INSTRUKCJA INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.:// Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T

2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali: Programowane linie ochrony (parametryczne) 4 linie Linie pomocy (w manipulatorze) 3 linie Wyjścia centrali: Wyjście na sygnalizator alarmu 12VDC 1A Zasilanie czujek i manipulatorów 12VDC 800mA Niezależne programowane wyjścia zwierane do masy przez R=100 Ω Dodatkowe wyjście STR (pamięć alarmu) o obciążalności 300 ma Wyjście telefoniczne Zasilanie centrali: Zasilanie podstawowe 220 VAC / 50Hz Zasilanie pomocnicze - akumulator typowo 6.5Ah / 12V OGÓLNE CECHY CENTRALI Centrala obsługiwana jest przy pomocy manipulatorów szyfrowych Centrala wyposażona jest w filtry chroniące przed wpływem zakłóceń elektrostatycznych Centrala na bieżąco kontroluje obwody do niej dołączone Każda linia centrali może być zaprogramowana na jeden z sześciu typów Możliwe jest zaprogramowanie 4 kodów użytkownika, pozwalających na obsługę systemu jedynie przy użyciu manipulatora Wszystkie polecenia wydawane centrali potwierdzane są sygnałami optycznymi i akustycznymi o regulowanym natężeniu dźwięku Centrala może być włączana i wyłączana za pomocą zamka szyfrowego, niezależnie od podłączonego manipulatora Centrala posiada dodatkowe wyjście alarmowe stanowiące pamięć alarmu Centrala PC560 wyposażona jest w pamięć typu EEPROM, co zapewnia zachowanie wprowadzonych danych nawet przy całkowitym zaniku napięcia zasilającego Centrala może współpracować z urządzeniami zasilanymi napięciem z przedziału 10VDC 14VDC. CHARAKTERYSTYKA MANIPULATORÓW Połączenie manipulatora z centralą czterema przewodami Możliwość podłączenia do trzech manipulatorów do centrali Wbudowany sygnalizator piezoceramiczny o regulowanym natężeniu dżwięku Pełna informacja o systemie Pobór prądu ok. 40 ma INSTALACJA PC 560 zawiera fabryczny program. Dodatkowe oprogramowanie może być realizowane przy pomocy manipulatora szyfrowego. W razie kłopotów z dodatkowym oprogramowaniem należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora urządzeń w Polsce tj. do Warszawa, ul. Surowieckiego 4, tel. (022) , fax str. 1

3 Testowanie W celu przetestowania centrali należy: Połączyć rezystorami 5.6 kω / 0.5W wejścia linii oznaczone Z1...Z4 z końcówkami COM Podłączyć manipulator odpowiednio do zacisków: zacisk AUX(+) kabel czerwony zacisk AUX(-) kabel czarny zacisk YEL kabel żółty zacisk GRN kabel zielony Podłączyć zasilanie do centrali Powinna zapalić się lampka GOTOWOŚĆ potwierdzając prawidłowe połączenia i sprawność centrali. Montaż centrali UWAGA! Uruchomienie centrali wymaga podłączenia zasilania sieciowego. Nie jest możliwe uruchomienie z samego akumulatora. Podłączyć kable doprowadzające do centrali napięcie zmienne z transformatora. UWAGA! Transformator nie powinien być podłączony do sieci zasilającej. Podłączyć kable z wyjść alarmowych czujek do wejść odpowiednich linii (pomiędzy zaciski Z1...Z4 i COM). Pamiętać należy, że linie te wymagają zainstalowania rezystora parametrycznego 5.6 kω/0.5 W. Wskazane jest ze względu na zabezpieczenie antysabotażowe, aby rezystor parametryczny znajdował się jak najdalej od centrali. Niewykorzystane linie połączyć rezystorami 5.6 kω/0.5 W Podłączyć kable zasilające czujki do zacisków: AUX(+) (+) zasilania AUX(-) (-) zasilania Zainstalować manipulatory szyfrowe i podłączyć kable do odpowiednich zacisków: zacisk AUX(+) kabel czerwony zacisk AUX(-) kabel czarny zacisk YEL kabel żółty zacisk GRN kabel zielony Uwaga! Do systemu można podłączyć maksymalnie 3 manipulatory. Podłączyć sygnalizator zewnętrzny do zacisków BELL(+) i BELL(-). Podłączyć w razie potrzeby przekaźnik do wyjścia programowalnego PGM pamiętając, że wyjście może być obciążone prądem max. 50 ma. Znaczne przekroczenie tej wartości spowoduje trwałe uszkodzenie wyjścia. Wyjście PGM jest programowane w podprogramie [04]. Podłączyć dodatkowe urządzenie do wyjścia STR, pamiętając że jest ono zwierane do masy w momencie aktywacji. Wyjście to jest wyjściem typu NO, którego drugim zaciskiem jest AUX+. Wyjście jest aktywne w dozorze, po zaistnieniu alarmu, aż do czasu wyłączenia systemu. str. 2

4 W razie potrzeby podłącz dodatkowe urządzenia do wyjścia KEY. Zależnie od zaprogramowania w podprogramie [05] wyjście to może służyć do włączania systemu, lub być dodatkową linią sabotażową. W obu przypadkach w linii powinien być umieszczony rezystor parametryczny 5.6 kω. Linia jest zamykana zaciskiem COM. Podłącz przewody linii telefonicznej T-1 aparat telefoniczny R-1 aparat telefoniczny TIP linia telefoniczna RNG linia telefoniczna Pamiętaj, że do centrali powinien wchodzić przewód telefoniczny bezpośrednio z centrali abonenckiej. Podłączenie centrali do zacisków aparatu wewnętrznego może być przyczyną nieprawidłowej komunikacji telefonicznej. Wykręcić bezpiecznik sieciowy i podłączyć przewody zasilania sieciowego do kostki zamontowanej przy bezpieczniku Podłączyć zasilanie sieciowe do przewodów zasilania po stronie tablicy energetycznej zabezpieczanego obiektu Wkręcić bezpiecznik sieciowy Podłączyć akumulator do przewodów z konektorami, pamiętając o tym, że przewód czerwony należy podłączyć do plusa akumulatora, a czarny do minusa. Akumulator podłącza się do systemu, gdy wszystkie połączenia są już wykonane. Napięcie ładowania akumulatora jest fabrycznie ustawione na wartość 13.8 V i może zostać zmienione potencjometrem umieszczonym w pobliżu radiatora. Przy braku zasilania sieciowego spadek napięcia na akumulatorze poniżej 9.5 V spowoduje automatycznie odcięcie zasilania do systemu. Aby ponownie uruchomić system należy przywrócić zasilanie sieciowe. Zabezpiecza to akumulator przed zniszczeniem Kody do współpracy z centralą W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę w układ identyfikacji, umożliwiający obsługę jedynie osobom do tego upoważnionym (znającym odpowiedni kod). Istnieje możliwość zaprogramowania 1 głównego kodu użytkownika i 3 kodów dodatkowych. Centrala w oprogramowaniu fabrycznym rozpoznaje dwa kody : [Główny kod użytkownika] [1234] [Kod instalatora] [0560] [Kody użytkownika] służą do włączania i wyłączania centrali z dozoru oraz innych funkcji opisanych w dalszej części. [Kod instalatora] służy do programowania istotnych parametrów pracy centrali, niedostępnych dla użytkownika. Prawidłowe wybranie kodu jest potwierdzane kilkoma dźwiękami słyszalnymi w manipulatorze, zaś złe wybranie sygnalizowane jest dźwiękiem ciągłym. Po omyłkowym wybraniu kodu należy wcisnąć klawisz # i ponownie wybrać prawidłowy kod. str. 3

5 Włączanie centrali w dozór Centralę włącza się w dozór wybraniem [kodu użytkownika]. Stan włączenia w dozór sygnalizowany jest dźwiękiem i zapaleniem się lampki DOZÓR. Centralę można włączyć jedynie przy świecącej się lampce GOTOWOŚĆ. Brak świecenia tej lampki świadczy o naruszeniu jednej lub kilku linii. Jest to sygnalizowane świeceniem się lampek z numerami zakłóconych linii. Należy więc usunąć przyczynę naruszenia linii ( np. zamknąć drzwi, okno ). W przypadku trwałego uszkodzenia czujki, pozostałą część systemu można włączyć w dozór, blokując czasowo daną linię (BLOKADA). Sposób czasowego blokowania opisano w dalszej części instrukcji. Centrala może byc nieprzygotowana do włączenia w dozór również, gdy użytkownik wprowadził ją w jeden z podprogramów i nie wyszedł z niego. W takim przypadku przed wprowadzeniem [kodu użytkownika] powinien wcisnąć klawisz #. Wyłączanie centrali z dozoru Wyłączanie centrali z dozoru następuje po wybraniu [kodu użytkownika] przy włączonej centrali. Wyłączenie centrali potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym i zgaszenien lampki DOZÓR. W przypadku, gdy podczas ostatniego włączenia w dozór wystąpił alarm, pulsować będzie lampka SYSTEM oraz lampki z numerem linii, z której wywołany został alarm. Wciśnięcie klawisza # spowoduje powrót do normalnego stanu pracy centrali. FUNKCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA [ ]+[0]: Szybkie włączenie centrali w dozór Komendą [ ]+[0] można włączyć centralę w dozór. Pozwala ona uzbroić alarm osobie nie posiadającej własnego kodu (nieupoważnionej) lub wyjść z obiektu chronionego w towarzystwie takiej osoby bez obawy na odczytanie właściwego kodu. Włączenie centrali w taki sposób zachowuje wcześniej określony, czas na wyjście z chronionego obiektu. [ ]+[1]+[Kod Dostępu]: Czasowe blokowanie linii Czasowe blokowanie linii powoduje, że linie (strefy) zablokowane przez użytkownika nie wywołają alarmu w przypadku ich naruszenia w czasie, gdy centrala będzie włączona w dozór. Blokada linii następuje na czas jednego włączenia centrali w dozór. Wyłączenie centrali powoduje jednoczesne odblokowanie, wcześniej zablokowanych, linii. Wejście w ten podprogram jest możliwe jedynie przy centrali wyłączonej z dozoru dla osoby znającej jeden z kodów użytkownika (dostępu). Po wybraniu [ ]+[1]+[Kod Dostępu] należy wybrać na manipulatorze jednocyfrowe numery linii, które mają być zablokowane. Wybranie linii sygnalizowane jest rozświeceniem lampki tej linii. Ponowne wybranie numeru linii zablokowanej odczytane zostanie przez centralę jako rezygnacja z blokady (zgaśnie wcześniej zapalona lampka tej linii). Po zakończeniu programowania nacisnąć klawisz #. [ ]+[2]: Odczyt rodzaju uszkodzenia w systemie Przy wyłączonej centrali z dozoru może się zdarzyć zapalenie lampki SYSTEM. Stan ten świadczy o zaistniałej usterce w systemie. Wciśnięcie [ ]+[2] spowoduje zapalenie na części monitorującej manipulatora lamki, pozwalającej ustalić rodzaj uszkodzenia. Część usterek może zostaćprzesłana do stacji monitorowania patrz podprogram [11]. [1] Świecenie lampki (1) świadczy o zbyt niskim napięciu akumulatora. Usterka ta pojawi się jedynie w przypadku braku zasilania sieciowego. str. 4

6 [2] Świecenie lampki (2) świadczy o braku zasilania sieciowego. [4] Świecenie lampki (4) świadczy o niemożności połączenia się ze stacją monitorowania (8 prób). Po połączeniu się ze stacją lampka gaśnie samoczynnie. Wystąpienie usterki sygnalizowane będzie dodatkowo sygnałem w postaci dwukrotnego dźwięku co 10 sek. Jedynie przy braku zasilania AC nie będzie sygnału dźwiękowego w klawiaturze. [ ]+[3]: Odczyt pamięci alarmów Jeżeli po wyłączeniu centrali z dozoru miga lampka SYSTEM, to centrala komunikuje, że podczas ostatniego dozoru wystąpił alarm. Jednocześnie palić się będą lampki linii, z których alarm został wywołany. Kasowanie pamięci alarmu nastąpi w momencie włączenia centrali w dozór. [ ]+[4]: Test sygnalizacji Wybranie [ ]+[4] spowoduje uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej i zapalenie wszystkich lampek w manipulatorze na 2 sek. [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika]: Programowanie kodów użytkownika Użytkownik ma możliwość zaprogramowania 1 kodu głównego i 3 dodatkowych kodów. Wprowadzenie [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika] spowoduje miganie lampek GOTOWOŚĆ, DOZÓR, SYSTEM i zapalenie się lampek z numerami kodów wcześniej zaprogramowanych ( standardowo palić się będzie tylko lampka numer (1), co odpowiada głównemu kodowi użytkownika zaprogramowanemu jako : 1234). Podczas programowania lampki z numerami kodów mogą być: wyłączone włączone migać oznacza to, że kod o danym numerze nie jest zaprogramowany; oznacza to, że kod o danym numerze jest już zaprogramowany; oznacza to, że kod o danym numerze jest aktualnie w trakcie programowania. Zmiana lub wprowadzenie nowego kodu: Aby zmienić lub wprowadzić nowy kod należy wybrać jednocyfrowy numer lampki (od 1 do 4), tak aby zaczęła ona migać. System jest gotowy do przyjęcia nowego kodu. Należy więc wprowadzić 4-ro cyfrowy kod użytkownika pamiętając, że mają to być tylko cyfry (niedopuszczalne jest wprowadzenie [#] lub [ ]). Po wprowadzeniu kodu lampka z numerem wprowadzanego kodu zacznie świecić światłem ciągłym i system jest gotowy do przyjęcia nowego kodu. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij klawisz [#]. Usuwanie kodu: Należy wybrać [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika]. Aby usunąć kod o danym numerze należy wybrać odpowiadającą temu numerowi lampkę, tak by zaczęła ona migać. Następnie należy wprowadzić [ ]. Powinna zgasnąć lampka z numerem skasowanego kodu. Nie wolno usuwać głównego kodu użytkownika ( lampka nr 1). str. 5

7 [ ]+[6]: Dodatkowa sygnalizacja Wybranie [ ]+[6] spowoduje wprowadzenie dodatkowej sygnalizacji naruszenia linii określonych jako opóźnione lub natychmiastowe. Każde naruszenie tych linii spowoduje kilkukrotny dźwięk w manipulatorze. Sygnalizacja ta jest możliwa jedynie przy centrali wyłączonej z dozoru. Po wybraniu [ ]+[6] centrala wysyła trzy krótkie dźwięki sygnalizując włączenie opcji lub jeden długi dźwięk mówiący o jej wyłączeniu. [ ]+[7]: Uaktywnianie wyjścia PGM Programowane wyjście PGM może być użyte do sterowania innymi urządzeniami. Wyjście PGM można tak zaprogramować, by było uaktywniane komendą [ ]+[7] (patrz podprogram [04]). Wybranie tej komendy spowoduje wysterowanie wyjścia na 5 sek. [ ]+[8]+[Kod Instalatora]: Funkcja przeznaczona do programowania przez instalatora [ ]+[9]+[Kod Dostępu]: Funkcja noc Wybranie [ ]+[9]+[Kod Dostępu] spowoduje włączenie systemu w dozór (lampka DOZÓR zacznie migać) z jednoczesnym pozbawieniem czasu na wejście linii zwłocznych i automatycznym zablokowaniem linii określonych jako wewnętrzna-specjalna (typ 3). Przyciski pomocy w manipulatorze Manipulator jest wyposażony w trzy dodatkowe przyciski pomocy: [F] [A] [P] Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku F wywoła alarm głośny pulsujący i serię krótkich dźwięków w manipulatorze. Stosowany do sygnalizacji zagrożenia pożarowego. Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku A nie wywoła alarmu głośnego. Przycisk ten może wysterować wyjście PGM (patrz podprogram [04]). Może być to przycisk pomocy medycznej. Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku P może, w zależności od zaprogramowania w podprogramie[05], wywołać alarm głośny lub cichy. Jeżeli zaprogramowano jako alarm głośny - będzie to sygnał ciągły. Regulacja natężenia dźwięku manipulatora i jasności świecenia lampek Istnieje możliwość regulacji natężenia dźwięku manipulatora wykorzystując klawisz [#]. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok 2 sek. klawisza [#] natężenie dźwięku będzie się zmieniać (stopniowo rośnie i maleje). Zwolnienie klawisza spowoduje zapamiętanie poziomu natężenia. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [ ] wszystkie lampki zgasną, zaś klawiatura będzie sygnalizowała trzy poziomu jasności: średni, wysoki, wyłączenie. Po wybraniu odpowiedniego poziomu, zwolnij przycisk [ ] i naciśnij [#] aby powrócić do normalnego trybu pracy. Całkowity brak zasilania spowoduje powrót do nastaw fabrycznych. str. 6

8 PROGRAMOWANIE INSTALATORSKIE Uwagi wstępne Centralę PC560 programuje się zewnętrznie za pomocą manipulatora. Programowanie możliwe jest tylko przy centrali wyłączonej z dozoru. Centralę programuje instalator posługując się swoim kodem. Wybranie [ ]+[8]+[kod instalatora] spowoduje wejście w tryb programowania centrali, zapalenie lampki DOZÓR i miganie lampki SYSTEM. Centrala oczekuje na podanie jednocyfrowego numeru podprogramu, w którym chcemy dokonać zmian. Po ich zakończeniu należy wcisnąć klawisz [#] i przejść do programowania następnych podprogramów. Dwukrotne wprowadzenie [#] spowoduje całkowite wyjście z trybu programowania. UWAGA! Jeżeli podprogram ma określoną liczbę zmian, które można wykonać, to po wprowadzeniu ostatniej zmiany system automatycznie wychodzi z danego podprogramu. Programowanie podprogramów [05] i [06] odbywa się na zasadzie włączania lub wyłączania lampek w sekcji monitorowania linii dozorowych. Lampki wskazują różne opcje systemu. Resetowanie systemu 1. Odłączyć zasilanie z centrali PC560 (AC i akumulator); 2. Usunąć połączenia z zacisków PGM i Z1; 3. Zewrzeć zaciski PGM i Z1; 4. Włączyć zasilanie na ok. 10 sek.; 5. Po ok. 10 sek. zapali się lampka linii 1 ; 6. Odłączyć zasilanie z centrali; 7. Usunąć zworę z zacisków PGM i Z1; 8. Podłączyć oryginalne połączenia do zasisków PGM i Z1; 9. Podłączyć zasilanie do centrali. PROGRAMOWANIE [01] Definiowanie linii dozorowych Podprogram służy do programowania charakteru linii dozorowych od 1 do 4. Programowanie odbywa się poprzez wprowadzanie dwucyfrowych kodów dla poszczególnych linii. Pierwsza cyfra kodu określa reakcję centrali na zakłócenie występujące w obwodzie danej linii ( w zależności od czasu zakłócenia) i sposób alarmowania. Linia ta może być "wolna" lub "szybka" i "głośna" lub "cicha". Linia określona jako "głośna" potwierdza naruszenie wywołaniem alarmu głośnego zaś linia "cicha" nie wywołuje alarmu głośnego, a każde zakłócenie zapisuje w pamięci alarmów. Pierwsza cyfra kodu określa linię jako: [0] Głośna [1] Cicha Druga cyfra określa typ linii: [0] Opóźniona [1] Natychmiastowa [2] Wewnętrzna [3] Wewnetrzna-specjalna [4] 24 godz. ciągła [5] 24 godz. pulsująca str. 7

9 [0] Linia opóźniona posiada tzw. "czas na wejście" i "czas na wyjście". Zazwyczaj przeznaczona jest do ochrony drzwi wejściowych. Każde naruszenie tej linii po upływie "czasu na wyjście" spowoduje natychmiast alarm cichy w manipulatorze. Po upływie "czasu na wejście" ( o ile nie zostanie system wyłączony) zostanie wywołany alarm głośny. [1] Linia natychmiastowa najczęściej używana do zabezpieczenia otworów drzwiowych i okiennych. Uaktywnia się ona po upływie "czasu na wyjście". Każde naruszenie linii w stanie aktywnym spowoduje natychmiast wywołanie alarmu głośnego. [2] Linia ta jest najczęściej używana jako linia nadzorujaca pracę czujek przestrzennych. Uaktywnia się po upływie "czasu na wyjście". Linia ma także "czas na wejście" pod warunkiem, że wcześniej została naruszona linia opóźniona. Każde naruszenie tej linii przed naruszeniem linii opóźnionej spowoduje wywołanie alarmu. [3] Linia wewnętrzna-specjalna podobna jest do do linii [2] z tą różnicą, że po włączeniu centrali w dozór [kodem użytkownika] lub rozkazem [ ]+[9]+[kod użytkownika] jest ona zablokowana (BLOKADA). Uaktywnia się tą linię naruszając linię opóźnioną podczas trwania "czasu na wyjście". [4] Linia 24-godz. ciągła jest aktywna cały czas. Naruszenie tej linii wywoła alarm głośny, chyba że zaprogramowano inaczej w podprogramie [4]. Uciszenie alarmu następuje po wprowadzeniu [kodu użytkownika] [5] Linia 24-godz. pulsująca jest aktywna cały czas. Naruszenie tej linii wywoła alarm pulsujący. Uciszenie alarmu następuje po wprowadzeniu [kodu użytkownika]. Linia ta powinna być zawsze zaprogramowana jako głośna. [02] Czasy systemowe Podprogram służy do programowania czasów występujących w centrali. Należy podać trzy trzycyfrowe kody z zakresu od 001 do 255. Inne kody są niedopuszczalne. [1] Czas na wejście (w sekundach) [2] Czas na wyjście (w sekundach) [3] Czas trwania alarmu (w minutach) [03] Programowanie kodu instalatora Po wejściu w podprogram należy wybrać cztery cyfry nowego kodu. W nowym kodzie nie powinny wystepować [#] i [ ]. [04] Programowanie wyjścia PGM W podprogramie ustala się charakter wyjścia. Po wejściu w podprogram należy wybrać dwucyfrowy kod [01] Wyjście aktywne przez pięć sekund po wprowadzeniu kodu [ ]+[7] [02] Wyjście aktywne w czasie włączenia sygnalizatora w manipulatorze [03] Wyjście uaktywnia się w momencie włączenia centrali w dozór i jest aktywne do czasu wyłączenia centrali z dozoru. [04] Wyjście sterowane z komputera, poprzez program DLS. [05] 1-szy zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci KEY działa jak załącz / wyłącz str. 8

10 Lampka nie świeci KEY działa jak załącz [2] Lampka świeci Alarm cichy po naciśnięciu klawisza [P] Lampka nie świeci Alarm głośny po naciśnięciu klawisza [P] [3] Lampka świeci KEY jest dodatkową linią sabotażową Lampka nie świeci Umożliwiono sterowanie zamkiem szyfrowym [4] Lampka świeci Kod policyjny włączony Lampka nie świeci Kod policyjny wyłączony Nie stosować w przypadku nie programowania kodu w podprogramie [13] [06] 2-gi zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci Wybieranie DTMF Lampka nie świeci Wybieranie impulsowe [2] Lampka świeci 1400 Hz handshake Lampka nie świeci 2300 Hz handshake [3] Lampka świeci Odpowiedź na zew komputera możliwa Lampka nie świeci Odpowiedź na zew komputera niemożliwa [4] Lampka świeci Oddzwonienie możliwe Lampka nie świeci Oddzwonienie niemożliwe Umożliwienie odpowiedzi na zew komputera jest możliwa przy podwójnym wywołaniu. Centrala musi zostać wywołana przez komputer i po maks. 2 dzwonkach rozłączyć się. w ciągu 60 sek musi nastąpić ponowne wywołanie centrali, która przejmie komunikację od razu po pierwszym dzwonku. Jeżeli umożliwiono oddzwonienie, klawiatura będzie sygnalizowała serią dźwięków po połączeniu się ze stacją monitorującą i przekazaniu kodów raportujących włączenie w dozór. Sygnalizacja nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia z odbiornika. [07] 3-ci zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci Powroty raportowane po wyłączeniu systemu Lampka nie świeci Powroty raportowane po czasie trwania alarmu [2], [3], [4] do wykorzystania w prezyszłości [08] 1-szy numer telefonu Wprowadź numer telefonu pod który będziesz wysyłał informacje o alarmie. Maks. liczba znaków, którą możesz wprowadzić to 17. Aby uzyskać 2-sekundową przerwę w wybieraniu wprowadź : [ ] [4] [ ] (HEX D). Po wprowadzeniu numeru naciśnij #. str. 9

11 [09] 2-gi numer telefonu Wprowadź numer telefonu pod który będziesz wysyłał informacje o alarmie, jeśli nie połączenie z pierwszym numerem nie zostanie zrealizowane. [10] Kod identyfikacyjny Wprowadź 4 cyfry kodu, dzięki któremu centrala zostanie zidentyfikowana w stacji monitorowania. Można wprowadzć cyfry heksadecymalnie. Jeżeli chcesz wprowadzić zero w kodzie, wtedy musisz podać : [ ] [1] [ ] HEX [A] B wprowadź [ ] [2] [ ] C wprowadź [ ] [3] [ ] D wprowadź [ ] [4] [ ] E wprowadź [ ] [5] [ ] F wprowadź [ ] [6] [ ] [11] Kody raportujące naruszenie i powrót linii dozorowych Wprowadź 10 dwucyfrowych kodów. [12] Kody raportujące włączenie i wyłączenie centrali z dozoru W razie włączenia lub wyłączenia systemu informacja zostanie przesłana do stacji monitorowania. [13] Kody raportujące alarmy priorytetowe i uszkodzenia w systemie Kody przesyłane w momencie wystąpienia : alarmu z przycisku [P] alarmu z przycisku [A] alarmu z przycisku [F] usterki akumulatora naprawienia akumulatora testu okresowego Kod policyjny Test okresowy jest wysyłany co 24 godziny automatycznie. Pierwsza transmisja nastąpi po 12 godzinach od włączenia zasilania. Kod policyjny, jeśli jest zaprogramowany i umożliwiono jego transmisję w podprogramie [05], będzie wysyłany do stacji monitorowania, jeśli w ciągu tego samego okresu dozorowania wystąpią 2 lub więcej alarmów. Kod policyjny zostanie natychmiast wysłany po drugim kodzie alarmu. UWAGA! Aby wyłączyć transmisję do stacji monitorowania wszystkie kody raportujące w podprogramach [11], [12]; [13] muszą mieć wartość HEX FF [14] Kod identyfikacyjny dla komputera 4 - ro cyfrowy kod pozwalający na rozpoznanie centrali przez komputer. Dopuszczalne wprowadzanie wartości od 0 do 9 i HEX od A do F. Wartość fabryczna [0505]. [15] Do wykorzystania w przyszłości Nie zmieniaj wartości ustawionej w tym podprogramie. str. 10

12 Wyłączny Dystrybutor produktów DSC w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1550 WERSJA 4.0 Kody do współpracy z centralą OBSŁUGA CENTRALI W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC2550

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC2550 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC2550 WERSJA 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania CENTRALA ALARMOWA PC1550 WERSJA 4.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali: Programowane linie ochrony (parametryczne) 6 linii Linie pomocy (w manipulatorze)

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC2585 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi PC2585 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC2585 WERSJA 1.0 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA WPROWADZENIE Klawiatura PC2550 RK zapewnia pełną informację i kontrolę systemu PC2585. Pozwala ona na pełne programowanie centrali.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania CENTRALA ALARMOWA PC2585 WERSJA 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANEL GŁÓWNY 12 linii wejściowych : 8 programowalnych linii dozorowych parametrycznych (EOL), włącznie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Instrukcja obsługi Edycja I 2 Informacje dotyczące instalacji konserwator instalacji w razie pożaru poinformować w razie

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA SCW9045 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 5 2. Centrala alarmowa SCW9045... 5 3. Zmiana języka wyświetlania na klawiaturze... 6 4. Włączanie i wyłączanie systemu...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l AUTOALARM FRODO-BIS2P INSTRUKCJA OBSŁUGI Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l włączenie centrali w stan czuwania wyłączenie centralki ze stanu czuwania wyłączanie stanu alarmowania

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z Instrukcja instalacji KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Specyfikacja... 4 1.2. Zawartość opakowania... 4 2. MONTAŻ... 4 2.1. Demontaż klawiatury z podstawy... 4 2.2. Podłączenia...

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

9; 8 kodów użytkowych (KU) i jeden kod instalatora (KI) długość kodów

9; 8 kodów użytkowych (KU) i jeden kod instalatora (KI) długość kodów PLK 00-65 WRZW ul.polna 0/4 KL-Z str. ITRUKCJ ŁUGI I ITLCJI ZK ZYFRG K-0896 Zamek przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami zabezpieczającymi (np. systemy alarmowe, rygle elektromagnetyczne) wymagającymi

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR

ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR ZAMEK SZYFROWY INT-SZK-GR int-szk_pl 07/08 Zamek szyfrowy INT-SZK-GR przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1

Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1 Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1 PC1404 Opis sekcji programowalnych Opis sekcji programowalnych Rozdział ten zawiera opis programowanych parametrów centrali, opis ich działania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 04/06 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

OPIS PODCENTRALI CS7 SYSTEMU. WERSJA OPROGRAMOWANIA: 11v124 (protokół Szerszeń).

OPIS PODCENTRALI CS7 SYSTEMU. WERSJA OPROGRAMOWANIA: 11v124 (protokół Szerszeń). OPIS PODCENTRALI CS7 SYSTEMU WERSJA OPROGRAMOWANIA: 11v124 (protokół Szerszeń). Wyprodukowane we współpracy: P.P.H.U. BEST ul. Wygodna 6A 94-024 Łódź tel. 504 911 255, 42 68 86 414. e-mail: szerszen@szerszen.com

Bardziej szczegółowo