Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych"

Transkrypt

1 Zbigniew Mroziński Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych Wprowadzenie W dzisiejszych czasach często mówi się o dużym znaczeniu motywacji pracownika w przedsiębiorstwie. Obecnie obowiązkiem menedżera jest inspirowanie pracowników do coraz efektywniejszej pracy. Nie jest to jednak proste zadanie, bowiem połączenie oczekiwań pracodawcy i pracownika jest czasem bardzo trudne do osiągnięcia. Menedżer powinien nie tylko sprawnie kierować ludźmi, lecz być również inspiratorem. Według A. L. McGinnis a inspiratorem jest ten, kto wytycza cele korzystne dla obu stron, a potem łączy wysiłki w bardzo skutecznym, wysoce moralnym partnerstwie, by cele te osiągnąć [3, s. 5]. Motywowanie pracowników ma wiele pozytywnych aspektów dla przedsiębiorstwa, dlatego też w artykule tym dokonana została weryfikacja metod motywacji przez studentów uczelni wyższych. Ukazane zostały najskuteczniejsze czynniki pobudzające do działania młodych ludzi. Poddane ocenie zostały również napotkane przez studentów metody motywacji stosowane w przedsiębiorstwach.. Motywacja ujęcie ogólne Termin motywacja jest rozmaicie rozumiany i postrzegany przez ludzi. Jest to pojęcie bardzo złożone, na które wpływ ma wiele czynników. Już w starożytności Grecy zastanawiali się nad procesem motywacji i czynnikami, które nią kierują. Usiłowali odnaleźć rozumne fundamenty, racjonalne wyjaśnienie ludzkich działań i uznali, iż człowiek w swych poczynaniach dąży do przyjemności unikając przy tym bólu. [2, s. 3-23]. Współcześnie definicja motywacji uległa znaczącej modyfikacji. Obecnie postrzegana jest jako mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu [4, s. 37]. Nie jest to jednak jedyne poprawne określenie pojęcia motywacji, gdyż w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele innych definicji. Każda opisuje ją w zbliżony sposób. Zatem motywację najogólniej można określić jako intencję zrobienia czegoś, by coś osiągnąć. [5, s. 9].

2 Ze względu na to, iż u podstaw procesu motywacji mogą spoczywać różne przyczyny, które były bodźcem do działania, istnieje wiele odmian motywacji. W zależności od ich charakteru wyróżniamy motywację: wewnętrzną, zewnętrzną, pozytywną, negatywną. Motywacja wewnętrzna to powstające samoczynnie impulsy powodujące zachowania, które nie mają na celu osiągnięcia zewnętrznych nagród. Podjęta aktywność stanowi cel sam w sobie. Motywacja zewnętrzna stanowią nagrody oraz kary. Nagrodą może być podwyżka wynagrodzenia, publiczna pochwała, premia. Karą zaś wstrzymanie wynagrodzenia, krytyka, zmiana zajmowanego stanowiska na niższe [5, s. 0]. Motywacja negatywna inspiruje do efektywnej pracy poprzez poczucie obawy, niepokoju. Wywołuje u pracowniku uczucie zagrożenia [4, s. 4]. Motywacja pozytywna oparta jest na dodatnich wzmocnieniach. Stwarza możliwości lepszego zaspokajania potrzeb pracownika. Warunkiem osiągnięcia celu jest realizacja zamierzeń pracodawcy. Mimo licznie występujących koncepcji dotyczących motywacji ludzi, nie istnieje jedna teoria określająca w sposób jednoznaczny motywacji człowieka. Z licznie występujących koncepcji motywacji, trzy uważane są za dominujące. Instrumentalna teoria motywacji zakłada, iż ludzkie postępowanie może być kierowane przy użyciu odpowiedniego systemu kar i nagród stosownego do osiąganych wyników. Teorie treści (potrzeb) oparte są na założeniu, iż każde działanie podejmowane przez człowieka wynika z konieczności zaspokojenia jakiejś potrzeby. Pierwszą teorię opartą na hierarchii potrzeb opracował A, Maslow [, s. 22]. Obejmowała ona 5 grup potrzeb. Zaspokojenie potrzeby niższego rzędu powodowało powstanie potrzeby na wyższym szczeblu hierarchii. Oto 5 poziomów potrzeb Maslowa: potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby społeczne, potrzeby uznania, potrzeby samorealizacji. Teorie procesu kładą nacisk na procesy psychologiczne, oddziaływujące na motywację. Teorie te to teoria wartości (Vroom 964), teoria celu (Latham i Locke 979) i teoria sprawiedliwości (Adams 965) [, s. 22]. 2

3 2. Metodyka badania i charakterystyka badanej grupy respondentów Zaprezentowane w artykule badanie został przeprowadzone techniką ankiety internetowej oraz wręczanej bezpośrednio respondentom. Badanie zostało zrealizowane w marcu 2009 roku. Celem przeprowadzonego badania była ocena postrzegania metod motywacji przez studentów uczelni wyższych. Studenci wskazywali na czynniki, które w ich opinii są najbardziej skuteczne oraz te, które napotkali w swojej karierze zawodowej. W badaniu wzięło udział 60 osób, w tym 24 kobiety (40% badanej grupy). Ankietowani w większości byli studentami Politechniki Łódzkiej (95% badanej grupy), jednak 3 respondentów było studentami Filii Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim (5% badanej grupy). Osoby odpowiadające pochodziły z miejscowości o różnej liczebności mieszkańców. Najwięcej studentów pochodziło z obszarów wiejskich, stanowili oni 28% całej próby. Z miast o liczebności do mieszkańców pochodziło 8% studentów, w miastach od do mieszkało 7%, 33% studentów pochodziło z miejscowości od do mieszkańców, zaś z miast powyżej wywodziło się 4% ankietowanych. W badanej grupie respondentów znajdowali się studenci różnych lat studiów. Udział studentów poszczególnych lat w badanej próbie został przedstawiony na wykresie. 3

4 3; 22% 6; 0% 9; 5% 9; 5% 23; 38% Pierw szy rok studiów Drugi rok studiów Trzeci rok studiów Czw arty ro studiów Piąty rok studiów Wykres. Procentowy udział studentów różnych lat w próbie badawczej. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 3. Analiza wyników badania Kwestionariusz ankiety składał się z 3 pytań, z czego 6 stanowiły pytania metryczkowe. Pierwsze z zadanych pytań w ankiecie miało na celu sprawdzenie znajomości pojęcia motywacja. Okazało się, iż większość (95% osób) poprawnie rozumie weryfikowaną definicję. Zaledwie 5% nie znało poprawnej odpowiedzi. udzielane odpowiedzi odnośnie pojęcia motywacji miały taki charakter: Mechanizm pobudzający człowieka do działania w celu osiągnięcia określonej korzyści. Motywacja jest bodźcem do działania, czynnikiem, który sprawia, iż chcemy zrealizować jakiś cel i dążymy do jego realizacji. Motywacja jest to mobilizacja do wykonania różnych czynności w celu osiągnięcia korzyści. Kolejne pytanie zawarte w ankiecie odnosiło się do metod motywacji. Studenci poproszeni byli o zaznaczenie 5 najbardziej ich zdaniem skutecznych czynników motywacji i ułożeniu w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Strukturę udzielonych odpowiedzi przedstawia tabel. 4

5 Tabela. Struktura udzielonych odpowiedzi odnoszących się do najskuteczniejszych metod motywacji. pojawiające się metody motywacji w odpowiedziach respondentów w zależności od ważności miejscu pierwszym miejscu drugim miejscu Trzecim miejscu czwartym miejscu piątym Wynagrodzenie zasadnicze (33% odpowiedzi) Premia (20% odpowiedzi) Awans (5% odpowiedzi) Rozwój zawodowy (6%odpowiedzi) Przyjazna atmosfera w pracy (22% odpowiedzi) Awans (8% odpowiedzi) Rozwój zawodowy (5% odpowiedzi) Wynagrodzenie zasadnicze (5% odpowiedzi) Przyjazna atmosfera w pracy (25% odpowiedzi) Awans (5% odpowiedzi) Premia (3% odpowiedzi) Rozwój zawodowy (8% odpowiedzi) Rozwój zawodowy (5% odpowiedzi) Ambitne/wymagające zadania (3% odpowiedzi) Awans (2% odpowiedzi) Wyróżnienia/publiczne pochwały (7% odpowiedzi) Samochód/telefon służbowy (23 % odpowiedzi) Premia (5% odpowiedzi) Wyróżnienia/publiczne pochwały (2% odpowiedzi) Ambitne/wymagające zadania (7% odpowiedzi) Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Respondenci za najbardziej skuteczną metodę motywacji uznali wynagrodzenie zasadnicze. Również premia i awans uważane są za silny czynnik motywujący. Wszystkie trzy powyższe czynniki związane są z poprawą ekonomicznej sytuacji pracownika. Awans przez wielu ludzi utożsamiany jest ze wzrostem płac, dlatego też możemy zaliczyć go również do czynników ekonomicznych. Jako drugą w hierarchii skuteczności metodę studenci uznali przyjazną atmosferę w pracy. Jednak również na tym szczeblu olbrzymie znaczenie mają płacowe czynniki. Struktura trzeciej grupy czynników motywacji ma podobny charakter co druga. Dopiero czwarta grupa czynników różni się pod względem struktury od dwóch poprzednich. Zawarte w niej metody są odmienne niż w pierwszych trzech grupach. W grupie Najskuteczniejsze metody zawarte są odpowiedzi najczęściej zaznaczane przez ankietowanych na miejscu pierwszym, czyli Wynagrodzenie zasadnicze, Premia, Awans, Rozwój zawodowy. Kolejne grupy stworzone są w sposób analogiczny do pierwszej. 5

6 Uzyskane dane potwierdzają niejako teorię potrzeb Maslowa. Początkowo respondenci dążą do zaspokojenia potrzeb niższego rzędu. Zabezpieczenie finansowe daję im pewność godnej egzystencji. Gdy potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa zostaną zaspokojone ankietowani wskazują na metody związane z tworzeniem więzi między współpracownikami, oraz umożliwiające potwierdzenie uznania przez pracodawcę. Studenci odczuwają również potrzebę samorealizacji, o czym świadczą odpowiedzi odnoszące się rozwoju zawodowego i ambitnych zadań. Spośród ankietowanych, aż 67% zaznaczyło, iż dobrą metoda pobudzania motywacji jest wynagrodzenie. Ci, którzy zaznaczyli taką odpowiedź, w dalszej części przeprowadzonej ankiety proszeni byli o zaznaczenie minimalnej sumy pieniędzy, która skłoniłaby ich do efektywnej pracy. Z otrzymanych danych zauważyć można, iż studenci drugiego i trzeciego roku studiów oczekują znacznie wyższego wynagrodzenia niż studenci pierwszego, czwartego oraz piątego roku. Studenci pierwszego roku uznali, że wynagrodzenie od 900 do 300 złotych jest wystarczająco motywujące. Podobnie większość studentów czwartego i piątego roku uważa kwotę do 300 złotych za odpowiednią do efektywnego motywowania. Zauważyć jednak należy, że respondenci z czwartego roku studiów mają mniejsze oczekiwania niż studenci piątego roku. Taka struktura oczekiwań co do wynagrodzenia spowodowana jest prawdopodobnie tym, iż osoby przychodzące na uczelnie nie zdają sobie sprawy z własnej wartości i mają mniejsze oczekiwania. W trakcie studiów oczekiwania studentów rosną wraz ze zdobywaną wiedzą. Jednak u kresu studiów po wnikliwej analizie sytuacji na rynku i płac w przedsiębiorstwach, oczekiwania stają się bardziej realne. Studenci uświadamiają sobie jakie wynagrodzenie mogą uzyskać w przyszłej pracy, ich wymagania się obniżają. W dalszej części ankiety respondenci zaznaczali metody motywacji jakich doświadczyli w przedsiębiorstwach, w których pracowali. Oczywiście to pytanie dotyczyło osób, które już pracowały. W następnym pytaniu następowała weryfikacja, czy wskazane metody były skuteczne czy nie. Wśród ankietowanych, 42% pracowało już w jakiś przedsiębiorstwach. Strukturę zaznaczanych odpowiedzi prezentuje wykres 2. 6

7 Tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy Wysokie wynagrodzenie zasadnicze Przymus/Presja Inne Awans zależny od efektywności pracy Premie indywidualne zalężne od efektywności pracy Rygorystyczne procedury bezpieczeństwa pracy Badania okresowe/ubespieczenia medyczne Wyróżnienia/publiczne pochwały Szkolenia Zlecanie ambitnych zadań Pożyczki zakładowe na kożystnych warunkach Wykres. 2. Metody motywacji doświadczone przez studentów uczelni wyższych w przedsiębiorstwach. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. wskazywaną metodą motywacji stosowaną przez pracodawców jest tworzenie przyjaznej atmosfery pracy (0 studentów), wysokie wynagrodzenie i przymus/presja (7 studentów). Po zaznaczeniu metod motywacji napotkanych w przedsiębiorstwach respondenci oceniali czy stosowane bodźce były skuteczne. Zaledwie 52% z osób pracujących w swoim życiu była zadowolona z obecnych w firmach technik motywacji. Pozostałe 48% respondentów uznała stosowane tam metody za bezowocne. Uzyskane dane wskazują, iż zwierzchnicy nie są w stanie skutecznie pobudzać pracowników do sprawniejszego działania. Oznacza to, iż siły i fundusze przeznaczone na ten proces są marnotrawione. W przeprowadzonej ankiecie respondenci wyrażali swoją opinię odnośnie konieczności motywowania przez pracodawcę. Wśród respondentów 43 zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie tak, 5 raczej tak, a tylko 2 zdecydowanie nie. Żadna osoba nie zaznaczyła odpowiedzi raczej nie. Z uzyskanych odpowiedzi płyną dwa wnioski. Studenci potrzebują motywacji do sprawniejszego działania ze strony pracodawcy. Pośrednio wynika również, iż nie uważają by sama motywacja wewnętrzna była wystarczająca do efektywnej pracy. Oczekują, iż 7

8 zwierzchnicy podejmą działania mające na celu pobudzenie ich do wydajnej pracy. Stosowanie bodźców zewnętrznych uważają za konieczność. Podsumowanie Przeprowadzone badanie ukazało czynniki, które najskuteczniej inspirują młodych ludzi do pracy. Wskazały również, iż większość studentów poprawnie rozumie pojęcie motywacji. Z uzyskanych danych jasno wynika, iż najbardziej efektywne są narzędzia ekonomiczne, w szczególności płacowe. Jedna trzecia respondentów zaznaczyła jako najważniejszy czynnik motywacji wynagrodzenie zasadnicze. Świadczy to o silnej potrzebie zapewnienia bezpiecznej i stabilnej egzystencji. Respondenci oczekują dobrych warunków płac, aby zapewnić sobie godne życie, potem zaś zwracają uwagę na inne wyższe potrzeby. Ankietowani w swej hierarchii bardzo wysoko umieścili takie czynniki jak przyjazna atmosfera w pracy, awans, rozwój zawodowy. Dane te wskazują, iż studenci wysoko cenią kontakty miedzy ludzkie, potrzebują afirmacji własnych osiągnięć, oraz wewnętrznej realizacji. Uzyskane wyniki, pokazują również strukturę oczekiwanych wynagrodzeń w zależności od roku studiów na których znajduje się respondent. Największe oczekiwania co do wynagrodzenia przejawiają studenci drugiego i trzeciego roku. Oczekiwane wynagrodzenie wahało się miedzy 2700 złotych do nawet 5000 złotych. Studenci czwartego i piątego roku za wystarczającą sumę pieniędzy najczęściej zaznaczali kwotę do 300 złotych. Uzyskane dysproporcje w wysokości płac są najprawdopodobniej brakiem wystarczającej wiedzy na temat sytuacji na rynku przez studentów drugiego i trzeciego roku Niepokojącym zjawiskiem w świetle otrzymanych danych jest fakt, iż tylko połowa studentów pozytywnie ocenia stosowane w przedsiębiorstwach metody motywacji. Pokazuje to, że oczekiwania studentów a stosowane metody są rozbieżne. Pracodawcy nie potrafią skutecznie inspirować młodych ludzi. Z badania wynika, iż nie kładą szczególnie dużego nacisku na proces motywacji. Nie zdają sobie sprawy z korzyści jakie niesie za sobą pobudzony do działania pracownik. Wysiłek poniesiony na motywacje pracownika jest marnotrawiony, gdyż nie przynosi zamierzonego efektu. A przecież studenci jasno określili, iż oczekują od pracodawcy aktywności w zakresie procesu motywacji Bibliografia: [] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Walters Kluwer business, Kraków [2] Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie Pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

9 [3] McGinnis A. L., Sztuka motywacji: jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 993. [4] Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków [5] Pietroń - Pyszczek A., Motywowanie Pracowników: wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 3 Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof.

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści:

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści: 1 Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Praca tymczasowa i jej rola we współczesnym świecie Motywacja pracowników tymczasowych:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM

ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 58 Organizacja i Zarządzanie 2012 Marta Cypriana KLIBER Magdalena Krystyna WYRWICKA** ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Raport końcowy Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo