Procesy motywacji do pracy Wykład 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy motywacji do pracy Wykład 7"

Transkrypt

1 Teorie motywacji do Procesy motywacji do Wykład 7 Teorie treści Teorie procesu Teorie wzmocnienia Motywacja do - teorie treści zajmuje się tym "co" motywuje, jakie potrzeby ludzie próbują zaspokoić, co zmusza ludzi do działania; podkreśla się znaczenie zrozumienia czynników wewnętrznych człowieka powodujących, że postępuje on w określony sposób zgodnie z założeniami tej teorii ludzie będą tak działać i postępować, aby zaspokoić swoje potrzeby. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji (teorie treści) Treść A. Maslow Motywacje określają potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, samorealizacji w kolejności hierarchicznej C. Alderfer Motywacje określają potrzeby: egzystencji, relacje z innymi, rozwoju D. McClelland Motywacje określają potrzeby: osiągnięć, przynależności, poczucia siły F. Herzberg Motywacje określają potrzeby: osiągnięć, uznania i rozwoju itp. Określone przez czynniki wewnętrzne tzw. motywatory Motywacje określają potrzeby związane z płacą, warunkami, itp. określone przez czynniki zewnętrzne tzw. czynniki higieny D. McGregor Teoria zachowań w organizacji X i Y Motywacja do - teorie procesu koncentrują się na tym, "jak" się motywuje. Określają w jaki sposób przez jakie cele są motywowane poszczególne osoby. Podstawą tej teorii jest pojęcie oczekiwań, tzn. czego dana osoba oczekuje w wyniku jej zachowań. Wg przedstawicieli teorii procesu potrzeby są jedynie jednym z elementów procesu, w którym dane osoby decydują, jak postępować, a zachowanie ludzi zależy od wartości, które one mogą osiągnąć dzięki, które preferują, bądź brak, których odczuwają. Przedstawiciel Teorie procesu Treść V. Vroom Motywacja to wynik zmiennych: Stopnia satysfakcji z wyników, znajomości wartości wyników J.S. Adams Pracownicy podejmują wobec organizacji i jej wymagań jakie wynikają z ich oceny sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest określana poprzez szacowanie stosunku poniesionych wkładów do uzyskanych wyników i w wyniku porównania do innych osób w organizacji lub poza nią. Człowiek powinien otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie za włożoną pracę. P. Drucker Motywowanie wynika ze wspólnego ustalania celów i wspólnej oceny osiągnięć 1

2 Motywacja do - teorie wzmocnienia kładą nacisk na uczenie się zachowań. Zajmuje się tym w jaki sposób skutki poprzedniego działania wpływają na zachowania w przyszłości w cyklicznym procesie uczenia się. Zgodnie z tą teorią ludzie postępują tak, jak postępują, ponieważ się tak nauczyli w przeszłości, pewne zachowania wiążą się z przyjemnymi efektami a inne z nieprzyjemnymi. Poszczególne osoby są skłonne do przestrzegania prawa czy wykonywania poleceń, ponieważ nauczyli się w domu i szkole, że nieposłuszeństwo pociąga za sobą karę. TEORIA TRYCHOTOMII POTRZEB McClellanda Władzy - Potrzeba wywierania wpływu na innych i kontrolowania swojego otoczenia Afiliacji Pragnienie ludzkiego towarzystwa i akceptacji przez grupę Osiągnięć Pragnienie pełnej realizacji wyznaczonych celów oraz wykonania zadania w sposób lepszy niż w przeszłości Człowiek odczuwa jednocześnie wszystkie trzy potrzeby (w różnym natężeniu) Do określonego działania motywuje dominująca potrzeba Potrzeby mogą mięć charakter nabyty Osoba o dominującej potrzebie władzy dąży do osiągnięcia wysokich stanowisk w strukturze organizacji i pragnie wywierać wpływ na jej funkcjonowanie Koncentruje się na poszerzenie swej władzy, a nie na poprawnym wykonywaniu zadań Duża wagę przywiązuje do prestiżu i symboli statusu Dobrze czuje się w sytuacjach konkurencji Jest menadżerem wysokiego szczebla Osoba o dominującej potrzebie afiliacji Pragnie realizować zadania wymagające kontaktów interpersonalnych Potrzebuje silnych pozytywnych więzi interpersonalnych Preferuje współpracę, odrzuca konkurencję Odczuwa niską potrzebę władzy Osoby o dominującej potrzebie osiągnięć Preferuje zadania o osobistej odpowiedzialności oraz wymagające nowatorskich rozwiązań Satysfakcję czerpie z realizacji zadań, a nie z nagród Preferuje zadania średnio trudne Jest lepszym menadżerem Koncentruje się na własnych zadaniach, zaniedbując funkcje kierownicze Jest dobrym kierownikiem firmy WSKAZÓWKI dla ZARZĄDZANIA Krytyka teorii TAT = subiektywność Badani przez McClellanda to głównie mężczyźni Traktuje tylko o potrzebach wyższego rzędu Zastosowanie w motywowaniu wyższej kadry kierowniczej Możliwość kształtowania potrzeby osiągnięć poprzez udzielane pochwały i metody w systemie zarządzania zmierzające do samodzielności i odpowiedzialności pracowników Teoria niesprawiedliwości społecznej Wybór ważnych korzyści i nakładów Pracownicy dążą do sprawiedliwych korzyści, wynikających z ich nakładu moje korzyści mój nakład > = < korzyści innego pracownika (subiektywnego punktu ) nakład innego pracownika (subiektywnego punktu ) System wartości (zmienne w czasie) Nakłady - wysiłek - wykształcenie - staż - wiek - jakość - trudność - doświadczenie zawodowe - umiejętności - lojalność wobec organizacji - stanowisko - dyspozycyjność - czas - wypracowany zysk Korzyści - płaca zasadnicza - premie - świadczenia - uznanie - awanse - stosunki interpersonalne - bezpieczeństwo zatrudnienia - warunki - tytuł służbowy - autonomia Wartości pracownika Wartości firmy KONFLIKT 2

3 Kluczowe znaczenie mają czynniki o charakterze subiektywnym, do których należą m.in. - wybór punktu - dobór i wartościowanie nakładów i korzyści Wybór punktu Korzyści i nakłady moje, a korzyści i nakłady : Punktem mogą być współpracownicy, osoby pracujące w innej organizacji, a także własne doświadczenie pracownika. ta sama organizacja inna organizacja Czynnikami determinującymi subiektywny wybór przez pracownika punktu są m.in.: płeć, wiek, staż, poziom wykształcenia czy zajmowane stanowisko. Proces doboru oraz wartościowania poniesionych i uzyskanych przez pracownika oraz punkt nakładów i korzyści, kierowany jest głównie w sposób subiektywny, często pod wpływem emocji oraz systemu wartości. JA kiedyś M -> M K -> K INNI teraz JA kiedyś Preferowane przez osoby na wyższych stanowiskach, dłuższym stażu i wysokim poziomem wykształcenia INNI teraz Pracownik dokonujący oceny sprawiedliwości może odczuwać: sprawiedliwości i niesprawiedliwości stan sprawiedliwości - jeżeli MK/MNP pracownika jest równe KIP/NIP podmiotu przyjętego jako punktu, stan przewartościowania - jeżeli MK/MNP pracownika jest większe od KIP/NIP podmiotu przyjętego jako punktu, stan niedowartościowania jeżeli MK/MNP pracownika jest mniejsze od KIP/NIP podmiotu przyjętego jako punktu, (najniższy próg tolerancji u pracowników) Stan sprawiedliwości - brak motywacji do dokonywania zmian, zarówno w zakresie ponoszonego nakładu, jak i uzyskiwanych korzyści Stan przewartościowania i niedowartościowania - brak poczucia sprawiedliwości źródło napięcia, które motywuje do podjęcia działań mających na celu likwidację subiektywnego poczucia niesprawiedliwości. Rodzaj tego uczucia wpływa na owe działania. Próg tolerancji jest wyższy u pracowników na przewartościowanie niż niedowartościowanie. niesprawiedliwości niesprawiedliwości wzrost absencji niezdrowa rywalizacja obniżenie produktywności NEGA TYWN E narastanie konfliktów kradzieże wzrost wydajności P OZ YT Y W NE większa lojalność wobec organizacji zmniejszanie korzyści i/lub zwiększanie nakładów punktu deprecjacja wykonywanej ograniczenie ponoszonych nakładów POCZUCIE NIEDOWARTOŚCIOWANIA aprecjacja wykonywanej przez punkt zwiększenie uzyskiwanych korzyści zmiana punktu zmiana miejsca 3

4 zmniejszanie nakładów i/lub powiększenie korzyści punktu aprecjacja wykonywanej niesprawiedliwości zwiększenie ponoszonych nakładów POCZUCIE PRZEWARTOŚCIOWANIA zmiana punktu zmniejszenie uzyskiwanych korzyści deprecjacja wykonywanej przez punkt Pracownicy przewartościowani wytwarzają więcej produktów niż pracownicy wynagradzani sprawiedliwie Pracownicy niedowartościowani wytwarzają mniejszą ilość produktów lub obniżają ich jakość Pracownicy wynagradzani według formy akordowej Pracownicy przewartościowani wytwarzają mniej produktów, lecz wyższej jakości, w stosunku do pracowników wynagradzanych sprawiedliwe Pracownicy niedowartościowani wytwarzają więcej produktów, lecz niższej jakości, niż pracownicy wynagradzani sprawiedliwie Pracownicy wynagradzani według formy czasowej Podsumowanie Wymaga dopracowania empirycznie : poczucie niesprawiedliwości > poczucie sprawiedliwości > sprawiedliwość jaki jest mechanizm doboru kryteriów przy wyborze punktu? brak badań porównań wewnętrznych (jak było wcześniej, czego się spodziewam w przyszłości) Teoria oczekiwań Vrooma założenia 1.Zachowanie człowieka determinowane jest przez czynniki endo- i egzogenne. 2.Ludzie różnią się celami, potrzebami i hierarchią wartości 3. Jednostka dokonuje wyboru sposobu zachowania spośród alternatywnych możliwości, kierując się subiektywną oceną stopnia, w jakim poszczególne zachowania mogą prowadzić do uzyskania pożądanych przez jednostkę rezultatów i najlepszego zaspokojenia indywidualnych potrzeb Model motywacji Vromma Nagrody w teorii Vromma NAGRODY Vroom wprowadził dwa pojęcia: wartości i instrumentalności. Wartość odnosi się do tego, jak jednostka ocenia określony wariant czynności lub wyniku. Pojęcie to odnosi się do pierwszego stopnia rozważań. Instrumentalność pokazuje jaką użyteczność jednostka przypisuje czynnikowi pierwszego stopnia w celu osiągnięcia drugiego stopnia. Instrumentalność może przybierać różne wartości, a więc być pozytywna lub negatywna. PIERWOTNE wynikające bezpośrednio z wykonania zadania oceniane pozytywnie: AWANS lub negatywnie: ODRZUCENIE PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW. Umożliwiają otrzymanie nagród wtórnych WTÓRNE zaspokajają potrzeby indywidualne np. PODNIESIENIE STATUSU SPOŁECZNEGO, NOWY SAMOCHÓD 4

5 Model motywacji Portera i Lawlera OCZEKIWANIE - INSTRUMENTALNOŚĆ - WALENCJA Poziom motywacji pracownika do realizacji określonych działań determinowany jest jednocześnie wartością trzech czynników M= [E P] x Σ [ (P O) x (V) ] Poziom motywacji Oczekiwania (spostrzegane prawdopodobieństwo wykonania zadania przy założonym wysiłku) Instrumentalność (spostrzegane prawdopodobieńst wo uzyskania nagród po wykonaniu zadania Walencja (spostrzegany stopień zaspokojenia potrzeb przez uzyskane nagrody E P P O Wartość relacji E P oceniana jest na podstawie: Kwalifikacji i umiejętności Stosunków z podwładnymi i przełożonymi Warunków tj. maszyny, materiały Dostępu do niezbędnych informacji Samooceny pracownika w zakresie cech charakteru, kompetencji i wiedzy Funkcjonującego w organizacji systemu monitoringu realizacji zadań Negatywna wartość relacji P O spowodowana jest: Brakiem systemu nagradzania Nieczytelnością lub nieznajomością przez pracowników systemu nagród Przyznawaniem nagród na podstawie kryteriów niezwiązanych z wynikami Uzależnieniem indywidualnych nagród od wyników grupy/ całej organizacji Nagrody wg E.E. Lawlera Krytyczna analiza teorii oczekiwań PIERWSZE GO STOPNIA - awans DRUGIEG O STOPNIA wzrost wynagrodz enia NAGRODY WEWNĘTRZ NE - samorealizacj a ZEWNĘTRZ NE - pochwała Zbyt duża ilość czynników i ich aspektów Teoria najlepiej sprawdza się dla kadry kierowniczej Racjonalność ludzkich działań Empiryczna weryfikacja teorii 5

6 Wnioski dla zarządzania Teoria najlepiej łączy całościowe rozumienie procesu motywowania jak i jego praktyczne zastosowanie Przy doborze zadań należy brać pod uwagę indywidualne możliwości pracownika Konstrukcja szerokiego spektrum nagród i kar system kafateryjny System wynagrodzenia oparty na wynikach Jasny system przyznawania nagród i oceny wykonywanych zadań ( np. SOOP) Modele motywacji do 1. model tradycyjny - związany z Taylorem i naukową szkołą organizacji, postrzegany również jako model "człowieka ekonomicznego", w którym podstawowym czynnikiem pobudzającym do działania jest płaca, 2. model stosunków współdziałania - związany z pracami Mayo, postrzegany jako model "człowieka uspołecznionego", w którym obok potrzeb materialnych jednostki dostrzega się potrzeby uznania społecznego i przynależności, 3. model zasobów ludzkich - związany z pracami Maslowa i McGregor'a, postrzegany jako model "człowieka samo realizującego się", w którym obok różnych potrzeb ważne są również potrzeby samorealizacji. Modele motywacji do - założenia Model tradycyjny Dla większości ludzi praca jest nieprzyjemna Mniej ważne jest co robią, niż ile zarabiają Model stosunków współdziałania Ludzie chcą czuć się użyteczni i ważni Ludzie pragną przynależności i uznania, że są indywidualnymi jednostkami Model zasobów ludzkich Praca jest z natury przyjemna. Ludzie chcą przyczyniać się do realizacji celów, które współustalali Większość ludzi stać na więcej twórczości, samokontroli niż wymaga ich obecna praca Modele motywacji do - Zasady postępowania kierownika Model tradycyjny Ściśle nadzorować i kontrolować podwładnych Rozkładać zadania na proste, powtarzalne, łatwe do wyuczenia operacje Model stosunków współdziałania Każdemu pracownikowi zapewnić poczucie użyteczności i znaczenia Informować podwładnych o swoich planach i słuchać ich zastrzeżeń Model zasobów ludzkich Spożytkować niewykorzystane zasoby ludzkie Tworzyć środowisko, w którym każdy może wnieść wkład do granic swoich możliwości Niewielu chce i umie wykonywać pracę wymagającą twórczości, samokontroli Powyższe potrzeby mają większe znaczenie niż pieniądze w motywacji do Ustanowić szczegółowe instrukcje i procedury robocze oraz sprawiedliwie acz stanowczo wymuszać ich przestrzeganie Pozwalać podwładnym na pewien zakres samokontroli w rutynowych sprawach Zachęcać do pełnego uczestnictwa w ważnych sprawach, wciąż rozszerzając zakres samokontroli podwładnych Modele motywacji do - oczekiwania Model tradycyjny Model stosunków współdziałania Model zasobów międzyludzkich Ludzie mogą tolerować pracę, jeśli płaca jest przyzwoita, a szef sprawiedliwy Jeśli zadania są wystarczająco proste, a pracownicy ściśle kontrolowani, ich wydajność będzie zgodna z normami Dzielenie się informacją z podwładnymi i angażowanie ich w podejmowanie decyzji zadowoli ich podstawowe potrzeby przynależności i poczucia ważności Zaspokojenie tych potrzeb poprawi morale i zmniejszy opór wobec autorytetu formalnego podwładni będą chętnie współpracować Rozszerzanie wpływów, samokontroli podwładnych doprowadzi do zwiększenia efektywności operacji Zadowolenie z może poprawić się jako uboczny produkt wykorzystania przez podwładnych ich możliwości 6

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Agata Austen i Izabela Marzec Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Cele warsztatów Jak zatrzymać pracownika

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji dr Błażej Balewski Charakterystyka pojęcia motywacja Motywacja Termin motywacja pochodzi z łaciny od słów: motus ruch, poruszenie umysłu moveo

Bardziej szczegółowo

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy AGNIESZKA PIETRYKA Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy Wstęp Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoją pracę. Dlatego też do głównych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Tadeusz Ogrzebacz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL UŜywane skróty i pojęcia ZZL zarządzanie zasobami ludzkimi SZZL- strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi HR (ang.) Human Resources

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Materiały na szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa, jakości zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (2) 2010 Dominika Olejniczak Ewa Dłubakowska Puzio Aleksandra Łowkiewicz Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego Realizing the potential

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania.

1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania. 1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy Zarządzanie - jest działalnością kierowniczą,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NUMER STRONY

SPIS TREŚCI NUMER STRONY SPIS TREŚCI NUMER STRONY Wstęp... 13 Rozdział I PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA... 17 1. Definicje pracy... 17 2. Potrzeby ludzkie jako podstawa motywacji do pracy... 22 3. Proces przystosowania się pracownika

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocenianie, coaching

Motywowanie i ocenianie, coaching Motywowanie i ocenianie, coaching Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo