Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pytania ze spotkania w dniu r. 1. Pytanie: Jeśli we wniosku określimy, że jest partner A i B, do tych partnerów będziemy chcieli dołączyd C i D to w porządku? Czy oznacza to, że z systemu niekwalifikowanego rozszerzyliśmy zakres wniosku o dofinansowanie, czy taki partner dołączany może byd łączony kapitałowo z wnioskodawcą? Partner, nie podwykonawca. Dopuszczalne jest występowanie powiązao kapitałowych pomiędzy wnioskodawcą a partnerami lub między jednym a drugim partnerem. Możliwe jest aby w obszarze współpracy, której dotyczy wniosek o dofinansowanie dołączani byli nowi partnerzy, nie wskazani pierwotnie w projekcie. Jednocześnie należy pamiętad, że niektóre kluczowe aspekty opisu projektu jak np. uzasadnienie ponoszenia poszczególnych wydatków, odnoszą się wyłącznie do partnerów, których dotyczy projekt (wskazanych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie). 2. Pytanie: Chodzi o ten słynny trójwarstwowy system z cienkim klientem, który błyskawicznie umożliwia, że loguje się nam do systemu kolejny partner biznesowy i nagle nam się pojawia nie jeden partner biznesowy, ale dwóch, trzech. Możliwe jest, żeby w takim systemie nastąpiło zwiększenie liczby partnerów. Niemniej uznanie całej efektywności systemu musi wynikad z faktu zgłoszenia tych dwóch wskazanych w projekcie. Już tutaj musi nastąpid efektywnośd projektu, a nie w kontekście tego, że kiedyś tam Paostwo pozyskacie kolejnych np. 50 partnerów. 3. Pytanie: Czy wskaźniki dotyczące firm mają dotyczyd przedsiębiorstw, a nie konkretnych procesów biznesowych? Jeżeli np. produkcja płyt generowała mi większe zyski to czy ja muszę pokazad, że z tymi dwoma konkretnymi partnerami produkcja płyt zwiększyła mi koszty, czy muszę pokazad cały proces biznesowy? Wskaźniki rezultatu dotyczące zmiany kosztów i przychodów powinny odseparowywad zjawiska mające związek z realizacją projektu, od zjawisk mających źródła w okolicznościach zewnętrznych względem projektu. Jeśli projekt dotyczy współpracy z dwoma firmami, zaś wnioskodawca posiada jeszcze kilku partnerów biznesowych, nie objętych projektem, to wskaźniki rezultatu powinny odnosid się jedynie do tych dwóch firm. Jeżeli zaś możliwośd dołączenia kolejnych partnerów jest skutkiem uruchomienia systemu B2B (np. obniżenie czasochłonności obsługi dotychczasowych klientów umożliwia przyjmowanie nowych zleceo, które do tej pory nie mogły byd obsłużone), wówczas przychody i koszty związane z obsługą 1

2 tych nowych klientów, mogą byd postrzegane w kategorii rezultatów projektu i wykazywane w ww. wskaźnikach. 4. Pytanie: Pytanie dotyczące tego, że partnerem może byd spółka zależna. Wnioskodawca posiada spółkę córkę polską, w której ma 100% udziału i posiada spółkę córkę na terenie Niemiec, w której też ma 100% udziału. W projekcie bierze udział także spółka, która nie ma w ogóle powiązania. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Tak, partnerami mogą byd firmy powiązane, również te zagraniczne. 5. Pytanie: I mówił Pan przy wartości wskaźników, że wartości bazowe są liczone do 12 miesięcy do dnia realizacji projektu, jeżeli zakładamy w biznesplanie, że realizację projektu zaczniemy 1 stycznia 2013, rozumiem, że to jest 2012, że prognozujemy sobie te wartości bazowe na cały bieżący rok? W odniesieniu do obligatoryjnych wskaźników rezultatu dotyczących zmiany kosztów i przychodów, jeżeli początek realizacji projektu, przewidziany jest na styczeo 2013 r. to przy wartości bazowej będzie widnied rok 2012 i będzie to wartośd średnia obejmująca cały ten rok. Jeżeli to będzie luty 2013, to wartośd bazowa będzie z datą 2013, a wskaźnik bazowy będzie średnią z okresu od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. 6. Pytanie: Chciałem zapytad o zmiany, o których Pan wspominał, a przede wszystkim chciałbym się zapytad jak to się ma do definicji B2B i jak to się ma do przeglądarki? Jak Paostwo rozumiecie rozwiązania portalowe? Rozwiązania portalowe mogą mied bardzo zróżnicowany charakter. W projektach podlegających dofinansowaniu przed ostatnia nowelizacją Rozporządzenia, portale były często narzędziami integracji systemów wnioskodawcy i jego partnerów. Umożliwiały one zalogowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych oraz ich modyfikację, jednakże portal pozostawał tu jedynie w roli specyficznego, nowoczesnego i elastycznego interfejsu, podczas gdy w rzeczywistości odpowiednie operacje na danych dokonywane były przez specjalizowane systemy zarówno po stronie wnioskodawcy jak i jego partnerów. Portal i stojące za niż rozwiązania informatyczne odpowiedzialne były za transmisję danych z i do poszczególnych składowych systemu B2B, stanowiły więc interfejs nie tylko dla człowieka logującego się do tego portalu, ale dla poszczególnych programów włączonych w system, które dokonywały wzajemnej wymiany danych za pomocą tych rozwiązao informatycznych. W obecnym kształcie Rozporządzenia dopuszczalne jest aby całośd obsługi procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerem przejął na siebie system o charakterze portalowym wytworzony przez wnioskodawcę. Partner potrzebuje jedynie takich narzędzi informatycznych, które umożliwią mu skorzystanie z zasobów udostępnionych on-line na portalu wnioskodawcy (w formule tzw. cienkiego klienta). Np. w 2

3 przypadku powiązao producent (wnioskodawca) przedstawiciel handlowy (partner), w obecnym modelu partner nie musi posiadad specjalizowanego oprogramowania do obsługi swojej działalności handlowej rejestrację klientów i ich zamówieo oraz nadzór nad przebiegiem realizacji zamówieo może prowadzid korzystając z odpowiednich funkcjonalności udostępnionych przez wnioskodawcę swoim partnerom na portalu. Udostepnienie tych funkcjonalności jest elementem relacji usługowej, o której mowa w definicji B2B. 7. Pytanie: Jak realizowad umowę B2B jak jeszcze nie ma narzędzia? I kto zawrze taką umowę, jeżeli jeszcze nie ma narzędzia? Koniecznośd rozpoczęcia realizacji umów o współpracy przez momentem udzielenia wsparcia (podpisania umowy o dofinansowanie) wynika wprost z zapisów 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia. Zatem jest to warunek wymagany prawem, który musi byd spełniony bezdyskusyjnie i PARP nie ma tu możliwości liberalizacji podejścia do projektów. Umowy o współpracy określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma prawo rozpocząd realizację projektu (zgodnie z podanym we wniosku Przebiegiem rzeczowo-finansowym) najwcześniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Przyjmując, że okres od złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie może wynieśd około pół roku. Istnieje teoretycznie możliwośd zrealizowania części projektu (uruchomienia pierwszych narzędzi informatycznych) umożliwiającej rozpoczęcie realizacji umów o współpracy przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie. Wymóg realizacji umów o współpracy oznacza, iż współpraca pomiędzy przedsiębiorcami musi byd podjęta faktycznie a nie jedynie formalnie. Niemniej jednocześnie realizacja umowy, nie musi byd rozumiana jako realizacja pełnego jej zakresu w każdym dowolnym momencie - innymi słowy jeśli w jakimś dniu między wnioskodawcą a jego parterem nie wystąpiło zdarzenie gospodarcze, nie oznacza to automatycznie, że w tym dniu umowa o współpracy nie była realizowana. Konkludując, przywołany zapis może stanowid utrudnienie w realizacji zupełnie nowych inicjatyw gospodarczych, niemniej nie wyklucza możliwości ich realizacji w sposób całkowity. 8. Pytanie: Projekt jest rozwojowy, skąd brad wskaźniki? W zalążku projektu wskaźników nie ma, bądź są bardzo niskie. Pewnym sensie może to stanowid ułatwienie. Jeżeli wartości leżące u podstaw wskaźników są bardzo niskie lub wręcz zerowe, to prawdopodobnie każdy ich przyrost będzie rezultatem wdrożenia projektu. I w takim przypadku określenie wartości wskaźników może okazad się dosyd proste. W trudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy w obrębie szerokiego spektrum obecnej i planowanej aktywności gospodarczej, i inwestycyjnej, muszą odseparowad zmienne pozostające w jednoznacznej relacji z projektem wdrażanym w ramach działania

4 9. Pytanie: Ja się chciałam zapytad o te start upy, bo też mnie interesuje ten temat. Generalnie muszą byd podpisane dwie umowy o współpracę, bo taki jest wymóg. Natomiast czy te umowy mogą mied charakter deklaratywny i warunkowy, że realizacja nastąpi pod warunkiem dotacji z 8.2. oraz czy w trakcie umowy może byd ona aneksowana czyli doprecyzowana, kiedy ta dotacja zostanie utrzymana i współpraca zostanie nawiązana i wtedy byd może potrzebne będzie doprecyzowanie tych warunków współpracy? Czy ta umowa o współpracy może byd w ogóle zmieniona? Zakres współpracy, który ma byd przedmiotem wniosku, powinien byd w umowach o współpracy określony i i musi byd następnie realizowany. Natomiast w kwestiach szczegółowych mogą następowad zmiany, np. na początku jest coś takiego, co się nazywa umową ramową, później jest umowa, która doprecyzuje pewne szczegóły. W kwestii warunków wejścia w życie umowy o współpracy, to ona musi byd już ważnie zawarta kiedy składacie Paostwo wniosek o dofinansowanie. Kiedy chodzi o jej realizację, to tego typu klauzule muszą jasno wskazywad, że będzie ona realizowana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, więc na pewno nie może byd to uzależnione od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, może byd ewentualnie zależne od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą rekomendacji udzielenia wsparcia w wyniku pozytywnej oceny projektu przez Komisję Konkursową (czyli od otrzymania tzw. decyzji o dofinansowaniu). 10. Pytanie: I jeszcze doprecyzowujące pytanie, tutaj w pewnym elemencie prezentacji pojawiła się taka informacja, że umowa dołączona do wniosku są realizowane co najmniej od roku względem dnia złożenia wniosku. Czy to jest wymóg konieczny czy to jest wymóg konieczny do otrzymania jakiejkolwiek punktacji? Jest to wymóg związany z jednym z kryteriów merytorycznych fakultatywnych, czyli decyduje o możliwości otrzymania punktów w ramach tego kryterium. 11. Pytanie: Pojawił się wpis, że w ramach projektów możliwe jest kwalifikowanie inwestycji polegających na wymianie przestarzałych instalacji lub sprzętu posiadanego przez wnioskodawcę. Co rozumiemy pod pojęciem przestarzałej instalacji? Czy np. w wyniku zakupu sprzętu zachodzi potrzeba wymiany instalacji elektrycznej bądź przebudowania serwerowni i tu mam na myśli np. wyburzenie serwerowni. Czy to może byd kwalifikowane do Działania 8.2.? Nic co będzie częścią nieruchomości nie może byd przedmiotem inwestycji w części wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowaniu podlegad mogą niezbędne środki trwałe, które stanowią składniki infrastruktury odrębne (z punktu widzenia prawnego, rachunkowości) względem nieruchomości. 4

5 12. Pytanie: Partnerzy muszą byd przedsiębiorcami i jest to badane na gruncie prawa polskiego? Na gruncie prawa krajowego paostwa, w którym zarejestrowany ten podmiot (gospodarczy). Jeśli mówimy o podmiocie polskim, zagadnienie to rozpatrujemy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 13. Pytanie: Pytanie dotyczące standardu EDI, mianowicie przy definiowaniu tych wskaźników, kiedy podaje się, że ileś tam przedsiębiorców jest obsługiwanych standardem EDI, to jak później przedstawid weryfikację tego wskaźnika, czy to musi byd dokument w postaci certyfikatu, przez kogoś potwierdzony, czy to musi byd przedstawiony, że to jest ten standard EDI, nie zawsze jest to ta platforma EDI? Problem się zrobi za dwa lata jak Paostwo pokooczycie projekty, to jest ważne jak to napisad we wniosku? Wydaje się, że standaryzacja nie zawsze musi się wiązad z certyfikacją, czasami można korzystad z jakiegoś standardu bez uzyskania certyfikatu. Oczekujemy posłużenia się w projekcie pewnym standardem, a standard się wiąże z tym, żeby była jakaś instytucja, która odpowiada za ten standard. Odnośnie weryfikacji wdrożenia EDI to oczywiści możemy podad jedynie pewne wskazówki odnośnie sposobu konstruowania opisu wskaźników produktu. Ostatecznie kwestie te leżą w gestii wnioskodawcy i ze względu na ich rangę dla możliwości rozliczenia projektu nie może byd mowy o jedynie słusznym sposobie, który mógłby byd narzucony przedsiębiorcy. Wprowadzenie zmian w obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie związane z wdrożeniem EDI czy podpisu elektronicznego może znaleźd odzwierciedlenie w wewnętrznych procedurach przedsiębiorcy. Nowo wprowadzone procedury będą określały sposób obiegu elektronicznego dokumentów. Natomiast dokumentacja projektowa i wdrożeniowa projektu będą precyzowały rodzaj wdrażanego standardu, wymogi techniczne wynikające z jego zastosowania (listę konkretnych warunków do spełnienia), oraz scenariusze testowe dla weryfikacji poprawności prac programistycznych. Wreszcie, po wdrożeniu systemu, wnioskodawca otrzyma od wykonawcy dokumentację techniczną zawierającą wyniki testów potwierdzających realizację poszczególnych aspektów projektu, w tym potwierdzających wdrożenie określonego standardu EDI. Ponadto wdrożony system może zawierad narzędzia pozwalające na raportowanie obiegu dokumentacji w standardzie EDI, a także możliwe będzie zaprezentowanie dokumentów cyfrowych sporządzonych w takim standardzie. 14. Pytanie: Dziękuje za tą odpowiedź, i jeszcze drugie pytanie dotyczące EDI, bo rozumiem, że model portalowy może również wykluczyd z systemu u wnioskodawcy? Czy tylko u partnerów? Chociaż ciężko widzę zastosowanie, ale mogło by tak byd i czy wtedy ma możliwośd przeprowadzid, zdobyd punkty poprzez EDI, czy to jest możliwe tego uzasadnienia poprzez EDI? Kiedy mamy do czynienia z modelem 5

6 portalowym? Chodzi tu o system na serwerach wnioskodawcy umożliwiający pobieranie danych przez klientów itd. Ja nie wykluczam tego systemu u wnioskodawcy, który już wcześniej działał, tylko ogólnie, przesyłamy dokumenty w standardzie EDI po coś tam, że one mają jakieś tam głębsze zastosowanie, a tutaj jest koocówka w postaci loginu po NIP-ie i wyklikaniu. Wyobrażenie sobie implementacja EDI na systemach o charakterze portalowym może byd trudniejsze, w stosunku do jego zastosowania w modelach klasycznej integracji systemów. Pewna niezwykłośd takiego rozwiązania wynika z faktu, że tworzona dokumentacja powstaje i docelowo pozostaje w zasobach jednego systemu teleinformatycznego. Dokumentacja EDI tworzona jest przez wnioskodawcę i zalogowanych do systemu partnerów (w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany), transferowana jest od jednej składowej systemu do drugiej w zależności od przebiegu realnych procesów biznesowych stojących u podstaw wytworzenia danego dokumentu. Wytworzone faktury, dokumenty przewozowe, informacje o przelewach bankowych itp. pozostają w dyspozycji ich wystawców i odbiorców. Ich wytworzenie, nadanie i odbiór, a także możliwośd pobranie w celu przedstawienia podmiotom trzecim nie mającym dostępu do systemu (np. Urzędowi Skarbowemu) są możliwe dla zalogowanych użytkowników dzięki narzędziom udostępnionym on-line. 15. Pytanie: Mam pytanie, jeśli chodzi o zakup systemu, który zastąpi dotychczasowy system wnioskodawcy. Wiem, że w pierwszych naborach wyglądało to w ten sposób, że wnioskodawca mógł sobie zakupid taki system i ten system był kwalifikowany łącznie z modułami, które wykorzystywał bezpośrednio przy integracji, np. moduł faktury i rozliczenia przy kontaktach z partnerami, oprócz tego miał moduł kadry i płace, moduł raportowania. I teraz pytanie, czy w tym wniosku, jeśli wnioskodawca napiszę, że system jest niewydajny i musi go zastąpid nowy system, który będzie się mógł integrowad z platformą B2B, to jeżeli ten system będzie zawierał w sobie również inne moduły to będzie w pełni kwalifikowany czy ta częśd która będzie zawiera moduły niekwalifikowane nie będzie odrzucana? Moduły, nawet jeśli nie podlegają integracji, muszą dotyczyd obsługi tej działalności, która jest przedmiotem projektu. Zgodnie z Rozporządzeniem bowiem, wartości niematerialne i prawne kwalifikują się pod warunkiem wykorzystania wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem. Ponadto należy wykazad, że oprogramowanie jest niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. W przypadku oprogramowania wielomodułowego, które będzie wykorzystywane wyłącznie dla działalności objętej zakresem współpracy przedstawionej we wniosku, dopuszczalne jest aby częśd modułów nie brała udziału w bezpośredniej wymianie danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. Jednocześnie moduły nieaktywne w tej wymianie danych, obsługujące procesy biznesowe związane z działalnością, której dotyczy projekt, nadal będą wykorzystywane do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. 6

7 Tłumacząc to od drugiej strony, nie mógłby zostad uznany za kwalifikowalny zakup systemu klasy ERP, który to system z definicji obejmuje całośd działalności firmy, w sytuacji gdy projekt dotyczy tylko jednego z typów prowadzonej działalności. W tym przypadku system ERP obsługiwałby również działalnośd, której nie obejmuje projekt, czyli wykraczającą poza cele projektu. 16. Pytanie: Ja bym chciał zapytad o tą nową kategorię kosztów kwalifikowanych, jak rozumiem jest kategorią inwestycyjną? Tak mieści się w kategorii wydatków inwestycyjnych, czyli intensywnośd wsparcia jest ta sama co dla zakupów wartości niematerialnych i prawnych. 17. Pytanie: Jeżeli w realizacji tego samego projektu potrzebuję zlecid napisanie specjalnego, dedykowanego oprogramowania czy to zadanie powinienem wpisad w nową kategorię kosztów kwalifikowanych czy również w wartości niematerialne? Pytanie sugeruje, że będziemy tu mied do czynienia z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, jednak proszę pamiętad o tych wszystkich wymogach szczegółowych w Rozporządzeniu, np. odnośnie formy - będzie tu zapewne sprzedana jakaś licencja. Jeśli chodzi o tą nową kategorię to powinna byd ona rozumiana bardziej w kierunku wdrożeniowym - literalnie dotyczy ona czynności technicznych (jak instalacja elementów sieci komputerowej, instalacja stanowisk komputerowych), ale mając na myśli również te czynności techniczne będące elementem działao wdrożeniowych: konfiguracja systemu na różnych komputerach, przeprowadzenie migrację danych Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z wytworzeniem oprogramowania to kierujemy myśli w stronę zakupu wartości niematerialnych i prawnych. 18. Pytanie: Można oprogramowanie i jego wdrożenie rozbid na dwie kategorie, czy zostawid wszystko pod jedną pozycją w tych wartościach niematerialnych i prawnych? Przypuszczam, że w praktyce, większości przypadków będzie to zaprezentowane w jednej kategorii. Niemniej jeżeli czynności mieszczące się w kategorii nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania będą wyspecyfikowane na fakturze lub wyszczególnione jako odrębne usługi w zawartej umowie z wykonawcą, to powinno to znaleźd swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu odpowiednich kategorii wydatków w Przebiegu rzeczowo-finansowym. W przypadku gdy takie czynności nie będą w żaden formalny sposób możliwe do wyodrębnienia, będą jakby elementem integralnym dokonanego zakupu licencji oprogramowania, wówczas powinno to znaleźd wyraz w opisie projektu, tak by nie pozostawiało to wątpliwości odnośnie kompletności zaplanowanych działao i w konsekwencji wykonalności technicznej projektu. W szczególności należy zadbad, aby wyodrębnione były czynności mieszczące się w kategorii usług doradczych (o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym) takie usługi nie stanowią wydatków inwestycyjnych. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu 30.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Unijne dotacje na rozwój e-biznesu. Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Unijne dotacje na rozwój e-biznesu. Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Unijne dotacje na rozwój e-biznesu Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarki w dziedzinie gospodarki

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl FAQ konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 1. Czy udział uczelni w konsorcjum w konkursie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU z 1.8 RPOWM:

PYTANIA i WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU z 1.8 RPOWM: PYTANIA i WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU z 1.8 RPOWM: 1) Jakie czynniki powinny byd uwzględnione w projekcie z 1.8 RPOWM, żeby wpisywał się w założenia Działania 1.8 RPOWM Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r.

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r. Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku Warszawa, 1 lipca2015 r. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Cel szczegółowy: Wdrożenie nowych rozwiązao, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej,

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

PARP Wspieramy e-biznes

PARP Wspieramy e-biznes 2011 PARP Wspieramy e-biznes Paweł Skowera Jacek Bukowicki Warszawa, IAB, 8 listopada 2011 r. Projekty dofinansowywane w ramach Działania 8.1 PO IG - polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1 Akty prawne,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo