Zapytanie ofertowe. KODY CPV: wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. KODY CPV: 70220000-9 wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Zapytanie ofertowe KODY CPV: wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego realizowanego w ramach POKL Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej wynajem sali na spotkanie. I. Zamawiający: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 pok Wrocław NIP: Tel./fax W ramach projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych Tel./fax II. Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa polegająca na wynajęciu sali przez Zamawiającego, celem zorganizowania spotkania dla 60 osób według następujących kryteriów: 1. Sala umożliwiająca w sposób komfortowy przeprowadzenie spotkania dla 60 osób o powierzchni min. 100 m2. 2. Sala wyposażona w stoły (min. 16) i krzesła (min.80) z możliwością ich przestawiania. 3. Sala wyposażona w następujący sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, tablice typu Flip chart (3 sztuki), stały bezprzewodowy dostęp do internetu, stolik na sprzęt multimedialny, nagłośnienie. 4. Na drzwiach wejściowych do budynku, ze szczególnym uwzględnieniem drzwi sali, możliwość przywieszenia informacji o odbywającym się spotkaniu i o jego współfinansowaniu. 5. W sali będzie możliwość przywieszania do ścian lub przygotowanych powierzchni kartek typu flipchart. 6. W sali możliwy będzie dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera, rzutnika itp.

2 7. Sala powinna posiadać okna z dostępem do światła dziennego, umożliwiające wietrzenie sali dostępne z poziomu podłogi. 8. Sala powinna posiadać scenę ( podest). 9. Sala powinna posiadać dostęp do szatni dla min. 60 osób. 10. Sala zostanie posprzątana przez Oferenta przed spotkaniem i po spotkaniu. 11. Sala powinna być dostępna na 2 godz. przed rozpoczęciem spotkania oraz 2 godz. po zakończeniu spotkania. 12. Sala nie może znajdować się w piwnicy lub suterenie. 13. Dostęp do sali dla osób niepełnosprawnych możliwy od poziomu wejścia do budynku. 14. Sala posiada dostęp do zaplecza kuchennego i toalety bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku. 15. Sala posiada dostęp do parkingu (przy budynku, w którym realizowana jest usługa) 16. Sala powinna znajdować się we Wrocławiu, w odległości do 5 km od dworca PKP Wrocław Główny. 17. Przystanki komunikacji publicznej powinny znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, w którym realizowana jest usługa. 18. Usługa zostanie wykonana w dniu 12 grudnia 2014r.- 8 godzin III. Obowiązkowe kryteria dodatkowe 1. W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych od Oferenta, Oferent zapewni realizację usług przez innego Wykonawcę o takim samym standardzie. Zarazem inny Wykonawca spełni kryteria wymienione w punkcie II. 2. Inny Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem realizacji usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji ponosi Oferent ( m.in. koszty przejazdu, wyżywienia obsługi projektu). 3. Termin płatności do 30 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Faktura wystawiana będzie po wykonaniu usługi. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatności w miarę posiadanych środków dostępnych na koncie projektowym. IV. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty: 1. Oferty będą przyjmowane do r. godz. 12: Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres wskazany prze Zamawiającego tj.: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych 3. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru Załącznik nr Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany w punkcie IV podpunkt 2 uważana jest za nieważną. 6. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

3 V. Kryteria wyboru oferty: 1. Oferent spełni kryteria i wymagania przedstawione w punktach od I do IV: 2. Oferta zostanie przedstawiona do r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty) 3. Cena usługi zostanie przedstawiona w kwotach brutto, w polskich złotych (cyfrowo i słownie). 4. W przypadku gdy cena oferty spełniającej kryteria i wymagania przedstawione w punktach I do IV przekracza wartość środków dostępnych na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza negocjację ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentem przedstawiającym najniższą cenę usługi, do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty. 5. Oferent wyraża zgodę na: a/ rezygnację z zamówionej usługi w terminie do 1 dnia przed realizacją usługi, b/ osobistą weryfikację przez Zamawiającego spełnienia przez Oferenta kryteriów określonych w punktach I-III oraz zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z procesem weryfikacji, w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu, c/ proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku mniejszej liczby odbiorców usług i poinformowaniu o tym fakcie Oferenta, co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia (o ile zmniejszenie nie przekracza 20 % zamówienia), d/ możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty. 6. Oferent potwierdza możliwość realizacji usługi we wskazanej dacie. 7. Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria określone w punktach I-IV oraz przedstawi najniższą cenę realizacji usługi. 8. Oferent przedstawi ofertę według załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania. 9. Do oceny dopuszczone będą tylko oferty poprawnie wypełnione. Nie dopuszcza się modyfikacji Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 (poza miejscami wskazanymi do wypełnienia/uzupełnienia). 10. Do oferty obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2). VI. Waga punktowa oceny oferty 1.Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową : 100% punktów (100 punktów) - cena całościowa usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego. 2. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od ceny całościowej usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, w kolejności od najniższej do najwyższej. 100 punktów zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich ofert z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację działania w projekcie. 4. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego. VII. Zawiadomienie o wyborze oferty 1.Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wynikach w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Szubą dostępną pod numerem telefonu (74)

4 Załącznik nr 1 Miejscowość, data Oferta na organizację usługi polegającej na wynajęciu sali przez Zamawiającego, celem zorganizowania spotkania dla 60 osób I. Dane oferenta oraz dane do kontaktu.... II. Oferujemy realizację usługi spełniając wymagania Zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem: 1. Usługa polegająca na wynajęciu sali przez Zamawiającego, celem zorganizowania spotkania dla 60 osób według następujących kryteriów: 1. Sala umożliwiająca w sposób komfortowy przeprowadzenie spotkania dla 60 osób o powierzchni min. 100 m2. 2. Sala wyposażona w stoły (min. 16) i krzesła (min.80) z możliwością ich przestawiania. 3. Sala wyposażona w następujący sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, tablice typu Flip chart (3 sztuki), stały bezprzewodowy dostęp do internetu, stolik na sprzęt multimedialny, nagłośnienie. 4. Na drzwiach wejściowych do budynku, ze szczególnym uwzględnieniem drzwi sali, możliwość przywieszenia informacji o odbywającym się spotkaniu i o jego współfinansowaniu. 5. W sali będzie możliwość przywieszania do ścian lub przygotowanych powierzchni kartek typu flipchart. 6. W sali możliwy będzie dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera, rzutnika itp. 7. Sala powinna posiadać okna z dostępem do światła dziennego, umożliwiające wietrzenie sali dostępne z poziomu podłogi. 8. Sala powinna posiadać scenę ( podest). 9. Sala powinna posiadać dostęp do szatni dla min. 60 osób. 10. Sala zostanie posprzątana przez Oferenta przed spotkaniem i po spotkaniu. 11. Sala powinna być dostępna na 2 godz. przed rozpoczęciem spotkania oraz 2 godz. po zakończeniu spotkania. 12. Sala nie może znajdować się w piwnicy lub suterenie. 13. Dostęp do sali dla osób niepełnosprawnych możliwy od poziomu wejścia do budynku. 14. Sala posiada dostęp do zaplecza kuchennego i toalety bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku.

5 15. Sala posiada dostęp do parkingu (przy budynku, w którym realizowana jest usługa) 16. Sala powinna znajdować się we Wrocławiu, w odległości do 5 km od dworca PKP Wrocław Główny. 17. Przystanki komunikacji publicznej powinny znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, w którym realizowana jest usługa. 18. Usługa zostanie wykonana w dniu 12 grudnia 2014r.- 8 godzin 2. Obowiązkowe kryteria dodatkowe zostaną spełnione w następujący sposób: 1. W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych od Oferenta, jako Oferent zapewnimy realizację usługi przez innego Wykonawcę o takim samym standardzie. Zarazem inny Wykonawca spełni kryteria wymienione w punkcie II. 2. Inny wskazany przez nas Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem realizacji usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji poniesiemy jako Oferent ( m.in. koszty przejazdu, wyżywienia obsługi projektu). 3. Akceptujemy termin płatności do 30 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu usługi. Akceptujemy, że Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatności w miarę posiadanych środków dostępnych na koncie projektowym. 3. Cena realizacji usługi: A. Cena całościowa usługi dla 60 osób: brutto..(słownie:....) netto..(słownie:....) 4. Wyrażamy zgodę na: a/ rezygnację z zamówionych usług w terminie do 1 dnia przed realizacją usługi b/ osobistą weryfikację przez Zamawiającego spełnienia przez Oferenta kryteriów określonych w punktach I-III oraz zobowiązujemy się do poniesienia kosztów związanych z procesem weryfikacji, w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu. c/ proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku mniejszej liczby odbiorców usług i poinformowaniu o tym fakcie Oferenta, co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia (o ile zmniejszenie nie przekracza 20 % zamówienia dla każdorazowego pobytu grupy) d/ możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty... Czytelny podpis osoby upoważnionej do przedstawiania oferty. Pieczęć podmiotu

6 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI WG KODÓW CPV: wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) Dla projektu pn.: Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego realizowanego w ramach POKL Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Oświadczamy, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe między Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych lub osobami wykonującymi w imieniu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: I. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; II. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; III. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; IV. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Pieczęć podmiotu Podpis osoby upoważnionej do składania oferty

Zapytanie ofertowe. KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe. KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wałbrzych dnia 09.07.2013 roku Zapytanie ofertowe KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe W związku z realizacją projektu pn.: Człowiek-organizacja-praca" nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.07.02.02-02-0014/12-00,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 14.11.2012r. Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA Warszawa, dn. 2013.08.02 r. Zaproszenie do składania ofert nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA na realizację usług gastronomicznych i wynajmu sal do przeprowadzenia szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 2/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 31.01.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo