KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIENCI INSTYTUCJONALNI"

Transkrypt

1 Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Kędzierzyn Koźle, dnia 12 października 2012r.

2 SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Lokaty terminowe w złotych... 6 Rachunki bieżące w walutach wymienialnych... 7 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych.. 8 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych. 8 SMSBankNet ebanknet ecorponet 10 Rozdział II OPERACJE ZAGRANICZNE Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe. 11 Skup i inkaso czeków.. 12 Rozdział III KARTY BANKOWE Karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON. 12 Karta płatnicza VISA BUSINESS Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA 14 Karta kredytowa VISA BUSINESS GOLD. 14 Rozdział IV RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe.. 15 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 16 Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Skarbiec nocny Depozyty wartościowe i rzeczowe. 17 Czynności kasowe

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI, zwanej dalej Taryfą, dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 6. Dyrektorzy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Prowizje i opłaty dotyczące rachunków Wspólnot Mieszkaniowych pobierane są zgodnie z uchwałą Zarządu w tej sprawie. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu dla rolników indywidualnych, wpłat na cele charytatywne, otwarcia rachunku bieżącego lub pomocniczego bądź dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele, otwieranych dla rolników indywidualnych. 12. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego. 13. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty pocztowe i telekomunikacyjne wg zryczałtowanych opłat. 3

4 15. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 16. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 17. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 18. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 19. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 4

5 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku: podstawowa Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych - bieżącego lub pomocniczego - dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) Uwaga! Nie dotyczy rolników 2. Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego Uwaga! - opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc - opłata pobierana kwartalnie z dołu w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał - nie dotyczy rolników - pobrana opłata za prowadzenie rachunku, nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku - dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) Uwaga! - opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc - opłata pobierana kwartalnie z dołu w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał - nie dotyczy rolników - pobrana opłata za prowadzenie rachunku, nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku 3. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego dla rolników indywidualnych 17,50 zł miesięcznie lub 52,50 zł kwartalnie miesięcznie lub 30,00 zł kwartalnie miesięcznie minimalna maksymalna 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe bieżące i pomocnicze prowadzone przez PBS w Kędzierzynie Koźlu 0,4 % 4,50 zł 500,00 zł Uwaga! Nie dotyczy rolników 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego na zlecenie posiadacza tego rachunku Uwaga! - nie dotyczy rolników - dodatkowe opłaty za wypłaty kartą Visa Business określone zostały w rozdz. II 0,4 % 4,50 zł 500,00 zł Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a. wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b. wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 0,2% 0,2% 20,00 zł 20,00 zł 500,00 zł 500,00zł 5

6 6. Wykonanie przelewu: 1) na rachunki bankowe prowadzone: a) w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) w bankach obcych c) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub rachunek złotowy/walutowy prowadzony w innym banku zagranicznym: Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu 2) wykonywanie zleceń stałych z rachunków bieżących lub pomocniczych: a) na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) na rachunek w innym banku c) w terminie późniejszym z uwagi na brak środków na rachunku Klienta 3) za przelewy sald z rachunków bankowych, dokonywane automatycznie w terminach wskazanych przez zlecającego: a) na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) na rachunek w innym banku 0,20% 20,00 zł 500,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 7. Wydanie blankietów czekowych Wg ceny zakupu 8. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 9. Przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa 10. Przyjęcie zawiadomienia o utracie blankietów lub czeków gotówkowych wydanych posiadaczom rachunków bieżących i pomocniczych - od każdego czeku / blankietu 11. Wyciąg z rachunku bankowego: - odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce PBS prowadzącej rachunek, - wysyłany przez PBS drogą pocztową (na terenie kraju): b) listem poleconym, 4,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 12. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego (na hasło) miesięcznie 13. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelew, wpłata itp. ) od każdego potwierdzenia Lokaty terminowe w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: - w PBS w Kędzierzynie - Koźlu, - w innych bankach: 6

7 5. Wypłata gotówki w oddziale prowadzącym rachunek lokaty. Uwaga! Opłata za każdorazową wypłatę z terminowej lokaty ZMIENNE SALDO Rachunki bieżące w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego w walutach wymienialnych - dla każdej waluty z wniesieniem pierwszej wpłaty Uwaga! Nie dotyczy rolników 2. Otwarcie rachunku bieżącego w walutach wymienialnych - bez wniesienia pierwszej wpłaty. Uwaga! Nie dotyczy rolników 3. Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego w walutach wymienialnych - dla każdej waluty Uwaga! - opłata pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc - opłata pobierana kwartalnie z dołu w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał - nie dotyczy rolników - pobrana opłata za prowadzenie rachunku, nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji 4. Prowadzenie rachunku bieżącego w walutach wymienialnych dla rolników indywidualnych dla każdej waluty 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu dokonana w walucie lub w złotych Uwaga! Nie dotyczy rolników 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego awizowana i odebrana: a) dokonana w Oddziale PBS w Kędzierzynie Koźlu prowadzącym rachunek: 20,00 zł 17,50 zł miesięcznie lub 52,50 zł kwartalnie 10,00zł miesięcznie 0,4% 4,50 zł 500,00 zł - w walucie obcej, 0,4% 4,50 zł 500,00 zł - w złotych, 0,4% 4,50 zł 500,00 zł Uwaga: - nie dotyczy rolników - dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, 0,2% 500,00 zł b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 0,2% 500,00 zł Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 7. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: - na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu - na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: - na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub rachunek złotowy/walutowy prowadzony w innym banku 0,20% 20,00 zł 500,00 zł zagranicznym: Uwaga: Prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu 8. Wyciąg z rachunku bankowego: - odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w Oddziale prowadzącym rachunek, 7

8 - wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju) - wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju a) listem zwykłym, b) listem poleconym, - sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 9. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 3,00 zł 10. Likwidacja rachunku 11. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelew, wpłata, itp. ) od każdego potwierdzenia Lokaty terminowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku awizowana i odebrana a) dokonana w złotych, b) dokonana w walucie obcej. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, 0,10% - 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji 0,10% - 0,25% lokaty. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 5. Przelew środków lub odsetek z lokaty terminowej: - na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu, - na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: - na rachunek walutowy/złotowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym 0,20% 20,00 zł 500,00 zł Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS. Prowizje i opłaty innych banków pośredniczących są pobierane z przekazanych środków. 6. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda, wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 2. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 50,00 zł 50,00 zł 8

9 3. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku 6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy lub poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) 7. Blokada środków na rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego do wyjaśnienia przez Klienta (opłata pobierana w przypadku braku realizacji zajęcia) 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu: a) pierwsza realizacja tytułu wykonawczego b) w przypadku każdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za każdy przelew za każdą dyspozycję 2,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 9. Przyjęcie, wykonanie oraz potwierdzenie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku: a) z PBS w Kędzierzynie - Koźlu b) z innymi bankami 50,00 zł 10. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 11. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,00 zł 12. Zmiana karty wzoru podpisów i umowy rachunku bankowego na wniosek Posiadacza rachunku 13. Sporządzenie: 1) historii obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za ostatnie 3 miesiące 20,00 zł b)za każdy następny rozpoczęty miesiąc Uwaga! 2,00 zł 1. Opłaty nie pobiera się jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów lub jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2) odpisu wyciągu z rachunku bankowego a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 3) odpisu jednego dowodu stanowiącego załącznik do wyciągu a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 7,00 zł 7,00 zł 14. Wydanie na prośbę klienta opinii bankowej 50,00 zł 9

10 1. Aktywacja usługi SMSBankNet 2. Opłata za każdego wysłanego SMS-a Uwaga: Przez pierwszy miesiąc korzystania z usługi opłaty nie pobiera się. 3. Opłata za dokonanie zmian w usłudze SMSBankNet (np. zmiana numeru telefonu) ebanknet 0,30 zł 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 2. Abonament miesięczny 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: a) w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) w innych bankach 4. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków bankowych: a) realizacja zlecenia na rachunek w PBS w Kędzierzynie- Koźlu 1,50 zł b) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Blokada dostępu w ebanknet 7. Nadanie nowego loginu 8. Zmiana karty uprawnień 9. Opłata za wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym 10. Nadanie kolejnego loginu 11. Powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub zniszczenia ecorponet 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 2. Abonament miesięczny 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w PBS w Kędzierzynie - Koźlu b) w innych bankach 4. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków bankowych: a) realizacja zlecenia na rachunek w PBS w Kędzierzynie - Koźlu b) realizacja zlecenia na rachunek w innym bankach 1,50 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Opłata za wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym 7. Stosowanie podpisu kwalifikowanego 8. Blokada dostępu do ecorponet 9. Nadanie nowego loginu 10. Powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub zniszczenia 11. Zmiana wniosku ( np. zmiana dostępu do rachunków, zmiana użytkowników ) 12. Opłata za każdego wysłanego SMS-a z hasłem jednorazowym 0,00 zł 13. Opłata za dokonanie zmian w usłudze wysyłania SMS-a z hasłem jednorazowym ( np. zmiana numeru telefonu) 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rozdział II OPERACJE ZAGRANICZNE Stawka obowiązująca Podstawowa minimalna maksymalna Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe 1. Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów BEN / SHA ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów OUR ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. 3. Zlecenie poszukiwania/reklamacja przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku 20,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 4. Odwołanie zlecenia z pkt.3. 20,00 zł + koszty rzeczywiste 5. Brak w treści przekazu eksportowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego 40,00 zł beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów importowych w obrocie dewizowym za granicę w ciężar rachunku złotowego, walutowego prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu lub wpłaty gotówkowej w kasie 0,20% 30,00 zł 150,00 zł ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7 w przypadku opcji kosztowej OUR 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od przekazów z opcją kosztową OUR 50,00 zł 8. Brak w treści przekazu importowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR i USD i GBP: 1) z datą waluty dziś 2) z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zmiany/korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie klienta. 40,00 zł 130,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich 13. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 14. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat 11

12 wpływających poleceń wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. miesięcznie Skup i inkaso czeków 1. Skup czeków wystawionych /sprzedanych za granicą 1,00% 20,00 zł 100,00 zł ( od łącznej wartości czeków w jednej walucie) 2. Skup czeków podróżniczych ( opłatę pobiera się od każdego czeku osobno) 3. Warunkowy skup czeków 1,50% 20,00 zł 100,00 zł 4. Inkaso czeków Klientów Instytucjonalnych 0,25% 40,00 zł 150,00 zł ( od kwoty czeku) 5. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana 40,00 zł + koszty rzeczywiste od podawcy czeku 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto Lp. Rodzaj usług (czynności) Rozdział III KARTY BANKOWE Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna Karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie nowej karty Uwaga! opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia 3 wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. 2. Wznowienie karty Uwaga! opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu 3 ważności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty Uwaga! opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia 1 wniosku o wydanie duplikatu. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 5. Wydanie karty Visa Business Electron w trybie ekspresowym 50,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 Uwaga! opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania 6,00 zł zmiany 7. Płatność kartą : a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,5% 3,00 zł 8. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,0% d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% 3,00 zł e) w kasach innego banku w kraju f) w kasach innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,0% 9. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) na życzenie klienta 12

13 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 13 3,00 zł 13. Zastrzeżenie karty 14. odblokowanie / zablokowanie karty 15. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 16. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 17. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł Karta płatnicza VISA BUSINESS 1. Wydanie nowej karty Visa Business Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia 60,00 zł wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. 2. Wznowienie karty Visa Business Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu 60,00 zł ważności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia 40,00 zł wniosku o wydanie duplikatu 4. Wydanie karty Visa Business w trybie ekspresowym Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia 90,00 zł wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 7. Płatność kartą : a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% 4,00 zł 8. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA i innych banków 2,00 zł 1% krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 2% 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 3% 12,00 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1% 4,00 zł e) w kasach innego banku w kraju 2% f) w kasach innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 3% 12,00 zł 9. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 4,00 zł bankomacie 10. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego /wprowadzenie bonusa 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym ( miesięcznie ) na życzenie klienta 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 6,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 14. Zastrzeżenie karty 15. odblokowanie / zablokowanie karty 20,00 zł 16. Zmiana danych użytkownika karty 6,00 zł 17. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 18. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 19. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1.500,00 zł 20. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł

14 Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku 3,00 zł 2. Wydanie nowej karty 3. Wznowienie karty 4. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN-u na wniosek Użytkownika 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga! Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% 12. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 13. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 14. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 2% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydruku 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z 3,00 zł generowaniem wydruku 17. Rozpatrzenie reklamacji 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 22. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1.500,00 zł 23. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 24. Rezygnacja Klienta z używania karty 30,00 zł 25. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł 26. Zmiana limitów dziennych na karcie 50,00 zł Karta kredytowa VISA BUSINESS GOLD 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż ,00 zł b) co najmniej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 4. Wydanie karty dodatkowej ( opłata roczna) 50,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty ( opłata jednorazowa) 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Płatność kartą: a) w kraju b) za granicą 8. Wypłata gotówki: a) w kraju 3%

15 b) za granicą 3 % c) przelew z karty 3% 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Zastrzeżenie karty 12. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 13. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 15. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 16. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 100,00 zł 17. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie ( miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 5% 100,00 zł Rozdział IV RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE 1. Przyznanie kredytu komercyjnego 1,5% 3% 100,00 zł 2. Przyznanie kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1,0% 3. Za administrowanie kredytem preferencyjnym z dopłatą ARiMR do oprocentowania Uwaga! Dotyczy kredytów udzielonych po dniu r. - prowizja naliczana w całym okresie kredytowania od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego na dzień 31 grudnia, płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 1,0% 4. Przyznanie Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3% - 4% 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia od kwoty przyrzeczonej jednorazowo Uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez 0,5% - 1% 300,00 zł klienta z produktu bankowego 6. Za czynności związane z decyzją w sprawie zmiany harmonogramu spłat ( prolongata, zawieszenie okresu spłaty należności, wydłużenie okresu kredytowania ) od kwoty prolongowanej - do miesiąca 1,0% 50,00 zł - powyżej miesiąca 1,5% 50,00 zł 7. Prowizja za gotowość finansową 0,60 oprocentowania kredytu 15

16 8. Zmiana warunków umowy kredytowej : 1. zwiększenie kwoty kredytu 1,5% - 3,0% od zwiększonej kwoty kredytu 2. zmiana pozostałych warunków ( np. zmiana warunków cenowych, zmiana formy zabezpieczenia, zmniejszenie kwoty kredytu, zmiana innych warunków umowy płatne jednorazowo od każdego aneksu 9. Sporządzenie wniosku: 1,5% kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty a) o wykreślenie hipoteki 30,00 zł b) o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 30,00 zł 10. Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali Uwaga: Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty 1 4 % bądź salda stosownie do postanowień umowy 11. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% 100,00 zł 1.000,00 zł 12. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji od każdego aneksu 13. Za przejęcie długu kredytowego od kwoty przejmowanej 14. Z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu preferencyjnego inwestycyjnego lub obrotowego z dopłatami ARiMR 15. Za zbadanie zdolności kredytowej na życzenie klienta i wydanie zaświadczenia na te okoliczność 1,5% 1% 100,00 zł 5% kwoty kredytu spłaconej przed terminem 250,00 zł Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak a także wydanie 50,00 zł innego zaświadczenia dotyczącego udzielonego kredytu 2. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu: 100 zł 3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). 4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 5. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 1 6. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 1 + koszty rzeczywiste 7. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 50,00 zł 8. Uzyskanie informacji międzybankowej w związku z wykonywaniem przez bank czynności bankowych np. z udzielaniem kredytu lub pożyczki (zaświadczenia ujawniające tajemnicę bankową): Uwaga! w przypadku zapytania o kilku klientów pobiera się opłatę stanowiącą wielokrotność w/w kwot. wg kosztów rzeczywistych 180,00 zł 16

17 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Skarbiec nocny 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy wydali dyspozycję przyjmowania wpłat zamkniętych (opłata jednorazowa) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i klucza do drzwiczek wrzutni 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego od kwoty wpłaty Depozyty wartościowe i rzeczowe 0,30% 2,50 zł 500,00 zł 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy 20,00 zł depozyt 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem 20,00 zł papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu 1,00% wartości, Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank BPS SA oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. 100,00 zł Czynności kasowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki prowadzone przez inne banki 0,5 % 2,49 zł 500,00 zł 2) na rachunek ZUS 0,5% 3) na rachunek TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 1,50 zł 4) na rachunek PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Opolska - za gaz 1,50 zł 5) na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. 0,98 zł 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Zgodnie z umową 2,90 zł 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 2,90 zł 3) prowadzone w obcych bankach 0,5 % 2,90 zł 500,00 zł 3. Zamiana (wymiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych: 1) do 20 sztuk 2) ponad 20 sztuk 1 % wartości wymiany 2,00 zł 17

18 Uwaga! 1. Nie pobiera się opłat przy wymianie znaków pieniężnych o nominałach wyższych na znaki pieniężne o nominałach niższych lub monety - do wartości ,- zł - w przypadkach gdy zapas w/w znaków i monet na to pozwala. 2. Nie pobiera się opłat przy wymianie bilonu o wartości do 5 zł. 4. Skup i sprzedaż walut Niniejsza Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu zostaje wprowadzona na mocy Uchwały Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia r., z mocą obowiązującą od dnia 12 października 2012 roku. Równocześnie traci moc Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku z dnia 11 stycznia 2011 roku. ZARZĄD 18

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia 29.05.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 2/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /ZRB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 636/2011 - z dnia 12.08.2011R. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo