Motywacja w pigułce. Poradnik dla menedżerów. Marta Gasiulewicz Kamila Szukała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywacja w pigułce. Poradnik dla menedżerów. Marta Gasiulewicz Kamila Szukała"

Transkrypt

1 Motywacja w pigułce Poradnik dla menedżerów Marta Gasiulewicz Kamila Szukała

2

3 Motywacja w pigułce Poradnik dla menedżerów Marta Gasiulewicz Kamila Szukała

4 Co powinieneś wiedzied o motywacji pracownika? poradnik w pigułce dla menedżerów Poradnik dla memedżerów powstał aby przybliżyd temat motywowania pracowników w organizacjach, scharakteryzowad samą istotę motywowania, przedstawid popularne oraz nowe spojrzenia na motywowanie jak również dzięki przykładom, pomóc wybrad odpowiednią strategie w Twojej firmie. ISTOTA MOTYWACJI MOTYWACJA to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąd określony wynik. Istotą motywowania pracowników jest oddziaływanie na nich przy pomocy odpowiednich środków i metod w celu wywołania ich działao zgodnych z celami i zadaniami przedsiębiorstwa oraz ich własnymi potrzebami. Celem menedżera jest maksymalizowanie częstotliwości zachowao pracowników, kiedy wkładają oni jak najwięcej wysiłku w wykonywaną przez siebie pracę. Proces motywacji opiera się zasadniczo na kilku teoriach i modelach motywacji, których przybywało w miarę upływu lat oraz zmieniających się podejśd do tego problemu. Niektóre z nich, mimo iż zostały podważone i poddane surowej krytyce nadal stanowią podstawę przekonao niektórych menedżerów i systemów płacowych. Teorie i modele motywacji pomagają zrozumied i docenid złożonośd procesu motywacji. ZNACZENIE MOTYWACJI DO PRACY Motywacja, możliwości oraz środowisko pracy, to czynniki, które określają wyniki osiągane przez indywidualnego pracownika. Jakkolwiek możliwości pracownika oraz jego środowisko pracy można dostosowad w zależności od potrzeb (np. poddad pracownika szkoleniu), tak motywacja do pracy jest czymś nieuchwytnym. U konkretnej osoby jest ona zmienna w czasie i przestrzeni, nikt nie stworzył recepty na skuteczne motywowanie taka recepta nie istnieje. Jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania sportu, a jeszcze inni do uprawiania dyskusji na dowolny temat. Od motywacji działania w głównej mierze zależy osiąganie znaczących rezultatów w pracy. W teorii kierowania zespołami ludzkimi formułuje się tezę, że przydatnośd zawodowa pracownika, mierzona tym, co wnosi on w rozwój firmy, jest funkcją jego kwalifikacji i motywacji. Człowiek źle umotywowany może byd dla przedsiębiorstwa mało przydatny, chodby nawet miał wysokie kwalifikacje. Problemem dla menedżera staje się niedostateczna lub niewłaściwa motywacja podwładnego oraz ustalenie jej przyczyn i doprowadzenie do zmiany jego zachowania, tak aby jego wyniki pracy były jak najlepsze.

5 WCZEŚNIEJSZE PODEJŚCIA DO MOTYWOWANIA Podejście tradycyjne Tradycyjne podejście do motywowania sugeruje używanie bodźca systemu płac. Przedstawicielem jest Frederick W.Tayloy, który uważał, że kierownictwo ma większą wiedzę na temat pracy na poszczególnych stanowiskach niż sami robotnicy. Według niego główną powszechną siłą motywującą jest pieniądz. Podejście tradycyjne twierdzi również iż dla większości ludzi praca jest czymś nie przyjemnym i że dochód pieniężny jest dla pracowników czymś ważniejszym niż sama praca. Dlatego twierdzono można oczekiwad, że ludzie będą gotowi wykonywad każdą pracę pod warunkiem, iż będą odpowiednio opłacani. Rola pieniądza jako czynnika motywacyjnego jest bardzo duża, ale zwolennicy podejścia tradycjonalnego oprócz pieniądza nie dostrzegali innych czynników motywacyjnych. Podejście od strony stosunków współdziałania (stosunków międzyludzkich) Podejście to okazało się całkowicie odmienne od tradycyjnego. W przypadku tej koncepcji postawiono na potrzeby pracowników, którzy zaczęli odczuwad chęd bycia ważnym uczestnikiem w procesie zarządzania. Przedstawiciele tego podejścia, np. Elton Mayo, kładli nacisk na rolę procesów społecznych w środowisku pracy i zalecili menedżerom, aby przyznali swoim podwładnym pewną samodzielnośd oraz samokontrolę (oczywiście w ograniczonym zakresie). Oczekiwano, że uczucie ważności i iluzja współuczestnictwa stworzy silniejszą motywację do dobrej pracy. Sam Mayo przeprowadził badania, które miały na celu wskazanie czynników demotywujących. Wyniki doświadczenia były zaskakujące, odkryto bowiem, że na odpowiednią motywację do pracy niekorzystnie wpływa monotonia dzięki wprowadzeniu czterech dziesięciominutowych przerw wydajnośd pracy znacznie się poprawiła Podejście od strony zasobów ludzkich Trzecie podejście, podejście od strony zasobów ludzkich, w przeciwieostwie do omawianego wcześniej zakłada, że potrzeba uczestnictwa staje się realna, a nie pozorna. Iluzja, która była w podejściu prezentowanym uprzednio, zostaje zastąpiona rzeczywistą działalnością i takimi rozwiązaniami organizacyjnymi, które sprzyjają realizacji tego podejścia. Takim rozwiązaniem jest tworzenie u wielu organizacji specjalnych zespołów roboczych i przemianowanie tych pracowników, których pomysły zostaną w organizacji zastosowane. Ważne jest, aby pion kierowniczy stwarzał pracownikom przyjazne środowisko pracy oraz zachęcał ich do pracy tak aby w pełni wykorzystad dostępne zasoby ludzkie.

6 PODEJŚCIE DO MOTYWOWANIA OD STRONY TREŚCI Potrzeby oraz dobór odpowiednich środków do ich zaspokojenia charakteryzuje podejście od strony treści. Koncentruje się ono na pierwszej części procesu motywowania na potrzebach i poczuciu niedostatku. Próbuje odpowiedzied na pytanie: Jakie czynniki motywują ludzi do pracy? Odpowiedź tkwi w trzech, całkowicie od siebie różnych teoriach. Podejście od strony hierarchii potrzeb W podejściu od strony hierarchii potrzeb wychodzi się z założenia, że pracownicy mają różne potrzeby, które można uszeregowad według hierarchii ważności. Najbardziej znana jest hierarchia potrzeb opracowana przez A. oraz tak zwana teoria ERG. Hierarchia potrzeb Maslowa Jej twórca, Abraham Maslow, na podstawie założenia, że najważniejszym celem w życiu każdego człowieka jest zaspokajanie potrzeb, stworzył piramidę, w której umieścił pięd kategorii potrzeb według hierarchii ważności. Na samym dole hierarchii są potrzeby fizjologiczne dotyczące przetrwania i biologicznego funkcjonowania organizmu. W pierwszej kolejności należy je zaspokoid aby móc zaspokajad te wyższego rzędu: przynależności, szacunku oraz samorealizacji. Piramidalnośd w ramach tej teorii oznacza, że dopiero, gdy zostaną zaspokojone potrzeby podstawowe, można mówid o motywacji, która opiera się na przyjemności, satysfakcji, szczęściu. Tym bardziej, że jeżeli potrzeby te nie zostaną zaspokojone, to człowiek traci równowagę organizmu. Przywraca mu ją dopiero zaspokojenie tych potrzeb. One stanowią dla niego źródło motywacji. Jeżeli potrzeba niższego rzędu zostanie zaspokojona, to przestaje ona byd motywatorem. W książce R.W. Griffina rysunek przedstawiający hierarchię potrzeb Maslowa, ma podane przykłady potrzeb odzwierciedlających się w organizacji.

7 Teoria ERG Teoria ERG została opracowana przez Claytona Alderfera. Nazwa teorii jest skrótem trzech słów: E egzystencja (existence), R związek (relatedness) oraz G wzrost (growth). Hierarchia ta rozbija na 3 szczeble, tą opracowaną przez Masłowa, jednak autor nie podziela jego tezy, iż warunkiem pojawienia się potrzeb na wyższym poziomie jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu. Przede wszystkim teoria ERG pokazuje, że ludzkie działanie może byd wywołane jednocześnie przez kilka kategorii potrzeb. Wielu ludzi w dążeniu do samorealizacji często zapomina o swoich podstawowych potrzebach egzystencjalnych. Rozbudzone potrzeby wyższego rzędu posiadają ogromne właściwości motywacyjne, niezależne od stopnia realizacji innych. Teoria ERG obejmuje również element frustracji i regresji. proces frustracji towarzyszy Postępującemu procesowi zaspokajania potrzeb wyższych kategorii. Frustracja jest związana z niezaspokajaniem innych potrzeb. W konsekwencji utrzymującej się frustracji jednostka powróci do potrzeb niższego poziomu i zacznie na nowo szukad sposobów ich realizacji. Dzięki pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu frustracja zanika. Teoria dwuczynnikowa Teoria dwuczynnikowa powstała po badaniach Fredericka Herzberga. Przeprowadził on rozmowy z grupą księgowych i inżynierów i poprosił ich aby przypomnieli sobie sytuacje kiedy czuli silną motywację lub niezadowolenie, któremu towarzyszył brak motywacji. Teoria wskazuje, że na zadowolenie i niezadowolenie ludzi wpływają czynniki motywujące i higieniczne. Według jej twórcy,, do czynników motywacji można zaliczyd: osiągnięcia, uznanie, wyzwania i szacunek. Natomiast czynnikami higienicznymi są: przełożeni, warunki pracy, stosunki interpersonalne, płaca oraz polityka firmy. Może się to wydawad zadziwiające, ale te dwa niezależne zestawy czynników są w stanie zmieniad stosunek pracowników do przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni. Teoria dwuczynnikowa sugeruje więc istnienie dwóch różnych wymiarów zadowolenia z pracy. Aby skutecznie motywowad, menedżer nie może poprzestad jedynie na wykorzystaniu czynników higieny. Musi on również dad pracownikowi okazję do odczucia czynniki motywacyjne, takie jak uznanie czy wola osiągnięd.

8 Poradnik dla menedżerów zawierający taktyki i strategie skutecznego motywowania pracowników w organizacji autorstwa studentek zarządzania.

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy

Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy AGNIESZKA PIETRYKA Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy Wstęp Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoją pracę. Dlatego też do głównych

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Materiały na szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa, jakości zarządzania

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej

Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Agata Austen i Izabela Marzec Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Cele warsztatów Jak zatrzymać pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych

Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych Zbigniew Mroziński Postrzeganie metod motywacji przez studentów uczelni wyższych Wprowadzenie W dzisiejszych czasach często mówi się o dużym znaczeniu motywacji pracownika w przedsiębiorstwie. Obecnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NUMER STRONY

SPIS TREŚCI NUMER STRONY SPIS TREŚCI NUMER STRONY Wstęp... 13 Rozdział I PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA... 17 1. Definicje pracy... 17 2. Potrzeby ludzkie jako podstawa motywacji do pracy... 22 3. Proces przystosowania się pracownika

Bardziej szczegółowo

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji dr Błażej Balewski Charakterystyka pojęcia motywacja Motywacja Termin motywacja pochodzi z łaciny od słów: motus ruch, poruszenie umysłu moveo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

System motywowania pracowników jako determinanta rozwoju przedsiêbiorstwa

System motywowania pracowników jako determinanta rozwoju przedsiêbiorstwa ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 IZABELA GRABOWSKA* System motywowania pracowników jako determinanta rozwoju przedsiêbiorstwa Słowa kluczowe: motywacja,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (2) 2010 Dominika Olejniczak Ewa Dłubakowska Puzio Aleksandra Łowkiewicz Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego Realizing the potential

Bardziej szczegółowo

POZAPŁACOWE FORMY POBUDZANIA MOTYWACJI

POZAPŁACOWE FORMY POBUDZANIA MOTYWACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie Akademia Obrony Narodowej POZAPŁACOWE FORMY POBUDZANIA MOTYWACJI Non financial forms of incentives Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Tadeusz Ogrzebacz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników Ostatnie lata w Polsce w obszarze HR stały pod znakiem zarządzania talentami coraz więcej firm zaczęło

Bardziej szczegółowo