BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech"

Transkrypt

1 BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech

2 Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru do koszyka

3 PHP - co to jest? PHP: Hypertext preprocessor skryptowy język programowania słuŝący do tworzenia stron / serwisów www uruchamianie skryptów po stronie serwera www - niemoŝliwe podejrzenie kodu przez klienta łączony z HTML

4 PHP - co to jest? Aby moŝliwe było uruchamianie stron PHP konieczne jest zainstalowanie serwera www i umieszczenie stron w odpowiednim katalogu serwera

5 HTML + PHP <html> <head> <title>php Test</title> </head> <body> <?php echo "Hello World";?> </body> </html>

6 Bazy danych obsługiwane przez PHP MySQL Postgres Oracle Mssql DB2

7 Połączenie z bazą resource pg_connect(string connection_string) pg_connect() Zwraca identyfikator połączenia, który jest uŝywany przez inne funkcje PostgreSQL-a. pg_connect() Otwiera tymczasowe połączenie do serwera PostgreSQL określonego przez connection_string. Zwraca identyfikator połączenia jeśli operacja się powiedzie. Zwraca FALSE jeśli połączenie nie mogło być nawiązane. connection_string powinien być łańcuchem w cudzysłowach.

8 Połączenie z bazą int pg_pconnect(string connection_string) pg_pconnect() otwiera stałe połączenie do serwera PostgreSQL. Zwraca identyfikator połączenia uŝywany przez inne funkcje PostgreSQL-a. Aby zezwolić na uŝywanie stałych połączeń, naleŝy ustawić dyrektywę php.ini pgsql.allow_persistent na "On" (jest to ustawienie domyślne). Maksymalna liczba jednoczesnych stałych połączeń moŝe być zdefiniowana przez dyrektywę php.ini pgsql.max_persistent (domyślnia wartość to -1 oznacza brak ograniczeń). Maksymalna liczba wszystkich połączeń moŝe być ustawiona przez dyrektywę php.ini pgsql.max_links. pg_close() nie zamyka połączeń stałych otwartych przez pg_pconnect().

9 Połączenie z bazą $dbconn = pg_connect ("dbname=mary"); //Otwiera połączenie z bazą "mary" $dbconn2 = pg_connect ("host=localhost port=5432 dbname=mary"); //Otwiera połączenie z bazą "mary" na komputerze "localhost" przez port "5432"

10 Połączenie z bazą $dbconn3 = pg_connect ("host=sheep port=5432 dbname=mary user=lamb password=foo"); //Otwiera połączenie z bazą "mary" na komputerze "sheep" z uŝyciem nazwy uŝytkownika i hasła $dbconn4 = pg_connect ("host=sheep port=5432 dbname=test user=lamb password=bar"); //Otwiera połączenie z bazą "test" na komputerze "sheep" z uŝyciem nazwy uŝytkownika i hasła

11 Pozyskanie danych resource pg_query(resource connection, string query) pg_query() zwraca identyfikator wyniku jeśli zapytnie zostało wykonane lub FALSE w razie niepowodzenia. Szczegóły błędu mogą być odczytane przez funkcje pg_last_error() jeśli identyfikator połączenia jest prawidłowy. pg_query() wysyła zapytanie SQL do bazy PostgreSQL wskazanej przez identyfikator połączenia connection zwrócony przez funkcję pg_connect() lub pg_pconnect(). Zwrócona wartość jest identyfikatorem wyniku uŝywanym przez inne funkcje PostgreSQL takie jak pg_fetch_array().

12 Pozyskanie danych connection jest parametrem opcjonalnym dla pg_query(). Jeśli connection nie jest podane, domyślne połączenie będzie uŝyte. Domyślnym połączeniem jest ostatnie połączenie otwarte przez pg_connect() lub pg_pconnect(). Mimo Ŝe connection moŝe zostać pominiete, nie jest to zalecane, gdyŝ moŝe spowodować trudny do znalezienia błąd w skrypcie.

13 Pozyskanie danych $query = SELECT * FROM autorzy ; $result = pg_query($dbh, $query);

14 Pobranie liczby wierszy i kolumn: $liczba_wierszy = pg_num_rows($result); $liczba_kolumn = pg_num_fields($result);

15 Pobranie konkretnych danych (z $result): mixed pg_fetch_result(resource result, int row, mixed field) pg_fetch_result() zwraca dane z wyniku result zwróconego przez pg_query(). row jest numerem wiersza. field jest nazwą kolumny (łańcuch) lub jej indeksem(liczba). Parametry row i field wskazują którą komórkę tabeli wyniku naleŝy zwrócić. Wiersze są numerowane od 0. Zamiast nazwy kolumny moŝna uŝyć numerycznego indeksu kolumny. Kolumny są numerowane od 0.

16 Wyświetlenie wyników: for($w = 0; $w < $liczba_wierszy; $w++) { for($k = 0; $k < $liczba_kolumn; $k++) { echo pg_fetch_result($wynik, $w, $k); echo \t ; } echo <br /> ; }

17 Pobranie wiersza: array pg_fetch_row(resource result [, int row]) pg_fetch_row() pobiera jeden wiersz z wyniku wskazanego przez result. Wiersz jest zwracany jako tablica. KaŜda kolumna jest elementem tablicy o indeksie odpowiadającym numerowi kolumny w wyniku. Kolumny są numerowane od 0. Zwraca tablicę z danymi odpowiadającymi pobranemu wierszowi lub FALSE gdy nie ma więcej wierszy. Od wersji php argument row opcjonalny

18 Pobranie wiersza: $num = pg_num_rows($result); for ($i = 0; $i < $num; $i++) { $r = pg_fetch_row($result, $i); for ($j = 0; $j < count($r); $j++) { echo "$r[$j] "; } echo "<BR />"; }

19 Pobranie wiersza (sposób 2): array pg_fetch_array (resource result, int row [, int result_type]) pg_fetch_array() zwraca tablicę zawierającą dane z pobranego wiersza lub FALSE jeśli nie ma więcej wierszy. pg_fetch_array() jest rozszerzeną wersją pg_fetch_row(). Oprócz zapisywania danych w indeksach numerycznych, zapisuje je teŝ w indeksach przyporządkowujących (asocjacyjnych), uŝywając nazw kolumn jako kluczy.

20 Pobranie wiersza (sposób 2) c.d.: array pg_fetch_array (resource result, int row [, int result_type]) row jest numerem wiersza do pobrania. Pierwszy wiersz ma numer 0. result_type opcjonalny parametr określający rodzaj wyniku. result_type jest stałą i moŝe przyjmować następujące wartości: PGSQL_ASSOC, PGSQL_NUM, i PGSQL_BOTH. pg_fetch_array() zwraca tablicę z indeksami przyporządkowującymi które mają nazwę kolumny jako klucz dla PGSQL_ASSOC, numer kolumny jako klucz dla PGSQL_NUM i obydwa (nazwę/numer) dla PGSQL_BOTH. Domyślną wartością jest PGSQL_BOTH.

21 Pobranie wiersza (sposób 2) c.d.: $arr = pg_fetch_array ($result, 0, PGSQL_NUM); echo $arr[0]; $arr = pg_fetch_array ($result, 1, PGSQL_ASSOC); echo $arr["author"];

22 Pobranie wiersza (sposób 3): object pg_fetch_object (resource result, int row [, int result_type]) pg_fetch_object() zwraca obiekt którego atrybutami są dane pobranego wiersza. Zwraca FALSE jeśli nie ma więcej wierszy lub wystąpił błąd. pg_fetch_object() jest podobna do pg_fetch_array(), z jedną róŝnicą - zwracany jest obiekt zamiast tablicy. Oznacza to Ŝe dane są dostępne tylko przez nazwy kolumn, a nie przez indeksy, gdyŝ liczby nie mogą być atrybutami obiektu.

23 Pobranie wiersza (sposób 3) c.d.: object pg_fetch_object (resource result, int row [, int result_type]) row numer wiersza do pobrania. Pierwszy wiersz ma numer 0. Pod względem szybkości funkcja ta jest identyczna jak pg_fetch_array(), i prawie tak szybka jak pg_fetch_row() (róŝnica jest nieznacząca).

24 Pobranie wiersza (sposób 3) c.d.: while ($data = pg_fetch_object ($result, $row)) { echo $data->imie." ("; echo $data->nazwisko."): "; echo $data->rok_urodzenia"<br>"; $row++; }

25 Pobranie nazwy pola: $nazwa_pola = pg_field_name($wynik, $k);

26 Zamknięcie połączenia z bazą: pg_close($dbh);

27 Sesje Sesje pozwalają na przechowywanie informacji i korzystanie z nich na róŝnych stronach w obrębie danego serwisu (np. stan koszyka)

28 Sesje Dwa sposoby przechowywania informacji o stanie: po stronie serwera po stronie klienta

29 Sesje Z sesją związane są dwa elementy: zmienne sesji przechowują stan róŝnych obiektów np. nazwy produktów w koszyku, ich liczba, czy uŝytkownik jest zalogowany, itd. identyfikator sesji 32 cyfry szesnastkowe wykorzystywany przez serwer do odnalezienia zmiennych sesji (dzięki identyfikatorom odróŝniane są od siebie róŝne sesje)

30 Sesje KaŜda sesja po pewnym czasie bezczynności powinna wygasać, poniewaŝ: uŝytkownik mógł opuścić stronę bez wylogowania przechowywanie informacji o sesji przez długi czas moŝe być niebezpieczne

31 Sesje Inicjowanie sesji session_start() Zmienne udostępniane za pośrednictwem superglobalnej tablicy asocjacyjnej: $_SESSION np. $_SESSION[ zamowienie_nr ] - zmienna sesji przechowująca numer zamówienia

32 Sesje Odnajdywanie istniejącej sesji podobnie jak przy tworzeniu: session_start()

33 Sesje Usuwanie zmiennych sesji usunięcie wybranej zmiennej: unset($_session[ zamowienie_nr ]) usunięcie wszystkich zmiennych: $_SESSION = array();

34 Sesje Zamykanie sesji session_destroy(); przed wywołaniem session_destroy() naleŝy wywołać session_start();

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY

Praca z bazą danych. Rysunek 1. Projekt tabeli UZYTKOWNIK bazy KURSY Praca z bazą danych Aby móc korzystać z niniejszego kursu musimy utworzyć bazę danych o nazwie KURSY, tabelę o nazwie UZYTKOWNIK, a w tabeli tej utworzyć następujące kolumny: user_id typu integer/autonumer

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I WYKŁAD 3: PHP, Złącze PHP-MySQL Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska MySQL

Bardziej szczegółowo

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows Polecenia sieciowe trybu MS DOS. arp - informacje lub edycja tablicy translacji IP finger - informacje o uŝytkownikach ftp - przesyłanie plików hostname - nazwa bieŝącego komputera ipconfig - szczegóły

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

ODBC polecenia i funkcje

ODBC polecenia i funkcje odbc_autocommit ODBC polecenia i funkcje Funkcja wywołana bez parametru $onoff zwraca stan mechanizmu automatycznego zatwierdzania dla połączenia $connection_id. Jeżeli automatyczne zatwierdzanie jest

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program Towary Paczkowane wersja: 4.16 Spis treści Informacje ogólne...3 Instalacja programu...4 Jak zacząć?...5 Obsługa wag serii AG i AGN...7 Główne okno programu...9 Bazy danych...10

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Zakład Metod Komputerowych Fizyki Wykład: Współczesne zastosowania informatyki II Autor: dr Aleksander Dawid email: dawid@us.edu.pl PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo