Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej Agata Austen i Izabela Marzec Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

2 Cele warsztatów Jak zatrzymać pracownika w organizacji przy ograniczonych środkach zachęty? Jak spowodować, aby był on lojalny identyfikował się z celami organizacji, przyczyniał się do jej rozwoju?

3 Termin motywacja pochodzący od łacińskiego słowa movere oznaczający poruszanie się, ruch, ukierunkowywanie. Nadawanie kierunku działaniom ludzi zależy od wewnętrznego stanu osoby. Przyjmijmy: Motywy mają charakter wewnętrzny Bodźce mają charakter zewnętrzny Motywacja to stan Motywowanie to proces

4 Motywacja Motywacja to skłonność do ponoszenia dużych wysiłków aby osiągnąć cele organizacji, uwarunkowana stopniem, w jaki te wysiłki mogą ułatwić zaspokojenie jakiejś indywidualnej potrzeby. Potrzeba jest pewnym stanem wewnętrznym, powodującym że określone wyniki są uznawane za pożądane. Nie zaspokojona potrzeba wywołuje napięcie, które powoduje określone dążenia.

5 Motywowanie Motywowanie to świadome i celowe oddziaływanie na motywy i postępowanie ludzi przez stwarzanie im warunków i możliwości realizacji oraz stosowanie odpowiednich bodźców spełniających oczekiwania pracowników dla osiągnięcia celów organizacji Zadaniem motywującego jest takie oddziaływanie, aby działanie było zgodne z wolą i interesem pracownika

6 Źródła motywacji Motywacja zewnętrznato motywacja zorientowana na korzyści materialne (nagroda vs kara) Motywacja wewnętrzna człowiek robi coś z wewnętrznej potrzeby, a radość daje jej sam fakt wykonania określonej czynności (osiągnięcia, postawa altruistyczna)

7 Proces motywowania Motywowanie nie jest czynnością jednorazową! Jest to dwustronny proces między kierownictwem a pracownikiem Motywowanie wymaga wiedzy o ludziach, których się motywuje Im głębiej poznaje się cechy osobowościowe, pragnienia, aspiracje, skłonności i nastawienia pracowników, tym łatwiej oddziaływać na ich motywację

8 Główne teorie motywacji -teorie treści Podejście do motywowania od strony treści koncentruje się na pierwszej części procesu motywowania -na potrzebach i związanych z ich niezaspokojeniem poczuciu niedostatku. Pozwalają odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki motywują ludzi do pracy.

9 Teoria Maslowa: piramida potrzeb Samorealizacja Potrzeby własnej wartości Potrzeby społeczne Bezpieczeństwo Potrzeby fizjologiczne

10 Teorie treści teoria ERG (Alderfer) Potrzeby ludzkie są ułożone w trzech nakładających się kategoriach: 1. Potrzeby egzystencji (existence) potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa 2. Potrzeby kontaktów społecznych (relatedeness) związki ludzi z ich otoczeniem społecznych (przynależności i szacunku ze strony innych) 3. Potrzeby rozwoju (growth)-potrzeba szacunku dla samego siebie i samorealizacji

11 Czynniki motywujące wiążą się z istotą pracy i nagrodami bezpośrednio wynikającymi z efektywności Osiągnięcia Uznanie Odpowiedzialność Awanse Sama praca (zainteresowanie pracą) Czynniki higieniczne wynikają ze stosunku pracownika do środowiska organizacji Płace Warunki pracy Polityka personalna Przełożeni (nadzór) Stosunki interpersonalne

12 Teoria Herzberga: 2 grupy potrzeb Stosowanie tylko czynników higieny powoduje problemy, których rozwiązanie jest możliwe jedynie po wprowadzeniu motywatorów Brak zadowolenia Zadowolenie Motywatory - są źródłem rozwoju wyzwania, odpowiedzialność, uznanie, osiągnięcia, postęp, wzrost Niezadowolenie To nie to samo Brak niezadowolenia Czynniki higieny - zapobiegają niezadowoleniu warunki pracy, polityka firmy, nadzór, współpracownicy, płaca, status, bezpieczeństwo

13 Główne teorie motywacji -teorie procesu Podejście od strony procesu zajmuje się sposobem powstawania motywacji. Zamiast wyliczać bodźce motywacyjne, podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania aby zaspokoić swoje potrzeby i jak oceniają zaspokojenie tych potrzeb po osiągnięciu celów. Wyjaśniają dlaczego ludzie wybierają takie a nie inne zachowanie by zaspokoić swoje potrzeby oraz w jakiej skali owo zaspokojenie jest przez nich odczuwane.

14 Teoria oczekiwań Vrooma Główny nacisk spoczywa na sposobie motywowania a siła motywacji jest ściśle związana z intensywnością odczuwania danej potrzeby i prawdopodobieństwa tego, że zostanie ona zaspokojona. Ludzie to istoty rozumne, które budują własne systemy wartości i celów. W związku z tym mogą również dokonywać wyborów postępowania aby zapewnić sobie osiągnięcie pożądanych rezultatów.

15 Teoria ta sugeruje, że motywacja zależy od dwóch czynników: Od tego, jak silnie czegoś pragniemy Od oczekiwanego prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia Teoria oczekiwań opiera się na następujących przesłankach: Zachowanie ludzi określane jest przez połączenie sił tkwiących w jednostce i otoczeniu Ludzie mają różne rodzaje potrzeb, pragnień i celów Ludzie dokonują wyboru spośród alternatywnych planów zachowania, opierając się na postrzeganiu zakresu, w jakim dane zachowanie będzie prowadziło do pożądanych rezultatów

16 Model Vrooma uwzględnia trzy zależności: Związek między wysiłkiem a efektywnością postrzegane prawdopodobieństwo, że określony wysiłek przyniesie efekt Związek między efektywnością a nagrodą stopień, w jakim dana osoba jest przekonana, że określony poziom wyniku doprowadzi do pożądanego skutku Atrakcyjność znaczenie przywiązywane przez pracownika do potencjalnego skutku lub możliwej do uzyskania nagrody. Zmienna ta uwzględnia cele i potrzeby tej osoby

17 Teoria Vrooma valency- instrumentality- expectancy VIE (wartość-instrumentalność-wartość oczekiwana) Wydatkujemy energię Pojawiają się oczekiwania osiągnięcia efektów pierwszego poziomu (dobre wykonanie, wytwarzanie, solidność, zwyczajowa powolność) Dostarczenie środków do osiągnięcia kolejnego poziomu takie jak (pochwały, wzrost płac, bezpieczeństwo pracy, akceptacja)

18 Do wywołania motywowanego zachowania muszą być spełnione 3 warunki: stosunek osiągnięć do wysiłku musi być większy od zera (podjęty wysiłek zaowocuje wyższymi osiągnięciami) oczekiwana proporcja wyniku do osiągnięć musi być większa od zera (za lepszymi osiągnięciami pójdą określone wyniki) suma wartościowości poszczególnych wyników również musi być większa od zera

19 Teoria sprawiedliwości Adamsa Sprawiedliwość jest indywidualnym postrzeganiem traktowania danej osoby w porównaniu z innymi. Sprawiedliwość oparta jest na zasadzie równości. Ludzie postrzegają swoje wyniki (płaca, uznanie, awanse) w powiązaniu z wnoszonym wkładem, porównując ich relacje z odpowiednią proporcją u innych. Wyniki (my) Nakłady (my)? = Wyniki (inni) Nakłady (inni)

20 Teoria sprawiedliwości Kategorie pomagające w orzekaniu o sprawiedliwości Wkłady ludzie powinni być oceniani proporcjonaln ie do swojego wkładu Równość ludzie powinni otrzymywać tyle samo niezależnie od wkładu Potrzeby ludzie powinni otrzymywać zgodnie ze swoimi potrzebami Sprawiedliwość proceduralna

21 Ważny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia, ale również wybór odpowiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia. harmonogramy stosowania wzmocnienia ustalona częstotliwość wzmocnienie stosowane w stałych odstępach czasu, niezależnie od zachowania zmienna częstotliwość wzmocnienie stosowane w zmiennych odstępach czasu, niezależnie od zachowania ustalony stosunek wzmocnienie stosowane po stałej liczbie zachowań, niezależnie od czasu zmienny stosunek wzmocnienie stosowane po zmiennej liczbie zachowań, niezależnie od czasu Harmonogram o stałej częstotliwości wypłaty Harmonogram o zmiennej częstotliwości np. sporadyczne odwiedziny przełożonego Harmonogram o stałym stosunku np. premia przy co piątej wypłacie Harmonogram o zmiennym stosunku najsilniejsze narzędzie motywacyjne w sensie podtrzymywania zachowań pożądanych nieregularne pochwały

22 Zaleca się stosowanie wzmocnień pozytywnych a nie kar, bo one wskazują jedynie CZEGO NIE należy robić, a nie CO NALEŻY robić. Dlatego osoby mogą ciągle popełniać nowe błędy. Ponadto kara wywołuje urazę.

23 Podstawowe wymiary pracy Krytyczne stany psychologiczne Wyniki osobiste i zawodowe Różnorodność umiejętności, samoistność zadania, znaczenie zadania Samodzielność Sprzężenie zwrotne Poczucie znaczenia pracy Poczucie odpowiedzialności za wyniki Znajomość rzeczywistych wyników czynności w pracy Wysoka wewnętrzna motywacja do pracy Wysoka jakość wykonywanej pracy Duże zadowolenie z pracy Niskie wskaźniki nieobecności i fluktuacji zatrudnienia Nasilenie potrzeby rozwoju osobistego odczuwanej przez pracownika

24 Model cech pracy różnorodność umiejętności -stopień, w jakim dana praca wymaga wykonywania rozmaitych czynności, w których pracownik może wykorzystać różnorodne umiejętności i uzdolnienia. samoistność zadania-stopień, w jakim praca wymaga wykonania w całości pełnego i możliwego do wyróżnienia elementu znaczenie zadania-stopień, w jakim dana praca wpływa na życie lub pracę innych ludzi samodzielność -stopień, w jakim wykonana praca ma swobodę w programowaniu pracy i określaniu procedur stosowanych do jej wykonania sprzężenie zwrotne-stopień, w jakim wykonywanie pracy prowadzi do uzyskania przez wykonawcę bezpośrednich i jasnych informacji o jego efektywności

25 Wzbogacanie treści pracy Zwiększenie złożoności i odpowiedzialności pracy powierzenie kierowania odpowiedzialności za wykonana pracę pracownikowi Rotacja pracy okresowe przechodzenie z jednej do drugiej pracy Poszerzanie pracy łączenie podobnych lub różnorodnych części w większą całość Dostarczanie informacji zwrotnej Reorganizacja pracy

26 Wzbogacanie treści pracy to nie poszerzanie zakresu pracy! Poszerzanie zakresu pracy to przydzielanie pracownikowi nowych, bardziej złożonych zadań, poszerzanie zakresu czynności wykonywanych na stanowisku pracy (dodanie operacji), umożliwienie wykonywania całego wyrobu lub znacznej jego części. Wzbogacanie treści pracy to scalanie czynności o różnym stopniu trudności w ramach jednego zadania, zwiększanie stopnia swobody i podejmowania decyzji w zakresie wykonywanych przez pracownika czynności, umożliwienie mu samodzielnego planowania i organizowania pracy.

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 687 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 48 2011 MIRELA ROMANOWSKA Uniwersytet Szczeciński SKUTECZNOŚĆ PROCESU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera

Ogólna charakterystyka pracy fleet mangera Agenda 1. Ogólna charakterystyka pracy fleet managera, cechy dobrego fleet managera 2.Jak dyscyplinować pracowników czyli skuteczne metody motywacji 3. Kultura organizacyjna 5. Normy w organizacji 6. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO Joanna Kamińska * MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI A KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE Treścią artykułu są zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece ujęte pod kątem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo