Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI"

Transkrypt

1 . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r.

2 SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych... 5 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową w 6 złotych... Efektywne konto oszczędnościowe w złotych dla osób fizycznych... 6 Lokaty terminowe w złotych.. 7 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walutach wymienialnych.. 7 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych. 8 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych w złotych i w walutach wymienialnych.. 8 SMSBankNet... 9 ebanknet. 10 Str. Rozdział II KARTY BANKOWE Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT 10 Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA, karta płatnicza JUNIOR, 11 karta płatnicza MasterCard paypass... Karta kredytowa VISA GOLD. 12 Rozdział III RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe.. 13 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 14 Rozdział IV INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Czynności kasowe Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe 15 Skup i inkaso czeków. 16 Depozyty wartościowe i rzeczowe. 16 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI, zwanej dalej Taryfą, dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu są pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z Klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 6. Dyrektorzy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Prowizje i opłaty dotyczące rachunków Wspólnot Mieszkaniowych pobierane są zgodnie z uchwałą Zarządu Banku w tej sprawie. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu dla rolników indywidualnych, wpłat na cele charytatywne, wpłat z tytułu podatków na rachunki Urzędów Gmin : w Polskiej Cerekwi, Pawłowiczkach, Cisku, Bierawie i Reńskiej Wsi. 12. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt.2 Prawa bankowego. 13. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 3

4 14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty pocztowe i telekomunikacyjne wg zryczałtowanych opłat. 15. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 16. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 17. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 18. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 19. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia r. Bank nie pobiera opłat zgodnie z niniejszą Taryfą. za czynności bankowe od osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy KONTO STUDENT, który otwierany i prowadzony jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 26 roku życia w: 1) szkołach wyższych; 2) szkołach posiadających status wyższej uczelni; 3) szkołach policealnych. 20. Od emerytów i rencistów posiadających w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ( ROR ) regulujących gotówkowo lub bezgotówkowo (również w ramach zleceń stałych) tzw. opłaty bytowe pobierana jest prowizja w wysokości Do opłat tych zalicza się: opłatę za energię elektryczną, opłatę za gaz, opłatę za wywóz odpadów i nieczystości stałych oraz płynnych, opłatę RTV, opłatę z tytułu czynszu wraz z wpłatami na fundusz remontowy. Prowizja ulgowa w wysokości ma zastosowanie w przypadku gdy prowizja standardowa za usługę wynosi więcej niż. W przypadku, gdy prowizja standardowa jest niższa od to stosuje się tę niższą. 21. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 22. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych pobierane okresowo są należne dostawcy jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. Nie pobiera się opłat za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ramowej. 23. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, likwidacji prowizji lub opłat oraz stosowaniu innych stawek promocyjnych. 24. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne opłaty lub prowizje niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości wzajemnie uzgodnionych w umowach. 25. Aktualna Taryfa dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.pbskkozle.pl). 4

5 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 6,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w Banku i dokonywane w placówkach 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez Bank i dokonywane w placówkach Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 5. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach krajowych 3) na rachunek walutowy/złotowy prowadzony w banku zagranicznym lub rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie Koźlu 6. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 1) realizacja zlecenia na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku 3) realizacja w terminie późniejszym z uwagi na brak środków na rachunku Klienta 0,20% 0,20% 7. Wyciąg z rachunku: 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 2) wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju 3) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem ekonomicznym, b) listem ekonomicznym poleconym, 8. Likwidacja rachunku 500,00 500,00 0,20% 200,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 5

6 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową w złotych 1. Otwarcie rachunku płatnego na każde żądanie 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w jednostkach Banku 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków dokonywane w jednostkach Banku 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach 6. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 7. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 1) w jednostkach PBS w Kędzierzynie - Koźlu 2) w innych bankach i placówkach Poczty Polskiej 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 0,00 zł 0,00 zł 10. Likwidacja książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 2,00 zł Dokonanie przelewu praw (cesji) z książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie Efektywne konto oszczędnościowe w złotych dla osób fizycznych 1. Otwarcie rachunku efektywnego konta oszczędnościowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku efektywnego konta oszczędnościowego 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek efektywnego konta oszczędnościowego dokonywane w jednostkach Banku 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku efektywnego konta oszczędnościowego dokonywane w jednostkach Banku 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach 6. Realizacja 1 szt. przelewu w ramach usługi ebanknet na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach 7. Wyciąg z rachunku: 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju, 3) Wyciąg z rachunku wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę : a) listem ekonomicznym b) listem ekonomicznym poleconym 8. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata, itp.) 9. Przyjęcie, odwołanie oraz przeniesienie do innego banku dyspozycji w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci. Dokonanie przelewu praw (cesji) z rachunku efektywnego konta 10. oszczędnościowego Likwidacja rachunku efektywnego konta oszczędnościowego ,00 zł 1 od każdej operacji od każdej operacji 6

7 Lokaty terminowe w złotych 1. Otwarcie lokaty 2. Prowadzenie lokaty 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa Uwaga! Opłata za każdorazową wypłatę z terminowej lokaty Zmienne Saldo Opłata za każdorazową wypłatę z terminowej lokaty Komfortowa 5. Dyspozycja stała lub jednorazowa klienta dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału lokaty : 1) na rachunek prowadzony w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) na rachunek prowadzony w innym banku 6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z lokaty terminowej 1 7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki lokaty terminowej 8. Umorzenie utraconej książeczki terminowej 9. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 10. Likwidacja książeczki z wkładami terminowymi 2,00 zł Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty z wniesieniem pierwszej wpłaty 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia pierwszej wpłaty 3. Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty - miesięcznie 6,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu b) prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym 0,20% 500,00 zł Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce Banku awizowana i odebrana Uwaga!: Dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków 0,20% 0,20% 500,00 zł 500,00 zł podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 1) na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) na rachunek złotowy w innym banku krajowym: 3) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub rachunek złotowy/walutowy prowadzony w innym banku zagranicznym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie Koźlu 0,20% 200,00 zł 7

8 7. Wyciąg z rachunku: 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju, 3) Wyciąg z rachunku wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę : a) listem ekonomicznym b) listem ekonomicznym poleconym 8. Likwidacja rachunku walutowego. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku awizowana i odebrana a) dokonana w złotych b) dokonana w walucie obcej Uwaga: Dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 5. Dyspozycja stała lub jednorazowa dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału lokaty : 1) na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu, 2) na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 3) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu 0,20% 0,20% 6. Likwidacja lokaty terminowej w walutach wymienialnych 500,00 zł 500,00 zł 0,20% 200,00 zł Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych w złotych i w walutach wymienialnych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego 50,00 zł brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 2. Wydanie opinii bankowej na wniosek Posiadacza rachunku 50,00 zł 3. Sporządzenie historii obrotów z jednego rachunku bankowego: 1) za ostatnie 3 miesiące 2) za każdy następny rozpoczęty miesiąc Uwaga! Opłaty nie pobiera się : a) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karnoskarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów b) jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2,00 zł 8

9 4. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem a) przy zakładaniu rachunku i wymianie książeczki b) w innym terminie 5. Przyjęcie, odwołanie, zmiana oraz przeniesienie do innego banku dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci każdorazowo od jednego dokumentu Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci 6. Przyjęcie, wykonanie oraz potwierdzenie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku: 1) z PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) z innymi bankami, instytucjami 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych Posiadacza rachunku 8. Blokada środków na rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego do wyjaśnienia przez Klienta (opłata pobierana w przypadku braku realizacji zajęcia) 9. Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadaczy rachunków walutowych w PBS w Kędzierzynie - Koźlu dla banków zagranicznych 10. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 11. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 12. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 13. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 14. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata, itp.) 15. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 2) jednego dowodu stanowiącego załącznik do wyciągu a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 16. Realizacja przelewu natychmiastowego w systemie SORBNET * opłata dodatkowa Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z Rozdziałem I 17. Opłata za zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości 2,00 zł 30,00 zł 50,00zł 50,00 zł od każdego potwierdzenia 7,00 zł 7,00 zł 2* 18. Opłata za odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości SMSBankNet 1. Aktywacja usługi 9

10 2. Opłata za każdego wysłanego SMS-a Uwaga: Przez pierwszy miesiąc korzystania z usługi opłaty nie pobiera się. 0,30 zł 3. Opłata za dokonanie zmian w usłudze SMSBankNet ( np. zmiana numeru telefonu) 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora ebanknet jednorazowo 2. Abonament miesięczny 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: a) w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) w innych bankach 1,50 zł 4. Realizacja 1 szt. przelewu z rachunku efektywnego konta oszczędnościowego na rachunki prowadzone: a) w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) w innych bankach 5. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków bankowych: a) na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) na rachunek w innym banku 6. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych Opłata za wysłanie hasła jednorazowego przez sms 7. Blokada dostępu w ebanknet 8. Nadanie nowego loginu 9. Zmiana w karcie uprawnień 10. Opłata za wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym 11. Nadanie kolejnego loginu 12. Powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub zniszczenia Rozdział II KARTY BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT* ) 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: opłata pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania, 10 podstawowa minimalna maksymalna

11 jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł 11 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 1 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,5% 9. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA i innych 3% banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 3% c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 3% d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% e) w kasach innego banku w kraju 3% f) w kasach innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 3% g) przelew z karty 3% 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Zastrzeżenie karty 13. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 14. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. 10 ostatnich transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 19. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 20. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% 40,00 zł *) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa marża Banku : 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA* ) Karta płatnicza JUNIOR * ), Karta Płatnicza MasterCard paypass 1. Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku 2. Wydanie nowej karty 3. Wznowienie karty 4. Wydanie duplikatu karty 1 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN-u na wniosek Użytkownika 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą

12 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga! Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% 12. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 13. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 14. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 3% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydruku 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku 17. Rozpatrzenie reklamacji 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6,00 zł 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 22. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 23. Rezygnacja Klienta z używania karty 0,00 zł 24. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska *) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa marża Banku : 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Karta kredytowa VISA GOLD* ) 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: opłata pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż ,00 zł b) co najmniej ,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 4. Wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty 1 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą: a) w kraju b) za granicą 8. Wypłata gotówki: a) w kraju 3% b) za granicą 3 % c) przelew z karty 3% 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Zastrzeżenie karty 12. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 13. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 12

13 14. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 17. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie ( miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% 40,00 zł *) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa marża Banku : 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Rozdział III RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE 1. Przyznanie kredytu na cele konsumpcyjne 3% 2. Przyznanie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków ROR 1,5 % 50,00 zł Automatyczne wydłużenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków ROR 1,5 % 50,00 zł Przyznanie kredytu hipotecznego (mieszkaniowego Mój Dom /Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego) 0-2% 5. Przyznanie Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3% - 4% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia od kwoty przyrzeczonej jednorazowo Uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z produktu bankowego 0,5%-1% 300,00 zł 7. Zmiana warunków umowy kredytowej ( np. zmiana warunków cenowych, zmiana formy zabezpieczenia, zmiana kwoty kredytu, zmiana innych warunków umowy itp.) płatne jednorazowo od każdego aneksu 8. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 1,5 % kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie zmiany harmonogramu spłat kredytu ( np. prolongata, zawieszenie okresu spłaty należności, wydłużenie okresu kredytowania) - od kwoty prolongowanej - do miesiąca 1,0% - powyżej miesiąca 1,5% 10. Sporządzenie wniosku: a) o wykreślenie hipoteki b) o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 0,00 zł 0,00 zł 11. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 1 13

14 12. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat lub odsetek 14. ( upomnienie) 50,00 zł 15. Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali; Uwaga: Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego 1 4 % rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do postanowień umowy 16. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% 100,00 zł 1.000,00 zł 17. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji od każdego 1,5% aneksu 18. Za przejęcie długu kredytowego 1,5% przejmowanej wierzytelności 19. Opłata za zbadanie zdolności kredytowej na życzenie klienta i wydanie zaświadczenia na te okoliczność 250,00 zł Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak a także wydanie 50,00 zł innego zaświadczenia dotyczącego udzielonego kredytu 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia. 50,00 zł 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu 100,00 zł 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). 5. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 6. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 1 7. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 1 + koszty 8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 50,00 zł 9. Uzyskanie informacji międzybankowej w związku z wykonywaniem przez bank czynności bankowych np. z udzielaniem kredytu lub pożyczki (zaświadczenia ujawniające tajemnicę bankową): Uwaga! W przypadku zapytania o kilku klientów pobiera się opłatę stanowiącą wielokrotność w/w kwota wg kosztów rzeczywistych 180,00 zł 14

15 Rozdział IV INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna Czynności kasowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki prowadzone przez inne banki 0,5 % 2,89 zł 500,00 zł 2) na rachunek ZUS 0,5% 3) na rachunek TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 2,00 zł 4) na rachunek PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Opolska - za gaz 5) na rzecz Związku Międzygminnego Czysty Region opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2,00 zł 1,50 zł 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Zgodnie z umową 2,90 zł 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 3. Zamiana (wymiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych: 0,5% 2,90 zł 1) do 20 sztuk 2) ponad 20 sztuk Uwaga! 1. Nie pobiera się opłat przy wymianie znaków pieniężnych o nominałach wyższych na znaki pieniężne o nominałach niższych lub monety - do wartości ,- zł - w przypadkach gdy zapas w/w znaków i monet na to pozwala. 2. Nie pobiera się opłat przy wymianie bilonu o wartości do 5 zł. 1 % wartości wymiany 2,00 zł 4. Skup i sprzedaż walut Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe 1. Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów BEN / SHA ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów OUR ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. 3. Zlecenie poszukiwania/reklamacja przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku 15 0,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 4. Odwołanie zlecenia z pkt.3. + koszty rzeczywiste

16 5. Brak w treści przekazu eksportowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów importowych w obrocie dewizowym za granicę w ciężar rachunku złotowego, walutowego prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu lub wpłaty gotówkowej w kasie ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7 w przypadku opcji kosztowej OUR 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od przekazów z opcją kosztową OUR 8. Brak w treści przekazu importowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR i USD i GBP: 1) z datą waluty dziś 2) z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.6 40,00 zł 0,20% 200,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 130,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 11. Zmiany/korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie klienta. 100,00 zł + koszty banków trzecich 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich 13. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 14. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty. Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. Skup i inkaso czeków miesięcznie 1. Skup czeków wystawionych /sprzedanych za granicą 1,00% 100,00 zł ( od łącznej wartości czeków w jednej walucie) 2. Skup czeków podróżniczych ( opłatę pobiera się od każdego czeku osobno) 3. Warunkowy skup czeków 1,50% 100,00 zł 4. Inkaso czeków Klientów Indywidualnych 0,25% 40,00 zł 150,00 zł ( od kwoty czeku) 5. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 40,00 zł + koszty rzeczywiste 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto Depozyty wartościowe i rzeczowe 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt 16

17 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PBS w Kędzierzynie Koźlu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 1,00% wartości 100,00 zł Niniejsza Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie- Koźlu zostaje wprowadzona na mocy Uchwały Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia r., z mocą obowiązującą od dnia 02 lutego 2015 roku oraz uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia 20 lutego 2015r., Aneksem nr 2 z dnia 27 lutego 2015r., Aneksem nr 3 z dnia 19 maja 2015r. i Aneksem nr 4 z dnia 17 lipca 2015r. Równocześnie traci moc Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku z dnia 27 września 2013 roku. ZARZĄD 17

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo