Informatyka 1. Wykład nr 1 ( ) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Strona WWW - Dydaktyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka 1. Wykład nr 1 (08.03.2009) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Strona WWW - Dydaktyka"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/58 Dane podstawowe Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 1 ( ) dr inŝ. Jarosław aw Forenc Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii ul. Wiejska 45D, Białystok WE tel. (0-85) Dydaktyka - slajdy prezentowane na wykładzie konsultacje: poniedziałek, godz. 10:00-12:00, WE-204 piątek, godz. 11:00-12:00, WE-204 niedziela, godz. 16:00-17:30, WE-204 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 3/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 4/58 Strona WWW - Dydaktyka Strona WWW - Dydaktyka

2 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 5/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 6/58 Przedmiot Informatyka 1 1 i Informatyka 2 2 Informatyka 1 semestr II wykład: 20 h (J. Forenc) pracownia specjalistyczna: 30 h (J. Forenc, R. Bycul, A. Choroszucho) ECTS: 6 pkt. kod przedmiotu: EZ1A Informatyka 2 semestr III wykład: 10 h pracownia specjalistyczna: 30 h ECTS: 4 pkt. kod przedmiotu: EZ1A Program wykładu 1. Informacja analogowa i cyfrowa. Jednostki informacji cyfrowej. 2. Systemy liczbowe. Systemy pozycyjne i niepozycyjne. Kodowanie informacji. Kodowanie liczb i znaków. Reprezentacja liczb w systemach komputerowych. Reprezentacja stałoprzecinkowa i zmiennoprzecinkowa. Arytmetyka systemów komputerowych. Dokładność reprezentacji danych. Standard IEEE 754. Algebra Boole'a. Właściwości i podstawowe twierdzenia algebry Boole a. 3. Architektura komputerów. Klasyfikacja systemów komputerowych. Architektura von Neumana i architektura harwardzka. Budowa i zasada działania komputera. Procesor, pamięć wewnętrzna i zewnętrzna. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, interfejsy komputerowe. Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 7/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 8/58 Program wykładu 4. Algorytmy. Definicja algorytmu. Klasyfikacje i sposoby przedstawiania algorytmów. ZłoŜoność obliczeniowa. 5. Języki programowania. Generacje języków programowania. InŜynieria oprogramowania. 6. Język C. Ogólna struktura programu. Kompilacja. Zmienne, typy, stałe, operatory, wyraŝenia. Instrukcje warunkowe, pętle. Tablice, łańcuchy znaków, struktury. Funkcje, przekazywanie parametrów do funkcji. 7. Programowanie obiektowe w języku C++. Klasy, obiekty, konstruktory i destruktory, dziedziczenie, przeładowanie operatorów, funkcje wirtualne. Literatura (1/2) 1. B. Pochopień: Arytmetyka systemów cyfrowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, S. Gryś: Arytmetyka komputerów. PWN, Warszawa, J. Biernat: Metody i układy arytmetyki komputerowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, J. Biernat: Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, J. Ogrodzki: Wstęp do systemów komputerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, W. Stallings: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa, 2004.

3 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 9/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 10/58 Literatura (2/2) Zaliczenie wykładu 7. A.S. Tanenbaum: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice, K. Wojtuszkiewicz: Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?. PWN, Warszawa, K. Wojtuszkiewicz: Urządzenia techniki komputerowej. Część 2. Urządzenia peryferyjne i interfejsy. PWN, Warszawa, N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C. WNT, Warszawa, J. Grębosz: Symfonia C++ standard. Tom 1 i 2. Edition 2000, Warszawa, Kolokwium pisemne: Termin nr 1: przedostatni zjazd Termin nr 2: sesja egzaminacyjna podstawowa Termin nr 3: sesja egzaminacyjna poprawkowa (wrzesień 2009) Przykładowe pytania zaliczeniowe: na stronie www - w połowie maja 2009 Zaliczenie wykładu a zaliczenie pracowni: zaliczenie pracowni na ocenę 4+ lub 5 uprawnia do przepisania oceny jako zaliczenia wykładu przy przepisywaniu ocena jest obniŝana o pół stopnia: tzn. 4+ 4, 5 4+ ocenę moŝna przepisać do końca sesji podstawowej Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 11/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 12/58 Plan wykładu nr 1 Informatyka Podstawowe pojęcia: informatyka informacja Informacja analogowa i cyfrowa Jednostki informacji cyfrowej Systemy liczbowe liczby i cyfry systemy pozycyjne i niepozycyjne Systemy pozycyjne Informatyka (ang. computer science) dziedzina nauki i techniki zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji w języku polskim termin informatyka zaproponował w październiku 1968 r. prof. Romuald Marczyński na konferencji poświęconej maszynom matematycznym wzorem nazwy były francuskie informatique i niemieckie Informatik Informatykę moŝna rozpatrywać jako: samodzielną dyscyplinę naukową narzędzie wykorzystywane przez inne nauki gałąź techniki przemysł wytwarzający sprzęt i oprogramowanie

4 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 13/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 14/58 Informacja Informacja Informatyka Co oznaczają poniŝsze dane? dziedzina nauki i techniki zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji Informacja - wielkość abstrakcyjna, która moŝe być: przechowywana w pewnych obiektach przesyłana pomiędzy pewnymi obiektami przetwarzana w pewnych obiektach stosowana do sterowania pewnymi obiektami Dane - surowe fakty i liczby Przetwarzanie danych - logicznie ze sobą powiązany zespół czynności pozwalających na uzyskanie z danych niezbędnych informacji Liczba: ? 15 lipca 1410 roku Data!!! Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 15/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 16/58 Informacja analogowa i cyfrowa Informacja analogowa i cyfrowa Sygnał analogowy sygnał, który moŝe przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności) wartości sygnału analogowego mogą zostać określone w kaŝdej chwili czasu dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał Sygnał cyfrowy sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne sygnał ciągły, który moŝe zmieniać swoją wartość tylko w określonych chwilach czasu i moŝe przyjmować tylko określone wartości Obecnie telekomunikacja i elektronika powszechnego uŝytku zostały prawie całkowicie zdominowane przez cyfrowe przetwarzanie sygnałów Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest w stosunku do przetwarzania analogowego: powtarzalne bardziej niezawodne tańsze Zamiana sygnału analogowego na cyfrowy wymaga wykonania dwóch kroków: próbkowania kwantowania

5 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 17/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 18/58 Informacja analogowa i cyfrowa - próbkowanie Informacja analogowa i cyfrowa - próbkowanie Próbkowanie - proces tworzenia sygnału impulsowego reprezentującego sygnał ciągły (analogowy) Przekształcenie powrotne sygnału cyfrowego do analogowego, bez straty informacji, wymaga spełnienia twierdzenia o próbkowaniu w ustalonych odstępach czasu mierzona jest wartość chwilowa sygnału i na jej podstawie tworzone są tzw. próbki (ang. sample) sygnał przekształcony do postaci spróbkowanej jest nazywany sygnałem dyskretnym Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona (o próbkowaniu) Sygnał ciągły moŝe być ponownie odtworzony z sygnału dyskretnego, jeśli był próbkowany z częstotliwością co najmniej dwa razy większą od granicznej częstotliwości swego widma Przykład: T S f S - okres próbkowania - częstotliwość próbkowania f S = 1 / T S człowiek słyszy dźwięki do częstotliwości ok. 20 khz według powyŝszego prawa częstotliwość zapisu cyfrowego musi być większa niŝ 40 khz po to, aby nie były słyszalne przekłamania z powyŝszego powodu dla płyt CD-Audio przyjęto częstotliwość próbkowania 44,1 khz dla kaŝdego kanału Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 19/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 20/58 Informacja analogowa i cyfrowa - kwantyzacja Idea działania ania układ adów w cyfrowych Systemy cyfrowe są w stanie przetwarzać tylko sygnały reprezentowane słowami o skończonej liczbie bitów Taka reprezentacja wymaga ograniczenia zbioru wartości sygnału - wartości te nazywane są poziomami reprezentacji Kwantyzacja to proces polegający na przypisaniu wartości analogowych do najbliŝszych poziomów reprezentacji W układach cyfrowych wszelka informacja i wszelkie wielkości przetwarzane przez te układy reprezentowane są przez dwa stany: stan niski (L), nazywany teŝ poziomem logicznym niskim lub zerem (0) stan wysoki (H), nazywany teŝ poziomem logicznym wysokim lub jedynką (1) W praktycznej realizacji układów cyfrowych naleŝy określić jakie wartości lub zakresy wartości oznaczają poziom logiczny niski lub wysoki Na rysunku przedstawione są poziomy logiczne dla układów cyfrowych TTL Zakresy wartości mogą być róŝne dla róŝnych wykonań układów cyfrowych

6 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 21/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 22/58 Zalety występowania tylko dwóch stanów w logicznych Jednostki informacji - bit Prosta realizacja układów elektronicznych wykonujących przetwarzanie informacji elementy półprzewodnikowe mają duŝe rozrzuty swoich parametrów, co wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań - w układach cyfrowych jest to znacznie prostsze niŝ w układach analogowych Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą ilość informacji potrzebną do stwierdzenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości: 0 (zero) i 1 (jeden) - bit jest zatem toŝsamy z cyfrą w systemie dwójkowym Łatwość transmisji i odporność na zakłócenia Bity oznacza się mała literą b prostsze przesyłanie i regenerowanie informacji cyfrowej niŝ analogowej moŝliwość stosowania kodów korekcyjnych (np. płyty CD) Wielokrotności bitów - przedrostki dziesiętne w układzie SI Łatwość konstruowania układów pamiętających o duŝych pojemnościach własność wynikająca z punktu pierwszego Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 23/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 24/58 Jednostki informacji - bajt Jednostki informacji - tetrada Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów - w praktyce przyjmuje się, Ŝe jeden bajt to 8 bitów (choć to nie wynika z powyŝszej definicji) Bajt 8-bitowy moŝna podzielić na dwie połówki 4-bitowe nazywane tetradami (ang. nibbles) RozróŜniamy bardziej znaczącą (górną) i mniej znaczącą (dolną) tetradę Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest równieŝ oktetem W pierwszych komputerach bajt mógł mieć równieŝ 4, 6, 7, 9 czy 12 bitów Spotyka się teŝ określenie strefa i cyfra - strefą nazywa się górną tetradę, cyfrą - dolną tetradę Ośmiobitowy bajt po raz pierwszy pojawił się pod koniec 1956 roku, a został rozpowszechniony i uznany za standard w 1964 r. po tym jak IBM wprowadził System/360 Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera B

7 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 25/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 26/58 Jednostki informacji - bajt Słowo maszynowe (słowo) Wielokrotności bajtów Nazwa Symbol MnoŜnik bajt B 10 0 kilobajt KB/kB 10 3 Nazwa Symbol MnoŜnik petabajt PB eksabajt EB Słowo maszynowe (słowo - ang. word) - jednostka danych uŝywana przez określony komputer (określoną architekturę) Słowo składa się odgórnie określonej liczby bitów, nazywanej długością lub szerokością słowa (najczęściej jest to potęga 2, np. 16, 32, 64 bity) megabajt MB 10 6 gigabajt GB 10 9 terabajt TB zettabajt ZB jottabajt YB brontobajt BB > 1024 YB Stosowane są takŝe inne jednostki: słowo podwójne lub dwusłowo (dword - ang. double word) to ilość informacji równa dwóm słowom Stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI - jest to częstym źródłem nieporozumień zwłaszcza co do faktycznej pojemności dysków oraz prędkości urządzeń sieciowych (podawanych w bitach) słowo poczwórne (qword - ang. quadword, quadruple word) to ilość informacji równa czterem słowom Zazwyczaj wielkość słowa określa rozmiar rejestrów procesora oraz szyny danych: Prefiks Nazwa System SI K kilo 10 3 = M mega 10 6 = G giga 10 9 = System binarny 2 10 = = = RóŜnica 2.40% 4.86% 7.37% w architekturze x86 długość słowa maszynowego wynosi 16 bitów IA-32 i x86-64 są architekturami, odpowiednio, 32- i 64-bitowymi, ale mówiąc o dwusłowie i słowie poczwórnym mamy zwykle na myśli porcje czteroi ośmiobajtowe, czyli tak jakby była to wciąŝ architektura 16-bitowa Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 27/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 28/58 Jednostki informacji - inne spotykane oznaczenia TOP 500 Supercomputer Sites bps FLOPS MIPS bit na sekundę (ang. bps - bit per second) - jednostka natęŝenia strumienia danych w medium transmisyjnym oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilość informacji jaka moŝe być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, inne jednostki: kb/s, Mb/s (Mbit/s), Gb/s FLoating point Operations Per Second - jednostka wydajności komputerów, a dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe, określająca liczbę operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę najszybszy system równoległy na świecie, IBM Roadrunner, ma wydajność ok. 1,1 PFLOPS-a, czyli biliard operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę Million Instructions Per Second - miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, określająca liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy, przez daną jednostkę obliczeniową jednostka ta jest powszechnie uŝywana w dwóch formach Milion Instrukcji na Sekundę (MIPS) lub Milion Operacji na Sekundę (MOPS) lista 500 komputerów o największej mocy obliczeniowej publikowana od czerwca 1993 r. publikowana dwa razy w roku - w czerwcu i w listopadzie ostatnia lista: 32nd TOP500 List (listopad 2008) kolejność komputerów określana jest na podstawie wyników testu LINPACK Benchmark na liście umieszczane są komputery ogólnego przeznaczenia, czyli takie, które umoŝliwiają rozwiązanie szerokiego zakresu problemów na liście nie są umieszczane komputery specjalnie skonstruowane pod kątem testu LINPACK Benchmark

8 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 29/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 30/58 TOP LINPACK Benchmark 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Miejsca 1-51 test LINPACK Benchmark opracował Jack Dongarra opis testu: równoległa wersja testu LINPACK Benchmark i instrukcja uruchomienia: test polega na rozwiązaniu gęstego układu równań liniowych Rank 1. Site DOE NNSA LANL Manufacturer IBM Computer Roadrunner BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 GHz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband Country Year USA Cores Rmax Rpeak Oak Ridge National Laboratory Cray Inc. Jaguar Cray XT5 QC 2.3 GHz USA NASA/Ames Research Center/NAS SGI Pleiades SGI Altix ICE 8200EX, Xeon QC 3.0/2.66 GHz USA DOE NNSA LLNL IBM Blue Gene/L eserver Blue Gene Solution USA Argonne National Laboratory IBM Blue Gene/P Solution USA Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 31/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 32/58 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Polska 32nd TOP 500 (Listopad 2008) - Pozycja nr 1 Rank Site Gdansk University of Technology, CI Task ICM University of Warsaw Cyfronet PCSS Poznan Nasza Klasa Manufacturer ACTION IBM HP HP HP Computer Galera ACTION Cluster Xeon E5345 Infiniband BladeCenter QS22 Cluster, PowerXCell 8i 4.0 GHz, Infiniband Zeus Cluster Platform 3000 BL2x220, L54xx 2.5 GHz, Infiniband Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 54xx 2.5 GHz, Infiniband Cluster Platform 3000 BL460c/BL2x220, L54xx 2.5 GHz, GigE Year Cores Rmax Rpeak Roadrunner, BladeCenter QS22 Cluster, producent: IBM, rok 2008 Los Alamos National Laboratory, USA - LANL powstało w 1943 r. zarządzane przez Uniwersytet Kalifornijski podlega administracji rządowej USA nadzorowane przez Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (National Nuclear Security Administration - NNSA) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (Department of Energy - DOE) prace badawcze: bezpieczeństwo narodowe, przestrzeń kosmiczna odnawialne źródła energii, medycyna nanotechnologie, obliczenia równoległe 494. Communications Company (P1) HP Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon L54xx 2.5 GHz, GigEthernet liczba pracowników: ok , liczba studentów: ok. 800

9 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 33/58 Los Alamos National Laboratory, Laboratory, USA Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 liczba rdzeni procesorów: Procesor Cell Cell (Cell Broadband Engine Architecture, Cell BE, CBEA) architektura procesora opracowana przez konsorcjum STI (Sony, Toshiba, IBM) zastosowanie: konsola Sony Play Station 3 IBM PowerXCell 8i - odmiana procesorów Cell o zwiększonej wydajności dla obliczeń zmiennoprzecinkowych 34/58 Roadrunner, Roadrunner, IBM BladeCenter QS22 Cluster Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 35/ procesorów IBM PowerXCell 8i - 3,2 GHz (12,8 GFlops) procesorów procesorów AMD Opteron dual-core - 1,8 GHz (6480 procesorów - do obliczeń, 432 procesory - do sterowania) pamięć operacyjna: 103,6 TB system operacyjny: Linux (Red Hat Enterprise Linux + Fedora) oprogramowanie: Open MPI sieć komputerowa: Infiniband wyniki testu LINPACK Benchmark: Rmax = GFlops Rpeak = GFlops zajmuje powierzchnię 560 m2 zasilanie: 2,35 MW koszt: ok. 133 mln dolarów Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 Roadrunner, Roadrunner, IBM BladeCenter QS22 Cluster 1 x PPE - rdzeń ogólnego przeznaczenia 8 x SPE - osiem specjalnych, wydajnych rdzeni do operacji zmiennoprzecinkowych QS22 Cell blade - 2 x PowerXCell 8i CPUs, 8 GB memory LS21 Opteron blade - 2 x Opteron 2210 CPUs, 16 GB memory 36/58

10 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 37/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 38/58 Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 39/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 40/58 Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster Roadrunner,, IBM BladeCenter QS22 Cluster

11 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 41/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 42/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe - liczby i cyfry Liczba - pojęcie abstrakcyjne, abstrakcyjny wynik obliczeń, wartość Cyfry rzymskie umoŝliwia wyraŝenie wyniku liczenia przedmiotów oraz mierzenia wielkości wynik mierzenia wielkości otrzymywany jest poprzez porównanie jednej wielkości z inną tego samego rodzaju, która została obrana za jednostkę miary Cyfra - umowny znak (symbol) stosowany do zapisu (reprezentacji) liczby liczba znaków słuŝących do zapisu jest zaleŝna od systemu liczbowego i przyjętego sposobu zapisu system dziesiętny (dziesiątkowy) - 10 znaków system szesnastkowy - 16 znaków system rzymski - 7 znaków Cyfry arabskie (pochodzą z Indii) arabskie, standardowe europejskie indyjsko-arabskie ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ wschodnio-indyjsko-arabskie ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٠ Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 43/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 44/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe - liczby i cyfry Inne przykłady zapisu cyfr i liczb Inne przykłady zapisu cyfr i liczb cyfry etruskie cyfry w pisowni chińskiej liczby w piśmie klinowym (Babilończycy) system prekolumbijski cyfry grecko-jońskie

12 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 45/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 46/58 Systemy liczbowe - liczby i cyfry Systemy liczbowe W przypadku zapisu cyfr o wartościach większych od 9 są stosowane kolejne litery alfabetu, np. System liczbowy - zbiór zasad umoŝliwiających przedstawienie liczb za pomocą umownych znaków (cyfr) oraz wykonywanie działań na tych liczbach Systemy liczbowe dzielą się na: systemy pozycyjne systemy niepozycyjne Systemy pozycyjne (ang. positional, place-value) - znaczenie cyfry jest zaleŝne od miejsca (pozycji), które zajmuje ona w liczbie, np. system dziesiętny (dziesiątkowy) - liczba 777 (kaŝda cyfra ma inne znaczenie) Systemy niepozycyjne - znaczenie cyfr jest niezaleŝne od miejsca połoŝenia w liczbie, np. system rzymski - liczba III Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 47/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 48/58 System pozycyjny - dziesiętny System pozycyjny - dziesiętny np. liczba: 1408,25 p - podstawa (zasada, baza, rząd) systemu pozycyjnego D - zbiór dozwolonych cyfr w systemie dziesiętnym: p = 10 D = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} cyfra na danej pozycji określa ile razy naleŝy wziąć wagę na danej pozycji X (10) = K+ x K cyfry umieszczane są na kolejnych pozycjach kaŝda cyfra posiada swoją wartość, nazywaną wagą pozycji wagi pozycji są kolejnymi potęgami podstawy systemu w systemie dziesiętnym są to kolejne potęgi liczby 10

13 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 49/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 50/58 System pozycyjny - dziesiętny System pozycyjny - dwójkowy Przykład: liczba: 1408,25 (10) 1408,25 (10) = = = ,2 + 0,05 w systemie dwójkowym: p = 2 D = {0,1} cyfra na danej pozycji określa ile razy naleŝy wziąć wagę na danej pozycji X (2) = K+ x K Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 51/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 52/58 System pozycyjny - dwójkowy System pozycyjny o podstawie p Przykład: liczba: 1101,101 (2) , ,101 (2) = = , ,125 = 13,625 (10) = Właściwości: stosujemy ograniczoną liczbę cyfr, które posiadają kolejne wartości 0,1,2,... liczba cyfr jest równa wartości podstawy p system dziesiętny: p = 10, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} system szóstkowy: p = 6, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5} system dwunastkowy: p = 12, D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B} wartość największej cyfry jest o 1 mniejsza od podstawy p cyfry ustawiane są na kolejnych pozycjach, wartość cyfry w zapisie zaleŝy od jej pozycji (stad nazwa - system pozycyjny) kaŝda pozycja posiada swoją wagę waga jest równa podstawie systemu podniesionej do potęgi o wartości pozycji

14 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 53/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 54/58 Systemy pozycyjne Koniec wykładu nr 1 Dziękuj kuję za uwagę! Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 55/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 56/58 Źródła a (KsiąŜ ąŝki): Źródła a (KsiąŜ ąŝki): Biernat J.: Metody i układy arytmetyki komputerowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Rozdz. 2. Reprezentacja liczb (str ) Rozdz. 2.1 Systemy stałobazowe (ze stałą podstawą) (str ) Wojtuszkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Jak działa komputer?. PWN, Warszawa, Rozdz Podstawy działania układów cyfrowych (str ) Rozdz System dwójkowy i szesnastkowy (str ) Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, Rozdz Kody liczbowe (str ) Pochopień B.: Arytmetyka systemów cyfrowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Rozdz Pozycyjne systemy liczbowe o dodatniej podstawie (str ) Pochopień B., Stańczyk U.: Arytmetyka systemów cyfrowych w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Rozdz. 1. Systemy liczbowe (str. 7-34) Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność. WNT, Warszawa, Dodatek 8A. Systemy liczbowe (str ) Tanenbaum A.S.: Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Helion, Gliwice, Dodatek A.2. Pozycyjne systemy liczbowe (str )

15 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 57/58 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 58/58 Źródła a (Internet): Źródła a (Internet): - Informatyka - nauka, sztuka czy rzemiosło? - Prof. dr. hab. inŝ. Marian Adamski - Streszczenie wykładu wygłoszonego podczas inauguracji roku akademickiego 2002/2003 w dniu 30 września 2002 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego - Informatyka - Próbkowanie - Kwantyzacja - Bit - Czym jest bit i po co jest nam potrzebny?, J. Wałaszek, I LO w Tarnowie - Kodowanie informacji za pomocą bitów, J. Wałaszek, I LO w Tarnowie - Bajt - Słowo maszynowe - FLOPS - System liczbowy - Liczba - Cyfra - Quantization - Units of information - Bit - Byte - Word - FLOPS - Instructions per second - TOP 500 Supercomputer Sites - IBM Roadrunner, BladeCenter QS22/LS21 Cluster - Numeral system - Number - Numerical digit - Binary numeral system - Dwójkowy system liczbowy

konsultacje: dr inŝ. Jarosław Forenc Dydaktyka - slajdy prezentowane na wykładzie

konsultacje: dr inŝ. Jarosław Forenc Dydaktyka - slajdy prezentowane na wykładzie Rok akademicki /, Wykład nr /5 Dane podstawowe Informatyka Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki / Wykład nr (7..) dr inż.

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Informatyka 1. Wykład nr 1 (03.03.2008) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny.

Informatyka 1. Informatyka 1. Wykład nr 1 (03.03.2008) Dane podstawowe. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Rok akademicki /2008, Wykład nr 1 2/32 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki /2008 Wykład nr 1 (03.03.2008)

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych 1 Część 1 Dlaczego system binarny? 2 I. Dlaczego system binarny? Pojęcie bitu Bit jednostka informacji

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wykład nr 5 (13.04.2008) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 1. Wykład nr 5 (13.04.2008) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) Rok akademicki 2007/2008 Wykład nr 5 (3.04.2008) Rok akademicki 2007/2008,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2)

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/25 Dane podstawowe Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów.

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication)

Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Politechnika Śląska Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Systemy plezjochroniczne (PDH) synchroniczne (SDH), Transmisja w sieci elektroenergetycznej (PLC Power Line Communication) Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Wstęp do Informatyki dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Literatura 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa. 3. Małecki, R. Arendt D. Bryszewski A. Krasiukianis

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Cezary Bolek Katedra Informatyki. Prawo Moore a

Cezary Bolek Katedra Informatyki. Prawo Moore a Wstęp do Informatyki Wydajność systemów komputerowych Cezary Bolek Katedra Informatyki Prawo Moore a Gordon E. Moore, 1965. "Cramming more components onto integrated circuits," Electronics, v.38, no 8

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Prawo Moore a 4/10/2013. Wstęp do Informatyki

Prawo Moore a 4/10/2013. Wstęp do Informatyki Prawo Moore a Wstęp do Informatyki Gordon E. Moore, 1965. "Cramming more components onto integrated circuits," Electronics, v.38, no 8 (19 April), Wydajność systemów komputerowych Cezary Bolek Katedra

Bardziej szczegółowo

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia.

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia. ARYTMETYKA BINARNA ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE Jednym z najlepiej znanych sposobów kodowania informacji zawartej w liczbach jest kodowanie w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, w którym dla przedstawienia liczb

Bardziej szczegółowo

Szybkość transmisji Przepływność

Szybkość transmisji Przepływność Szybkość transmisji Przepływność w telekomunikacji i informatyce częstość (mierzona w bitach na jednostkę czasu) z jaką informacja przepływa przez pewien (fizyczny lub metaforyczny) punkt. Szybkość transmisji

Bardziej szczegółowo

Naturalny kod binarny (NKB)

Naturalny kod binarny (NKB) SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2 1 0 wartość 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 wartość 128 64 32 16 8 4 2 1 bity b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 System

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad IV

Pracownia Komputerowa wyk ad IV Pracownia Komputerowa wykad IV dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Reprezentacje liczb i znaków Liczby: Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2012/2013 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Komputery, obliczenia, algorytmy Tianhe-2 (MilkyWay-2), system Kylin Linux, 33862.7 Tflops, 17808.00 kw

Komputery, obliczenia, algorytmy Tianhe-2 (MilkyWay-2), system Kylin Linux, 33862.7 Tflops, 17808.00 kw Komputery, obliczenia, algorytmy Tianhe-2 (MilkyWay-2), system Kylin Linux, 33862.7 Tflops, 17808.00 kw Michał Rad 08.10.2015 Co i po co będziemy robić Cele zajęć informatycznych: Alfabetyzacja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web;

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web; WSTĘP Kurs podstaw komputera dla dorosłych to kompletny kurs przewidziany dla dorosłych uczniów, w szczególności dla starszych pracowników, tak aby mogli osiągnąć/poprawić umiejętności w zakresie obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0 Wartość liczby pozycyjnej System dziesiętny W rozdziale opiszemy pozycyjne systemy liczbowe. Wiedza ta znakomicie ułatwi nam zrozumienie sposobu przechowywania liczb w pamięci komputerów. Na pierwszy ogień

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 2/31 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych mgr inż. Krzysztof Szałajko Jednostki wielkości pamięci Jednostka Definicja Przykład Bit (b) 0 lub 1 Włączony / wyłączony Bajt (B) = 8 b Litera w kodzie

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki.

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki. Literatura 1. D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice- Hall, 1997 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003 3. G. de Micheli, Synteza i optymalizacja układów

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna - Pracownia nr 2. Technologia informacyjna. Pracownia nr 2. Pracownia nr 2 - 10.10.2008 - Prawo autorskie.

Technologia informacyjna - Pracownia nr 2. Technologia informacyjna. Pracownia nr 2. Pracownia nr 2 - 10.10.2008 - Prawo autorskie. Rok akademicki 2008/2009 2/43 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Pracownia nr 2 (studia stacjonarne) - 10.10.2008 - Prawo autorskie Ochrona danych osobowych Jednostki informacji: bit, bajt, tetrada

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (wyk. 1) Podstawowe pojęcia związane z informatyką, zarys historii informatyki, komputerowy zapis informacji

Technologie informacyjne (wyk. 1) Podstawowe pojęcia związane z informatyką, zarys historii informatyki, komputerowy zapis informacji Technologie informacyjne (wyk. 1) Podstawowe pojęcia związane z informatyką, zarys historii informatyki, komputerowy zapis informacji dr Tomasz Ordysiński ordych@wneiz.pl tomaszordysinski.pl Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Wysokiej Wydajności

Obliczenia Wysokiej Wydajności Obliczenia wysokiej wydajności 1 Wydajność obliczeń Wydajność jest (obok poprawności, niezawodności, bezpieczeństwa, ergonomiczności i łatwości stosowania i pielęgnacji) jedną z najważniejszych charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Plan wyk ladu. Kodowanie informacji. Systemy addytywne. Definicja i klasyfikacja. Systemy liczbowe. prof. dr hab. inż.

Plan wyk ladu. Kodowanie informacji. Systemy addytywne. Definicja i klasyfikacja. Systemy liczbowe. prof. dr hab. inż. Plan wyk ladu Systemy liczbowe Poznań, rok akademicki 2008/2009 1 Plan wyk ladu 2 Systemy liczbowe Systemy liczbowe Systemy pozycyjno-wagowe y 3 Przeliczanie liczb Algorytm Hornera Rozwini ecie liczby

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki (2)

Podstawy informatyki (2) Informacje Podstawy informatyki (2) dr inż Sebastian Pluta pluta@icispczpl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej informatyka to nauka o przetwarzaniu i przechowywaniu informacji informacja to:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach Reprezentacja danych w komputerach dr inż. Wiesław Pamuła wpamula@polsl.katowice.pl Literatura 2. J.Biernat: Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław2002. 3. Null

Bardziej szczegółowo

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM)

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM) 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 0-1 0 1 : 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 reszta 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem W systemie dziesiętnym liczby ujemne opatrzone są specjalnym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Projekt Nowe metody nauczania w matematyce Nr POKL.09.04.00-14-133/11 Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Mgr Maciej Cytowski (ICM UW) Lekcja 1: Obliczenia naukowe na systemach wieloprocesorowych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu EZA200008 Matematyka 2 Punkty ECTS 8 Semestr studiów 2 Liczba godzin w semestrze Ć: 40 W: 20 Rodzaj przedmiotu:wiedza teoretyczna Wymagania wstępne:matematyka zakres maturalny Forma i warunki zaliczenia:kolokwia

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Znaki w tym systemie odpowiadają następującym liczbom: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000

Znaki w tym systemie odpowiadają następującym liczbom: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000 SYSTEMY LICZBOWE I. PODZIAŁ SYSTEMÓW LICZBOWYCH: systemy liczbowe: pozycyjne (wartośd cyfry zależy od tego jaką pozycję zajmuje ona w liczbie): niepozycyjne (addytywne) (wartośd liczby jest sumą wartości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Klastry komputerowe. Superkomputery. informatyka +

Wprowadzenie. Klastry komputerowe. Superkomputery. informatyka + Wprowadzenie Klastry komputerowe Superkomputery Wprowadzenie Klastry komputerowe Superkomputery Wprowadzenie Filozofia przetwarzania równoległego polega na podziale programu na fragmenty, z których każdy

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Informatyka. Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Informatyka Prowadzący: Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Program zajęć Wykład: Wprowadzenie Budowa i działanie sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

System liczbowy jest zbiorem reguł określających jednolity sposób zapisu i nazewnictwa liczb.

System liczbowy jest zbiorem reguł określających jednolity sposób zapisu i nazewnictwa liczb. 2. Arytmetyka komputera. Systemy zapisu liczb: dziesietny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnatskowy. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych. Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

4 Standardy reprezentacji znaków. 5 Przechowywanie danych w pamięci. 6 Literatura

4 Standardy reprezentacji znaków. 5 Przechowywanie danych w pamięci. 6 Literatura ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 Standardy reprezentacji wartości całkowitoliczbowych

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Techniki. Klasa I TI. System dwójkowy (binarny) -> BIN. Przykład zamiany liczby dziesiętnej na binarną (DEC -> BIN):

Urządzenia Techniki. Klasa I TI. System dwójkowy (binarny) -> BIN. Przykład zamiany liczby dziesiętnej na binarną (DEC -> BIN): 1. SYSTEMY LICZBOWE UŻYWANE W TECHNICE KOMPUTEROWEJ System liczenia - sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Do zapisu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa reprezentacja znaków i liczb. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

Komputerowa reprezentacja znaków i liczb. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Komputerowa reprezentacja znaków i liczb dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Plan wykładu Reprezentacja informacji w systemie komputerowym Podstawowe jednostki informacji

Bardziej szczegółowo

Jednostki informacji cyfrowej. Kodowanie znaków. Kodowanie liczb. dr inż. Jarosław Forenc

Jednostki informacji cyfrowej. Kodowanie znaków. Kodowanie liczb. dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2014/2015, Wykład nr 2 2/55 Plan wykładu nr 2 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 1 Temat ćwiczenia: Adresacja w sieciach komputerowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Schemat postępowania podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy nie jest skomplikowana. W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić kilka elementarnych

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad VII

Pracownia Komputerowa wyk ad VII Pracownia Komputerowa wyk ad VII dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Notacja szesnastkowa - przypomnienie Szesnastkowy

Bardziej szczegółowo

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich Architektury komputerów Architektury i wydajność Tomasz Dziubich Przetwarzanie potokowe Przetwarzanie sekwencyjne Przetwarzanie potokowe Architektura superpotokowa W przetwarzaniu potokowym podczas niektórych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY Do zapisu dowolnej liczby system wykorzystuje dziesięć symboli (cyfr): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dowolną liczbę w systemie dziesiętnym możemy przedstawić jako następująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Definicja i cechy algorytmów Sieci działań Programowanie strukturalne Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Literatura 1. iklaus Wirth, Algorytmy + Struktury danych = Programy,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009

High Performance Computers in Cyfronet. Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 High Performance Computers in Cyfronet Andrzej Oziębło Zakopane, marzec 2009 Plan Podział komputerów dużej mocy Podstawowe informacje użytkowe Opis poszczególnych komputerów Systemy składowania danych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów przeznaczonych do wykonania w komputerze (ang. software).

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 2 Temat ćwiczenia: Maska sieci, podział sieci na podsieci. 1.

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne page.1 Technologie Informacyjne Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:04:01 +0200 page.2 Cel zajęć Cele zajęć: Uaktualnienie i ujednolicenie wiedzy/terminologii oraz zdobycie

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Programowanie niskopoziomowe dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Literatura Randall Hyde: Asembler. Sztuka programowania, Helion, 2004. Eugeniusz Wróbel: Praktyczny kurs asemblera, Helion,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo