Marek Angowski. Motywowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Angowski. Motywowanie"

Transkrypt

1 Marek Angowski Motywowanie

2 Definicja Motywacja jest to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W warunkach organizacyjnych jest to działanie przybliżające do realizacji celów organizacji. Motywowanie jest to zestaw sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób.

3 Cel motywacji osiągnięcie zachowania podwładnych pracowników zgodnego z wolą kierującego, czyli realizacja zadań wynikających z pełnionych ról organizacyjnych.

4 Cele szczegółowe motywacji to: pobudzanie pracowników do realizacji powierzonych zadań na poziomie akceptowanym przez organizację, pobudzanie pracowników do dodatkowego wysiłku pozwalającego przekraczać zadania pod względem ilości i jakości pobudzanie pracowników do poszanowania tych wartości, które organizacja uznaje za cenne i które tworzą jej zasoby kulturowe (solidność, terminowość, dyscyplina pracy) pobudzanie pracowników do rozwoju osobowego i zawodowego pobudzanie pracowników do podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadań oraz ról organizacyjnych.

5 Modele motywacji Model tradycyjny Stosować: zachęty płacowe Model stosunków współdziałania Uwzględniać: społeczne potrzeby pracowników Model zasobów ludzkich Proponować: zwiększony zakres odpowiedzialności i współdziałanie

6 Teorie motywacji teorie treści teorie procesu teoria wzmocnienia.

7 Teoria treści Podejście do motywowania w teorii treści zakłada, że głównym źródłem motywacji są przede wszystkim potrzeby i związane z ich niezaspokojeniem poczucie niedostatku. Niezaspokojona potrzeba Napięcie Dążenie do zaspokojenia potrzeby Zaspokojenie (osłabienie dążenia i zaspokojenie pierwotnej potrzeby) Zachowanie poszukiwawcze (działanie nakierowane na cele)

8 Hierarchia potrzeb Maslowa

9 Teoria ERG (Clayton Alderfer) Existence (egzystencja) potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa materialnego Relatedness (kontakty społeczne) potrzeby bezpieczeństwa psychologicznego, związki ludzi z otoczeniem, potrzeby przynależności i uznania Growth (rozwój osobisty) potrzeby szacunku dla samego siebie i samorealizacji

10 Cele dotyczące dostosowań zewnętrznych funkcja integracyjna wspólne wartości i cele zapewniają spójność grupy wokół organizacji funkcja adaptacyjna stabilizuje warunki działania poprzez wyjaśnianie sensu zjawisk, procesów oraz wzorców zachowań (np. misję i strategię organizacji) funkcja percepcyjna umożliwia członkom organizacji jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów.

11 Teoria trzech potrzeb (David McClelland) Podstawowe motywy lub potrzeby motywujące pracowników to: potrzeba osiągnięć potrzeba władzy potrzeba afiliacji

12 Teoria dwuczynnikowa (Fredericka Herzberga) Zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtowane jest przez dwa zasadniczo różne czynniki. Te czynniki, które (gdy występują) wywołują zadowolenie z pracy określił jako motywatory. Natomiast te, które (gdy nie występują) wywołują niezadowolenie nazwał czynnikami higieny. Czynniki motywujące (motywatory) to zespół elementów umożliwiających pełne wykorzystanie możliwości pracownika oraz dających mu zadowolenie i szanse na rozwój. Czynniki higieny decydują o psychologicznym i społecznym komforcie pracy i dotyczą warunków zewnętrznych w jakich wykonywana jest praca (środowisko pracy).

13 Teoria dwuczynnikowa (Fredericka Herzberga) MOTYWATORY CZYNNIKI HIGIENY Osiąganie sukcesów Uznanie Sama praca (Treść pracy) Odpowiedzialność Możliwość rozwoju osobistego i awansów Polityka firmy i zarządzanie Nadzór Stosunki z przełożonymi Stosunki z współpracownikami (kolegami) Stosunki z podwładnymi Warunki pracy Wynagrodzenie Bezpieczeństwo Życie osobiste Zajmowana pozycja Skrajne zadowolenie Obojętność Skrajne niezadowolenie

14 Teoria X i teorii Y (McGregor) Teoria X Ludzie nie lubią pracować i jeśli tylko mogą, unikają pracy. Ludzi trzeba zmusić (grozić karą) lub przekupić (nagradzać) do wysiłku. Ludzie wolą, aby nimi kierowano oraz starają się unikać odpowiedzialności. Ludzi motywują głównie pieniądze i lęk przed utratą poczucia bezpieczeństwa. Większość ludzi nie wykazuje twórczych umiejętności. Ich ambicje są niewielkie. Teoria Y Ludzie nie wykazują awersji do pracy. Praca jest naturalną częścią ich życia i w odpowiednich warunkach sprawia im ona przyjemność. Ludzie dążą do realizacji przyjętego celu. W odpowiednich warunkach ludzie pragną odpowiedzialności, dążą do niej i ją podejmują. We właściwych warunkach pragnienie wykorzystania własnego potencjału motywuje ludzi. Ludzie są zdolni do nowatorskiego podejścia w rozwiązywaniu problemów organizacji. Umiejętności twórcze i pomysłowość występują powszechnie, ale są wykorzystywane częściowo.

15 Teorie procesu motywacji Podejście do motywowania od strony procesu koncentruje się na sposobach powstawania motywacji. Zajmuje się wyjaśnianiem dlaczego poszczególne osoby wybierają pewne warianty zachowań, by zaspokoić swoje potrzeby i jak oceniają swoje zadowolenie po ich osiągnięciu.

16 Teoria oczekiwań (Victor H. Vroom) Założenia zachowanie człowieka jest funkcją sił tkwiących w nim i otoczeniu ludzie mają różnego rodzaju potrzeby, pragnienia i cele ludzie podejmują świadome decyzje o swoim zachowaniu w organizacjach ludzie wybierają wariant zachowania na podstawie oczekiwań motywacja zależy od siły (intensywności) ludzkiego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia

17 Model motywowania oparty na teorii oczekiwań Atrakcyjność /Wartościowanie Otoczenie Powiązania między wysiłkiem a efektywnością Wynagrodzenia Cele indywidualne Wynagrodzenia Cele indywidualne Motywacja Wysiłek Efekty Wynagrodzenia Cele indywidualne Możliwości Wynagrodzenia Cele indywidualne Powiązania między efektywnością a wynagrodzeniem Wynagrodzenia Cele indywidualne Atrakcyjność /Wartościowanie

18 Teoria oczekiwań (Victor H. Vroom) Do wywołania motywowanego zachowania muszą więc być spełnione następujące warunki stosunek osiągnięć do wysiłku musi być większy od zera (podjęty wysiłek zaowocuje większymi osiągnięciami wykona zadanie) oczekiwana proporcja wyniku do osiągnięć musi być większa od zera (wysiłek odpowiednio wynagrodzony) suma wartościowości (atrakcyjności) poszczególnych wyników (nagród) musi być większa od zera (zaspokojenie osobistych celów). Według teorii oczekiwań jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, pracownicy będą prawidłowo motywowani do pracy.

19 Rozwinięcie teorii oczekiwań Postera i Lawlera Wewnętrzne Nagrody (wyniki) Osiągnięcia Odczuwana sprawiedliwość Zadowolenie Zewnętrzne Nagrody (wyniki)

20 Rozwinięcie teorii oczekiwań Postera i Lawlera Reguły dotyczące motywowania dla managerów - należy określić nagrody cenione przez każdego z podwładnych, - należy wyznaczyć pożądany poziom efektywności (czego oczekują od podwładnych) - należy zapewnić osiągalność ustalonego poziomu efektywności (cele możliwe do zrealizowania) - należy wiązać nagrody z efektywnością (wyraźne połączenie działania z nagrodą, w odpowiednio krótkim odstępie czasowym) - należy zidentyfikować czynniki osłabiające skuteczność nagrody, - należy zapewnić odpowiedniość nagrody (np. wysokość nagrody pieniężnej)

21 Rozwinięcie teorii oczekiwań Postera i Lawlera Reguły dotyczące motywowania dla organizacji organizacje dostają zwykle to, co nagradzają, a nie to, czego chcą, można spowodować, że praca będzie przynosić dodatkowo wewnętrzne zadowolenie, podstawową rolę w procesie motywowania odgrywa bezpośredni przełożony

22 Teoria sprawiedliwości (J.S. Adams) Zależności w teorii sprawiedliwości Porównania postrzeganych stosunków Ocena przez pracownika Wyniki _ Moje Naklady _ Moje Wyniki _ Moje Naklady _ Moje Wyniki _ Moje Naklady _ Moje < = > Wyniki _ Innych Naklady _ Innych Wyniki _ Innych Naklady _ Innych Wyniki _ Innych Naklady _ Innych Niesprawiedliwość (zbyt niska nagroda) Sprawiedliwość Niesprawiedliwość (zbyt wysoka nagroda) Punkty odniesienia stosowane przez pracowników do porównań: inne osoby inni pracownicy na podobnych stanowiskach w tej samej firmie systemy polityka płac (formalna i nieformalna) sam siebie doświadczenia z poprzedniej pracy i zobowiązania rodzinne

23 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Założenia zachowanie przynoszące nagrody, prawdopodobnie będzie powtórzone zachowanie o pociągające za sobą karę raczej nie będzie powtarzane Oznacza to, że zachowanie z własnej woli danego człowieka (reakcja) wobec konkretnej sytuacji lub zdarzenia (bodziec) jest przyczyną określonych konsekwencji. Jeśli konsekwencje są pozytywne, człowiek ten w przyszłości będzie miał podobne reakcje w podobnej sytuacjach, ale jeśli konsekwencje te są nieprzyjemne, będzie zmieniać swoje zachowania, aby ich uniknąć.

24 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Zachowanie Cele/Dążenia Zachowanie Wynik przeszłość przyszłość

25 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Według Skinnera zachowaniem ludzi można sterować za pomocą następujących technik wzmocnienia pozytywnego unikania wygaszania (eliminacji) karania

26 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Reguły modyfikowania zachowań Nie nagradzaj wszystkich jednakowo Pamiętaj, że brak reakcji również może modyfikować zachowania Nie zapomnij powiedzieć podwładnym, co mogą zrobić, aby uzyskać wzmocnienie Powiedz podwładnym co robią źle Nie udzielaj kary w obecności innych Bądź sprawiedliwy

27 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Reguły modyfikowania zachowań dla menadżerów Kierownicy powinni czynnie i świadomie motywować swoich podwładnych. Kierownicy powinni znać własne silne i słabe strony, zanim podejmą próby ich modyfikowania u innych. Kierownicy muszą dostrzegać, że pracownicy mają różne motywacje i uzdolnienia. Nagrody powinny wiązać się z efektywnością, a nie ze stażem czy innymi względami nie związanymi z zasługami

28 Teoria wzmocnień motywacji (teoria modyfikacji zachowań) B.F.Skinner Reguły modyfikowania zachowań dla menadżerów Zadania należy projektować tak, aby stawiały wyzwania i umożliwiały różnorodność. Podwładni muszą jasno rozumieć, czego się od nich oczekuje. Kierownicy powinni pielęgnować kulturę organizacji, zorientowaną na efektywność. Kierownicy powinni przebywać blisko podwładnych i zaradzać problemom w miarę ich powstawania. Należy dążyć do czynnego współudziału pracowników w zwiększaniu wydajności organizacji; pracownicy są bowiem także zainteresowani w jej powodzeniu

29 Dziękuję za uwagę

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Agata Austen i Izabela Marzec Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Cele warsztatów Jak zatrzymać pracownika

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy AGNIESZKA PIETRYKA Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy Wstęp Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoją pracę. Dlatego też do głównych

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Materiały na szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa, jakości zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania

Bardziej szczegółowo

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji dr Błażej Balewski Charakterystyka pojęcia motywacja Motywacja Termin motywacja pochodzi z łaciny od słów: motus ruch, poruszenie umysłu moveo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Tadeusz Ogrzebacz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Motywowanie. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Motywowanie. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Motywowanie Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Motywowanie - definicja Motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera Agenda 1. Ogólna charakterystyka pracy fleet managera, cechy dobrego fleet managera 2.Jak dyscyplinować pracowników czyli skuteczne metody motywacji 3. Kultura organizacyjna 5. Normy w organizacji 6. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Efektywne motywowanie. pracowników

Efektywne motywowanie. pracowników Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271 02-133 Warszawa VERLAG DASHÖFER Wiedza praktyczna: Efektywne motywowanie pracowników Autorzy: Maria Burkiewicz, Sylwia Celińska Nieckarz, Marek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Ostatnie lata w Polsce w obszarze HR stały pod znakiem zarządzania talentami coraz więcej firm zaczęło

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocenianie, coaching

Motywowanie i ocenianie, coaching Motywowanie i ocenianie, coaching Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja

Bardziej szczegółowo