Informatyka 1. Wykład nr 1 ( ) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Strona WWW - Dydaktyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka 1. Wykład nr 1 (08.03.2009) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Strona WWW - Dydaktyka"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/58 Dane podstawowe Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 1 ( ) dr inŝ. Jarosław aw Forenc Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii ul. Wiejska 45D, Białystok WE tel. (0-85) Dydaktyka - slajdy prezentowane na wykładzie konsultacje: poniedziałek, godz. 10:00-12:00, WE-204 piątek, godz. 11:00-12:00, WE-204 niedziela, godz. 16:00-17:30, WE-204 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 3/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 4/58 Strona WWW - Dydaktyka Strona WWW - Dydaktyka

2 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 5/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 6/58 Przedmiot Informatyka 1 1 i Informatyka 2 2 Informatyka 1 semestr II wykład: 20 h (J. Forenc) pracownia specjalistyczna: 30 h (J. Forenc, R. Bycul, A. Choroszucho) ECTS: 6 pkt. kod przedmiotu: EZ1A Informatyka 2 semestr III wykład: 10 h pracownia specjalistyczna: 30 h ECTS: 4 pkt. kod przedmiotu: EZ1A Program wykładu 1. Informacja analogowa i cyfrowa. Jednostki informacji cyfrowej. 2. Systemy liczbowe. Systemy pozycyjne i niepozycyjne. Kodowanie informacji. Kodowanie liczb i znaków. Reprezentacja liczb w systemach komputerowych. Reprezentacja stałoprzecinkowa i zmiennoprzecinkowa. Arytmetyka systemów komputerowych. Dokładność reprezentacji danych. Standard IEEE 754. Algebra Boole'a. Właściwości i podstawowe twierdzenia algebry Boole a. 3. Architektura komputerów. Klasyfikacja systemów komputerowych. Architektura von Neumana i architektura harwardzka. Budowa i zasada działania komputera. Procesor, pamięć wewnętrzna i zewnętrzna. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, interfejsy komputerowe. Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 7/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 8/58 Program wykładu 4. Algorytmy. Definicja algorytmu. Klasyfikacje i sposoby przedstawiania algorytmów. ZłoŜoność obliczeniowa. 5. Języki programowania. Generacje języków programowania. InŜynieria oprogramowania. 6. Język C. Ogólna struktura programu. Kompilacja. Zmienne, typy, stałe, operatory, wyraŝenia. Instrukcje warunkowe, pętle. Tablice, łańcuchy znaków, struktury. Funkcje, przekazywanie parametrów do funkcji. 7. Programowanie obiektowe w języku C++. Klasy, obiekty, konstruktory i destruktory, dziedziczenie, przeładowanie operatorów, funkcje wirtualne. Literatura (1/2) 1. B. Pochopień: Arytmetyka systemów cyfrowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, S. Gryś: Arytmetyka komputerów. PWN, Warszawa, J. Biernat: Metody i układy arytmetyki komputerowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, J. Biernat: Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, J. Ogrodzki: Wstęp do systemów komputerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, W. Stallings: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa, 2004.

3 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 9/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 10/58 Literatura (2/2) Zaliczenie wykładu 7. A.S. Tanenbaum: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice, K. Wojtuszkiewicz: Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?. PWN, Warszawa, K. Wojtuszkiewicz: Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy. PWN, Warszawa, N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C. WNT, Warszawa, J. Grębosz: Symfonia C++ standard. Tom 1 i 2. Edition 2000, Warszawa, Kolokwium pisemne: Termin nr 1: przedostatni zjazd Termin nr 2: sesja egzaminacyjna podstawowa Termin nr 3: sesja egzaminacyjna poprawkowa (wrzesień 2009) Przykładowe pytania zaliczeniowe: na stronie www - w połowie maja 2009 Zaliczenie wykładu a zaliczenie pracowni: zaliczenie pracowni na ocenę 4+ lub 5 uprawnia do przepisania oceny jako zaliczenia wykładu przy przepisywaniu ocena jest obniŝana o pół stopnia: tzn. 4+ 4, 5 4+ ocenę moŝna przepisać do końca sesji podstawowej Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 11/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 12/58 Plan wykładu nr 1 Informatyka Podstawowe pojęcia: informatyka informacja Informacja analogowa i cyfrowa Jednostki informacji cyfrowej Systemy liczbowe liczby i cyfry systemy pozycyjne i niepozycyjne Systemy pozycyjne Informatyka (ang. computer science) dziedzina nauki i techniki zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji w języku polskim termin informatyka zaproponował w październiku 1968 r. prof. Romuald Marczyński na konferencji poświęconej maszynom matematycznym wzorem nazwy były francuskie informatique i niemieckie Informatik Informatykę moŝna rozpatrywać jako: samodzielną dyscyplinę naukową narzędzie wykorzystywane przez inne nauki gałąź techniki przemysł wytwarzający sprzęt i oprogramowanie

4 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 13/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 14/58 Informacja Informacja Informatyka Co oznaczają poniŝsze dane? dziedzina nauki i techniki zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji Informacja - wielkość abstrakcyjna, która moŝe być: przechowywana w pewnych obiektach przesyłana pomiędzy pewnymi obiektami przetwarzana w pewnych obiektach stosowana do sterowania pewnymi obiektami Dane - surowe fakty i liczby Przetwarzanie danych - logicznie ze sobą powiązany zespół czynności pozwalających na uzyskanie z danych niezbędnych informacji Liczba: ? 15 lipca 1410 roku Data!!! Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 15/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 16/58 Informacja analogowa i cyfrowa Informacja analogowa i cyfrowa Sygnał analogowy sygnał, który moŝe przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności) wartości sygnału analogowego mogą zostać określone w kaŝdej chwili czasu dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał Sygnał cyfrowy sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne sygnał ciągły, który moŝe zmieniać swoją wartość tylko w określonych chwilach czasu i moŝe przyjmować tylko określone wartości Obecnie telekomunikacja i elektronika powszechnego uŝytku zostały prawie całkowicie zdominowane przez cyfrowe przetwarzanie sygnałów Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest w stosunku do przetwarzania analogowego: powtarzalne bardziej niezawodne tańsze Zamiana sygnału analogowego na cyfrowy wymaga wykonania dwóch kroków: próbkowania kwantowania

5 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 17/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 18/58 Informacja analogowa i cyfrowa - próbkowanie Informacja analogowa i cyfrowa - próbkowanie Próbkowanie - proces tworzenia sygnału impulsowego reprezentującego sygnał ciągły (analogowy) Przekształcenie powrotne sygnału cyfrowego do analogowego, bez straty informacji, wymaga spełnienia twierdzenia o próbkowaniu w ustalonych odstępach czasu mierzona jest wartość chwilowa sygnału i na jej podstawie tworzone są tzw. próbki (ang. sample) sygnał przekształcony do postaci spróbkowanej jest nazywany sygnałem dyskretnym Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona (o próbkowaniu) Sygnał ciągły moŝe być ponownie odtworzony z sygnału dyskretnego, jeśli był próbkowany z częstotliwością co najmniej dwa razy większą od granicznej częstotliwości swego widma Przykład: T S f S - okres próbkowania - częstotliwość próbkowania f S = 1 / T S człowiek słyszy dźwięki do częstotliwości ok. 20 khz według powyŝszego prawa częstotliwość zapisu cyfrowego musi być większa niŝ 40 khz po to, aby nie były słyszalne przekłamania z powyŝszego powodu dla płyt CD-Audio przyjęto częstotliwość próbkowania 44,1 khz dla kaŝdego kanału Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 19/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 20/58 Informacja analogowa i cyfrowa - kwantyzacja Idea działania ania układ adów w cyfrowych Systemy cyfrowe są w stanie przetwarzać tylko sygnały reprezentowane słowami o skończonej liczbie bitów Taka reprezentacja wymaga ograniczenia zbioru wartości sygnału - wartości te nazywane są poziomami reprezentacji Kwantyzacja to proces polegający na przypisaniu wartości analogowych do najbliŝszych poziomów reprezentacji W układach cyfrowych wszelka informacja i wszelkie wielkości przetwarzane przez te układy reprezentowane są przez dwa stany: stan niski (L), nazywany teŝ poziomem logicznym niskim lub zerem (0) stan wysoki (H), nazywany teŝ poziomem logicznym wysokim lub jedynką (1) W praktycznej realizacji układów cyfrowych naleŝy określić jakie wartości lub zakresy wartości oznaczają poziom logiczny niski lub wysoki Na rysunku przedstawione są poziomy logiczne dla układów cyfrowych TTL Zakresy wartości mogą być róŝne dla róŝnych wykonań układów cyfrowych

6 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 21/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 22/58 Zalety występowania tylko dwóch stanów w logicznych Jednostki informacji - bit Prosta realizacja układów elektronicznych wykonujących przetwarzanie informacji elementy półprzewodnikowe mają duŝe rozrzuty swoich parametrów, co wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań - w układach cyfrowych jest to znacznie prostsze niŝ w układach analogowych Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą ilość informacji potrzebną do stwierdzenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości: 0 (zero) i 1 (jeden) - bit jest zatem toŝsamy z cyfrą w systemie dwójkowym Łatwość transmisji i odporność na zakłócenia Bity oznacza się mała literą b prostsze przesyłanie i regenerowanie informacji cyfrowej niŝ analogowej moŝliwość stosowania kodów korekcyjnych (np. płyty CD) Wielokrotności bitów - przedrostki dziesiętne w układzie SI Łatwość konstruowania układów pamiętających o duŝych pojemnościach własność wynikająca z punktu pierwszego Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 23/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 24/58 Jednostki informacji - bajt Jednostki informacji - tetrada Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów - w praktyce przyjmuje się, Ŝe jeden bajt to 8 bitów (choć to nie wynika z powyŝszej definicji) Bajt 8-bitowy moŝna podzielić na dwie połówki 4-bitowe nazywane tetradami (ang. nibbles) RozróŜniamy bardziej znaczącą (górną) i mniej znaczącą (dolną) tetradę Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest równieŝ oktetem W pierwszych komputerach bajt mógł mieć równieŝ 4, 6, 7, 9 czy 12 bitów Spotyka się teŝ określenie strefa i cyfra - strefą nazywa się górną tetradę, cyfrą - dolną tetradę Ośmiobitowy bajt po raz pierwszy pojawił się pod koniec 1956 roku, a został rozpowszechniony i uznany za standard w 1964 r. po tym jak IBM wprowadził System/360 Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera B

7 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 25/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 26/58 Jednostki informacji - bajt Słowo maszynowe (słowo) Wielokrotności bajtów Nazwa Symbol MnoŜnik bajt B 10 0 kilobajt KB/kB 10 3 Nazwa Symbol MnoŜnik petabajt PB eksabajt EB Słowo maszynowe (słowo - ang. word) - jednostka danych uŝywana przez określony komputer (określoną architekturę) Słowo składa się odgórnie określonej liczby bitów, nazywanej długością lub szerokością słowa (najczęściej jest to potęga 2, np. 16, 32, 64 bity) megabajt MB 10 6 gigabajt GB 10 9 terabajt TB zettabajt ZB jottabajt YB brontobajt BB > 1024 YB Stosowane są takŝe inne jednostki: słowo podwójne lub dwusłowo (dword - ang. double word) to ilość informacji równa dwóm słowom Stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI - jest to częstym źródłem nieporozumień zwłaszcza co do faktycznej pojemności dysków oraz prędkości urządzeń sieciowych (podawanych w bitach) słowo poczwórne (qword - ang. quadword, quadruple word) to ilość informacji równa czterem słowom Zazwyczaj wielkość słowa określa rozmiar rejestrów procesora oraz szyny danych: Prefiks Nazwa System SI K kilo 10 3 = M mega 10 6 = G giga 10 9 = System binarny 2 10 = = = RóŜnica 2.40% 4.86% 7.37% w architekturze x86 długość słowa maszynowego wynosi 16 bitów IA-32 i x86-64 są architekturami, odpowiednio, 32- i 64-bitowymi, ale mówiąc o dwusłowie i słowie poczwórnym mamy zwykle na myśli porcje czteroi ośmiobajtowe, czyli tak jakby była to wciąŝ architektura 16-bitowa Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 27/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 28/58 Jednostki informacji - inne spotykane oznaczenia TOP 500 Supercomputer Sites bps FLOPS MIPS bit na sekundę (ang. bps - bit per second) - jednostka natęŝenia strumienia danych w medium transmisyjnym oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilość informacji jaka moŝe być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, inne jednostki: kb/s, Mb/s (Mbit/s), Gb/s FLoating point Operations Per Second - jednostka wydajności komputerów, a dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe, określająca liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę najszybszy system równoległy na świecie, IBM Roadrunner, ma wydajność ok. 1,1 PFLOPS-a, czyli biliard operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę Million Instructions Per Second - miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, określająca liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy, przez daną jednostkę obliczeniową jednostka ta jest powszechnie uŝywana w dwóch formach Milion Instrukcji na Sekundę (MIPS) lub Milion Operacji na Sekundę (MOPS) lista 500 komputerów o największej mocy obliczeniowej publikowana od czerwca 1993 r. publikowana dwa razy w roku - w czerwcu i w listopadzie ostatnia lista: 32nd TOP500 List (listopad 2008) kolejność komputerów określana jest na podstawie wyników testu LINPACK Benchmark na liście umieszczane są komputery ogólnego przeznaczenia, czyli takie, które umoŝliwiają rozwiązanie szerokiego zakresu problemów na liście nie są umieszczane komputery specjalnie skonstruowane pod kątem testu LINPACK Benchmark

8 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 29/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 30/58 TOP LINPACK Benchmark 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Miejsca 1-51 test LINPACK Benchmark opracował Jack Dongarra opis testu: równoległa wersja testu LINPACK Benchmark i instrukcja uruchomienia: test polega na rozwiązaniu gęstego układu równań liniowych Rank 1. Site DOE NNSA LANL Manufacturer IBM Computer Roadrunner BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 GHz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband Country Year USA Cores Rmax Rpeak Oak Ridge National Laboratory Cray Inc. Jaguar Cray XT5 QC 2.3 GHz USA NASA/Ames Research Center/NAS SGI Pleiades SGI Altix ICE 8200EX, Xeon QC 3.0/2.66 GHz USA DOE NNSA LLNL IBM Blue Gene/L eserver Blue Gene Solution USA Argonne National Laboratory IBM Blue Gene/P Solution USA Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 31/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 32/58 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Polska 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Pozycja nr 1 Rank Site Gdansk University of Technology, CI Task ICM University of Warsaw Cyfronet PCSS Poznan Nasza Klasa Manufacturer ACTION IBM HP HP HP Computer Galera ACTION Cluster Xeon E5345 Infiniband BladeCenter QS22 Cluster, PowerXCell 8i 4.0 GHz, Infiniband Zeus Cluster Platform 3000 BL2x220, L54xx 2.5 GHz, Infiniband Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 2.5 GHz, Infiniband Cluster Platform 3000 BL460c/BL2x220, L54xx 2.5 GHz, GigE Year Cores Rmax Rpeak Roadrunner, BladeCenter QS22 Cluster, producent: IBM, rok 2008 Los Alamos National Laboratory, USA - LANL powstało w 1943 r. zarządzane przez Uniwersytet Kalifornijski podlega administracji rządowej USA nadzorowane przez Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (National Nuclear Security Administration - NNSA) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (Department of Energy - DOE) prace badawcze: bezpieczeństwo narodowe, przestrzeń kosmiczna odnawialne źródła energii, medycyna nanotechnologie, obliczenia równoległe 494. Communications Company (P1) HP Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon L54xx 2.5 GHz, GigEthernet liczba pracowników: ok , liczba studentów: ok. 800

9 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 33/58 Los Alamos National Laboratory, Laboratory, USA Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 liczba rdzeni procesorów: Procesor Cell Cell (Cell Broadband Engine Architecture, Cell BE, CBEA) architektura procesora opracowana przez konsorcjum STI (Sony, Toshiba, IBM) zastosowanie: konsola Sony Play Station 3 IBM PowerXCell 8i - odmiana procesorów Cell o zwiększonej wydajności dla obliczeń zmiennoprzecinkowych 34/58 Roadrunner, Roadrunner, IBM BladeCenter QS22 Cluster Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 35/ procesorów IBM PowerXCell 8i - 3,2 GHz (12,8 GFlops) procesorów procesorów AMD Opteron dual-core - 1,8 GHz (6480 procesorów - do obliczeń, 432 procesory - do sterowania) pamięć operacyjna: 103,6 TB system operacyjny: Linux (Red Hat Enterprise Linux + Fedora) oprogramowanie: Open MPI sieć komputerowa: Infiniband wyniki testu LINPACK Benchmark: Rmax = GFlops Rpeak = GFlops zajmuje powierzchnię 560 m2 zasilanie: 2,35 MW koszt: ok. 133 mln dolarów Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 Roadrunner, Roadrunner, IBM BladeCenter QS22 Cluster 1 x PPE - rdzeń ogólnego przeznaczenia 8 x SPE - osiem specjalnych, wydajnych rdzeni do operacji zmiennoprzecinkowych QS22 Cell blade - 2 x PowerXCell 8i CPUs, 8 GB memory LS21 Opteron blade - 2 x Opteron 2210 CPUs, 16 GB memory 36/58

10 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 37/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 38/58 Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 39/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 40/58 Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster

11 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 41/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 42/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe - liczby i cyfry Liczba - pojęcie abstrakcyjne, abstrakcyjny wynik obliczeń, wartość Cyfry rzymskie umoŝliwia wyraŝenie wyniku liczenia przedmiotów oraz mierzenia wielkości wynik mierzenia wielkości otrzymywany jest poprzez porównanie jednej wielkości z inną tego samego rodzaju, która została obrana za jednostkę miary Cyfra - umowny znak (symbol) stosowany do zapisu (reprezentacji) liczby liczba znaków słuŝących do zapisu jest zaleŝna od systemu liczbowego i przyjętego sposobu zapisu system dziesiętny (dziesiątkowy) - 10 znaków system szesnastkowy - 16 znaków system rzymski - 7 znaków Cyfry arabskie (pochodzą z Indii) arabskie, standardowe europejskie indyjsko-arabskie ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ wschodnio-indyjsko-arabskie ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٠ Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 43/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 44/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe - liczby i cyfry Inne przykłady zapisu cyfr i liczb Inne przykłady zapisu cyfr i liczb cyfry etruskie cyfry w pisowni chińskiej liczby w piśmie klinowym (Babilończycy) system prekolumbijski cyfry grecko-jońskie

12 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 45/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 46/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe W przypadku zapisu cyfr o wartościach większych od 9 są stosowane kolejne litery alfabetu, np. System liczbowy - zbiór zasad umoŝliwiających przedstawienie liczb za pomocą umownych znaków (cyfr) oraz wykonywanie działań na tych liczbach Systemy liczbowe dzielą się na: systemy pozycyjne systemy niepozycyjne Systemy pozycyjne (ang. positional, place-value) - znaczenie cyfry jest zaleŝne od miejsca (pozycji), które zajmuje ona w liczbie, np. system dziesiętny (dziesiątkowy) - liczba 777 (kaŝda cyfra ma inne znaczenie) Systemy niepozycyjne - znaczenie cyfr jest niezaleŝne od miejsca połoŝenia w liczbie, np. system rzymski - liczba III Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 47/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 48/58 System pozycyjny - dziesiętny System pozycyjny - dziesiętny np. liczba: 1408,25 p - podstawa (zasada, baza, rząd) systemu pozycyjnego D - zbiór dozwolonych cyfr w systemie dziesiętnym: p = 10 D = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} cyfra na danej pozycji określa ile razy naleŝy wziąć wagę na danej pozycji X (10) = K+ x K cyfry umieszczane są na kolejnych pozycjach kaŝda cyfra posiada swoją wartość, nazywaną wagą pozycji wagi pozycji są kolejnymi potęgami podstawy systemu w systemie dziesiętnym są to kolejne potęgi liczby 10

13 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 49/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 50/58 System pozycyjny - dziesiętny System pozycyjny - dwójkowy Przykład: liczba: 1408,25 (10) 1408,25 (10) = = = ,2 + 0,05 w systemie dwójkowym: p = 2 D = {0,1} cyfra na danej pozycji określa ile razy naleŝy wziąć wagę na danej pozycji X (2) = K+ x K Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 51/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 52/58 System pozycyjny - dwójkowy System pozycyjny o podstawie p Przykład: liczba: 1101,101 (2) , ,101 (2) = = , ,125 = 13,625 (10) = Właściwości: stosujemy ograniczoną liczbę cyfr, które posiadają kolejne wartości 0,1,2,... liczba cyfr jest równa wartości podstawy p system dziesiętny: p = 10, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} system szóstkowy: p = 6, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5} system dwunastkowy: p = 12, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B} wartość największej cyfry jest o 1 mniejsza od podstawy p cyfry ustawiane są na kolejnych pozycjach, wartość cyfry w zapisie zaleŝy od jej pozycji (stad nazwa - system pozycyjny) kaŝda pozycja posiada swoją wagę waga jest równa podstawie systemu podniesionej do potęgi o wartości pozycji

14 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 53/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 54/58 Systemy pozycyjne Koniec wykładu nr 1 Dziękuj kuję za uwagę! Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 55/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 56/58 Źródła a (KsiąŜ ąŝki): Źródła a (KsiąŜ ąŝki): Biernat J.: Metody i układy arytmetyki komputerowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Rozdz. 2. Reprezentacja liczb (str ) Rozdz. 2.1 Systemy stałobazowe (ze stałą podstawą) (str ) Wojtuszkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?. PWN, Warszawa, Rozdz Podstawy działania układów cyfrowych (str ) Rozdz System dwójkowy i szesnastkowy (str ) Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, Rozdz Kody liczbowe (str ) Pochopień B.: Arytmetyka systemów cyfrowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Rozdz Pozycyjne systemy liczbowe o dodatniej podstawie (str ) Pochopień B., Stańczyk U.: Arytmetyka systemów cyfrowych w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Rozdz. 1. Systemy liczbowe (str. 7-34) Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa, Dodatek 8A. Systemy liczbowe (str ) Tanenbaum A.S.: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice, Dodatek A.2. Pozycyjne systemy liczbowe (str )

15 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 57/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 58/58 Źródła a (Internet): Źródła a (Internet): - Informatyka - nauka, sztuka czy rzemiosło? - Prof. dr. hab. inŝ. Marian Adamski - Streszczenie wykładu wygłoszonego podczas inauguracji roku akademickiego 2002/2003 w dniu 30 września 2002 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego - Informatyka - Próbkowanie - Kwantyzacja - Bit - Czym jest bit i po co jest nam potrzebny?, J. Wałaszek, I LO w Tarnowie - Kodowanie informacji za pomocą bitów, J. Wałaszek, I LO w Tarnowie - Bajt - Słowo maszynowe - FLOPS - System liczbowy - Liczba - Cyfra - Quantization - Units of information - Bit - Byte - Word - FLOPS - Instructions per second - TOP 500 Supercomputer Sites - IBM Roadrunner, BladeCenter QS22/LS21 Cluster - Numeral system - Number - Numerical digit - Binary numeral system - Dwójkowy system liczbowy

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 2 (studia stacjonarne) - 12.10.2007 - Rok akademicki 2007/2008 2/59 Jednostki informacji - bit Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia KODOWANIE DANYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Technologie informacyjne wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ig Id: brodnica Hasło: Brodnica Materiały

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I

P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I K A T E D R A T E C H N I K P R O G R A M O W A N I A mgr inŝ. Dariusz Burak Metoda automatycznego zrównoleglenia wy branych

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI B REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI Adam Sawicki Regedit sawickiap@poczta.onet.pl Jest 10 rodzajów ludzi - ci, którzy rozumieją kod dwójkowy i ci, którzy go nie rozumieją. hakerskie ujęcie socjologii W tym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 11 Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 SEKRETARZ OFICYNY: Tomasz Drewniak RECENZENT: Adam Grzech PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Jednostki ilości danych Bit podstawowa jednostka w operacjach, wskazująca na obecność (1) albo brak (0) sygnału Bajt 23 bitów =

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna zajęcia nr 2 Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja semestr I, rok akademicki 2007/2008 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Jednostki i kodowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Zagadnienia omawiane na wykładzie: Ogólne pojęcia Budowa komputera Rodzaje oprogramowania komputerowego Omówienie edytorów tekstu, zasad składu tekstu Wstęp Sieci komputerowe Internet

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Wstęp... 2 1. Typy komputerów... 4 1.1. Komputery stacjonarne... 4 1.1.1. Desktop... 4 1.1.2. Serwer... 4 1.1.3. Mainframe... 5 1.2. Komputery przenośne...

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH Michał Wójcik numer albumu : 46618 Informatyka i Ekonometria Optymalizacja rozproszonej bazy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak email: krzysztof.michalak@ue.wroc.pl http://kti.ae.wroc.pl http://citi-lab.pl Egzamin: - w sesji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo