawansowanego, a także testu końcowego sprawdzającego wiedzę uczestników po zakończeniu nauki.

3 d. Na kurs e- learningowy powinny złożyć się następujące części: ćwiczenia wprowadzające, czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie, pisanie (ćwiczenia wysyłane i poprawiane przez tutora) oraz minimum 5h konwersacji w czasie 4- miesięcznego kursu. e. Zagwarantowania wsparcia technicznego dla uczestników (zapewnienie obsługi kontakt telefoniczny i/lub mailowy - gotowej do odpowiedzi na różnego typu pytania techniczne dotyczące funkcjonowania platformy e- learnigowej). f. Przygotowania raportu końcowego po zakończeniu każdego cyklu dla danej grupy szkoleniowej, zawierającego m.in. liczbę przeszkolonych osób, liczbę uczestnikogodzin wraz z wyszczególnieniem liczby godzin poszczególnych uczestników. g. Dbania o odpowiednie informowanie uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS zgodnie z aktualną wersją Wytycznych dot. Oznaczania projektów w ramach POKL. V. Wymagania dodatkowe: W ramach usługi, dostawca powinien zapewnić możliwość nieodpłatnego skorzystania z sali komputerowej z min. 5- cioma stanowiskami komputerowymi ze słuchawkami oraz mikrofonem, z dostępem do szybkiego Internetu. Sala powinna znajdować się w odległości maks. 1 km od centrum Wrocławia, licząc od Ratusza i być do wyłącznej dyspozycji uczestników projektu, średnio 5h w każdym tygodniu w dni robocze w godzinach popołudniowych, w przedziale od godz. 16:00 do 20:00, przez 86 tygodni, zatem łącznie przez min. 430h od do r. 1. Sala musi mieć dostęp do światła dziennego (posiadać okna) oraz możliwość zaciemnienia. 2. Sala musi stanowić odrębne pomieszczenie, niezależne od innych. 3. Sala powinna być klimatyzowana. 4. Zaplecze sanitarne (toalety), powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. 5. Pomieszczenie, w którym będą przebywać uczestnicy kursu musi mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia zajęć/szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i jakościowe. VI. Wymagania wobec oferentów. O realizację wyżej opisanej usługi mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i dysponują potencjałem technicznym i kadrowym do przeprowadzenia kursu e- learningowego z języka angielskiego. 2. Kształcą z zakresu języków obcych od min. 6 lat.

4 3. Przedstawią szczegółowe informacje na temat specyfiki kursów. 4. Oświadczą, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo, ani umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Oświadczą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz spełnienia wymogów określonych w pkt 1-4, potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty załącznik nr 3. VII. Wymagane załączniki: Oferent, aby mógł się ubiegać o realizację powyższego zamówienia, musi dołączyć do oferty aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności. VIII. Sposób przygotowania oferty: A. Oferta powinna zostać wypełniona komputerowo, wydrukowana oraz podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. B. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach. Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) b) oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) c) szczegółową informację na temat specyfiki kursów (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

5 IX. Miejsce i sposób złożenia oferty: Oferty należy dostarczyć drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na adres: Sports Project Management Group Jakub Kalinowski Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43; II piętro, pokój Wrocław Koperta powinna być zamknięta i następująco opisana: Projekt: Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy SPMG Nie otwierać przed r. do godz. 08:00 X. Termin złożenia oferty: r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) XI. Termin otwarcia ofert: r. o godz. 8:00. XII. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokonuje oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny: Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez oferenta 100 pkt, w tym: Kryterium 1: Cena ofertowa maks. 60 pkt Kryterium 2: Oferta bezpłatnych dodatkowych usług oferowanych przez podmiot maks. 40 pkt. XIII. Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty, z zastosowaniem następujących zasad: Kryterium 1: Cena ofertowa maks. 60 pkt. Wartość wagowa oceny - 60 %. Cena brutto za udział 1 uczestnika w 70 h kursu języka angielskiego w formie e- learningowej dostęp do platformy przez minimum 4 miesiące. Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: A cena oferty najtańszej B cena oferty badanej

6 A X 60= liczba punktów B Kryterium 2: Oferta bezpłatnych dodatkowych usług oferowanych przez podmiot maks. 40 pkt. Wartość wagowa oceny - 40 %. Punkty za kryterium oferta dodatkowych bezpłatnych usług oferowanych przez podmiot zostaną przyznane wg następującego wzoru: a. Dodatkowe bezpłatne godziny zajęć e- learningowych dla jednego uczestnika kursu 20 pkt. - do 10 godzin 5 pkt. - od 11 do 20 godzin 10 pkt. - od 21 do 30 godzin 15 pkt. - powyżej 30 godzin 20 pkt. b. Inna bezpłatna usługa 10 pkt. c. Inna bezpłatna usługa 10 pkt. XIV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w terminie 7 dni od dokonania wyboru. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. XV. Uwagi końcowe: a. Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty. b. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. c. W przypadku gdy Oferent, którego zgłoszenie zostało wybrane uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru innej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert. d. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

7 e. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie zostali odrzuceni z postępowania. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. g. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. h. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. i. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. j. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. k. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. l. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. m. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. n. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie projektu. o. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS, Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zawierać będzie następujące warunki: obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z realizacją zamówienia; możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji Załączniki: Załącznik nr 1 - Szczegółowy harmonogram zajęć. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy oferty. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 - Szczegółowa informacja na temat specyfiki kursów.

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 DOTYCZY: usługi najmu sal szkoleniowych (CPV 70220000 9) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo