WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Lista wskaźników produktu (kluczowe i regionalne) Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Działanie 1.1 Schemat B Jednostka miary 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Definicja Wskaźniki kluczowe produktu P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) RP Wskaźniki regionalne produktu Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu PLN Dla każdego projektu obligatoryjnie wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), oraz wpisanie wartości 0,00 w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów. Wskaźnik opisuje wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu. ŚRODEK TRWAŁY - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych 1

2 RP Liczba wdrożonych technologii RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez beneficjenta jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, art. 3 ust.1 pkt 14-15). Środkami trwałymi są w szczególności: nieruchomości w tym grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu. [Przy określaniu wartości wskaźnika należy mieć na uwadze Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. nr 242, poz. 1622)]. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know how. finansowo księgowej/protokołu odbioru. Wskaźnik opisuje liczbę wdrożonych nowych technologii (konkretnej metody wytworzenia produktu lub uzyskania określonego efektu usługowego). technicznej/protokołu odbioru/dokumentacji finansowo księgowej. Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet, oraz wpisanie wartości 0,00 w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego 2

3 RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn zakończenia realizacji projektu) ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów. Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn, oraz wpisanie wartości 0,00 w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów. Nr wskaźnika Lista wskaźników rezultatu (kluczowe i regionalne) Nazwa wskaźnika Działanie 1.1 Schemat B Jednostka miary 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Definicja Wskaźniki kluczowe rezultatu R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Wskaźnik rezultatu dotyczący Przewidywanej całkowitej liczby bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) odnosi się do etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, przy założeniu, że nie zostały one sfinansowane ze środków funduszy. Za rezultat projektu uznaje się etaty spełniające następujące warunki: 1. Utworzone zostały w okresie od momentu rozpoczęcia fazy realizacji projektu do końca fazy operacyjnej tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. 2. Jako rezultat należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych, w związku z realizacja projektu, nowych etatów. Jest to więc wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę tych nowych etatów, których utworzenie, nie będące efektem bezpośredniej interwencji funduszy, przewiduje beneficjent w okresie 3

4 RR Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu RR Liczba wdrożonych rozwiązań (projektów) z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes) Wskaźniki regionalne rezultatu PLN realizacji projektu oraz 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 3. Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenie). 4. Wykazywane nowoutworzone etaty muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a trwałość każdego z nich powinna być przewidywana przez beneficjenta na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego etatu. 5. Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE). Jeżeli beneficjent takiego działania nie przewiduje powstania nowych etatów podczas realizacji projektu (dla wskaźnika produktu) lub też do 12 miesięcy po jej zakończeniu (dla wskaźnika rezultatu), w KSI (SIMIK 07-13) zostaje wpisana wartość wskaźników produktu i rezultatu 0,00. Weryfikacja wskaźnika na podstawie umowy o pracę. Wskaźnik opisuje wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością całkowitą projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa). Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej. Wskaźnik opisuje liczbę wdrożonych rozwiązań (projektów) z zakresu gospodarki elektronicznej (ebiznes) przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, w szczególności aplikacji internetowych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. usługi elektroniczne, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci współpracy (np. wymiana informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie 4

5 RR Liczba nowych produktów/usług RR Liczba udoskonalonych produktów/usług RR Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny % informacji, etc.). technicznej/protokołu odbioru/dokumentacji finansowo księgowej. Wskaźnik opisuje liczbę nowych produktów/usług, jakie pojawią się w ofercie przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu. Przez nowy produkt/usługę należy rozumieć taki produkt/usługę, jakie pojawią się obok starych produktów/usług (nie zastępują ich). Weryfikacja wskaźnika na podstawie oferty handlowej/dokumentacji technicznej/dokumentacji finansowo-księgowej. Wskaźnik opisuje liczbę udoskonalonych (ulepszonych) produktów/usług, jakie pojawią się w ofercie przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu. Przez udoskonalenie (ulepszenie) produktów należy rozumieć unowocześnienie parametrów technicznych, komponentów i materiałów lub funkcjonalności, mające wpływ na poprawę oferty przedsiębiorstwa. Przez udoskonalenie (ulepszenie) usług należy rozumieć unowocześnienie, mające wpływ na poprawę oferty przedsiębiorstwa. Weryfikacja wskaźnika na podstawie oferty handlowej/dokumentacji technicznej/dokumentacji finansowo-księgowej. Wskaźnik opisuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub usług prowadzonej na rynki zagraniczne. Przez zmianę przychodów ze sprzedaży produktów lub usług należy rozumieć osiągnięcie ww. przychodów w wyniku realizacji projektu. finansowo-księgowej i dokumentacji aplikacyjnej. 5

6 RR Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy % RR Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek regionalny % Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów RR (EPC) dla kobiet Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów RR (EPC) dla mężczyzn Wskaźnik opisuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub usług prowadzonej na rynek krajowy. Przez zmianę przychodów ze sprzedaży produktów lub usług należy rozumieć osiągnięcie ww. przychodów w wyniku realizacji projektu. finansowo-księgowej i dokumentacji aplikacyjnej. Wskaźnik opisuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub usług prowadzonej na rynek regionalny. Przez zmianę przychodów ze sprzedaży produktów lub usług należy rozumieć osiągnięcie ww. przychodów w wyniku realizacji projektu. finansowo-księgowej i dokumentacji aplikacyjnej. Patrz definicja R.100. Patrz definicja R

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1 Oslo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1 Akty prawne,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo