15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL"

Transkrypt

1 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp do bazy danych. SQL pozwala pracować z danymi na poziomie logicznym. Wszystkie liczące się w przemyśle systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych obsługują SQL. PLSQL jest proceduralnym rozszerzeniem języka SQL, opracowanym przez Oracle. PLSQL jest językiem programowania 4-tej generacji (4GL), który charakteryzuje się cechami takimi jak enkapsulacja danych, przeciąŝanie funkcji, kolekcje, obsługa wyjątków, ukrywanie informacji. [40] UŜywając funkcji i procedur języka PLSQL moŝna ułatwić wprowadzanie, aktualizację i zapytania o dane. Dotyczy to zarówno pracy przy konsoli z językiem SQL, jak i bardziej zaawansowanych zastosowań takich jak operacje na danych za pomocą aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera. Dodatkową zaletą stosowania funkcji składowanych jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu, poprzez ukrycie przed uŝytkownikami struktury przechowywanych danych Podstawy PLSQL Na przykładach pokazane zostaną podstawowe właściwości języka PLSQL Typy danych uŝytkownika Funkcje składowane mogą zwracać wartości skalarne lub złoŝone. Typami skalarnymi są standardowe typy języka ANSI SQL, takie jak INT, FLOAT, CHAR. Typy złoŝone wykorzystujemy dla funkcji, które zwracają kolekcje, identycznie jak instrukcja SELECT języka SQL. Rozpatrzmy utworzenie typów danych, które będą wykorzystane przez funkcję pokaz_klientow zwracającą informacje modelowane przez encję KLIENT z rys

2 W celu usunięcia istniejących definicji typów uŝywamy poleceń: drop type zbior_klientow; drop type klient; Tworzymy typ opisujący pojedynczy wiersz tabeli: create type klient as object ( ); id_kl integer, nazwa_kl varchar2(64), adres varchar2(64) show error; Polecenie show error pokazuje stan operacji. Tworzymy kolekcję opisującą wiele wierszy tabeli: create type zbior_klientow as table of klient; Usuwanie funkcji. W celu usunięcia istniejącej funkcji lub procedury uŝywamy poleceń: drop function nazwa_funkcji; drop procedure nazwa_procedury; W przypadku, gdy funkcja lub procedura nie istnieje, pojawi się komunikat o błędzie, który moŝna zignorować Tworzenie procedur i funkcji Procedury są podprogramami nie zwracającymi wartości. Na przykład, usuwanie klienta na podstawie podanego identyfikatora moŝe zrealizować procedura: create procedure usun_klienta (id integer) is begin end; delete from klienci where id_kl = id; show error; 195

3 Zarówno procedury jak i funkcje mogą posiadać zmienne lokalne. Deklarowane są one przed słowem BEGIN. Funkcje modyfikujące dane muszą być definiowane z dyrektywą kompilatora PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION. Na przykład, funkcja dodająca nowego klienta moŝe wyglądać następująco: create function nowy_klient (nazwa varchar2, adres varchar2) return integer is PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; id int; begin end; select klient_seq.nextval into id from dual; insert into klienci values (id,adres,nazwa); commit; return id; show error; PoniewaŜ nastąpi modyfikacja danych, uŝywamy odpowiedniej dyrektywy kompilatora. Działanie funkcji jest następujące: uŝywając sekwencji wybieramy kolejny identyfikator klienta, wstawiamy nowe dane, zatwierdzamy wstawienie danych, zwracamy identyfikator nowego klienta. Funkcje lub procedury mogą posiadać parametry domyślne, których nie musimy podawać przy wywołaniu, np.: create function nowe_zamowienie(klient integer, return integer is begin end; Wywołanie funkcji lub procedury data date default sysdate) W celu wywołania funkcji zwracającej wartość skalarną uŝywamy instrukcji: 196

4 select nazwa_funkcji(parametr,... parametr) from dual; Funkcję zwracającą tabelę wywołujemy w następujący sposób: select * from TABLE( CAST(nazwa_funkcji(par_1,...,par_n) as typ_funkcji) ); Procedurę wywołuje instrukcja: call nazwa_procedury(parametr,..., parametr); Sterowanie warunkowe, iteracje i kursory Kursor jest zmienną, za pomocą której uzyskujemy dostęp do wyniku zapytania. Jest wygodnym narzędziem przy wykonywaniu iteracji. Pokazane zostanie zastosowanie kursora, iteracji i instrukcji warunkowej, na przykładzie funkcji zwracającej 5 kolejnych wierszy tabeli KLIENCI. create function pokaz_klientow(pierwszy int) return zbior_klientow as wynik zbior_klientow; k klient; i int; cursor c is select * from klienci where id_kl >= pierwszy order by id_kl; begin i := 5; wynik := zbior_klientow(); k := klient(null,null,null); for dane in c loop if i <= 0 then exit; end if; i := i-1; wynik.extend; k.id_kl := dane.id_kl; k.nazwa_kl:=dane.nazwa_kl; k.adres:=dane.adres; wynik(wynik.count) := dane_klienta; end loop; return wynik; end; show error; 197

5 Działanie funkcji jest następujące: deklarujemy kolekcję przechowującą dane zwracane przez funkcję (zmienna wynik), licznik pobranych wierszy (zmienna i), kursor (zmienna c) i rekord na jeden wiersz kursora (zmienna k) inicjalizujemy licznik, kolekcję i rekord, przeprowadzamy iterację po wyniku zapytania o klientów, wykorzystując pętlę for, dołączamy do wyniku kolejne wiersze zapytania; sprawdzamy warunek wyjścia z pętli instrukcją warunkową if. PoniewaŜ funkcja nie modyfikuje danych, nie jest potrzebna ani dyrektywa PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION, ani potwierdzanie transakcji instrukcją commit. Warto nadmienić, Ŝe w bazie danych Oracle moŝna takŝe w inny sposób uzyskać zwrócenie N wierszy zapytania: select * from klienci where Zgłaszanie wyjątku id_kl >= 10 and ROWNUM <= N order by id_kl; W przypadku, gdy istnieje potrzeba przerwania funkcji i zgłoszenia błędu uŝytkownikowi, moŝna uŝyć funkcji raise_application_error, np.: IF cena <= 0 THEN END IF; raise_application_error(-20000, 'Musi być cena > 0'); Przedstawienie problemu Celem ćwiczenia jest utworzenie funkcji składowanych umoŝliwiających przeprowadzanie niektórych operacji na danych dla prostego systemu przetwarzania zamówień Model danych systemu Model danych przedstawiony w postaci diagramu ERD pokazany jest na rys Atrybuty encji z diagramu przedstawiono w tab

6 Tab Atrybuty encji Encja Atrybut Opis Typ Atrybut kluczowy numer Numer porządkowy INTEGER x pozycji POZYCJA ilosc Ilość towaru NUMBER(6,2) ZAMÓWIENIA cena Wartość jedn. towaru NUMBER(6,2) wartosc cena*ilosc NUMBER(6,2) id_kl Identyfikator klienta INTEGER x KLIENT nazwa_kl Nazwa klienta VARCHAR2(64) adres_kl Adres klienta VARCHAR2(64) id_zam Identyfikator INTEGER x zamówienia data_wyst Data wystawienia DATE ZAMÓWIENIE stan ZłoŜone, zrealizowane lub anulowane INTEGER zam_og Wartość zamówienia NUMBER(6,2) kod_wyr Kod wyrobu INTEGER x nazwa_wyr Nazwa wyrobu VARCHAR2(64) WYRÓB ilosc Ilość w magazynie NUMBER(6,4) dostepne Ilość po uwzględnieniu złoŝonych zamówień NUMBER(6,4) cena_jedn Cena jednostkowa NUMBER(6,2) 199

7 ZAMOWIENIE zlozone przez sklada KLIENT zawiera jest na POZYCJA_ZAMÓWIENIA dotyczy wystepuje na WYROB Rys Diagram ERD wykorzystywany w ćwiczeniu Przebieg ćwiczenia Zalogować się do bazy danych Oracle za pomocą programu SQL Plus i uruchomić skrypt tworzący schemat relacyjny odpowiadający diagramowi z rys Wykorzystując przykłady z rozdziału 15.2 wykonać następujące ćwiczenia: Napisać funkcję nowy_klient wstawiającą dane nowego klienta do tabeli KLIENCI. Identyfikator klienta wygenerować za pomocą pseudokolumny nextval sekwencji klient_seq. Funkcja powinna zwracać identyfikator wstawianego klienta (typ danych int). Napisać procedurę usuwającą klienta na podstawie podanego identyfikatora. Utworzyć typy danych: obiekt klient przechowujący dane identyczne jak encja KLIENT; kolekcję zbior_klientow przechowującą informacje o wielu klientach. Napisać funkcję pokaz_klientow_p zwracającą informacje o klientach. Funkcja przyjmuje dwa parametry: identyfikator pierwszego klienta i ilość klientów następujących po nim. Typ danych zwracany przez funkcję to kolekcja utworzona w poprzednim zadaniu. Wykorzystać iterację i kursor. Funkcja zwraca klientów, których identyfikatory są większe od podanego parametru. 200

8 Napisać funkcję pokaz_klientow_t zwracającą informacje o klientach. Funkcja przyjmuje dwa parametry: identyfikator ostatniego klienta i ilość poprzedzających go klientów. Typ danych zwracany przez funkcję to kolekcja utworzona w poprzednim zadaniu. Wykorzystać iterację i kursor. Funkcja zwraca klientów, których identyfikatory są mniejsze od podanego parametru. Napisać funkcję aktualizuj_dane_klienta aktualizującą informacje o kliencie. Sprawdzić działanie funkcji i procedury. Wzorując się na funkcjach obsługujących tabelę klienci, napisać funkcje obsługujące tabelę wyroby. 201

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Badanie technologii LINQ

Badanie technologii LINQ WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov 2010-03-02 Spis treści Wstęp... 3 LINQ to Objects... 3 LINQ to XML...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Ćwiczenie nr 6 LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z moŝliwościami, i podstawami programowania programu LabVIEW. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo