INSTRUKCJA INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T

2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali: Programowane linie ochrony (parametryczne) 4 linie Linie pomocy (w manipulatorze) 3 linie Wyjścia centrali: Wyjście na sygnalizator alarmu 12VDC 1A Zasilanie czujek i manipulatorów 12VDC 800mA Niezależne programowane wyjścia zwierane do masy przez R=100 Ω Dodatkowe wyjście STR (pamięć alarmu) o obciążalności 300 ma Wyjście telefoniczne Zasilanie centrali: Zasilanie podstawowe 220 VAC / 50Hz Zasilanie pomocnicze - akumulator typowo 6.5Ah / 12V OGÓLNE CECHY CENTRALI Centrala obsługiwana jest przy pomocy manipulatorów szyfrowych Centrala wyposażona jest w filtry chroniące przed wpływem zakłóceń elektrostatycznych Centrala na bieżąco kontroluje obwody do niej dołączone Każda linia centrali może być zaprogramowana na jeden z sześciu typów Możliwe jest zaprogramowanie 4 kodów użytkownika, pozwalających na obsługę systemu jedynie przy użyciu manipulatora Wszystkie polecenia wydawane centrali potwierdzane są sygnałami optycznymi i akustycznymi o regulowanym natężeniu dźwięku Centrala może być włączana i wyłączana za pomocą zamka szyfrowego, niezależnie od podłączonego manipulatora Centrala posiada dodatkowe wyjście alarmowe stanowiące pamięć alarmu Centrala PC560 wyposażona jest w pamięć typu EEPROM, co zapewnia zachowanie wprowadzonych danych nawet przy całkowitym zaniku napięcia zasilającego Centrala może współpracować z urządzeniami zasilanymi napięciem z przedziału 10VDC 14VDC. CHARAKTERYSTYKA MANIPULATORÓW Połączenie manipulatora z centralą czterema przewodami Możliwość podłączenia do trzech manipulatorów do centrali Wbudowany sygnalizator piezoceramiczny o regulowanym natężeniu dżwięku Pełna informacja o systemie Pobór prądu ok. 40 ma INSTALACJA PC 560 zawiera fabryczny program. Dodatkowe oprogramowanie może być realizowane przy pomocy manipulatora szyfrowego. W razie kłopotów z dodatkowym oprogramowaniem należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora urządzeń w Polsce tj. do Warszawa, ul. Surowieckiego 4, tel. (022) , fax str. 1

3 Testowanie W celu przetestowania centrali należy: Połączyć rezystorami 5.6 kω / 0.5W wejścia linii oznaczone Z1...Z4 z końcówkami COM Podłączyć manipulator odpowiednio do zacisków: zacisk AUX(+) kabel czerwony zacisk AUX(-) kabel czarny zacisk YEL kabel żółty zacisk GRN kabel zielony Podłączyć zasilanie do centrali Powinna zapalić się lampka GOTOWOŚĆ potwierdzając prawidłowe połączenia i sprawność centrali. Montaż centrali UWAGA! Uruchomienie centrali wymaga podłączenia zasilania sieciowego. Nie jest możliwe uruchomienie z samego akumulatora. Podłączyć kable doprowadzające do centrali napięcie zmienne z transformatora. UWAGA! Transformator nie powinien być podłączony do sieci zasilającej. Podłączyć kable z wyjść alarmowych czujek do wejść odpowiednich linii (pomiędzy zaciski Z1...Z4 i COM). Pamiętać należy, że linie te wymagają zainstalowania rezystora parametrycznego 5.6 kω/0.5 W. Wskazane jest ze względu na zabezpieczenie antysabotażowe, aby rezystor parametryczny znajdował się jak najdalej od centrali. Niewykorzystane linie połączyć rezystorami 5.6 kω/0.5 W Podłączyć kable zasilające czujki do zacisków: AUX(+) (+) zasilania AUX(-) (-) zasilania Zainstalować manipulatory szyfrowe i podłączyć kable do odpowiednich zacisków: zacisk AUX(+) kabel czerwony zacisk AUX(-) kabel czarny zacisk YEL kabel żółty zacisk GRN kabel zielony Uwaga! Do systemu można podłączyć maksymalnie 3 manipulatory. Podłączyć sygnalizator zewnętrzny do zacisków BELL(+) i BELL(-). Podłączyć w razie potrzeby przekaźnik do wyjścia programowalnego PGM pamiętając, że wyjście może być obciążone prądem max. 50 ma. Znaczne przekroczenie tej wartości spowoduje trwałe uszkodzenie wyjścia. Wyjście PGM jest programowane w podprogramie [04]. Podłączyć dodatkowe urządzenie do wyjścia STR, pamiętając że jest ono zwierane do masy w momencie aktywacji. Wyjście to jest wyjściem typu NO, którego drugim zaciskiem jest AUX+. Wyjście jest aktywne w dozorze, po zaistnieniu alarmu, aż do czasu wyłączenia systemu. str. 2

4 W razie potrzeby podłącz dodatkowe urządzenia do wyjścia KEY. Zależnie od zaprogramowania w podprogramie [05] wyjście to może służyć do włączania systemu, lub być dodatkową linią sabotażową. W obu przypadkach w linii powinien być umieszczony rezystor parametryczny 5.6 kω. Linia jest zamykana zaciskiem COM. Podłącz przewody linii telefonicznej T-1 aparat telefoniczny R-1 aparat telefoniczny TIP linia telefoniczna RNG linia telefoniczna Pamiętaj, że do centrali powinien wchodzić przewód telefoniczny bezpośrednio z centrali abonenckiej. Podłączenie centrali do zacisków aparatu wewnętrznego może być przyczyną nieprawidłowej komunikacji telefonicznej. Wykręcić bezpiecznik sieciowy i podłączyć przewody zasilania sieciowego do kostki zamontowanej przy bezpieczniku Podłączyć zasilanie sieciowe do przewodów zasilania po stronie tablicy energetycznej zabezpieczanego obiektu Wkręcić bezpiecznik sieciowy Podłączyć akumulator do przewodów z konektorami, pamiętając o tym, że przewód czerwony należy podłączyć do plusa akumulatora, a czarny do minusa. Akumulator podłącza się do systemu, gdy wszystkie połączenia są już wykonane. Napięcie ładowania akumulatora jest fabrycznie ustawione na wartość 13.8 V i może zostać zmienione potencjometrem umieszczonym w pobliżu radiatora. Przy braku zasilania sieciowego spadek napięcia na akumulatorze poniżej 9.5 V spowoduje automatycznie odcięcie zasilania do systemu. Aby ponownie uruchomić system należy przywrócić zasilanie sieciowe. Zabezpiecza to akumulator przed zniszczeniem Kody do współpracy z centralą W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę w układ identyfikacji, umożliwiający obsługę jedynie osobom do tego upoważnionym (znającym odpowiedni kod). Istnieje możliwość zaprogramowania 1 głównego kodu użytkownika i 3 kodów dodatkowych. Centrala w oprogramowaniu fabrycznym rozpoznaje dwa kody : [Główny kod użytkownika] [1234] [Kod instalatora] [0560] [Kody użytkownika] służą do włączania i wyłączania centrali z dozoru oraz innych funkcji opisanych w dalszej części. [Kod instalatora] służy do programowania istotnych parametrów pracy centrali, niedostępnych dla użytkownika. Prawidłowe wybranie kodu jest potwierdzane kilkoma dźwiękami słyszalnymi w manipulatorze, zaś złe wybranie sygnalizowane jest dźwiękiem ciągłym. Po omyłkowym wybraniu kodu należy wcisnąć klawisz # i ponownie wybrać prawidłowy kod. str. 3

5 Włączanie centrali w dozór Centralę włącza się w dozór wybraniem [kodu użytkownika]. Stan włączenia w dozór sygnalizowany jest dźwiękiem i zapaleniem się lampki DOZÓR. Centralę można włączyć jedynie przy świecącej się lampce GOTOWOŚĆ. Brak świecenia tej lampki świadczy o naruszeniu jednej lub kilku linii. Jest to sygnalizowane świeceniem się lampek z numerami zakłóconych linii. Należy więc usunąć przyczynę naruszenia linii ( np. zamknąć drzwi, okno ). W przypadku trwałego uszkodzenia czujki, pozostałą część systemu można włączyć w dozór, blokując czasowo daną linię (BLOKADA). Sposób czasowego blokowania opisano w dalszej części instrukcji. Centrala może byc nieprzygotowana do włączenia w dozór również, gdy użytkownik wprowadził ją w jeden z podprogramów i nie wyszedł z niego. W takim przypadku przed wprowadzeniem [kodu użytkownika] powinien wcisnąć klawisz #. Wyłączanie centrali z dozoru Wyłączanie centrali z dozoru następuje po wybraniu [kodu użytkownika] przy włączonej centrali. Wyłączenie centrali potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym i zgaszenien lampki DOZÓR. W przypadku, gdy podczas ostatniego włączenia w dozór wystąpił alarm, pulsować będzie lampka SYSTEM oraz lampki z numerem linii, z której wywołany został alarm. Wciśnięcie klawisza # spowoduje powrót do normalnego stanu pracy centrali. FUNKCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA [ ]+[0]: Szybkie włączenie centrali w dozór Komendą [ ]+[0] można włączyć centralę w dozór. Pozwala ona uzbroić alarm osobie nie posiadającej własnego kodu (nieupoważnionej) lub wyjść z obiektu chronionego w towarzystwie takiej osoby bez obawy na odczytanie właściwego kodu. Włączenie centrali w taki sposób zachowuje wcześniej określony, czas na wyjście z chronionego obiektu. [ ]+[1]+[Kod Dostępu]: Czasowe blokowanie linii Czasowe blokowanie linii powoduje, że linie (strefy) zablokowane przez użytkownika nie wywołają alarmu w przypadku ich naruszenia w czasie, gdy centrala będzie włączona w dozór. Blokada linii następuje na czas jednego włączenia centrali w dozór. Wyłączenie centrali powoduje jednoczesne odblokowanie, wcześniej zablokowanych, linii. Wejście w ten podprogram jest możliwe jedynie przy centrali wyłączonej z dozoru dla osoby znającej jeden z kodów użytkownika (dostępu). Po wybraniu [ ]+[1]+[Kod Dostępu] należy wybrać na manipulatorze jednocyfrowe numery linii, które mają być zablokowane. Wybranie linii sygnalizowane jest rozświeceniem lampki tej linii. Ponowne wybranie numeru linii zablokowanej odczytane zostanie przez centralę jako rezygnacja z blokady (zgaśnie wcześniej zapalona lampka tej linii). Po zakończeniu programowania nacisnąć klawisz #. [ ]+[2]: Odczyt rodzaju uszkodzenia w systemie Przy wyłączonej centrali z dozoru może się zdarzyć zapalenie lampki SYSTEM. Stan ten świadczy o zaistniałej usterce w systemie. Wciśnięcie [ ]+[2] spowoduje zapalenie na części monitorującej manipulatora lamki, pozwalającej ustalić rodzaj uszkodzenia. Część usterek może zostaćprzesłana do stacji monitorowania patrz podprogram [11]. [1] Świecenie lampki (1) świadczy o zbyt niskim napięciu akumulatora. Usterka ta pojawi się jedynie w przypadku braku zasilania sieciowego. str. 4

6 [2] Świecenie lampki (2) świadczy o braku zasilania sieciowego. [4] Świecenie lampki (4) świadczy o niemożności połączenia się ze stacją monitorowania (8 prób). Po połączeniu się ze stacją lampka gaśnie samoczynnie. Wystąpienie usterki sygnalizowane będzie dodatkowo sygnałem w postaci dwukrotnego dźwięku co 10 sek. Jedynie przy braku zasilania AC nie będzie sygnału dźwiękowego w klawiaturze. [ ]+[3]: Odczyt pamięci alarmów Jeżeli po wyłączeniu centrali z dozoru miga lampka SYSTEM, to centrala komunikuje, że podczas ostatniego dozoru wystąpił alarm. Jednocześnie palić się będą lampki linii, z których alarm został wywołany. Kasowanie pamięci alarmu nastąpi w momencie włączenia centrali w dozór. [ ]+[4]: Test sygnalizacji Wybranie [ ]+[4] spowoduje uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej i zapalenie wszystkich lampek w manipulatorze na 2 sek. [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika]: Programowanie kodów użytkownika Użytkownik ma możliwość zaprogramowania 1 kodu głównego i 3 dodatkowych kodów. Wprowadzenie [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika] spowoduje miganie lampek GOTOWOŚĆ, DOZÓR, SYSTEM i zapalenie się lampek z numerami kodów wcześniej zaprogramowanych ( standardowo palić się będzie tylko lampka numer (1), co odpowiada głównemu kodowi użytkownika zaprogramowanemu jako : 1234). Podczas programowania lampki z numerami kodów mogą być: wyłączone włączone migać oznacza to, że kod o danym numerze nie jest zaprogramowany; oznacza to, że kod o danym numerze jest już zaprogramowany; oznacza to, że kod o danym numerze jest aktualnie w trakcie programowania. Zmiana lub wprowadzenie nowego kodu: Aby zmienić lub wprowadzić nowy kod należy wybrać jednocyfrowy numer lampki (od 1 do 4), tak aby zaczęła ona migać. System jest gotowy do przyjęcia nowego kodu. Należy więc wprowadzić 4-ro cyfrowy kod użytkownika pamiętając, że mają to być tylko cyfry (niedopuszczalne jest wprowadzenie [#] lub [ ]). Po wprowadzeniu kodu lampka z numerem wprowadzanego kodu zacznie świecić światłem ciągłym i system jest gotowy do przyjęcia nowego kodu. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij klawisz [#]. Usuwanie kodu: Należy wybrać [ ]+[5]+[Główny Kod Użytkownika]. Aby usunąć kod o danym numerze należy wybrać odpowiadającą temu numerowi lampkę, tak by zaczęła ona migać. Następnie należy wprowadzić [ ]. Powinna zgasnąć lampka z numerem skasowanego kodu. Nie wolno usuwać głównego kodu użytkownika ( lampka nr 1). str. 5

7 [ ]+[6]: Dodatkowa sygnalizacja Wybranie [ ]+[6] spowoduje wprowadzenie dodatkowej sygnalizacji naruszenia linii określonych jako opóźnione lub natychmiastowe. Każde naruszenie tych linii spowoduje kilkukrotny dźwięk w manipulatorze. Sygnalizacja ta jest możliwa jedynie przy centrali wyłączonej z dozoru. Po wybraniu [ ]+[6] centrala wysyła trzy krótkie dźwięki sygnalizując włączenie opcji lub jeden długi dźwięk mówiący o jej wyłączeniu. [ ]+[7]: Uaktywnianie wyjścia PGM Programowane wyjście PGM może być użyte do sterowania innymi urządzeniami. Wyjście PGM można tak zaprogramować, by było uaktywniane komendą [ ]+[7] (patrz podprogram [04]). Wybranie tej komendy spowoduje wysterowanie wyjścia na 5 sek. [ ]+[8]+[Kod Instalatora]: Funkcja przeznaczona do programowania przez instalatora [ ]+[9]+[Kod Dostępu]: Funkcja noc Wybranie [ ]+[9]+[Kod Dostępu] spowoduje włączenie systemu w dozór (lampka DOZÓR zacznie migać) z jednoczesnym pozbawieniem czasu na wejście linii zwłocznych i automatycznym zablokowaniem linii określonych jako wewnętrzna-specjalna (typ 3). Przyciski pomocy w manipulatorze Manipulator jest wyposażony w trzy dodatkowe przyciski pomocy: [F] [A] [P] Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku F wywoła alarm głośny pulsujący i serię krótkich dźwięków w manipulatorze. Stosowany do sygnalizacji zagrożenia pożarowego. Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku A nie wywoła alarmu głośnego. Przycisk ten może wysterować wyjście PGM (patrz podprogram [04]). Może być to przycisk pomocy medycznej. Wybranie i przytrzymanie przez 2 sek przycisku P może, w zależności od zaprogramowania w podprogramie[05], wywołać alarm głośny lub cichy. Jeżeli zaprogramowano jako alarm głośny - będzie to sygnał ciągły. Regulacja natężenia dźwięku manipulatora i jasności świecenia lampek Istnieje możliwość regulacji natężenia dźwięku manipulatora wykorzystując klawisz [#]. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ok 2 sek. klawisza [#] natężenie dźwięku będzie się zmieniać (stopniowo rośnie i maleje). Zwolnienie klawisza spowoduje zapamiętanie poziomu natężenia. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [ ] wszystkie lampki zgasną, zaś klawiatura będzie sygnalizowała trzy poziomu jasności: średni, wysoki, wyłączenie. Po wybraniu odpowiedniego poziomu, zwolnij przycisk [ ] i naciśnij [#] aby powrócić do normalnego trybu pracy. Całkowity brak zasilania spowoduje powrót do nastaw fabrycznych. str. 6

8 PROGRAMOWANIE INSTALATORSKIE Uwagi wstępne Centralę PC560 programuje się zewnętrznie za pomocą manipulatora. Programowanie możliwe jest tylko przy centrali wyłączonej z dozoru. Centralę programuje instalator posługując się swoim kodem. Wybranie [ ]+[8]+[kod instalatora] spowoduje wejście w tryb programowania centrali, zapalenie lampki DOZÓR i miganie lampki SYSTEM. Centrala oczekuje na podanie jednocyfrowego numeru podprogramu, w którym chcemy dokonać zmian. Po ich zakończeniu należy wcisnąć klawisz [#] i przejść do programowania następnych podprogramów. Dwukrotne wprowadzenie [#] spowoduje całkowite wyjście z trybu programowania. UWAGA! Jeżeli podprogram ma określoną liczbę zmian, które można wykonać, to po wprowadzeniu ostatniej zmiany system automatycznie wychodzi z danego podprogramu. Programowanie podprogramów [05] i [06] odbywa się na zasadzie włączania lub wyłączania lampek w sekcji monitorowania linii dozorowych. Lampki wskazują różne opcje systemu. Resetowanie systemu 1. Odłączyć zasilanie z centrali PC560 (AC i akumulator); 2. Usunąć połączenia z zacisków PGM i Z1; 3. Zewrzeć zaciski PGM i Z1; 4. Włączyć zasilanie na ok. 10 sek.; 5. Po ok. 10 sek. zapali się lampka linii 1 ; 6. Odłączyć zasilanie z centrali; 7. Usunąć zworę z zacisków PGM i Z1; 8. Podłączyć oryginalne połączenia do zasisków PGM i Z1; 9. Podłączyć zasilanie do centrali. PROGRAMOWANIE [01] Definiowanie linii dozorowych Podprogram służy do programowania charakteru linii dozorowych od 1 do 4. Programowanie odbywa się poprzez wprowadzanie dwucyfrowych kodów dla poszczególnych linii. Pierwsza cyfra kodu określa reakcję centrali na zakłócenie występujące w obwodzie danej linii ( w zależności od czasu zakłócenia) i sposób alarmowania. Linia ta może być "wolna" lub "szybka" i "głośna" lub "cicha". Linia określona jako "głośna" potwierdza naruszenie wywołaniem alarmu głośnego zaś linia "cicha" nie wywołuje alarmu głośnego, a każde zakłócenie zapisuje w pamięci alarmów. Pierwsza cyfra kodu określa linię jako: [0] Głośna [1] Cicha Druga cyfra określa typ linii: [0] Opóźniona [1] Natychmiastowa [2] Wewnętrzna [3] Wewnetrzna-specjalna [4] 24 godz. ciągła [5] 24 godz. pulsująca str. 7

9 [0] Linia opóźniona posiada tzw. "czas na wejście" i "czas na wyjście". Zazwyczaj przeznaczona jest do ochrony drzwi wejściowych. Każde naruszenie tej linii po upływie "czasu na wyjście" spowoduje natychmiast alarm cichy w manipulatorze. Po upływie "czasu na wejście" ( o ile nie zostanie system wyłączony) zostanie wywołany alarm głośny. [1] Linia natychmiastowa najczęściej używana do zabezpieczenia otworów drzwiowych i okiennych. Uaktywnia się ona po upływie "czasu na wyjście". Każde naruszenie linii w stanie aktywnym spowoduje natychmiast wywołanie alarmu głośnego. [2] Linia ta jest najczęściej używana jako linia nadzorujaca pracę czujek przestrzennych. Uaktywnia się po upływie "czasu na wyjście". Linia ma także "czas na wejście" pod warunkiem, że wcześniej została naruszona linia opóźniona. Każde naruszenie tej linii przed naruszeniem linii opóźnionej spowoduje wywołanie alarmu. [3] Linia wewnętrzna-specjalna podobna jest do do linii [2] z tą różnicą, że po włączeniu centrali w dozór [kodem użytkownika] lub rozkazem [ ]+[9]+[kod użytkownika] jest ona zablokowana (BLOKADA). Uaktywnia się tą linię naruszając linię opóźnioną podczas trwania "czasu na wyjście". [4] Linia 24-godz. ciągła jest aktywna cały czas. Naruszenie tej linii wywoła alarm głośny, chyba że zaprogramowano inaczej w podprogramie [4]. Uciszenie alarmu następuje po wprowadzeniu [kodu użytkownika] [5] Linia 24-godz. pulsująca jest aktywna cały czas. Naruszenie tej linii wywoła alarm pulsujący. Uciszenie alarmu następuje po wprowadzeniu [kodu użytkownika]. Linia ta powinna być zawsze zaprogramowana jako głośna. [02] Czasy systemowe Podprogram służy do programowania czasów występujących w centrali. Należy podać trzy trzycyfrowe kody z zakresu od 001 do 255. Inne kody są niedopuszczalne. [1] Czas na wejście (w sekundach) [2] Czas na wyjście (w sekundach) [3] Czas trwania alarmu (w minutach) [03] Programowanie kodu instalatora Po wejściu w podprogram należy wybrać cztery cyfry nowego kodu. W nowym kodzie nie powinny wystepować [#] i [ ]. [04] Programowanie wyjścia PGM W podprogramie ustala się charakter wyjścia. Po wejściu w podprogram należy wybrać dwucyfrowy kod [01] Wyjście aktywne przez pięć sekund po wprowadzeniu kodu [ ]+[7] [02] Wyjście aktywne w czasie włączenia sygnalizatora w manipulatorze [03] Wyjście uaktywnia się w momencie włączenia centrali w dozór i jest aktywne do czasu wyłączenia centrali z dozoru. [04] Wyjście sterowane z komputera, poprzez program DLS. [05] 1-szy zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci KEY działa jak załącz / wyłącz str. 8

10 Lampka nie świeci KEY działa jak załącz [2] Lampka świeci Alarm cichy po naciśnięciu klawisza [P] Lampka nie świeci Alarm głośny po naciśnięciu klawisza [P] [3] Lampka świeci KEY jest dodatkową linią sabotażową Lampka nie świeci Umożliwiono sterowanie zamkiem szyfrowym [4] Lampka świeci Kod policyjny włączony Lampka nie świeci Kod policyjny wyłączony Nie stosować w przypadku nie programowania kodu w podprogramie [13] [06] 2-gi zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci Wybieranie DTMF Lampka nie świeci Wybieranie impulsowe [2] Lampka świeci 1400 Hz handshake Lampka nie świeci 2300 Hz handshake [3] Lampka świeci Odpowiedź na zew komputera możliwa Lampka nie świeci Odpowiedź na zew komputera niemożliwa [4] Lampka świeci Oddzwonienie możliwe Lampka nie świeci Oddzwonienie niemożliwe Umożliwienie odpowiedzi na zew komputera jest możliwa przy podwójnym wywołaniu. Centrala musi zostać wywołana przez komputer i po maks. 2 dzwonkach rozłączyć się. w ciągu 60 sek musi nastąpić ponowne wywołanie centrali, która przejmie komunikację od razu po pierwszym dzwonku. Jeżeli umożliwiono oddzwonienie, klawiatura będzie sygnalizowała serią dźwięków po połączeniu się ze stacją monitorującą i przekazaniu kodów raportujących włączenie w dozór. Sygnalizacja nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia z odbiornika. [07] 3-ci zestaw opcji systemu [1] Lampka świeci Powroty raportowane po wyłączeniu systemu Lampka nie świeci Powroty raportowane po czasie trwania alarmu [2], [3], [4] do wykorzystania w prezyszłości [08] 1-szy numer telefonu Wprowadź numer telefonu pod który będziesz wysyłał informacje o alarmie. Maks. liczba znaków, którą możesz wprowadzić to 17. Aby uzyskać 2-sekundową przerwę w wybieraniu wprowadź : [ ] [4] [ ] (HEX D). Po wprowadzeniu numeru naciśnij #. str. 9

11 [09] 2-gi numer telefonu Wprowadź numer telefonu pod który będziesz wysyłał informacje o alarmie, jeśli nie połączenie z pierwszym numerem nie zostanie zrealizowane. [10] Kod identyfikacyjny Wprowadź 4 cyfry kodu, dzięki któremu centrala zostanie zidentyfikowana w stacji monitorowania. Można wprowadzć cyfry heksadecymalnie. Jeżeli chcesz wprowadzić zero w kodzie, wtedy musisz podać : [ ] [1] [ ] HEX [A] B wprowadź [ ] [2] [ ] C wprowadź [ ] [3] [ ] D wprowadź [ ] [4] [ ] E wprowadź [ ] [5] [ ] F wprowadź [ ] [6] [ ] [11] Kody raportujące naruszenie i powrót linii dozorowych Wprowadź 10 dwucyfrowych kodów. [12] Kody raportujące włączenie i wyłączenie centrali z dozoru W razie włączenia lub wyłączenia systemu informacja zostanie przesłana do stacji monitorowania. [13] Kody raportujące alarmy priorytetowe i uszkodzenia w systemie Kody przesyłane w momencie wystąpienia : alarmu z przycisku [P] alarmu z przycisku [A] alarmu z przycisku [F] usterki akumulatora naprawienia akumulatora testu okresowego Kod policyjny Test okresowy jest wysyłany co 24 godziny automatycznie. Pierwsza transmisja nastąpi po 12 godzinach od włączenia zasilania. Kod policyjny, jeśli jest zaprogramowany i umożliwiono jego transmisję w podprogramie [05], będzie wysyłany do stacji monitorowania, jeśli w ciągu tego samego okresu dozorowania wystąpią 2 lub więcej alarmów. Kod policyjny zostanie natychmiast wysłany po drugim kodzie alarmu. UWAGA! Aby wyłączyć transmisję do stacji monitorowania wszystkie kody raportujące w podprogramach [11], [12]; [13] muszą mieć wartość HEX FF [14] Kod identyfikacyjny dla komputera 4 - ro cyfrowy kod pozwalający na rozpoznanie centrali przez komputer. Dopuszczalne wprowadzanie wartości od 0 do 9 i HEX od A do F. Wartość fabryczna [0505]. [15] Do wykorzystania w przyszłości Nie zmieniaj wartości ustawionej w tym podprogramie. str. 10

12 Wyłączny Dystrybutor produktów DSC w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP CDNPv53 - 2 - SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... - 4 - II. PARAMETRY TECHNICZNE... - 5 - III. OBSŁUGA CENTRALI CDNP... - 6 - IV. DODATKOWE MODUŁY

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

www.jablotronalarms.pl - 2 -

www.jablotronalarms.pl - 2 - JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu od ver._1.3.0.0 zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x: PP (czerwono - czarny) - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em

Bardziej szczegółowo

DISA CZ v2. Instrukcja instalacji i programowania

DISA CZ v2. Instrukcja instalacji i programowania DISA CZ v Instrukcja instalacji i programowania Zakład Teleelektroniczny Redaktor Zbigniew Czujewicz ref..0.f CECHY URZĄDZENIA... Strona DANE TECHNICZNE... Strona INSTALACJA I PROGRAMOWANIE... Strona 6

Bardziej szczegółowo

Arkusze programowania

Arkusze programowania Arkusze programowania KOMUNIKATORY ALARMOWE GS2060/GS2065, TL260GS/TL265GS WERSJA 1.1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE.......................................................................1 GPRS/ETHERNET SEKCJE

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo