ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 517:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 517:"

Transkrypt

1 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 517: ZRÓśNICOWANIE GENETYCZNE WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW ŚWIERKA POSPOLITEGO (Picea abies L. KARST.) NA PRZYKŁADZIE RASY ISTEBNIAŃSKIEJ PRZY WYKORZYSTANIU MARKERÓW RAPD Anna Faber 1, Janusz Sabor 2, Dariusz Grzebelus 3 1. Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie 2. Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie 3. Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie Wstęp Populacja świerka istebniańskiego oddziału 149h Nadleśnictwa Wisła od wielu lat uznawana jest za bardzo cenny ekotyp gatunku Picea abies L. KARST. Ze względu na swoją wysoką wartość genetyczno-hodowlaną, stwierdzoną w ramach krajowych i zagranicznych doświadczeń proweniencyjnych, jest obiektem zainteresowań leśników i genetyków. Ponadto ten drzewostan z Bukowca stanowi wzorzec krajowy wybrany w programie testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN), drzew doborowych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN), oraz jest źródłem leśnego materiału rozmnoŝeniowego (LMR). Jako waŝny gatunek gospodarczy, świerki istebniańskie uwaŝane są za prawdziwą elitę selekcyjną [SABOR 1996] oraz źródło surowca najwyŝszej jakości wykorzystywanego w budownictwie, przemyśle, a takŝe do produkcji instrumentów muzycznych. Badania polimorfizmu świerków z Wisły związane są głównie ze zmiennością opartą na cechach fenotypowych oraz adaptacyjnych analizowanych podczas doświadczeń proweniencyjnych. Zmienność proweniencyjna nie wyczerpuje zagadnienia zmienności świerka pospolitego, chociaŝ pozwala na określenie wartości genetycznej poszczególnych populacji cząstkowych [SABOR 2005]. Uzupełnienie zmienności wewnątrzmiędzypopulacyjnej, określonej w doświadczeniach proweniencyjnych, stanowią badania metodami markerów biochemicznych, które pozwalają na charakterystykę struktury genetycznej analizowanych populacji. W dotychczasowych publikacjach prezentujących wykorzystanie markerów genetycznych w badaniu genomu świerków [KRAJ 2002; NOWAKOWSKA 2004] większą uwagę zwracano na zmienność międzypopulacyjną.

2 278 A. Faber, J. Sabor, D. Grzebelus Natomiast zróŝnicowanie między poszczególnymi osobnikami i wytypowanie tych najbardziej zmiennych w oparciu o analizę DNA jest bardzo istotne, gdyŝ ułatwia wybór drzew najwartościowszych do selekcji indywidualnej. Zachowanie bioróŝnorodności, która warunkuje przeŝycie organizmów długowiecznych, jakimi są drzewa leśne, stanowi jedyny sposób ochrony drzew i zachowanie ich zdolności adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiska. Celem niniejszej pracy było wykorzystanie markerów RAPD do oceny polimorfizmu genetycznego świerków populacji istebniańskiej w leśnictwie Bukowiec na przykładzie drzew selekcyjnych wybranych w krajowym Programie testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych [SABOR 2004]. Materiał i metody Materiał badawczy stanowiły igły 24 losowo wybranych drzew reprezentujących wyselekcjonowaną populację cząstkową świerka pospolitego Picea abies L. KARST. rasy istebniańskiej pochodzących z Leśnictwa Bukowiec, oddziału 149h, zlokalizowanego w Beskidzie Śląskim. Całkowite DNA izolowano z ok. 100 mg zamroŝonych igieł przy uŝyciu zestawu DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) postępując zgodnie z metodyką podaną przez producenta. Wyizolowane DNA sprawdzano pod kątem ilościowym i jakościowym poprzez rozdział elektroforetyczny na 1% Ŝelu agarozowym wybarwionym bromkiem etydyny. Zmienność wewnątrzpopulacyjną świerka istebniańskiego badano przy wykorzystaniu techniki RAPD. Dla kaŝdego drzewa przygotowano 20 l mieszaniny reakcyjnej zawierającej: ok. 20 ng DNA, 1,6 mm MgCl 2, 0,2 mm dntp, 1,6 M startera RAPD i 0,5 jednostki polimerazy DNA (Fermentas). Reakcję PCR przeprowadzano z wykorzystaniem termocyklera T-Personal (Biometra), zaprogramowanego na 40 cykli amplifikacji DNA. KaŜdy cykl obejmował cztery etapy: denaturację (94 C/30 ), hybrydyzację startera (42 C/30 ), wydłuŝanie nici, tj. polimeryzację (68 C/2 30 ) oraz inkubację, czyli dodatkową polimeryzację (68 C/5 ). Dla kaŝdej próby DNA proces amplifikacji powtarzano dwukrotnie, by określić powtarzalność procedury oraz wyeliminować ewentualne błędy. Uzyskane produkty reakcji PCR rozdzielano w 1% Ŝelu agarozowym barwionym bromkiem etydyny, w buforze TBE. W celu zobrazowania polimorfizmu wewnątrzpopulacyjnego świerka istebniańskiego uzyskane profile elektroforetyczne analizowano statystycznie przy uŝyciu programów Phylip 3.65 oraz Statistica 6.0. Na podstawie stworzonej macierzy występowania fragmentów RAPD dla wszystkich badanych drzew wyliczono dystans genetyczny dla kaŝdej pary porównywanych osobników. Podobieństwo genetyczne między badanymi osobnikami zobrazowano za pośrednictwem dendrogramu przy uŝyciu metody UPGMA (unweighted pair-group metod of arithmetic averages). Dodatkowo związki między wszystkimi testowanymi świerkami potwierdzono metodą skalowania wielowymiarowego. Wyniki

3 ZRÓśNICOWANIE GENETYCZNE WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW ŚWIERKA Dziewiętnaście pojedynczych starterów RAPD przetestowano w celu zbadania zmienności wewnątrzpopulacyjnej wybranych drzew świerka istebniańskiego. Rys. 1. Profile elektroforetyczne uzyskane dla 24 osobników reprezentujących populację świerka istebniańskiego, uzyskane przy uŝyciu techniki RAPD, po amplifikacji starterem A17. ŚcieŜki: profile dla badanych osobników, M- marker wielkości Fig. 1. Elektrophoretic profiles of 24 individuals of Norway spruce, Istebna population, following RAPD-PCR amplification with primer A17. Lanes: profiles for individuals, M - molecular size marker

4 280 A. Faber, J. Sabor, D. Grzebelus wymiar 2; dimension 2 Rys. 2. Dystans genetyczny pomiędzy 24 osobnikami reprezentującymi populację świerka istebniańskiego, zobrazowany względem dwóch wymiarów przy uŝyciu techniki skalowania wielowymiarowego Fig. 2. Genetic distance of 24 individual plants of Norway spruce, Istebna provenance, represented in two dimensions using multidimensional scaling Spośród analizowanych starterów siedem: A01, A09, A10, A11, A17, B04 i B05, generowało wyraźne profile elektroforetyczne róŝnicujące badane osobniki. Pozostałe startery nie dawały Ŝadnych produktów reakcji PCR (3 startery) lub amplifikowały wyłącznie monomorficzne produkty (9 starterów). Całkowita liczba amplikonów uzyskanych przy uŝyciu siedmiu starterów wynosiła 52, a liczba produktów polimorficznych 27. Na podstawie uzyskanych powtarzalnych i specyficznych układów prąŝkowych (rys. 1) dla wszystkich badanych drzew analizowano podobieństwo genetyczne między nimi. Wykreślony dendrogram oraz obraz przestrzennego rozmieszczenia osobników względem dwóch wymiarów i wartości ich dystansów genetycznych (rys. 2) pozwoliły na wyróŝnienie dwóch grup osobników najbardziej podobnych genetycznie oraz grupę drzew cechujących się duŝym zróŝnicowaniem w stosunku do pozostałych. Pierwsza z grup obejmowała 13 osobników, a druga 6. Pozostałe pięć osobników cechowało się większym dystansem genetycznym.

5 ZRÓśNICOWANIE GENETYCZNE WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW ŚWIERKA Dyskusja Przeprowadzone badania zmienności genetycznej jednej z polskich proweniencji świerka pospolitego rasy istebniańskiej, przy uŝyciu markerów RAPD, wykazały niski poziom zróŝnicowania genetycznego w obrębie testowanej populacji selekcyjnej. Obliczone wartości dystansów genetycznych pomiędzy badanymi drzewami nie przekroczyły 0,041. Określone duŝe podobieństwo świerków istebniańskich kontrastuje z wysokim stopniem zmienności przypisywanym drzewom tego gatunku pochodzących z rejonu karpacko-hercyńskiego. Wyniki przedstawione w niniejszej pracy znajdują swoje potwierdzenie w najnowszych danych, uzyskanych przez IBL [GŁOWACKA i in. 2006] stwierdzających, Ŝe markery RAPD wykazują niski stopień detekcji zróŝnicowania na poziomie jądrowym polskich populacji świerka pospolitego. Ponadto wcześniejsze dane dotyczące poziomu zróŝnicowania izoenzymów świerków z Istebnej pochodzące z doświadczeń POLAK- BERECKIEJ [2001] równieŝ określają polimorfizm genetyczny tych drzew jako niski, równy 0,204. Określenie polimorfizmu fragmentów RAPD wybranych osobników selekcyjnych świerków istebniańskich pozwoliło stwierdzić, Ŝe pięć spośród nich cechowało się wyŝszą zmiennością genetyczną od pozostałych. Jest to bardzo istotne z perspektywy konieczności wytypowania genotypów, które stanowią potencjalną bazę drzew do selekcji indywidualnej, pozyskania materiału do długookresowego przechowywania w bankach genów oraz do zakładania powierzchni zachowawczych in situ i ex situ, czy tworzenia upraw pokoleń potomnych [MATRAS 1996]. Niski stopień zmienności genetycznej świerczyn rasy istebniańskiej oddziału 149h podkreśla konieczność podjęcia kroków w kierunku ochrony róŝnorodności tego drzewostanu. Wysoka wartość drzew Beskidu Śląskiego określona podczas wieloletnich doświadczeń proweniencyjnych sprawia, Ŝe zajmują one istotne miejsce w programach selekcji i zachowania leśnych zasobów genowych. Od wielu pokoleń trwa proces uszlachetniania drzew leśnych, który ma na celu zachowanie pełnej puli genowej gatunku i poprawę zdrowotności i produkcyjności potomstwa. Markery genetyczne wykorzystane w programach ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce pozwalają na monitorowanie struktury genetycznej osobników wybranych do selekcji indywidualnej. Ponadto umoŝliwiają określenie wartości genetyczno-hodowlanej materiału rozmnoŝeniowego. Wnioski 1. Analizowana populacja świerka pochodzenia istebniańskiego, tworząca reprezentację standardu krajowego w programach testowania potomstwa, charakteryzowała się niewielkim poziomem zróŝnicowania genetycznego. Polimorfizm pomiędzy osobnikami był niŝszy od obserwowanego dla drzew elitarnych, doborowych (DD) testowanego wyłączonego drzewostanu nasiennego (WDN) w Bukowcu. 2. Technika wykorzystująca markery RAPD była wystarczająca do zidentyfikowania osobników najbardziej zmiennych spośród badanych drzew selekcyjnych.

6 282 A. Faber, J. Sabor, D. Grzebelus 3. Wyodrębniono grupę świerków charakteryzujących się wyŝszą zmiennością. W obrębie badanej populacji grupa ta moŝe stanowić istotne źródło polimorfizmu do realizacji kolejnego programu selekcji i zachowania bioróŝnorodności rasy istebniańskiej. Wskazane genotypy w oparciu o analizę DNA mogą być podstawą w tworzeniu plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych. Literatura GŁOWACKA B., GOZDALIK M., STASIAK M., SZEWCZYKIEWICZ J., TOPCZEWSKA M Populacyjna zmienność oraz identyfikacja wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na podstawie analizy zmienności DNA. Temat nr: BLP-219 Sprawozdanie z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w roku 2005". Maszynopis, Warszawa: KRAJ W The estimation of genetic variation within and between Polish provenances of Norway spurce (Picea abies L. Karst.) on the basis of RAPD polymorphism. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Forestry 5(2). MATRAS J Ochrona zasobów genowych świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w Polsce. Sylwan 10: NOWAKOWSKA J Zmienność genetyczna świerka pospolitego w Polsce na podstawie markerów RAPD. Notatnik Naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa. 7(67). POLAK-BERECKA M Określenie struktury genetycznej wybranych populacji świerka pospolitego z terenów Karpat metodą markerów izoenzymowych. Maszynopis. Rozprawa doktorska, Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych AR. SABOR J. (red.) Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacji upraw nasiennych. Maszynopis. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa. SABOR J MoŜliwości zachowawcze i metody selekcji drzewostanów świerkowych rasy istebniańskiej. Sylwan 3: SABOR J Ocena wyników proweniencyjnych świerka [Picea bies (L.) Karst.], jodły (Abies alba Mill.) i modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), w: Ochrona leśnych zasobów genowych w Polsce - stan i perspektywy. Międzyn. Konf. Nauk.-Techn., Milówka, VI 2005: Słowa kluczowe: Picea abies L. KARST., RAPD, zmienność wewnątrzpopulacyjna Streszczenie Niniejszej praca prezentuje analizę polimorfizmu genetycznego 24 losowo wybranych drzew reprezentujących populację cząstkową świerka istebniańskiego przy wykorzystaniu markerów RAPD. Spośród 19 pojedynczych starterów RAPD wybrano siedem, które pozwoliły uzyskać powtarzalne i specyficzne układy prąŝkowe dla

7 ZRÓśNICOWANIE GENETYCZNE WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW ŚWIERKA wszystkich badanych drzew. W wyniku analizy stwierdzono niski poziom zróŝnicowania genetycznego występujący wewnątrz testowanej populacji, wyraŝony wartościami dystansu genetycznego poniŝej 0,041. Fakt ten potwierdza zmniejszone zróŝnicowanie genetyczne populacji świerka istebniańskiego w porównaniu z naturalnymi populacjami świerka pospolitego z Europy Centralnej. Zastosowana technika RAPD pozwoliła wyodrębnić grupę 5 drzew selekcyjnych charakteryzujących się wyŝszą zmiennością od pozostałych analizowanych osobników. W obrębie badanej populacji grupa ta moŝe stanowić istotne źródło polimorfizmu do realizacji kolejnego programu selekcji i zachowania bioróŝnorodności rasy istebniańskiej. GENETIC DIVERSITY OF NORWAY SPURCE (Picea abies L. KARST.) OF THE POLISH PROVENANCE FROM ISTEBNA BASED ON THE RAPD ANALYSIS Anna Faber 1, Janusz Sabor 2, Dariusz Grzebelus 3 1 Interdisciplinary School of Biotechnology, Agricultural University, Kraków 2 Department of Forest Tree Breeding, Agricultural University, Kraków 3 Department of Genetics, Plant Breeding and Seed Science, Agricultural University, Kraków Kye words: Picea abies L. KARST., RAPD, intra-population genetic variation Summary In the present paper, the level of intra-population genetic diversity is described for 24 individuals belonging to the selected population of the Istebna region, in relation to the Polish Progeny Test. Using the RAPD-PCR technique, nineteen random primers were initially screened and seven, generating clear and polymorphic profiles, were selected. The intra-population genetic variation was low. The fact that the level of diversity did not exceed 0.041, showed a decrease of genetic variation of Istebna trees as compared to the genuine Norway spruce population from Central Europe. In the present study, the application of RAPD-PCR allowed the selection of a group of individuals characterized by a relatively higher level of genetic diversity. Mgr inŝ. Anna Faber Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja ul. 29 Listopada KRAKÓW

Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych Jan Kowalczyk, Marek Rzońca, Adam Guziejko Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Autor: dr Mirosława Staniaszek

Autor: dr Mirosława Staniaszek Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych Fot. J. Sobolewski Procedura identyfikacji genu Frl warunkującego odporność pomidora na Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Bardziej szczegółowo

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań Jan Kowalczyk Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Genetyczne podłoże mechanizmów zdolności adaptacyjnych drzew leśnych

Genetyczne podłoże mechanizmów zdolności adaptacyjnych drzew leśnych Genetyczne podłoże mechanizmów zdolności adaptacyjnych drzew leśnych dr Małgorzata Sułkowska Zakład Hodowli i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa Podstawowym czynnikiem decydującym o przystosowaniach

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u norweskich leśników

Z wizytą u norweskich leśników Z wizytą u norweskich leśników Konferencja podsumowująca realizację projektu Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego,

Bardziej szczegółowo

Produkcja szkółkarska i wykorzystanie kwalifikowanego leśnego materiału rozmnożeniowego dla potrzeb odnowieniowych w RDLP Gdańsk

Produkcja szkółkarska i wykorzystanie kwalifikowanego leśnego materiału rozmnożeniowego dla potrzeb odnowieniowych w RDLP Gdańsk Produkcja szkółkarska i wykorzystanie kwalifikowanego leśnego materiału rozmnożeniowego dla potrzeb odnowieniowych w RDLP Gdańsk Trzcianka, 10 V 2017 r. Ilość sadzonek [tys.szt.] 6000 Średnioroczne zużycie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych

Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych Zastosowanie metody RAPD do różnicowania szczepów bakteryjnych Wstęp teoretyczny Technika RAPD (ang. Random Amplification of Polymorphic DNA) opiera się na prostej reakcji PCR, przeprowadzanej na genomowym

Bardziej szczegółowo

Jarosław Burczyk Andrzej Lewandowski Jan Kowalczyk

Jarosław Burczyk Andrzej Lewandowski Jan Kowalczyk Jarosław Burczyk Andrzej Lewandowski Jan Kowalczyk Genetyka Nauka o zmienności i dziedziczeniu cech Badania podstawowe Badania aplikacyjne Cechy charakterystyczne drzew leśnych organizmy długowieczne rosnące

Bardziej szczegółowo

Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - z

Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - z Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - zagospodarowanie wyłączonych drzewostanów nasiennych a ich Kaczory, 08.05.2017 r. Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

Baza nasienna w Lasach Państwowych stan obecny i perspektywy

Baza nasienna w Lasach Państwowych stan obecny i perspektywy Baza nasienna w Lasach Państwowych stan obecny i perspektywy Jan Matras Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa, Tomasz Grądzki Dyrekcja generalna Lasów Państwowych Wydział

Bardziej szczegółowo

Genetyka drzew leśnych na zajęciach edukacji leśnej

Genetyka drzew leśnych na zajęciach edukacji leśnej Genetyka drzew leśnych na zajęciach edukacji leśnej Anna Zawadzka ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Leśnictwo opiera się dzisiaj w coraz większym stopniu na osiągnięciach nowoczesnych technik i technologii.

Bardziej szczegółowo

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów:

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów: 1. Otrzymanie pożądanego odcinka DNA z materiału genetycznego dawcy 2. Wprowadzenie obcego DNA do wektora 3. Wprowadzenie wektora, niosącego w sobie

Bardziej szczegółowo

Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych - red. J. Sabor

Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych - red. J. Sabor Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych - red. J. Sabor Spis treści Przedmowa CZĘŚĆ I. LEŚNE BADANIA GENETYCZNE. HISTORIA I KIERUNKI J. Sabor: Kierunki badań genetycznych drzew w doświadczalnictwie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.4. Cel badań:

Zadanie 2.4. Cel badań: Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę Cel badań: Celem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU PROGRAM VI SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt. PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 18 20 marca 2014 r. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MARKERÓW MOLEKULARNYCH W HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ POMIDORA NA CHOROBY POWODOWANE PRZEZ FUSARIUM OXYSPORUM

WYKORZYSTANIE MARKERÓW MOLEKULARNYCH W HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ POMIDORA NA CHOROBY POWODOWANE PRZEZ FUSARIUM OXYSPORUM WYKORZYSTANIE ARKERÓW OLEKULARNYCH W HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ POIDORA NA CHOROBY POWODOWANE PRZEZ FUSARIU OXYSPORU F.SP. LYCOPERSICI I PSEUDOONAS SYRINGAE PV. TOATO USE OF OLECULAR ARKERS IN THE BREEDING

Bardziej szczegółowo

Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Elżbieta Chomicz Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zmienności cech adaptacyjnych pięcioletniej jodły pospolitej pochodzeń objętych ochroną na powierzchniach zachowawczych Karpackiego Banku Genów*

Ocena zmienności cech adaptacyjnych pięcioletniej jodły pospolitej pochodzeń objętych ochroną na powierzchniach zachowawczych Karpackiego Banku Genów* sylwan 153 (10): 651 661, 2009 Ocena zmienności cech adaptacyjnych pięcioletniej jodły pospolitej pochodzeń objętych ochroną na powierzchniach zachowawczych Karpackiego Banku Genów* Evaluation of the variability

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę. Dr Danuta Chołuj

Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę. Dr Danuta Chołuj Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę Dr Danuta Chołuj Szacunkowe straty plonu buraków cukrowych w Europie na skutek suszy kształtują się pomiędzy 5 a 30 % W jakiej fazie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA

Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA Identyfikacja osobnicza drzew leśnych za pomocą markerów DNA dr Artur Dzialuk Katedra Genetyki Instytut Biologii Eksperymentalnej Wykroczenia i przestępstwa Drzewa jako: obiekty 1. nielegalny wyrąb i handel

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm genu mitochondrialnej polimerazy gamma (pol γ) w populacjach ludzkich Europy

Polimorfizm genu mitochondrialnej polimerazy gamma (pol γ) w populacjach ludzkich Europy Polimorfizm genu mitochondrialnej polimerazy gamma (pol γ) w populacjach ludzkich Europy Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Grzybowskiego w Katedrze Medycyny Sądowej w Zakładzie Genetyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Babesia canis

Ampli-LAMP Babesia canis Novazym Products Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego pierwotniaka Babesia canis canis techniką Loop-mediated Isothermal AMPlification (LAMP) Numery katalogowe produktu: AML-Bc-200 AML-Bc-400

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU PROGRAM VI SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt. PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 18 20 marca 2014 r. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do genetyki sądowej. Materiały biologiczne. Materiały biologiczne: prawidłowe zabezpieczanie śladów

Wprowadzenie do genetyki sądowej. Materiały biologiczne. Materiały biologiczne: prawidłowe zabezpieczanie śladów Wprowadzenie do genetyki sądowej 2013 Pracownia Genetyki Sądowej Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Materiały biologiczne Inne: włosy z cebulkami, paznokcie możliwa degradacja - tkanki utrwalone w formalinie/parafinie,

Bardziej szczegółowo

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata Program na lata 2011 2035 Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011 2035 ISBN 978-83-61633-60-0 Program zachowania na lata 2011 2035 Wydano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO (LARIX DECIDUA MILL.) NA RODOWEJ UPRAWIE POCHODNEJ W NADLEŚNICTWIE MIASTKO

OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO (LARIX DECIDUA MILL.) NA RODOWEJ UPRAWIE POCHODNEJ W NADLEŚNICTWIE MIASTKO Wojciech Wesoły Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Adriana Ogrodniczak, Maria Hauke-Kowalska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu OCENA PARAMETRÓW WZROSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki Prace magisterskie realizowane w Zakładzie/Katedrze Genetyki 1998 1. Chruścicka-Meyer Renata System dziedziczenia oraz analiza sprzężeń genetycznych wybranych loci allozymowych u sosny zwyczajnej. 2. Kowalewska

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 04/14. SYLWIA OKOŃ, Dąbrowica, PL KRZYSZTOF KOWALCZYK, Motycz, PL

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 04/14. SYLWIA OKOŃ, Dąbrowica, PL KRZYSZTOF KOWALCZYK, Motycz, PL PL 220315 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400252 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli drzew leśnych w Polsce na lata 2011 2035

Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli drzew leśnych w Polsce na lata 2011 2035 Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli drzew leśnych w Polsce na lata 2011 2035 I. Przesłanki uzasadniające potrzebę opracowania Programu Realizowany obecnie w Lasach Państwowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY)

Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY) Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY) Cel ćwiczenia Amplifikacja fragmentu genu amelogeniny, znajdującego się na chromosomach X i Y, jako celu molekularnego przydatnego

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11 PL 214501 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214501 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391458 (51) Int.Cl. C12Q 1/68 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego. stabilny pod względem cech plonotwórczych,

Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego. stabilny pod względem cech plonotwórczych, 13 Polish Journal of Agronomy 2014, 16, 13 18 Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego stabilnych pod względem cech plonotwórczych Aneta Kramek, Sylwia Okoń Instytut Genetyki,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Ćwiczenie 3 Identyfikacja genetycznie modyfikowanych roślin w produktach spożywczych - jakościowe badanie obecności

Bardziej szczegółowo

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE Zarządzanie populacjami zwierząt, ćwiczenia V Dr Wioleta Drobik Rodzaje cech Jakościowe o prostym dziedziczeniu uwarunkowane zwykle przez kilka genów Słaba podatność

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

jodły pospolitej (Abies alba Mill.)

jodły pospolitej (Abies alba Mill.) Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 104 2013 Adaptacja i wzrost potomstwa drzewostanów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie, pobieranie oraz przechowywanie drewna i innych. potrzeby analiz DNA

Zabezpieczanie, pobieranie oraz przechowywanie drewna i innych. potrzeby analiz DNA Zabezpieczanie, pobieranie oraz przechowywanie drewna i innych śladów z drzew leśnych na potrzeby analiz DNA dr Artur Dzialuk Katedra Genetyki Instytut Biologii Eksperymentalnej Nomenklatura materiał porównawczy

Bardziej szczegółowo

Mitochondrialna Ewa;

Mitochondrialna Ewa; Mitochondrialna Ewa; jej sprzymierzeńcy i wrogowie Lien Dybczyńska Zakład genetyki, Uniwersytet Warszawski 01.05.2004 Milion lat temu Ale co dalej??? I wtedy wkracza biologia molekularna Analiza różnic

Bardziej szczegółowo

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Mikrosatelitarne sekwencje DNA Mikrosatelitarne sekwencje DNA Małgorzata Pałucka Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym 27.09.2012

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo R.C4

KARTA PRZEDMIOTU. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo R.C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych

Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych Adolf F. Korczyk Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych Dąb Bartek, c.700 lat, pierśnica 313 cm - Hajnówka 2011 - Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Sprawozdanie 2016r Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (KCRZG) Wykonawcy: dr hab. Paweł Cz. Czembor (ZGiHR) mgr Piotr Słowacki (ZGiHR) mgr

Bardziej szczegółowo

Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych

Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych 22 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 Polish Journal of Agronomy 2013, 14, 22 36 Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych Jan Matras Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ocena zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce. Jarosław Burczyk

Ocena zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce. Jarosław Burczyk Ocena zmienności genetycznej jesionu wyniosłego w Polsce Jarosław Burczyk Zmienność genetyczna W naturalnych zbiorowiskach, zróżnicowanie genetyczne jest wynikiem doboru naturalnego i historii demograficznej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Joanna R. Freeland - Ekologia molekularna

Księgarnia PWN: Joanna R. Freeland - Ekologia molekularna Księgarnia PWN: Joanna R. Freeland - Ekologia molekularna Spis treści Przedmowa................................. Podziękowania............................... XIII XIV 1 Metody genetyki molekularnej w badaniach

Bardziej szczegółowo

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących Narzędzia ułatwiające identyfikację właściwych genów GLIMMER TaxPlot Narzędzia ułatwiające amplifikację tych genów techniki PCR Primer3, Primer3plus PrimerBLAST Reverse Complement Narzędzia ułatwiające

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków)

ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków) ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków) Celem ćwiczenia jest wprowadzenie mutacji punktowej do genu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporno

Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporno Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę Wykonawcy: Dr

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Sławomir Francik Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii Zawartość 139371 1. Wstęp zarys historii genetyki, czyli od genetyki klasycznej do genomiki 2. Chromosomy i podziały jądra komórkowego 2.1. Budowa chromosomu 2.2. Barwienie prążkowe chromosomów 2.3. Mitoza

Bardziej szczegółowo

Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni

Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. Instytut Zootechniki PIB Zakład Biologii

Bardziej szczegółowo

Ankieta dorobku naukowego - dr Artur Dzialuk

Ankieta dorobku naukowego - dr Artur Dzialuk 1. Imię i nazwisko: Artur Dzialuk 2. Instytut, Katedra / Zakład: UKW, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Genetyki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel. 52-34-19-281, dzialuk@ukw.edu.pl 3.

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne - rola i znaczenie w gospodarce leśnej

Plantacje nasienne - rola i znaczenie w gospodarce leśnej Plantacje nasienne - rola i znaczenie w gospodarce leśnej Jan Kowalczyk, Piotr Markiewicz, Władysław Chałupka, Jan Matras 21 października 2011 1 Wstęp Plantacje nasienne obejmują grupy wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Typy rozmieszczenia drzew w drzewostanach sosnowych różnego wieku z odnowienia naturalnego

Typy rozmieszczenia drzew w drzewostanach sosnowych różnego wieku z odnowienia naturalnego Sergii Boiko Typy rozmieszczenia drzew w drzewostanach sosnowych różnego wieku z odnowienia naturalnego Autoreferat rozprawy doktorskiej wykonanej w Zakładzie Hodowli Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia drzewostanów na obszarze Sudetów i Beskidu Zachodniego

Stan odżywienia drzewostanów na obszarze Sudetów i Beskidu Zachodniego Stan odżywienia drzewostanów na obszarze Sudetów i Beskidu Zachodniego Józef Wójcik Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego Instytut Badawczy Leśnictwa Seminarium, Ustroń Jaszowiec, 27-28 lutego

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian metod hodowli lasu

Kierunki zmian metod hodowli lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Hodowli Lasu Kierunki zmian metod hodowli lasu Władysław Barzdajn, Jacek Zientarski Autorzy zdjęć: Władysław Barzdajn, Paweł Rutkowski, Jędrzej Szyguła Wejście:

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę? Postępowanie hodowlane w obliczu zmiennego klimatu Daniel J. Chmura, Władysław Chałupka

Czas na zmianę? Postępowanie hodowlane w obliczu zmiennego klimatu Daniel J. Chmura, Władysław Chałupka Czas na zmianę? Postępowanie hodowlane w obliczu zmiennego klimatu Daniel J. Chmura, Władysław Chałupka Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Wstęp Zmienność

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin

Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Krawczyk, stanowiącej zbiór publikacji nt. Ewolucja i taksonomia molekularna rodzaju Lamium L. w oparciu o analizę trzech genomów wykonanej w Katedrze Botaniki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do genetyki medycznej i sądowej

Wprowadzenie do genetyki medycznej i sądowej Genetyka medyczno-sądowa Wprowadzenie do genetyki medycznej i sądowej Kierownik Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej Ustalanie tożsamości zwłok Identyfikacja sprawców przestępstw Identyfikacja śladów

Bardziej szczegółowo

Analizy DNA drzew leśnych w Polsce stan i perspektywy wykorzystania przez organy procesowe

Analizy DNA drzew leśnych w Polsce stan i perspektywy wykorzystania przez organy procesowe Analizy DNA drzew leśnych w Polsce stan i perspektywy wykorzystania przez organy procesowe dr Artur Dzialuk Katedra Genetyki drzewa to organizmy stacjonarne w ciemnym, głuchym lesie DRZEWA jako obiekty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Salmonella species

Ampli-LAMP Salmonella species Novazym Products Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań, tel. +48 0 61 610 39 10, fax +48 0 61 610 39 11, email info@novazym.com Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego bakterii z rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz DNA drewna. w postępowaniu karnym

Zastosowanie analiz DNA drewna. w postępowaniu karnym Zastosowanie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym Podziękowania Autorzy kierują wyrazy wdzięczności za pomoc w pozyskaniu materiału dowodowego i porównawczego do pracowników Nadleśnictwa Kozienice w

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków.

Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków. Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków. Katarzyna Mazur-Kominek Współautorzy Tomasz Romanowski, Krzysztof P. Bielawski, Bogumiła Kiełbratowska, Magdalena Słomińska-

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Goose Parvovirus

Ampli-LAMP Goose Parvovirus Novazym Products Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego parwowirusa GPV u gęsi techniką Loop-mediated Isothermal AMPlification (LAMP) Numery katalogowe produktu: AML-GPV-200 AML-GPV-400 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV)

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV) Małgorzata Jeżewska Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Poznań Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 InŜynieria Rolnicza 6/2005 Michał Cupiał, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Jesion wyniosły - czy ma szansę na przetrwanie?

Jesion wyniosły - czy ma szansę na przetrwanie? Jesion wyniosły - czy ma szansę na przetrwanie? Zbiór i przygotowanie do przechowywania materiału rozmnożeniowego jesionu wyniosłego, wiązu szypułkowego, wiązu górskiego oraz wiązu polnego - zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zmienność. środa, 23 listopada 11

Zmienność.  środa, 23 listopada 11 Zmienność http://ggoralski.com Zmienność Zmienność - rodzaje Zmienność obserwuje się zarówno między poszczególnymi osobnikami jak i między populacjami. Różnice te mogą mieć jednak różne podłoże. Mogą one

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Agnieszka Gładysz Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademia Medyczna Prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech... 15 Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein 1.1. Budowa DNA i przepływ informacji genetycznej...

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9 Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów Rozdział 9 Wykrywanie jakościowe kukurydzy MON810, kukurydzy Bt-176 i soi Roundup Ready metodą PCR M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenną zmienność genetyczną populacji myszy leśnej Apodemus flavicollis w północno wschodniej Polsce

Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenną zmienność genetyczną populacji myszy leśnej Apodemus flavicollis w północno wschodniej Polsce Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Sylwia Czarnomska Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenną zmienność genetyczną populacji myszy leśnej Apodemus flavicollis w północno wschodniej Polsce Autoreferat

Bardziej szczegółowo

Ocena stabilności genetycznej rozmnażanych in vitro polskich odmian tulipanów przy użyciu markerów molekularnych ISSR

Ocena stabilności genetycznej rozmnażanych in vitro polskich odmian tulipanów przy użyciu markerów molekularnych ISSR Ocena stabilności genetycznej rozmnażanych in vitro polskich odmian tulipanów przy użyciu markerów molekularnych ISSR Małgorzata Podwyszyńska, Anita Kuras, Małgorzata Korbin Instytut sadownictwa i Kwiaciarstwa,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Oznaczenie polimorfizmu genetycznego cytochromu CYP2D6 metodą PCR w czasie rzeczywistym (rtpcr) przy użyciu sond typu TaqMan

Ćwiczenie 3 Oznaczenie polimorfizmu genetycznego cytochromu CYP2D6 metodą PCR w czasie rzeczywistym (rtpcr) przy użyciu sond typu TaqMan Ćwiczenie 3 Oznaczenie polimorfizmu genetycznego cytochromu CYP2D6 metodą PCR w czasie rzeczywistym (rtpcr) przy użyciu sond typu TaqMan Klasyczna metoda PCR jest metodą jakościową, nie ilościową co np.

Bardziej szczegółowo

Prace licencjackie realizowane w Katedrze Genetyki

Prace licencjackie realizowane w Katedrze Genetyki Prace licencjackie realizowane w Katedrze Genetyki 1998 1. Ciesielska Monika Zastosowanie markerów molekularnych w genetyce drzew. 2. Ziółkowska Beata Zmienność intensywności produkcji szyszek na klonowej

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Restytucja jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. charakterystyka drzew zachowawczych

Restytucja jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. charakterystyka drzew zachowawczych Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 103 2012 Restytucja jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RECENZJA Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L. )

RECENZJA Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L. ) Dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego Instytut Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 078--37/11 zadanie nr 22 2. Nazwa tematu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy genetyki populacji SYLABUS A. Informacje ogólne

Podstawy genetyki populacji SYLABUS A. Informacje ogólne Podstawy genetyki populacji A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać)

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać) WYNIKI z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zróżnicowanie genetyczne. drzewostanów i ich wpływ. na zdrowotność. Dynamiczne zmiany bioróżnorodności, zachodzące pod

Wstęp. Zróżnicowanie genetyczne. drzewostanów i ich wpływ. na zdrowotność. Dynamiczne zmiany bioróżnorodności, zachodzące pod Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonym leśnictwie Hajnówka, 09.02.2011 Zróżnicowanie genetyczne drzewostanów i ich wpływ na zdrowotność Justyna Nowakowska, Tomasz Oszako, Katarzyna Gąszczyk

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo