Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Transkrypt

1 Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1

2 Akty prawne, dokumentacja programowa: Działanie 8.2 POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, (NOWELIZACJA z dnia 13 marca 2012 roku!!) Regulamin przeprowadzania konkursu Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 2

3 Działanie 8.2 POIG Garść pojęć na początek W ramach Działania 8.2 PO IG wspierane są projekty: polegające na wdrażaniu elektronicznego biznesu B2B mające charakter techniczny, informatyczny i organizacyjny prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej 3

4 Business to Business (B2B) Pojęcie B2B jest synonimem współpracy biznesowej przedsiębiorstw. Elektroniczne usługi B2B dotyczą podmiotów gospodarczych realizujących dostawy na rzecz innych podmiotów oraz odbiorców tych dostaw. Usługi B2B mogą obejmować wszelkie procesy zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem i jego partnerami. B2B polega na: Działanie 8.2 POIG integracji procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi. potrzebie wymiany dokumentów biznesowych tj. faktury, zamówienia itp., która zachodzi podczas kooperacji między firmami. 4

5 Definicja B2B po nowelizacji Rozporządzenia 3 ust. 1 pkt 1 Działanie 8.2 POIG B2B (Business to - Business) - należy przez to rozumieć relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami 5

6 Działanie 8.2 POIG Wsparcie udzielane jest: mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność gospodarczą i mającym siedzibę na terytorium RP a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium RP, dokonującym inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (w tym: stworzenie nowego lub rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie), realizującym umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców; 6

7 Działanie 8.2 POIG Wsparcie udzielane jest (cd.): przedsiębiorstwom planującym rozpoczęcie lub rozwój współpracy z przedsiębiorcami partnerskimi, w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B; przedsiębiorstwom, które złożą wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu; przedsiębiorstwom, które zobowiążą się do utrzymania trwałości projektu, tzn. utrzymania inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. 7

8 Działanie 8.2 POIG Definicja wydatków kwalifikowalnych określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy 8

9 Kategorie wydatków kwalifikowanych Działanie 8.2 POIG wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B; nowe środki trwałe (zakup/leasing) z wyjątkiem nieruchomości; nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - nowa kategoria INWESTYCJE Regionalna pomoc inwestycyjna 9

10 Działanie 8.2 POIG Kategorie wydatków kwalifikowanych cd. analizy przygotowawcze, usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym oraz inne usługi eksperckie związane z projektem w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczone przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi; DORADZTWO Pomoc publiczna na doradztwo 10

11 Działanie 8.2 POIG Kategorie wydatków kwalifikowanych cd. Informacja o udziale finansowym budżetu UE, zabezpieczenie realizacji umowy, koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego POMOC DE MINIMIS zakup szkoleń specjalistycznych - niezbędnych do wdrożenia projektu dla osób zaangażowanych w jego realizację do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. SZKOLENIA Pomoc publiczna na szkolenia 11

12 Wartość i poziom wsparcia Działanie 8.2 POIG dofinansowanie od ,00 zł do ,00 zł na projekt 60% 50% 50% 50% 45% (+ 10% dla pracowników w niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych 35% (+ 10% dla pracowników w niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych 85% 85% 12

13 Działanie 8.2 POIG Organizacja naboru 2012 r. Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków. Wniosek uważa się za wypełniony z chwilą jego zablokowania. Zablokowany wniosek wraz z załączonym Biznes Planem na aktualnym wzorze uważa się za złożony z chwilą REJESTRACJI za pomocą Generatora Wniosków Formalne potwierdzenie złożenia wniosku (złożenie podpisu) i złożenie załączników, w przeciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania wniosku na dwa sposoby (do wyboru): Drogą elektroniczną poprzez portal e-puap (wymagany podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem), lub drogą tradycyjną (złożenie wydrukowanego wniosku oraz wymaganych załączników do właściwej RIF). 13

14 Działanie 8.2 POIG Organizacja oceny projektów Ocena formalna w oparciu o kryteria zerojedynkowe. Możliwość usuwania uchybień formalnych. Dane uchybienie można poprawiać jednokrotnie. Czas na usunięcie uchybień wynosi 5 dni roboczych. Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria zerojedynkowe oraz kryteria punktowane. Komisja Konkursowa ma prawo zadawania pytań. 14

15 Działanie 8.2 POIG Wymogi formalne 15

16 Działanie 8.2 POIG Wymogi formalne wniosek (5 kryteriów) 16

17 Działanie 8.2 POIG Kryterium I Złożenie wniosku we właściwej instytucji Kryterium II Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania Kryterium III Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Kryterium IV Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Kryterium V Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją 17

18 Działanie 8.2 POIG Uchybieniami niepodlegającymi poprawie i skutkującymi negatywną oceną kryterium są w szczególności: wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu innego przedsiębiorcy (nie Wnioskodawcy), całkowite niewypełnienie punktu 2 lub któregokolwiek z punktów części II lub III Biznes Planu lub wypełnienie któregokolwiek z tych punktów w całości zawartością, która w sposób ewidentny, nie wymagający analizy merytorycznej, nie odpowiada instrukcjom wypełnienia danego pola (np. chaotyczny ciąg znaków), całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel punktu 19 w części IV Biznes Planu. Kryterium nie dotyczy analizy części D wniosku oraz analizy Biznes Planu, za wyjątkiem obszarów wskazanych powyżej. 18

19 Działanie 8.2 POIG Wymogi formalne Wnioskodawca (3 kryteria) 19

20 Kryterium I Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania Kryterium II Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kryterium III Działanie 8.2 POIG Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) 20

21 Działanie 8.2 POIG Wymogi formalne projekt (5 kryteriów) 21

22 Kryterium I Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) Kryterium II Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Kryterium III Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Kryterium IV Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Kryterium V Działanie 8.2 POIG Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) 22

23 Działanie 8.2 POIG Kryteria formalne - specyficzne (5kryteriów) 23

24 Kryterium I Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późń. zm.) Kryterium II Wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku Kryterium III Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące Kryterium IV Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Kryterium V Działanie 8.2 POIG Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu 24

25 Działanie 8.2 POIG Kryteria merytoryczne - obligatoryjne (9 kryteriów) 25

26 Kryterium nr 1- Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz Działania 8.2 Konieczność spełnienia 4 przesłanek: Działanie 8.2 POIG Innowacyjność w ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Partnerstwo - celem działania 8.2 jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B). Inwestycja warunkiem zgodności projektu z celem o zakresem merytorycznym Działania 8.2 jest dokonanie inwestycji (w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) prowadzącej do rozpoczęcia lub rozwoju współpracy z partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Zaistnienie relacji B2B w rozumieniu Działania 8.2 PO IG - relacja usługowa między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. 26

27 Kryterium nr 2 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami wnioskodawcy oraz współpracujących przedsiębiorstw Kryterium nr 3 Projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi Kryterium nr 4 Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu W ramach projektu możliwe jest kwalifikowanie m.in. wydatków inwestycyjnych obejmujących wymianę przestarzałych instalacji lub sprzętu posiadanego przez Wnioskodawcę w związku z realizowanym projektem, pod warunkiem wykazania w Biznes Planie adekwatnego uzasadnienia, w szczególności niezbędności takiej inwestycji dla osiągnięcia celów związanych z wdrożeniem projektu Kryterium nr 5 W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne Działanie 8.2 POIG 27

28 Działanie 8.2 POIG Kryterium nr 6 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rozwiązania realne do osiągnięcia Kryterium nr 7 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE Kryterium nr 8 Środki będą wykorzystywane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) Kryterium nr 9 Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania

29 Działanie 8.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowane, razem 100 punktów, 5 kryteriów) 29

30 Kryterium I Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym (max. 15 punktów) Współpraca o zasięgu ponadregionalnym - współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorcą, którego siedziba, a w przypadku osoby fizycznej główne miejsce wykonywania działalności, znajduje się w innym województwie niż siedziba/główne miejsce wykonywania działalności Wnioskodawcy. Współpraca o zasięgu międzynarodowym - współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorcą zagranicznym. Za partnera zagranicznego uznaje się przedsiębiorcę współpracującego z Wnioskodawcą, zarejestrowanego i mającego siedzibę poza granicami RP.!! UWAGA!! Działanie 8.2 POIG Warunkiem koniecznym dla uzyskania punktów w ramach niniejszego kryterium za współpracę o zasięgu międzynarodowym jest załączenie do wniosku o dofinansowanie kopii umowy z partnerem zagranicznym. 30

31 Kryterium II Działanie 8.2 POIG W ramach integracji systemów wnioskodawcy i partnerów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym (max 16 punktów) Zarówno EDI jak bezpieczny podpis elektroniczny są rozwiązaniami wystandaryzowanymi, co pozwala na wykorzystanie systemu informatycznego we współpracy z kolejnymi przedsiębiorcami, w miarę rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Elektroniczna Wymiana Danych może być realizowana w innym niż EDI wystandaryzowanym systemie, wpisującym się w powyższy kontekst. 31

32 Kryterium III Umowy o współpracy załączone do wniosku są realizowane co najmniej od roku, względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (max. 22 punkty) System punktacji i weryfikacji Badane dla 2 umów z partnerami, z którymi współpraca trwa najdłużej. Dla każdej z tych 2 umów z osobna. Działanie 8.2 POIG Kryterium IV Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne, które będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy, przy czym projekt zawiera szczegółowy opis tych systemów (max. 15 punktów) 32

33 Kryterium V Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną (max. 26 pkt.) E - współczynnik efektywności liczony z wzoru: [36*( K+ P)/W]-1; przy czym dla wyników mniejszych od 0 przyjmujemy E=0, a dla wyników większych od 1 przyjmujemy E=1. Liczba uzyskanych punktów to E*26 punkty. Wynik obliczany jest z dokładnością do setnej części punktu (dwóch miejsc po przecinku). 33

34 Działanie 8.2 POIG NABÓR WNIOSKÓW W 2012 ROKU: III runda: Data ogłoszenia naboru: r. Data rozpoczęcia naboru: r. Data zakończenia naboru: r. 34

35 Informacje dostępne w Internecie:

36 DANE TELEADRESOWE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: Fax:

37 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Fundusz Pożyczkowy Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: w. 62 i 63 Fax:

38 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Regionalna Instytucja Finansująca Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: Fax:

39 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Oddział w Pile Piła, ul. Grunwaldzka 2 Tel.:

40 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu Kalisz, ul. Kresowa 30 Tel.:

41 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Oddział w Lesznie Leszno, Pl. Kościuszki 4 Tel.:

42 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Punkt Konsultacyjny KSU w Pile Piła, ul. Grunwaldzka 2 Tel.:

43 DANE TELEADRESOWE WARP Sp. z o.o. Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4 lokal nr 27 oraz 28 Tel.:

44 DANE TELEADRESOWE Dyżury Punktów Konsultacyjnych KSU Aktualny harmonogram dyżurów Zakładka Aktualności PK 44

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 45

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo