Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI"

Transkrypt

1 . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r.

2 SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych... 5 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową w 6 złotych... Lokaty terminowe w złotych.. 6 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walutach wymienialnych.. 6 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych w złotych i w walutach wymienialnych.. 8 SMSBankNet... 9 ebanknet. 9 Str. Rozdział II KARTY BANKOWE Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT 10 Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA, karta płatnicza JUNIOR, 11 karta płatnicza MasterCard paypass... Karta kredytowa VISA GOLD. 12 Rozdział III RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe.. 12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 13 Rozdział IV INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Czynności kasowe Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe 15 Skup i inkaso czeków. 16 Depozyty wartościowe i rzeczowe. 16 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI, zwanej dalej Taryfą, dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów oraz Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu są pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 6. Dyrektorzy Oddziałów mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Prowizje i opłaty dotyczące rachunków Wspólnot Mieszkaniowych pobierane są zgodnie z uchwałą Zarządu Banku w tej sprawie. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu dla rolników indywidualnych, wpłat na cele charytatywne, wpłat z tytułu podatków na rachunki Urzędów Gmin : w Polskiej Cerekwi, Pawłowiczkach, Cisku, Bierawie i Reńskiej Wsi. 12. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt.2 Prawa bankowego. 13. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty pocztowe i telekomunikacyjne wg zryczałtowanych opłat. 3

4 15. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 16. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 17. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 18. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 19. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia r. Bank nie pobiera opłat zgodnie z niniejszą Taryfą. za czynności bankowe od osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy KONTO STUDENT, który otwierany i prowadzony jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 26 roku życia w: 1) szkołach wyższych; 2) szkołach posiadających status wyższej uczelni; 3) szkołach policealnych. 20. Od emerytów i rencistów posiadających w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ( ROR ) regulujących gotówkowo lub bezgotówkowo (również w ramach zleceń stałych) tzw. opłaty bytowe pobierana jest prowizja w wysokości Do opłat tych zalicza się: opłatę za energię elektryczną, opłatę za gaz, opłatę za wywóz odpadów i nieczystości stałych oraz płynnych, opłatę RTV, opłatę z tytułu czynszu wraz z wpłatami na fundusz remontowy. Prowizja ulgowa w wysokości ma zastosowanie w przypadku gdy prowizja standardowa za usługę wynosi więcej niż. W przypadku, gdy prowizja standardowa jest niższa od to stosuje się tę niższą. 21. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 22. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych pobierane okresowo są należne dostawcy jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. Nie pobiera się opłat za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ramowej. 23. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, likwidacji prowizji lub opłat oraz stosowaniu innych stawek promocyjnych. 24. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne opłaty lub prowizje niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości wzajemnie uzgodnionych w umowach. 25. Aktualna Taryfa dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.pbskkozle.pl). 4

5 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w PBS w Kędzierzynie Koźlu dokonywane w placówkach PBS 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez PBS w Kędzierzynie Koźlu dokonywane w placówkach PBS 5. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a. wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b. wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach krajowych 3) na rachunek walutowy/złotowy prowadzony w banku zagranicznym lub rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie Koźlu 6. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 1) realizacja zlecenia na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku 3) realizacja w terminie późniejszym z uwagi na brak środków na rachunku Klienta 7. Wyciąg z rachunku: - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju - wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem ekonomicznym, b) listem ekonomicznym poleconym, podstawowa minimalna maksymalna 6,00 zł 0,20% 0,20% 500,00 500,00 0,20% 30,00 zł 500,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 8. Likwidacja rachunku. 5

6 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową w złotych 1. Otwarcie rachunku płatnego na każde żądanie 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w jednostkach PBS w Kędzierzynie - Koźlu 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków dokonywane w jednostkach PBS w Kędzierzynie - Koźlu 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) w innych bankach 6. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 7. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie - w jednostkach PBS w Kędzierzynie - Koźlu 0,00 zł - w innych bankach i placówkach Poczty Polskiej 0,00 zł 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 10. Likwidacja książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 2,00 zł 11. Dokonanie przelewu praw (cesji) z książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie 1 Lokaty terminowe w złotych 1. Otwarcie lokaty 2. Prowadzenie lokaty 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa Uwaga! Opłata za każdorazową wypłatę z terminowej lokaty ZMIENNE SALDO 5. Dyspozycja stała lub jednorazowa klienta dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zapadnięciu lokaty 1) na rachunek prowadzony w PBS w Kędzierzynie 6 Koźlu 2) na rachunek prowadzony w innym banku 6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z lokaty terminowej 1 7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki lokaty terminowej 8. Umorzenie utraconej książeczki terminowej 9. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 10. Likwidacja książeczki z wkładami terminowymi 2,00 zł Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty z wniesieniem pierwszej wpłaty 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia pierwszej wpłaty 3. Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty - miesięcznie 6,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:

7 a) prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu b) prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy 0,20% 500,00 zł sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej PBS w Kędzierzynie Koźlu awizowana i odebrana Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez 0,20% 0,20% 500,00 zł 500,00 zł klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie Koźlu na rachunek złotowy w innym banku krajowym: na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub rachunek złotowy/walutowy prowadzony w innym banku 0,20% 30,00 zł 500,00 zł zagranicznym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie Koźlu Wyciąg z konta bankowego: 7. - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju: -wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 8. Likwidacja rachunku walutowego. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku awizowana i odebrana a) dokonana w złotych b) dokonana w walucie obcej Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, 7 0,20% 500,00 zł b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Awizacji na jeden dzień roboczy przed terminem podjęcia środków podlegają wypłaty od ,00 zł lub 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD 0,20% 500,00 zł 5. Przelew środków lub odsetek z lokaty terminowej: na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w PBS w Kędzierzynie - Koźlu, na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym 0,20% 30,00 zł 500,00 zł Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu 6. Likwidacja rachunku terminowego walutowego

8 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych w złotych i w walutach wymienialnych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego 50,00 zł brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii o Kliencie 50,00 zł 3. Sporządzenie historii obrotów z jednego rachunku bankowego: 1) za ostatnie 3 miesiące 2) za każdy następny rozpoczęty miesiąc Uwaga! Opłaty nie pobiera się : a) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów b) jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2,00 zł 4. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem - przy zakładaniu rachunku i wymianie książeczki - w innym terminie 2,00 zł 5. Przyjęcie, odwołanie oraz przeniesienie do innego banku dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci każdorazowo od jednego dokumentu Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci 30,00 zł 6. Przyjęcie, wykonanie oraz potwierdzenie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku: 1) z PBS w Kędzierzynie Koźlu 2) z innymi bankami, instytucjami 50,00zł 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 8. Blokada środków na rachunku z tytułu zajęcia egzekucyjnego do wyjaśnienia przez Klienta (opłata pobierana w przypadku braku realizacji zajęcia) 9. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w PBS w Kędzierzynie - Koźlu dla banków zagranicznych 10. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 11. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 12. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 13. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 14. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata, itp.) 50,00 zł 3,00 zł od każdego potwierdzenia 8

9 15. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 2) jednego dowodu stanowiącego załącznik do wyciągu a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 16. Realizacja przelewu natychmiastowego w systemie SORBNET * opłata dodatkowa Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z Rozdziałem I 17. Opłata za zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości 18. Opłata za odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości 7,00 zł 7,00 zł 2* 1. Aktywacja usługi SMSBankNet 2. Opłata za każdego wysłanego SMS-a Uwaga: Przez pierwszy miesiąc korzystania z usługi opłaty nie pobiera się. 0,30 zł 3. Opłata za dokonanie zmian w usłudze SMSBankNet ( np. zmiana numeru telefonu) 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora ebanknet jednorazowo 2. Abonament miesięczny 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: a) w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) w innych bankach 1,50 zł 4. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków bankowych: a) realizacja zlecenia na rachunek w PBS w Kędzierzynie Koźlu b) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych Opłata za wysłanie hasła jednorazowego przez sms 3,00 zł 6. Blokada dostępu w epbs 7. Nadanie nowego loginu 8. Zmiana w karcie uprawnień 9

10 9. Opłata za wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym 10. Nadanie kolejnego loginu 11. Powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub zniszczenia Rozdział II KARTY BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) pobierana w drugim roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł 10 podstawowa minimalna maksymalna 54,00 zł 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,5% 9. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 3% c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% e) w kasach innego banku w kraju 3% f) w kasach innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 3% 2% 2 %

11 g) przelew z karty 3% 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Zastrzeżenie karty 13. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 14. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 19. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 20. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA Karta płatnicza JUNIOR, Karta Płatnicza MasterCard paypass 1. Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do 3,00 zł rachunku 2. Wydanie nowej karty 3. Wznowienie karty 4. Wydanie duplikatu karty 1 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN-u na wniosek Użytkownika 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga! Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% 12. Wypłata gotówki w kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 13. Wypłata gotówki w kasie obcych banków w kraju 14. Wypłata gotówki w kasach banku za granicą 2% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydruku 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z 3,00 zł generowaniem wydruku 17. Rozpatrzenie reklamacji 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 22. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 23. Rezygnacja Klienta z używania karty 0,00 zł 24. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł 11

12 Karta kredytowa VISA GOLD 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż ,00 zł b) co najmniej ,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 4. Wydanie karty dodatkowej ( opłata roczna) 0,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty ( opłata jednorazowa) 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą: a) w kraju b) za granicą 8. Wypłata gotówki: a) w kraju 3% 3 % b) za granicą c) przelew z karty 3% 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Zastrzeżenie karty 12. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 13. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 17. Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska 3,00 zł 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie ( miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% 40,00 zł Rozdział III RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE 1. Przyznanie kredytu na cele konsumpcyjne 3% 2. Przyznanie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków ROR 1,5 % 50,00 zł 12

13 3. 4. Automatyczne wydłużenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków ROR 1,5 % 50,00 zł Przyznanie kredytu hipotecznego (mieszkaniowego Mój Dom /Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego) 0-2% 5. Przyznanie Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3% - 4% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia od kwoty przyrzeczonej jednorazowo Uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z produktu bankowego 0,5%-1% 300,00 zł 7. Zmiana warunków umowy kredytowej ( np. zmiana warunków cenowych, zmiana formy zabezpieczenia, zmiana kwoty kredytu, zmiana innych warunków umowy itp.) płatne jednorazowo od każdego aneksu 8. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 1,5 % kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie zmiany harmonogramu spłat kredytu ( np. prolongata, zawieszenie okresu spłaty należności, wydłużenie okresu kredytowania) - od kwoty prolongowanej - do miesiąca 1,0% - powyżej miesiąca 1,5% 10. Sporządzenie wniosku: a) o wykreślenie hipoteki 0,00 zł b) o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 0,00 zł 11. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. 1 (za każdą czynność) 12. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat lub odsetek 14. ( upomnienie) 50,00 zł 15. Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali; Uwaga: Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego 1 4 % rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do postanowień umowy 16. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% 100,00 zł 1.000,00zł 17. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji od każdego 1,5% aneksu 18. Za przejęcie długu kredytowego 1,5% przejmowanej wierzytelności 19. Opłata za zbadanie zdolności kredytowej na życzenie klienta i wydanie zaświadczenia na te okoliczność 250,00 zł Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak a także wydanie innego zaświadczenia dotyczącego udzielonego kredytu 50,00 zł 13

14 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia. 50,00 zł 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu 100,00 zł 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). 5. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 6. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 1 7. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 1 + koszty 8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 50,00 zł 9. Uzyskanie informacji międzybankowej w związku z wykonywaniem przez bank czynności bankowych np. z udzielaniem kredytu lub pożyczki (zaświadczenia ujawniające tajemnicę bankową): Uwaga! W przypadku zapytania o kilku klientów pobiera się opłatę stanowiącą wielokrotność w/w kwota wg kosztów rzeczywistych 180,00 zł Rozdział IV INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna Czynności kasowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki prowadzone przez inne banki 0,5 % 2,49 zł 500,00 zł 2) na rachunek ZUS 0,5% 3) na rachunek TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 1,50 zł 4) na rachunek PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Opolska - za gaz 5) na rzecz Związku Międzygminnego Czysty Region opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1,50 zł 1,50 zł 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne Banki strony Porozumienia - o świadczeniu wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Zgodnie z umową 2,90 zł 2) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,5% 2,90 zł 14

15 3. Zamiana (wymiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych: do 20 sztuk ponad 20 sztuk Uwaga! 1. Nie pobiera się opłat przy wymianie znaków pieniężnych o nominałach wyższych na znaki pieniężne o nominałach niższych lub monety - do wartości ,- zł - w przypadkach gdy zapas w/w znaków i monet na to pozwala. 2. Nie pobiera się opłat przy wymianie bilonu o wartości do 5 zł. 1 % wartości wymiany 2,00 zł 4. Skup i sprzedaż walut Przekazy w obrocie dewizowym: eksportowe i importowe 1. Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów BEN / SHA ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Realizacja (skup) przekazów eksportowych w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe z opcją kosztów OUR ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. 3. Zlecenie poszukiwania/reklamacja przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 15 0,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku 4. Odwołanie zlecenia z pkt.3. + koszty rzeczywiste 5. Brak w treści przekazu eksportowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów importowych w obrocie dewizowym za granicę w ciężar rachunku złotowego, walutowego prowadzonego w PBS w Kędzierzynie - Koźlu lub wpłaty gotówkowej w kasie ( Przelewy SEPA, Przelewy regulowane, Polecenia wypłaty) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7 w przypadku opcji kosztowej OUR 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od przekazów z opcją kosztową OUR 8. Brak w treści przekazu importowego kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN - od każdego przekazu Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR i USD i GBP: 1) z datą waluty dziś 2) z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.6 40,00 zł 0,20% 30,00 zł 500,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 130,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

16 11. Zmiany/korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie klienta. 100,00 zł + koszty banków trzecich 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich 13. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 14. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty. Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. miesięcznie Skup i inkaso czeków 1. Skup czeków wystawionych /sprzedanych za granicą 1,00% 100,00 zł ( od łącznej wartości czeków w jednej walucie) 2. Skup czeków podróżniczych ( opłatę pobiera się od każdego czeku osobno) 3. Warunkowy skup czeków 1,50% 100,00 zł 4. Inkaso czeków Klientów Indywidualnych 0,25% 40,00 zł 150,00 zł ( od kwoty czeku) 5. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 40,00 zł + koszty rzeczywiste 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto Depozyty wartościowe i rzeczowe 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PBS w Kędzierzynie Koźlu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 1,00% wartości 100,00 zł Niniejsza Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie- Koźlu zostaje wprowadzona na mocy Uchwały Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia r., z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2013 roku, oraz uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia 14 stycznia 2014r. Równocześnie traci moc Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku z dnia 12 października 2012 roku. ZARZĄD 16

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo